Z prac nad ustawą

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089) weszła w życie w dniu 21 czerwca 2017 r., uchylając poprzednią ustawę w tym względzie (z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000 i 1948).

Poniżej wskazujemy prace samorządu, jakie towarzyszyły powstaniu nowej ustawy.

Śledź na bieżąco działania samorządu w związku z pracami nad ustawą o biegłych rewidentach.

Prace nad rządowym projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym można obserwować na stronie Sejmu RP.

Archiwalne projekty i uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
 

Kalendarium zmian

21 czerwca 2017 r. - Ustawa o biegłych rewidentach weszła w życie

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089) weszła w życie w dniu 21 czerwca 2017 r., uchylając poprzednią ustawę w tym względzie (z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000 i 1948).

6 czerwca 2017 r. - Ustawa o biegłych rewidentach ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W dniu 6 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1089) ogłoszono ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat z tytułu nadzoru oraz zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji, w tym tekst ustawy znajduje się tutaj.

1 czerwca 2017 r. - Ustawa o biegłych rewidentach podpisana przez Prezydenta

W dniu 1 czerwca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat z tytułu nadzoru oraz zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Aktualizacja 17.05.2017 Ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm RP do podpisu Prezydenta RP

12 maja 2017 r. - Ustawa o biegłych rewidentach uchwalona. Sejm za złagodzeniem zakazu łączenia usług. Dokument czeka na podpis Prezydenta.

W dniu 11 maja 2017 r. posłowie przyjęli ostatnie poprawki do projektu ustawy o biegłych rewidentach. Na wniosek samorządu biegłych rewidentów, a także środowisk biznesowych złagodzono restrykcyjne zapisy dotyczące możliwości łączenia usług doradczych i audytowych dla jednostek zainteresowania publicznego. Ustawa dopuszcza m.in. wydawanie listów poświadczających niezbędnych przy prospektach emisyjnych, a biegli rewidenci będą mogli również świadczyć szereg usług o charakterze atestacyjnym. To zmiany zgodne z postulatami samorządu, dobrze, że posłowie złagodzili zakaz – komentuje Krzysztof Burnos, Prezes KRBR.

27 kwietnia 2017 r. - Senat przyjął argumenty KIBR i znacząco złagodził zakaz dotyczący usług biegłych rewidentów

Senat opowiedział się w czwartek za złagodzeniem regulacji zakazującej biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza ustawowo zdefiniowane czynności rewizji finansowej. Będą oni mogli świadczyć dla swoich klientów m.in. tzw. usługi atestacyjne.

Przyjęte poprawki przewidują m.in., że biegli rewidenci będą mogli świadczyć dla swoich klientów niektóre usługi, które zostały wykluczone w ustawie uchwalonej przez Sejm.

Chodzi m.in o: usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej oraz wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki; usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki. Biegli rewidenci mogliby też świadczyć usługi badania historycznych informacji finansowych do prospektu, weryfikować pakiety konsolidacyjne; potwierdzać spełnienie warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych. Poprawka umożliwia też biegłym rewidentom świadczenie usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Senatorowie zgodzili się, by biegli rewidenci mogli oceniać zgodność informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń. Mogliby także świadczyć usługi poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

19 kwietnia 2017 r. - Senat obradował nad projektem ustawy o biegłych rewidentach

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się 19 kwietnia br. za przyjęciem poprawek legislacyjnych do projektu. Senatorowie będą jeszcze mogli zgłaszać poprawki podczas debaty na posiedzeniu plenarnym, które zaplanowano na przyszły tydzień.

W posiedzeniu Komisji Senackiej w imieniu KIBR udział wzięli Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR i Monika Kaczorek, członek KRBR.

Transmisja obrad posiedzenia Komisji

7 kwietnia 2017 r. - Sejm przyjął projekt ustawy o biegłych rewidentach

Poseł Artur Soboń przedstawił 5 kwietnia br. w Sejmie na posiedzeniu plenarnym rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

7 kwietnia Sejm przegłosował przyjęcie projektu ustawy. Za ustawą głosowało 371 posłów, 52 było przeciwnych, 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie wnioski mniejszości i poprawki opozycji.

Teraz ustawa zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Senatu zaplanowanym na 18 kwietnia br.

4 kwietnia 2017 r. - Komisja Finansów obradowała nad brzmieniem ustawy

4 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone pracom nad projektem nowej ustawy o biegłych rewidentach. Posłowie przyjęli poprawki proponowane przez rząd, które zakładają całkowite rozdzielenie usług audytu i doradztwa. – Propozycja rządu idzie w złym kierunku – przekonywał posłów Krzysztof Burnos, prezes KRBR.  

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządową poprawkę, która rozszerzyła zakaz świadczenia usług dodatkowych na rzecz badanej jednostki zainteresowania publicznego. Tym samym firma audytorska wykonująca czynności rewizji finansowej nie będzie mogła świadczyć żadnych innych usług na jej rzecz.

— Została podjęta nie do końca przemyślana decyzja polityczna, która będzie miała negatywny wpływ na firmy i gospodarkę. Propozycja rządu nie bierze pod uwagę specyfiki rynku usług biegłych rewidentów. Całkowity zakaz świadczenia przez audytorów i biegłych rewidentów innych usług uderzy nie tylko w prywatne spółki giełdowe i banki, ale również w spółki skarbu państwa, które poniosą dodatkowe koszty. Apeluję o niewprowadzanie tej zmiany — ostrzegał posłów Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Jednocześnie Komisja zdecydowała rozszerzyć krąg JZP o duże spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Posłowie zaakceptowali także ograniczenie możliwości zlecania przez audytorów usług podwykonawcom. Audytorzy nie będą mogli podzlecać wykonania całości badania, a jedynie niektóre jego czynności. Posłowie zdecydowali także o pozostaniu przy skróconym pięcioletnim okresie rotacji firm audytorskich.

Transmisja obrad posiedzenia Komisji
Treść sprawozdania Podkomisji Sejmowej
Treść poprawki rządu

3 kwietnia 2017 r. - KIBR wnioskuje o dopuszczenie świadczenia usług niebędących usługami atestacyjnymi w badanych JZP

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, w piśmie skierowanym do Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra rozwoju i finansów, zwrócił uwagę na kwestie związane z nadmiernym ograniczeniem roli biegłego rewidenta w gospodarce rynkowej w przypadku całkowitego zakazu świadczenia usług dodatkowych na rzecz badanego klienta o statusie JZP. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 136 projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach…, zabronione będą także inne czynności atestacyjne i poświadczające, takie jak listy poświadczające funkcjonujące na rynku giełdowym, niezależne opinie na temat sprawozdania CSR czy niezależne opinie na temat systemów kontroli wewnętrznej.

- Rynkowym zadaniem biegłego rewidenta jest wydawanie niezależnych opinii i potwierdzeń na temat tego, czy określone informacje finansowe lub niefinansowe sporządzone są w sposób prawidłowy. Niezależne opinie i potwierdzenia wydawane są nie tylko do sprawozdań finansowych, ale również w odniesieniu do innych dokumentów – wyjaśnia w piśmie Krzysztof Burnos. Jego zdaniem, dopuszczenie możliwości świadczenia usług atestacyjnych w miejsce czynności rewizji finansowej przywróci naturalną rolę biegłego rewidenta jako strażnika bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w segmencie JZP.

Samorząd proponuje rozważyć utrzymanie zaproponowanego ograniczenia, ale wykluczenie z niego usług niebędących usługami poświadczającymi.

Cała treść pisma

23 marca 2017 r. - Rząd przyjął autopoprawkę do ustawy o biegłych rewidentach


We wtorek, 21 marca 2017 roku, na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto autopoprawkę, do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Rozszerzono tym samym zakaz świadczenia dodatkowych usług przez biegłych rewidentów dla badanych jednostek zainteresowania publicznego.

Rozszerzenie tzw. czarnej listy usług zakazanych oznacza, że nie będzie możliwe jednoczesne przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych jednostki zainteresowania publicznego (JZP) oraz świadczenie usług niebędących czynnościami rewizji finansowej, a więc wszelkich usług doradczych, na rzecz takiej jednostki.

Poprawka Ministerstwa Finansów zakłada także m.in. zmianę podstawy naliczania maksymalnej kwoty kary, którą będzie można nałożyć na firmę audytorską lub jednostkę zainteresowania publicznego. Podstawę tę będą stanowić w przypadku firm audytorskich przychody netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności operacyjnej firm audytorskich.

Treść poprawki


7, 9 marca 2017 r. - Zakaz łączenia usług tematem kolejnych dwóch posiedzeń Podkomisji

W dniach 7 i 9 marca 2017 roku odbyły się kolejne posiedzenia Podkomisji sejmowej zajmującej się pracami nad projektem nowej ustawy o biegłych rewidentach. Po raz kolejny powrócił sporny temat zakazu świadczenia usług doradczych na rzecz badanego podmiotu. Pomysł całkowitego rozdziału usług to postulat części środowiska doradców podatkowych. O zagrożeniach wynikających z wprowadzenia takiego rozwiązania mówili na posiedzeniu przedstawiciele samorządu: Krzysztof Burnos, prezes KRBR, Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa oraz Monika Kaczorek, członek KRBR.

Transmisja z posiedzenia:


27 lutego 2017 r. - Odbyły się kolejne posiedzenia podkomisji

Przedstawiciele KIBR uczestniczyli w trzech kolejnych posiedzeniach podkomisji sejmowej zajmującej się pracami nad nową ustawą o biegłych rewidentach. Są już pierwsze decyzje dotyczące najbardziej kontrowersyjnych tematów.


22 lutego 2017 r. - KIBR odpowiada na pismo Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Prezes KRBR odpowiedział na pismo prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w sprawie działań prasowych i konsultacyjnych dotyczących nowej ustawy.


14 lutego 2017 r. - KIBR aktywny w sejmowych pracach nad ustawą

Przedstawiciele KIBR uczestniczą aktywnie w pracach podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.


9 lutego 2017 r. - KIBR odpowiada na apel doradców podatkowych o całkowity zakaz łączenia usług

Prezes KRBR, w piśmie skierowanym do posła Artura Sobonia, przewodniczącego podkomisji zajmującej się nową ustawą o biegłych rewidentach, odniósł się do coraz bardziej agresywnych działań środowiska doradców podatkowych na rzecz całkowitego ograniczenia biegłym rewidentom możliwości świadczenia usług dodatkowych.


25 stycznia 2017 r. - KIBR bronił postulatów środowiska na kolejnym posiedzeniu podkomisji

25 stycznia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji sejmowej poświęcone pracom nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. W obradach z ramienia władz samorządu udział wzięli Krzysztof Burnos, Barbara Misterska-Dragan oraz Monika Kaczorek.

Przedstawiciele samorządu po raz kolejny przekazali posłom najważniejsze postulaty środowiska biegłych rewidentów.


13 stycznia 2017 r. - Podkomisja sejmowa rozpoczęła prace nad ustawą

W ramach Komisji Finansów Publicznych do pracy nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym powołana została Podkomisja. W dniu 11 stycznia 2017 r. w pierwszym jej posiedzeniu z ramienia samorządu udział wzięli Barbara Misterska-Dragan oraz Monika Kaczorek. Przedstawiciele samorządu w trakcie spotkania przekazali posłom najważniejsze postulaty środowiska biegłych rewidentów.


9 stycznia 2017 r. - KIBR działa na rzecz uregulowania zasad badania wspólnego

Samorząd działa na rzecz wprowadzenia do nowej ustawy zapisów mających na celu promowanie badania wspólnego. Pismo oraz prezentacja kluczowych argumentów KIBR zostały przekazane wszystkim posłom zasiadającym w Komisji Finansów Publicznych.

Izba postuluje wprowadzenie do ustawy definicji badania wspólnego oraz wydłużenie maksymalnego okresu rotacji o 5 lat w przypadku skorzystania przez przedsiębiorstwo z usługi badania wspólnego. – Nasz postulat nie dotyczy wprowadzenia obowiązkowego badania wspólnego, a jedynie wprowadzenia zachęt do stosowania tego typu badania – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes KRBR i wylicza zalety takiego rozwiązania. A badanie wspólne sprzyja m.in. dekoncentracji rynku audytu, dziś zdominowanego przez kilka największych firm audytorskich. Badanie wspólne daje także dostęp badanej jednostce do wiedzy ekspertów dwóch różnych firm oraz zwiększa i wzmacnia niezależność biegłego rewidenta.

Przepisy unijne wprowadzają możliwość wydłużenia maksymalnego okresu zlecenia, przez co promują wyraźnie ten system jako sprzyjający podnoszeniu konkurencyjności rynku usług audytorskich. Wiele państw członkowskich skorzystało już z zachęt stworzonych przez przepisy unijne. Należą do nich Szwecja, Hiszpania, Dania (wydłużenie maksymalnego okresu rotacji o 4 lata), Chorwacja (wydłużenie o 10 lat), a także Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy i Litwa (wydłużenie o 14 lat).


20 grudnia 2016 r. - KIBR obecny na pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wziął udział w pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, które odbyło się w Sejmie 13 grudnia 2016 roku. Prezes samorządu był także obecny na posiedzeniu komisji ds. finansów publicznych 16 grudnia, w trakcie którego powołano członków podkomisji odpowiedzialnych za prace nad projektem ustawy.

W trakcie spotkania prezes Krzysztof Burnos przedstawił posłom prezentację, w której omówiono kluczowe postulaty środowiska w związku z pracami nad ustawą.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przekazanymi posłom:

6 grudnia 2016 r. - Uwagi KIBR do projektu ustawy o biegłych rewidentach w sprawie badania wspólnego

W dniu 6 grudnia 2016 r. KIBR skierowała do Wiesława Janczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo z propozycją uregulowania w nowej ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym kwestii badania wspólnego. Zachęcamy do zapoznania się z postulatami środowiska.

 

2 grudnia 2016 r. - Projekt ustawy o biegłych rewidentach został skierowany do Sejmu

Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Projekt ustawy otrzymał numer druku sejmowego 1092.

W ramach prac legislacyjnych, w dniu 1 grudnia 2016 r. projekt ustawy został skierowany do I czytania.

W pracach parlamentarnych nad projektem ustawy będą brali udział przedstawiciele KIBR. O pracach nad projektem ustawy będą Państwo informowani na bieżąco.


21 listopada 2016 r. - Kolejne uwagi KIBR do projektu ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 21 listopada 2016 r. KIBR skierowała do Mateusza Morawieckiego, Ministra Rozwoju i Finansów pismo z propozycją uregulowania w nowej ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym istotnych z punktu widzenia samorządu zawodowego biegłych rewidentów zagadnień. Zachęcamy do zapoznania się z postulatami środowiska.


16 listopada 2016 r. – Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 16 listopada 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 14 listopada 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także projekty aktów wykonawczych do niej w postaci rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów.

Obecnie Dział Prawny Biura KIBR i władze Samorządu analizują zapisy ustawy. O ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

13 października 2016 r. – Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 12 października 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 5 października 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Obecnie Dział Prawny Biura KIBR i władze Samorządu analizują zapisy ustawy. O ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

12 października 2016 r. – KIBR przekazała uwagi do projektu nowej ustawy z dnia 2 września 2016 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowiska w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach (projekt z dnia 2 września 2016 r.). Prezentuje w nim kolejne uwagi do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Uwagi do projektu ustawy Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przekazała do Ministerstwa następującymi pismami:

 

12 września 2016 r. – Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 9 września 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 2 września 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Obecnie Dział Prawny Biura KIBR i władze Samorządu analizują zapisy ustawy. O ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

14 lipca 2016 r. – KIBR przekazała uwagi do projektu nowej ustawy z dnia 6 lipca 2016 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach (projekt z dnia 6 lipca 2016 r.). Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Stanowisko dotyczy projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firm audytorskich oraz o nadzorze publicznym, który upubliczniono na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 7 lipca 2016 r. – Widać wyraźnie, że ustawa w obecnym kształcie jest w coraz większym stopniu zgodna z intencją autorów unijnej dyrektywy i rozporządzenia, których celem jest zreformowanie rynku audytu, tak by podnieść bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes KRBR w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów. Wciąż w dokumencie są jednak zapisy, które niepokoją środowisko biegłych rewidentów. Najważniejsze postulaty KIBR dotyczą wciąż zbyt wysokiego poziomu kar za błędy popełnione przez biegłego rewidenta i firmę audytorską w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej.

– Kara z całą pewnością powinna być na tyle dotkliwa, żeby zniechęcać do podejmowania nagannych praktyk. Jednak ćwierć miliona złotych, przy średnim wynagrodzeniu za badanie na poziomie 10 tysięcy złotych zniechęca przede wszystkim do wykonywania zawodu, który staje się po prostu zbyt ryzykowny. Jeden błąd może okazać się tak kosztowny, że potencjalne korzyści związane z byciem biegłym rewidentem w żadnym stopniu nie są go w stanie zrekompensować – tłumaczy w piśmie Krzysztof Burnos i proponuje ustanowienie maksymalnego poziomu kar dla biegłych rewidentów na poziomie 100 tys. złotych w przypadku badań JZP oraz 50 tys. złotych w przypadku badań nie-JZP.

Prezes samorządu zwraca także uwagę, że lista przewinień, za które karany będzie biegły rewident i firma audytorska, nie powinna wykraczać poza obszary działalności firmy związane z badaniami ustawowymi. – Jest to daleko idąca nadregulacja względem unijnych wymagań, które oczekują zapewnienia możliwości nakładania kar administracyjnych wyłącznie w związku z wykonywaniem badań ustawowych. Zdaniem samorządu przepisy krajowe nie powinny w tym wypadku nakładać dodatkowych obciążeń względem prawa unijnego. Gdyby zapis utrzymał się, polskie przedsiębiorstwa audytorskie znajdą się w istotnie gorszej pozycji względem zagranicznej konkurencji – wyjaśnia.

KIBR w stanowisku zwróciła uwagę także na zbyt szerokie uprawnienia nadane ustawą sygnaliście oraz na konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących biegłych rewidentów-seniorów. – Środowisko od wielu lat oczekiwało wprowadzenia ustawowej kategorii biegłego rewidenta-seniora. Dlatego jako samorząd z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o ustawowym uregulowaniu tak ważnego problemu emerytowanych biegłych rewidentów. Uważamy, że na poziomie ustawy należy jeszcze usankcjonować prawo samorządu do prowadzenia odrębnego rejestru biegłych rewidentów-seniorów – mówi Krzysztof Burnos.

I dodaje, że przy okazji prac nad nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie można i należy uregulować istotną kwestię jaką jest zmiana nazwy Izby. Samorząd proponuje zmianę nazwy z „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów” na „Polska Izba Biegłych Rewidentów” wzorem innych instytutów biegłych rewidentów. – Jako samorząd uczestniczymy w międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i kongresach. Polscy biegli rewidenci są członkami największych europejskich i światowych organizacji zrzeszających zawodowych księgowych. Przedstawiając się nie możemy promować dobrego imienia Polski i profesjonalizmu polskich biegłych rewidentów ponieważ w nazwie naszej organizacji nie ma elementu „Polski” – czytamy w oficjalnym piśmie do Ministerstwa Finansów.

Komplet uwag do najnowszego projektu ustawy Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przekazała do Ministerstwa 14 lipca 2016 r.

Przypominamy, że proces prac nad nowym kształtem ustawy o biegłych rewidentów można na bieżąco śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

7 lipca 2016 r. – Znamy nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach

7 lipca 2016 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało najnowszy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest w trakcie analizowania dokumentu. Samorząd ma siedem dni na przedstawienie stanowiska w sprawie brzmienia nowej ustawy.

W związku z krótkim terminem na przygotowanie stanowiska przez KIBR, prosimy o przesyłanie Państwa uwag na adres biuro@kibr.org.pl do 12 lipca br. do godz. 12:00 zgodnie z załączonym szablonem. Wszelkie przekazane uwagi będą analizowane i brane pod uwagę podczas opracowywania stanowiska Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

 

28 czerwca 2016 r. – Odbyła się druga konferencja uzgodnieniowa – KIBR przekazał uwagi

24 czerwca 2016 r. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR oraz Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR reprezentowali samorząd na drugiej konferencji uzgodnieniowej poświęconej pracom nad projektem ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dodatkowy pakiet uwag KIBR przekazał do Ministerstwa Finansów 28 czerwca. Zachęcamy do zapoznania się z uwagami.

 

21 czerwca 2016 r. – FEE podsumowała stan implementacji unijnej reformy

Federacja Europejskich Księgowych opracowała dokument, w którym podsumowuje stan implementacji unijnego rozporządzenia ws. badań JZP. FEE prezentuje także opcje, z których państwa członkowskie skorzystały w procesie implementacji i zauważa, że kraje poszły w kierunku europejskiego harmonizacji rynku.

17 czerwca w życie weszło unijne rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Federacja Europejskich Księgowych opracowała zestawienie, w którym podsumowuje stan implementacji unijnych przepisów. FEE przedstawia także opcje, na które w procesie implementacji zdecydowały się poszczególne Państwa członkowskie jeśli chodzi o zakaz świadczenia usług nieaudytowych, obowiązek rotacji firmy audytorskiej oraz nadzór publiczny.

Jak wynika z zestawienia – większość Państw, które już implementowały dokument lub są w trakcie wdrożenia zdecydowała się nie korzystać z opcji i ograniczyć zakres regulacji, do tych sugerowanych rozporządzeniem. Zdaniem FEE to sygnał, że kraje dążą do harmonizacji unijnego rynku audytu. Federacja w komunikacie wyraziła nadzieję, że podobny kierunek implementacji wybiorą także państwa, które jeszcze nie dostosowały krajowych przepisów do postanowień reformy. W tych Państwach, a więc także w Polsce, do czasu wprowadzenia krajowych regulacji rozporządzenie stosowane jest od 17 czerwca bezpośrednio.

 

15 czerwca 2016 r. - Ministerstwo Finansów przychyli się do propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta – seniora

Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że resort przychyli się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta trwale niewykonującego zawodu. I zapowiada plany uruchomienia „rejestru biegłych rewidentów – seniorów”.

Deklaracja jest odpowiedzią na interpelację poselską w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym odnoszącego się do biegłych rewidentów nieaktywnych zawodowo. W wyjaśnieniach Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska biegłych rewidentów oraz biorąc pod uwagę przedstawiane argumenty, Minister Finansów kierunkowo przychyla się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta - seniora w ustawie.

Planowane jest wprowadzenie rozwiązań przewidujących, że biegły rewident, który ze względu na wiek zdecyduje się zaprzestać wykonywania zawodu i złoży wniosek o wykreślenie z „rejestru biegłych rewidentów” będzie miał możliwość wpisania się do „rejestru biegłych rewidentów - seniorów”. Będzie to odrębny rejestr, zawierający zastrzeżenie, iż osoby do niego wpisane nie mogą wykonywać czynności rewizji finansowej. Biegły rewident – senior nie będzie miał prawa wykonywania zawodu, tym samym nie będzie podlegał obowiązkom ciążących na biegłych rewidentach, w tym konieczności odbywania doskonalenia zawodowego. Minister Janczak wyjaśnił, że szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostaną opracowane i przedstawione, po przenalizowaniu wszystkich uwag i opinii zgłaszanych w trakcie procesu legislacyjnego.

– W toku prac nad ustawą wielokrotnie postulowaliśmy o uregulowanie kwestii emerytowanych biegłych rewidentów. Odpowiedź Ministerstwa Finansów to dobry sygnał. Wciąż czekamy jednak na ostateczne brzmienie ustawy – komentuje Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Obecnie prowadzone są prace nad projektem ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, mające na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań wymaganych prawem unijnym. W trakcie trwających konsultacji publicznych dotyczących prac nad ustawą zgłaszane były liczne uwagi dotyczące konieczności uregulowania statusu biegłego rewidenta - seniora.

 

28 kwietnia 2016 r. – Jest stanowisko KIBR w sprawie projektu nowej ustawy

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach. Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem władz samorządu niezbędne będzie zorganizowanie kolejnej konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Stanowisko dotyczy projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, które Ministerstwo Finansów 14 kwietnia przekazało do dalszych konsultacji społecznych. – W aktualnej wersji dokumentu dostrzegamy szereg istotnych, korzystnych zmian, na które wraz z pozostałymi partnerami społecznymi zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na etapie konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. I przypomina, że samorząd postulował i nadal postuluje, przede wszystkim to, żeby kierunek zmian w ustawie był spójny z intencją europejskiej reformy systemu badań sprawozdań finansowych. Wówczas rozwiązania ustawowe będą sprzyjać rozwojowi polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.

Najnowszy projekt ustawy w opinii samorządu w większości proponowanych rozwiązań jest zgodny z duchem unijnego rozporządzenia i dyrektywy. W projekcie pojawiają się jednak zapisy, które budzą niepokój przedstawicieli profesji biegłych rewidentów i środowisk gospodarczych. – Uważamy, że niektóre rozwiązania warto jeszcze doprecyzować – wyjaśnia Krzysztof Burnos.

28 kwietnia Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przekazała do Ministerstwa komplet uwag do projektu. Najważniejsze postulaty dotyczą uregulowania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez emerytowanych biegłych rewidentów, którzy wycofali się z aktywności zawodowej, składu Krajowej Komisji Nadzoru, ograniczeń co do możliwości świadczenia usług dodatkowych oraz rozbudowanego zakresu sprawozdawczości firm audytorskich. Samorząd chciałby także doprowadzić do bardziej szczegółowego uregulowania zasad badania wspólnego. – Będziemy chcieli rozmawiać z Ministerstwem także o modelu finansowania KIBR, opłacie z tytułu nadzoru oraz o propozycjach dotyczących maksymalnych kar dla biegłych rewidentów i firm audytorskich – mówi prezes KRBR i dodaje, że samorząd będzie postulował o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem wszystkich partnerów społecznych.

Przypominamy, że proces prac nad nowym kształtem ustawy o biegłych rewidentów można na bieżąco śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

15 kwietnia 2016 r. – Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji upubliczniono nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło treść projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Poprzedni projekt (był to projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw) Ministerstwo Finansów upubliczniło w listopadzie 2015 r. Ze względu na krótki termin dla Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do wniesienia uwag do projektu, prosimy o przesyłanie Państwa uwag, które będą analizowane i brane pod uwagę w odpowiedzi samorządu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu i przekazywania uwag do KIBR na adres biuro@kibr.org.pl do 20 kwietnia br. zgodnie z załączonym szablonem.

 

14 kwietnia 2016 r. – Jest projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowej ustawy regulującej zawód biegłego rewidenta. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest w trakcie analizowania dokumentu. Najważniejsze zmiany w ustawie zostaną niebawem zaprezentowane biegłym rewidentom.

 

1 grudnia 2015 r. – Jest stanowisko KIBR w sprawie zmienionego projektu założeń do ustawy

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie nowego projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Dokument przekazano do Ministerstwa Finansów 30 listopada 2015. W materiale zamieszczono uwagi do założeń przedstawionych przez Ministerstwo w tekście opublikowanym 12 listopada br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Stanowisko do opublikowanego 10 listopada br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowego projektu założeń do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw zostało przekazane do Ministerstwa Finansów 30 listopada 2015 roku. KIBR prezentuje w nim kolejną grupę uwag do najnowszych rozwiązań.

W aktualnej wersji dokumentu pojawia się szereg istotnych zmian, o których dyskutowano na etapie konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Uwagi do założeń przedstawiły praktycznie wszystkie liczące się organizacje gospodarcze. - Zaangażowanie tak szerokiego grona interesariuszy było dla naszego środowiska dobrym sygnałem, że w coraz większym stopniu zrozumiała staje się kluczowa funkcja biegłego rewidenta w gospodarce - czytamy w opinii dla Ministerstwa Finansów. Wciąż jednak są propozycje, które zdaniem środowiska nie pozostaną bez negatywnego wpływu na dostępność usług audytorskich, działalność polskich biegłych rewidentów oraz małych i średnich firm audytorskich, jeśli zostaną wprowadzone w zaproponowanym kształcie. - Propozycje te mają charakter zbędnych nadregulacji, co staraliśmy się wykazać. Ponieważ część propozycji jest nowa niezbędne jest naszym zdaniem poważne rozważenie konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - wyjaśnia w stanowisku prezes Krzysztof Burnos.

Przypominamy, że proces prac nad nowym kształtem ustawy o biegłych rewidentów można na bieżąco śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


12 listopada 2015 r. – Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument powstał po szerokich konsultacjach społecznych zakończonych konferencją uzgodnieniową. Do 19 listopada można zgłaszać uwagi do projektu.

10 listopada Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło nowy kształt projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Poprzedni projekt Ministerstwo przekazało do konsultacji społecznych w połowie sierpnia. Od tego czasu partnerzy społeczni zgłaszali liczne uwagi, których podsumowaniu poświęcono wrześniową konferencję uzgodnieniową. Nowy projekt to efekt ustaleń tego spotkania. Zapoznajemy się z dokumentem, cieszymy się z kierunku zmian, wiele ważnych postulatów zgłaszanych przez nas wzięto pod uwagę. Niebawem zaprezentujemy stanowisko KIBR do nowego projektu. Liczymy, że biegli rewidenci prześlą nam swoje uwagi, które przeanalizujemy i weźmiemy pod uwagę w odpowiedzi samorządu - informuje Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

Uwagi do 19 listopada

Teraz partnerzy społeczni – a więc także biegli rewidenci i firmy audytorskie – mają czas na zgłoszenie swoich uwag do nowego projektu. 20 listopada planowane jest w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu i przekazywania uwag do KIBR na adres biuro@kibr.org.pl do 19 listopada zgodnie z załączonym szablonem.

Przypominamy, że proces prac nad ustawą można śledzić na bieżąco na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


4 listopada 2015 r. – Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów oceniła projekt zmian w ustawie

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów na wniosek prezesa Rządowego Centrum Legislacji wydała opinię o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw.

Rada oceniła między innymi propozycję zastąpienia odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów, w której stosuje się odpowiednio przepisy postępowania karnego, przepisami postępowania administracyjnego, propozycję wzmocnienia wpływu na postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym w zakresie nadzoru nad postępowaniem kwalifikacyjnym i propozycję koncepcji tzw. białej listy, polegającej na stworzeniu wykazu usług dozwolonych.

 

9 października 2015 r. – KIBR przesyła do Ministerstwa Finansów dodatkowe uwagi

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów Krzysztof Burnos, prezes KRBR, przekazał dodatkowe uwagi do projektu założeń zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Mimo zakończenia wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami konferencji uzgodnieniowej, samorząd biegłych rewidentów wciąż nie zgadza się z niektórymi propozycjami projektu. Konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i wszystkich partnerów społecznych odbyła się 30 września 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma i załącznikami:

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia strony RCL na której jest publikowany aktualny status Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

 

30 września 2015 r. – Konstruktywny dialog wokół ustawy o biegłych rewidentach

Konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, poświęcona założeniom zmian w ustawie o biegłych rewidentach zakończona wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami. Kolejnym krokiem jest przygotowanie w ciągu siedmiu dni zmodyfikowanego projektu założeń do ustawy poszerzonego o propozycje interesariuszy.

Konferencja uzgodnieniowa dotyczyła prac nad nową ustawą regulującą rynek audytu w Polsce. To jeden z etapów konsultacji społecznych, który służył m.in. omówieniu uwag partnerów społecznych i uzgodnieniu kierunku zmian w ustawie. W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, i większość instytucji, które zgłosiły uwagi do projektu. Spotkanie trwało przeszło osiem godzin.

KIBR reprezentował prezes Krzysztof Burnos i Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR. - Zaprezentowaliśmy nasze argumenty. Zostaliśmy wysłuchani i mamy poczucie, że znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, a sama dyskusja była bardzo konstruktywna - relacjonuje prezes samorządu.

W stanowisku przekazanym do Ministerstwa Finansów KIBR zwracał uwagę na brak skalowalności przepisów proponowanych w projekcie, pomysł likwidacji organów dyscyplinarnych, propozycję okresu rotacji bardziej restrykcyjną niż założenia Rozporządzenia oraz białej listy usług dozwolonych. Kontrowersje wzbudzały też kwestie wysokości kar, sposób kontroli nad zawodem oraz sposób finansowania nadzoru.

Do 2 października partnerzy społeczni mogą jeszcze przesłać Ministerstwu dodatkowe uwagi. Zostaną one następnie omówione na dodatkowym spotkaniu w Ministerstwie Finansów. - Zaczynaliśmy rozmowy od dwóch różnych stanowisk. Kończyliśmy je w poczuciu, że rozmawiamy o wspólnych rozwiązaniach, które mają poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego - dodaje wiceprezes Barbara Misterska-Dragan.

Ustawodawca ma teraz siedem dni na przedstawienie założeń uwzględniających ustalenia z konferencji uzgodnieniowej.

Ministerstwo Finansów przy okazji spotkania zadeklarowało podjęcie starań, aby w nowej ustawie znalazł się zapis regulujący status biegłego rewidenta nieaktywnego zawodowo. O to zabiegał po czerwcowym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów prezes Krzysztof Burnos. To też postulat, który KIBR zgłaszał jeszcze w poprzedniej kadencji.

 

24 września 2015 r. – Konferencja uzgodnieniowa o założeniach ustawy już 30 września. MF opublikowało protokół rozbieżności

Na 30 września br. Ministerstwo Finansów zapowiedziało konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu zmian w ustawie o biegłych rewidentach. W trakcie spotkania, na którym obecność potwierdził już prezes KRBR, omawiane będą uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych.

Władze KIBR zabiegały o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem wszystkich partnerów społecznych. A taka zgodnie z regulaminem Rady Ministrów powinna być organizowana w szczególności w przypadku zgłoszenia do projektu licznych uwag. - Nie wyobrażamy sobie pominięcia tak istotnego elementu konsultacji społecznych w przypadku fundamentalnych zmian ustrojowych systemu gospodarczego - wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

Przy okazji ogłoszenia terminu konferencji upubliczniono też "Protokół rozbieżności", w którym Ministerstwo Finansów odniosło się do zgłoszonych uwag. A te zgłosiło w sumie ponad 30 instytucji, m.in. ministerstwa, organizacje pracodawców, stowarzyszenia emitentów, inwestorów i banków, księgowi. Konferencja uzgodnieniowa ma służyć omówieniu protokołu. Swoje stanowisko do projektu KIBR przesłał do Ministerstwa jeszcze w sierpniu.

Cały proces prac nad zmianami do ustawy wraz z uwagami i opiniami zgłaszanymi w toku konsultacji społecznych dostępne są na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zachęcamy także do zapoznania się z "Protokołem rozbieżności".


21 września 2015 r. – Ministerstwo Finansów odpowiada na stanowisko KIBR w sprawie założeń do ustawy

Minister Dorota Podedworna-Tarnowska w piśmie skierowanym do KRBR odniosła się do stanowiska KIBR w sprawie kierunku zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Przypomniała, że prace nad zmianami są na wczesnym etapie, a wszystkie uwagi i postulaty, jakie wpłyną do MF w ramach trwających konsultacji społecznych, zostaną przeanalizowane. Jeszcze we wrześniu Ministerstwo Finansów zorganizuje konferencję uzgodnieniową z udziałem zainteresowanych stron - Niewykluczone jest zatem, że wypracowane zostaną nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw odmiennym oczekiwaniom różnych zainteresowanych stron - czytamy w piśmie wiceminister finansów.


27 sierpnia 2015 r. – Federacja Europejskich Księgowych wspiera stanowisko KIBR w sprawie ustawy

- Wystąpiliśmy do Federacji Europejskich Księgowych z prośbą o ocenę projektu założeń zmian do ustawy w zakresie zasad rotacji i usług nieaudytowych. FEE podziela nasze obawy - mówi Krzysztof Burnos, Prezes KRBR.

Federacja Europejskich Księgowych, na pytanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przedstawiła swoje uwagi dotyczące propozycji zmian do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Zmiany wynikają z konieczności implementacji postanowień unijnej reformy rynku audytorskiego do polskiego prawa. Zdaniem FEE dostęp do globalnych rynków wymaga porównywalności i przejrzystości poszczególnych elementów łańcucha sprawozdawczości finansowej. Tymczasem - jak wynika z zestawienia przedstawionego przez FEE - propozycje transpozycji unijnych przepisów do polskiego prawa znacznie odbiegają od rozwiązań, które planuje zastosować większość członków wspólnoty europejskiej. - Choć nierealistyczne byłoby oczekiwanie, że wszystkie państwa członkowskie przyjmą to samo podejście do wdrożenia, to ewentualne rozbieżności zwiększą złożoność i koszty dla przedsiębiorstw, a także nie będą pomocne w zwiększaniu zaufania do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej - wyjaśniają w oficjalnym piśmie przekazanym KIBR Petr Kriz, przewodniczący FEE oraz Olivier Boutellis-Taft, dyrektor generalny Federacji.

W Polsce inaczej niż w reszcie Unii

Zgodnie z informacjami zebranymi przez FEE, znaczna większość państw członkowskich Unii planuje przyjęcie przepisów rozporządzenia w brzmieniu uzgodnionym na szczeblu UE. Oprócz Polski tylko Holandia zamierza wprowadzić np. tzw. "białą listę" usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych, które wolno będzie świadczyć podmiotom audytorskim na rzecz klienta, którego audytują. Zgodnie z krajową propozycją wszystkie nieobjęte "biała listą" usługi będą dla nich zakazane.

Żadne inne państwo członkowskie nie przewiduje też rozszerzenia przepisów w sprawie zakazu świadczenia usług dodatkowych w odniesieniu do podmiotów niebędących jednostkami zainteresowania publicznego (nie-JZP). Zgodnie ze stanowiskiem państw członkowskich UE, takie poszerzenie nakładałoby nieuzasadnione obciążenia na podmioty badające sprawozdania finansowe nie-JZP, w tym zwłaszcza na małe i średnie przedsiębiorstwa biegłych rewidentów. Tylko polski ustawodawca zaplanował rozszerzenie przepisów dotyczących obowiązkowej wewnętrznej rotacji kluczowego biegłego rewidenta na badania nie-JZP.

Większość państw planuje przyjęcie dziesięcioletniego maksymalnego okresu zlecenia na prowadzenie audytów JZP - a więc rozwiązania zgodnego z duchem unijnej reformy. Tymczasem polski ustawodawca planuje wprowadzenie rotacji co osiem lat. - To kolejny przykład rozbieżności, które powstaną w przypadku wprowadzenia proponowanych w Polsce zmian - punktuje FEE.

Konieczna spójność w działaniu krajów członkowskich

Federacja Europejskich Księgowych podkreśliła, że implementacja unijnych przepisów powinna dążyć do stworzenia wspólnego rynku oraz jak najszerszego zwiększenia spójności stosowania przepisów w całej UE. - Rozbieżności wynikające z różnych ram czasowych rotacji mogą prowadzić do dodatkowych procedur badania sprawozdań finansowych oraz braku efektywności w ich koordynacji, co mogłoby wpływać na jakość i koszty badania - wyjaśniają Kriz i Boutellis-Taft.

FEE nie widzi uzasadnienia dla przyjęcia w Polsce tak krótkiego okresu rotacji w przypadku badania jednostek interesu publicznego oraz dla nałożenia dodatkowych wymogów krajowych w zakresie rotacji firmy audytorskiej w przypadku podmiotów niebędących jednostkami zainteresowania publicznego.

 

31 sierpnia 2015 r. – Jest stanowisko KIBR w sprawie założeń zmian do ustawy

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument przekazany do MF to efekt wewnętrznych konsultacji w regionalnych oddziałach KIBR oraz wśród biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Obszerne konsultacje w środowisku biegłych rewidentów i dwa tygodnie wytężonej pracy, zaowocowały stanowiskiem w sprawie zmian do ustawy. Do Izby wpłynął szereg uwag i opinii. Ich omówieniu i uporządkowaniu poświęcone zostało zwołane na 20 sierpnia br. nadzwyczajne posiedzenie KRBR. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także przedstawiciele regionalnych oddziałów. Efektem prac jest dokument zawierający listę uwag i komentarzy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wobec rozwiązań zaproponowanych w założeniach ministerialnych.

- To zmiany o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości naszej profesji oraz kształtu i roli samorządu. Priorytetem było dla nas zaangażowanie w proces konsultacji całego środowiska - wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Prace nad stanowiskiem naszej profesji toczyły się w bardzo szybkim tempie. Projekt zmian do ustawy został przedstawiony 12 sierpnia br. KIBR miał jedynie czternaście dni na wydanie stanowiska i przekazanie uwag regulatorowi. Ostatnie tygodnie sierpnia to pilne konsultacje z regionalnymi oddziałami oraz indywidualnymi biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Zachęcamy do lektury pisma przewodniego kierowanego do Ministerstwa Finansów, w którym Krzysztof Burnos wskazuje i wyjaśnia kwestie wymagające szczególnej uwagi i dyskusji - to założenia, które w środowisku biegłych rewidentów budziły największe obawy.

Równolegle prace prowadziło biuro prasowe Izby. Efektem jest obszerny wywiad z Prezesem Krajowej Rady, w którym odnosi się on do rozwiązań zaproponowanych w projekcie Ministerstwa. Rozmowa ukazała się w sierpniu w Rzeczpospolitej.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf