Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:33, 29.05.2023 r.

Krajowa Komisja Nadzoru była powołana do 31.12.2019 r.

Wybrana na czteroletnią kadencję na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).

Władysław Fałowski

Przewodniczący

Jacek Wegner

Zastępca przewodniczącego

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Członek komisji (od dnia 20.08.2019 r.)

Śp. Antoni Kwasiborski

Członek komisji (do dnia 18.08.2019 r.)

Stefan Wójcicki

Członek komisji

Małgorzata Zandecka

Członek komisji

Kompetencje KKN

Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) po raz pierwszy została powołana w wyniku nowelizacji ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie i wybrana na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, który odbył się w dniach 29-30 czerwca 2002 r. w Jachrance koło Warszawy.

Do zadań KKN należy sprawowanie kontroli nad:

 • przestrzeganiem przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów,
 • działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym dokonywanie kontroli:
  • systemu wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie,
  • zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa,
  • dokumentacji rewizyjnej z wykonanych czynności rewizji finansowej, w tym zgodności z obowiązującymi standardami rewizji finansowej i wymaganiami dotyczącymi niezależności,
  • ilości i jakości wykorzystywanych zasobów kadrowych,
  • naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej.
Kontrole, w podmiotach uprawnionych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata, a w pozostałych podmiotach – nie rzadziej niż raz na 6 lat. Kontrole przeprowadzają kontrolerzy zatrudnieni w KIBR, przy czym kontrole w podmiotach, które nie wykonują czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego mogą przeprowadzać także – na podstawie umowy cywilno-prawnej – wizytatorzy będący biegłymi rewidentami.

Do zadań KKN należy także określanie, w formie uchwał, zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego:
 • trybu wyboru kontrolerów i wizytatorów,
 • zasad doskonalenia zawodowego kontrolerów i wizytatorów,
 • wzoru protokołu kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów i wizytatorów.

KKN opracowuje roczne plany kontroli (Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdza plan kontroli w podmiotach wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego). Plany kontroli dostępne są w zakładce „Nadzór”.

KKN prowadzi też wykaz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących, co najmniej raz w ciągu 3 lat, czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Wykaz podmiotów dostępny jest w zakładce „Wykaz podmiotów badających JZP”.

Krajowa Komisja Nadzoru składa się z 3 do 5 członków. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

Dokumenty KKN

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl