Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:16, 6.12.2019 r.

Jakie druki są właściwe do złożenia wniosku o wpis firmy na listę? Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Wniosek o wpis na listę składa się odpowiednio na formularzach:

 • P1 - gdy wniosek dotyczy wpisu działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • P2 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki cywilnej,
 • P3 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki jawnej,
 • P4 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki partnerskiej,
 • P5 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki komandytowej,
 • P6 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki kapitałowej lub spółdzielni (dotyczy także spółdzielczego związku rewizyjnego).

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 • P7 - oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności,
 • P8 - dane firmy ubiegającej się o wpis na listę,
 • zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku działalności gospodarczej i spółki cywilnej) - wydruk z centralnej bazy,
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, kapitałowej, spółdzielni oraz spółdzielczego związku rewizyjnego) - wydruk z centralnego rejestru lub kserokopia,
 • umowę spółki – uchwałę wspólników zmieniającej umowę spółki - oryginał lub kserokopia,
 • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze (dotyczy to także firm),
 • listę członków Zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów - także ich numery w rejestrze),
 • listę członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów - także ich numery w rejestrze),
 • dowód wniesienia opłaty za wpis firmy (kserokopia).

Formularze znajdują się w zakładce „Formularze dla firm”.

Dokumenty dotyczące wpisu na listę należy przesyłać do Biura PIBR najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia KRBR, tak by mogły być przedmiotem zaopiniowania przez Komisję ds. ewidencji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Biura PIBR. Dokumenty przesłane po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu KRBR.

Pełna procedura wpisu firmy na listę znajduje się w zakładce „Organy/Komisje KRBR/Komisja ds. ewidencji”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl