Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:08, 24.03.2023 r.

Komisja organizacyjno-programowa X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Komisja została powołana 30 września 2022 r. Zadaniem Komisji jest:

1) przygotowanie projektów uchwał X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, w sprawach:
a) porządku obrad Zjazdu,
b) regulaminu obrad Zjazdu,
c) programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2023–2027,
d) zatwierdzenia sprawozdań z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w kadencji 2019-2023,
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji 2019-2023 członkom: Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu;
2) przygotowanie projektu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na Zjazd;
3) przygotowanie projektu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na Zjazd;
4) opracowanie projektów przykładowego porządku i regulaminu obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanych dalej „Walnymi Zgromadzeniami”, które zostaną przekazane do wykorzystania Regionalnym Radom Biegłych Rewidentów właściwych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
5) koordynacja przebiegu Walnych Zgromadzeń;
6) koordynacja spraw organizacyjno-technicznych Zjazdu i współpraca w tym zakresie z Biurem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Skład komisji
  1. Monika Kaczorek – przewodnicząca;
  2. Joanna Chwaścikowska-Karwacka – członek;
  3. Kamil Jesionowski – członek;
  4. Andrzej Karpiak – członek;
  5. Agnieszka Pasek-Wujek – członek.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl