Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:25, 1.04.2020 r.

Radosław Ignatowski

Komisja Nadzoru Audytowego

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Radosław Ignatowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z rocznika 1994. Od tego czasu pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Rachunkowości, działającej wpierw na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, a od wyodrębnienia Wydziału Zarządzania tudzież. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w 1996 r. a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2009 r. Obecnie kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tej uczelni. Jest kierownikiem studiów drugiego stopnia „Finanse i rachunkowość” oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały i przekształcenia) rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Od wielu lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą i organizacjami środowiskowymi. Od 2002 r. jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, wydającego Krajowe Standardy Rachunkowości. Stale współpracuje z IASB, organizacją wydającą MSSF oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości: Komisji Europejskiej i EFRAG. Jest członkiem zespółu doradczego Banku Światowego w zakresie rozwoju profesji i edukacji rachunkowości w krajach bloku wschodniego (program STAREP). Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą oraz członkiem Rady Naukowej SKwP. Jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego z rekomendacji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jako samodzielny autor opublikował kilka monografii, ponad 100 artykułów naukowych. Jest współautorem wielu opracowań zespołowych, w tym podręczników i skryptów, przeznaczonych dla studentów i praktyków, w tym dla biegłych rewidentów w ramach ich corocznych, obligatoryjnych szkoleń. Ostatnio opublikował m.in. monografię Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne (2 tomy), ODDK, Gdańsk 2012–2013 oraz we współautorstwie podręcznik Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania, CCiAE, Łódź 2015, będąc jego redaktorem naukowym. Za równie ważną uznaje pozycję wydawniczą, porównującą polskie zasady rachunkowości z MSSF: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości, wydaną przez wydawnictwo Rachunkowość w 2015 r., napisaną m.in. we współautorstwie współpracowników z Katedry. Jest członkiem Rady programowej czasopisma Rachunkowość, w którym publikuje wiele artykułów o tematyce rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl