Czy można wydać opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym, gdy kierownik badanej jednostki odmawia złożenia podpisu pod tym sprawozdaniem?

Kwestię składania podpisu pod sprawozdaniem finansowym jednostki reguluje w sposób wyczerpujący art. 52 ustawy o rachunkowości. Ustawodawca wskazuje wprost na osoby, które z racji na pełnioną funkcję (czy też wykonywane obowiązki) mają obowiązek złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym (osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki).

Co istotne, osoby te nie mogą scedować tego obowiązku na innych. Ustawodawca w kontekście literalnego brzmienia ww. przepisu tej ustawy przewidział jednocześnie możliwość odmowy podpisania sprawozdania finansowego, wskazując na dyspozycję w zakresie konieczności złożenia pisemnego oświadczenia przez takie osoby z przytoczeniem powodów odmowy.

W tym miejscu warto zauważyć, że w piśmiennictwie, doktrynie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym odmowa złożenia podpisu bardzo często wpływa na zmniejszenie wiarygodności jednostki wśród użytkowników sprawozdania.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf