Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

W dniu 30 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o terminie i zakresie Nadzwyczajnego Zjazdu. Odbędzie się on w Warszawie, w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Przyjęty przez Radę ramowy harmonogram przygotowań Zjazdu przewiduje:
  • powołanie komisji, której zostaną powierzone obowiązki organizacyjne i merytoryczne związane ze Zjazdem – w dniu 30 stycznia 2018 r.,
  • opracowanie projektów porządku oraz regulaminu obrad Zjazdu – do dnia 2 marca 2018 r.,
  • opracowanie projektów dokumentów zmiany do statutu PIBR, zmiany do podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR oraz zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów – do dnia 7 maja 2018 r.,
  • konsultacje z regionalnymi oddziałami Izby nt. ww. projektów zmian – do dnia 28 maja 2018 r.,
  • ustalenie przez KRBR brzmienia ww. projektów zmian – do dnia 30 maja 2018 r.,
  • przygotowanie materiałów zjazdowych i rozesłanie do delegatów – do dnia 4 czerwca 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat prac ww. komisji będą na bieżąco uaktualniane w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.

Poniżej przedstawiamy kalendarium działań samorządu w związku z organizacją Nadzwyczajnego Zjazdu.

10 maja 2018 r. – opublikowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu PIBR

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR upubliczniła projekt zmian do statutu PIBR. Biegli rewidenci mogą do dnia 22 maja 2018 r. zgłaszać do niego uwagi przez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR.

Całość materiałów (projekt statutu wraz z szablonem do zgłaszania uwag i propozycji) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.
Zapraszamy do lektury.

8 maja 2018 r. – opublikowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR

Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniła projekt ww. uchwały. Biegli rewidenci mogą do dnia 22 maja 2018 r. zgłaszać do niego uwagi przez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR.
Całość materiałów (projekt uchwały wraz z załącznikiem do podstawowych zasad…) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.
Zapraszamy do lektury.

10 kwietnia 2018 r. – dodanie do tematyki Zjazdu kwestii znaczącego podniesienia składki członkowskiej

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniły otrzymane w toku konsultacji uwagi. Na posiedzeniu Rady 10 kwietnia 2018 r. zadecydowano o dodaniu do tematyki czerwcowego Zjazdu kwestii znaczącego podniesienia składki członkowskiej. W wystąpieniu analizującym finansowe wyzwania stojące przed PIBR Krzysztof Burnos, prezes KRBR, pokazał, w jaki sposób Rada w 2017 r. po raz pierwszy od kilku lat zbilansowała budżet. Jednocześnie jednak zmieniły się zasady wykorzystania wpływów z opłaty z tytułu nadzoru: niemożliwe jest przeznaczanie ich na cele inne niż działalność nadzorcza. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest powstanie strukturalnej luki w przychodach i budżetowego deficytu w wysokości ok. 3 mln zł rocznie (treść wystąpienia dostępna jest w profilu biegłego rewidenta).

W ramach pierwszych cięć wydatków Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów PIBR. W efekcie obniżono wynagrodzenie prezesa KRBR, wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. W toku dyskusji członkowie Rady zgodzili się, że jedynym realnym rozwiązaniem problemu deficytu jest znaczące podniesienie składek członkowskich.

Przygotowaniem uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów zajmie się Komisja ds. finansowych.

19 marca 2018 r. – zestawienia uwag do statutu i gospodarki finansowej PIBR już dostępne

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniły otrzymane w toku konsultacji uwagi.
Komisje zaprezentowały zestawienie otrzymanych uwag i propozycji zmian ze wskazaniem autorów, ewentualnych uzasadnień oraz rekomendacji komisji, o ile podjęto już decyzję w danej sprawie. Całość materiałów dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu. Zapraszamy do lektury.

16 lutego 2018 r. - Konsultacje przed Zjazdem rozpoczęte

Propozycje zmian w statucie oraz podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR można zgłaszać w RO lub bezpośrednio do komisji zjazdowych.

Nad projektami ww. uchwał zjazdowych pracują Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR. Do 12 marca br. można zgłaszać propozycje rozwiązań, którymi zajmie się następnie odpowiednia Komisja.

Formularz do zgłaszania uwag i propozycji zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR

Formularz do zgłaszania uwag i propozycji zmian do statutu PIBR

Biegli rewidenci mogą zgłaszać pomysły poprzez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR, na adres mailowy malgorzata.dysinska@pibr.org.pl.

1 lutego 2018 r. - Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwołany na czerwiec

W dniu 31 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o terminie i zakresie Nadzwyczajnego Zjazdu. Odbędzie się on w Warszawie, w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Celem Zjazdu będzie wprowadzenie zmian statutu PIBR oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej – tak, aby dostosować je do stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach oraz do wynikających z tego zmian warunków funkcjonowania samorządu.

Podczas posiedzenia powołano trzy komisje, których zadaniem będzie przygotowanie projektów dokumentów NKZBR:

  • komisję organizacyjno-programową pod przewodnictwem Henryka Dąbrowskiego, w której skład weszli Monika Kaczorek, Andrzej Karpiak, Jan Letkiewicz, Magdalena Maksymiuk i Edyta Sikora;

  • komisję ds. opracowania zmian statutu PIBR, której przewodniczącym został Maciej Ostrowski, a członkami Michał Drewniak, Kamil Jesionowski, Józef Kuszneruk, Ksenia Magierska, Małgorzata Ślebzak i Jacek Wegner;

  • komisję ds. opracowania zmian w zasadach gospodarki finansowej PIBR z Markiem Błaszczakiem jako przewodniczącym oraz Agnieszką Gajewską, Jolantą Gałuszką, Adamem Kęsikiem, Ernestem Podgórskim, Elżbietą Szambelan-Bakułą i Hanną Sztuczyńską jako członkami.

W Zjeździe będą uczestniczyli delegaci na ostatni zwyczajny Zjazd krajowy (odbył się w 2015 r.), nie ma więc potrzeby organizowania zjazdów regionalnych w poszczególnych oddziałach. Projekty dokumentów zjazdowych będą natomiast konsultowane z oddziałami przed ich przyjęciem przez KRBR.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf