Krajowa Komisja Nadzoru

Wybrana na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).

Władysław Fałowski

Przewodniczący (od 12.06.2017 r. Do tego dnia w składzie Komisji jako jej członek)

Jacek Wegner

Zastępca przewodniczącego

Antoni Kwasiborski

Członek komisji (od 12.06.2017 r. Do tego dnia w składzie Komisji jako jej przewodniczący)

Jadwiga Godlewska

Członek komisji

Stefan Wójcicki

Członek komisji

Kompetencje KKN

Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) po raz pierwszy została powołana w wyniku nowelizacji ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie i wybrana na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, który odbył się w dniach 29-30 czerwca 2002 r. w Jachrance koło Warszawy.

Do zadań KKN należy sprawowanie kontroli nad:

 • przestrzeganiem przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów,
 • działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym dokonywanie kontroli:
  • systemu wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie,
  • zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa,
  • dokumentacji rewizyjnej z wykonanych czynności rewizji finansowej, w tym zgodności z obowiązującymi standardami rewizji finansowej i wymaganiami dotyczącymi niezależności,
  • ilości i jakości wykorzystywanych zasobów kadrowych,
  • naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej.
Kontrole, w podmiotach uprawnionych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata, a w pozostałych podmiotach – nie rzadziej niż raz na 6 lat. Kontrole przeprowadzają kontrolerzy zatrudnieni w KIBR, przy czym kontrole w podmiotach, które nie wykonują czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego mogą przeprowadzać także – na podstawie umowy cywilno-prawnej – wizytatorzy będący biegłymi rewidentami.

Do zadań KKN należy także określanie, w formie uchwał, zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego:
 • trybu wyboru kontrolerów i wizytatorów,
 • zasad doskonalenia zawodowego kontrolerów i wizytatorów,
 • wzoru protokołu kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów i wizytatorów.

KKN opracowuje roczne plany kontroli (Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdza plan kontroli w podmiotach wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego). Plany kontroli dostępne są w zakładce „Nadzór”.

KKN prowadzi też wykaz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących, co najmniej raz w ciągu 3 lat, czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Wykaz podmiotów dostępny jest w zakładce „Wykaz podmiotów badających JZP”.

Krajowa Komisja Nadzoru składa się z 3 do 5 członków. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

Dokumenty KKN

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl