Komisja organizacyjno-programowa IX KZBR

Komisja powstała 20 listopada 2018 r. Do zadań Komisji należy:

 • przygotowanie projektów uchwał IX KZBR w sprawach:
  • porządku obrad IX KZBR,
  • regulaminu obrad IX KZBR,
  • programu działania PIBR w kadencji 2019–2023,
  • zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów PIBR w kadencji 2015-2019,
  • udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji 2015-2019 członkom organów PIBR,
oraz przedstawienie powyższych projektów uchwał do akceptacji KRBR;

 • przygotowanie projektu uchwały KRBR w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na IX KZBR oraz projektu komunikatu KRBR w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów PIBR na IX KZBR i przedstawienie ich KRBR do akceptacji;
 • opracowanie projektów przykładowego porządku i regulaminu obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów PIBR (dalej: „Walne Zgromadzenia”), które zostaną przekazane do wykorzystania regionalnym radom biegłych rewidentów właściwych regionalnych oddziałów PIBR;
 • koordynacja przebiegu Walnych Zgromadzeń;
 • zebranie i analiza uwag i wniosków zgłaszanych podczas Walnych Zgromadzeń – w celu przekazania ich delegatom na IX KZBR;
 • zebranie innych, niż ww. wymienione, dokumentów dotyczących IX KZBR – w celu przekazania ich delegatom na IX KZBR;
 • koordynacja spraw organizacyjno-technicznych IX KZBR i współpraca w tym zakresie z Biurem PIBR.

Skład komisji

 • Adam Kęsik – przewodniczący
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Jan Letkiewicz
 • Ernest Podgórski
 • Edyta Sikora

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl