Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:05, 14.11.2019 r.

Kiedy należy ubezpieczyć firmę audytorską? Jak powiadomić PIBR o ubezpieczeniu?

Firmy audytorskie mają obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej m.in. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i ustaje z dniem skreślenia z listy firm audytorskich.
W przypadku świadczenia usług lub prowadzenia przez firmę audytorską działalności innej niż wykonywanie czynności rewizji finansowej (ich wykaz znajduje się w art. 47 ust. 2 ustawy), firma audytorska jest obowiązana zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej również z tytułu świadczenia tych usług lub prowadzenia działalności. W tym wypadku obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia świadczenia tych usług lub prowadzenia działalności.

W zakładce „Uprawomocnienie uchwał o wpisie” znajduje się zestawienie, które obrazuje daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl