Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:19, 27.11.2021 r.

Współpraca międzynarodowa

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w celu prowadzenia działalności międzynarodowej, powołała Komisję ds. współpracy międzynarodowej, której zadaniem jest koordynacja współpracy między Polską Izbą Biegłych Rewidentów a:

 • europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów, w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rewizji finansowej,
 • polskimi, europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • rządem i parlamentem, w zakresie wdrażania regulacji międzynarodowych i wspólnego występowania wobec organizacji międzynarodowych.

Pytania do Komisji ds. współpracy międzynarodowej można przesyłać na adres ewelina@pibr.org.pl

Zgodnie ze statutem PIBR, w ramach prowadzonej działalności ustawowej, nawiązuje kontakty z innymi organizacjami i samorządami, działającymi w kraju i za granicą. 

Organizacje międzynarodowe, których PIBR jest członkiem

Organizacja

Data przyjęcia

 Logo International Federation of Accountants (IFAC) 20 listopada 2001 r.
 Logo Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones (FIDEF) 12 października 2010 r.
 Logo Common Content Project 14 grudnia 2015 r.

 

Współpraca z zagranicznymi samorządami biegłych rewidentów

PIBR współpracuje także z samorządami biegłych rewidentów z innych krajów w celu:

 • rozwoju i promocji zawodu biegłego rewidenta,
 • promowania standardów zgodnych z MSRF,
 • wymiany doświadczeń zawodowych w dziedzinie etyki, edukacji oraz jakości wykonywania zawodu.

Organizacje, z którymi PIBR podpisała porozumienie o współpracy

Porozumienie Wyszehradzkie

Szczególne miejsce zajmuje współpraca w ramach tzw. Porozumienia Wyszehradzkiego, które w 2001 r. podpisały organizacje biegłych rewidentów z: Polski (PIBR), Czech (KACR), Słowacji (SKAU) i Węgier (MKVK). Corocznie w kolejnych państwach odbywają się zjazdy prezesów tych organizacji. W Polsce miały miejsce:

Publikacje IFAC

Zmiany do Kodeksu IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i zatwierdziła kolejne zmiany do Kodeksu etyki IESBA. Są to:
 •  „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie” – opublikowane przez IFAC 5 października 2020 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
  Celem ww. zmian Kodeksu jest promowanie roli i mentalnego nastawienia oczekiwanego od wszystkich zawodowych księgowych. Zmiany te wyraźnie wskazują, że zawodowi księgowego powierzono publiczne zaufanie do szeroko zakrojonych ról, jakie odgrywa w społeczeństwie oraz, że zaufanie to opiera się na umiejętnościach i wartościach, jakie zawodowy księgowy wnosi do swojej działalności. Co ważne, zmiany te potwierdzają odpowiedzialność zawodu za działanie w interesie publicznym i fundamentalną rolę Kodeksu w wypełnianiu tego obowiązku.
 • „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd” – opublikowane przez IFAC 14 stycznia 2021 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
  Ww. zmiany dostarczają wskazówek, które wspierają Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 2 (opublikowany przez IFAC w grudniu 2020 r.) w odniesieniu do kwalifikowalności jednostki do pełnienia roli osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia, koncentrując się na istotnym atrybucie obiektywizmu. Między innymi wytyczne:
  • przedstawiają potrzebę identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla przestrzegania podstawowej zasady obiektywizmu, które mogą pojawić się przy wyznaczaniu danej osoby na stanowisko osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla danego zlecenia;
  • wyraźnie nawiązują i wspierają wymóg zawarty w MSZJ 2, aby firma ustanowiła, jako warunek kwalifikujący, dwuletni okres karencji, zanim partner odpowiedzialny za zlecenie będzie mógł objąć funkcję osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla tego samego zlecenia; oraz
  • podkreślają, że wymóg karencji zawarty w MSZJ 2 służy podwójnemu celowi zapewnienia zgodności z podstawową zasadą obiektywizmu i wykonywania wysokiej jakości zleceń.
Wytyczne mogą mieć również zastosowanie w sytuacjach, gdy jako zabezpieczenie w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom przestrzegania podstawowych zasad etyki do wykonywanej pracy wyznaczono jednostkę jako odpowiednią osobę przeprowadzającą przegląd.

Powyższe dokumenty mają charakter edukacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla biegłych rewidentów w Polsce.

Zmiany do standardów międzynarodowych

Materiały o charakterze pomocniczym i edukacyjnym ukazujące zmiany dostosowawcze wprowadzone do innych standardów międzynarodowych na skutek przyjęcia przez IAASB Międzynarodowego Standardu Badania 250 (zmienionego), Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego oraz Międzynarodowego Standardu Badania (zmienionego), Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień:

Raport IAASB podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta

W czerwcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała raport podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów związanych ze sprawozdawczością biegłego rewidenta. Dokument podsumowuje kluczowe tematy i poglądy, którymi podzielono się z IAASB w ramach ankiety dotyczącej sprawozdawczości biegłego rewidenta po wdrożeniu standardów sprawozdawczości, przeprowadzonej w 2020 r. (więcej na ten temat tutaj) oraz debaty, która odbyła się we wrześniu 2020 r. (więcej na ten temat tutaj). Ankieta, debata i związane z nimi działania informacyjne pozwoliły uzyskać perspektywę wdrożenia i konkretnych aspektów zmienionych standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta. Trzy kluczowe obszary zainteresowania interesariuszy to: kluczowe sprawy badania, kontynuacja działalności i sekcja „Inne informacje”, zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Raport w j. polskim dostępny poniżej:

Materiały wspierające wdrożenie MSUPo 4400 (Z)

W związku z opracowaniem Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) Usługi wykonania uzgodnionych procedur przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) w kwietniu 2020 r. (standard przyjęty uchwałą KRBR nr 1632/25a/2021 - szczegóły tutaj), IFAC opublikował również materiały objaśniające wprowadzone zmiany, jak również zaktualizował wcześniejsze publikacje dotyczące standardu - dostępne w języku polskim poniżej:

Przewodnik IFAC dotyczący stosowania MSB w badaniu małych i średnich jednostek

W lipcu 2018 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała czwarte wydanie Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek. Opracowanie pomaga efektywnie i proporcjonalnie stosować MSB w badaniu MŚP i jest przeznaczone do wykorzystania przez wszystkich praktyków. Tom I przewodnika obejmuje podstawowe pojęcia badania opartego na ocenie ryzyk. Tom II zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania badania, w tym dwa studia przypadków: z badania MŚP i jednostki mikro.

Opracowanie dotyczące podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych

W grudniu 2020 r. IFAC opublikował materiał przygotowany przez Niezależną Radę Regulacyjną Biegłych Rewidentów z RPA (IRBA) przy współpracy z IESBA, IAASB oraz krajowymi organami ustanawiającymi standardy etyki z Australii, Chin, Kanady, RPA, USA i Wielkiej Brytanii. Autorzy opracowania zwracają uwagę na zagrożenia związane z wystąpieniem oszustwa w związku z pandemią COVID-19 oraz podkreślają rolę, jaką księgowi i biegli rewidenci mogą odgrywać, służąc pomocą w minimalizowaniu zasięgu występowania oszustw i w rozpoznawaniu przypadków oszustwa lub podejrzeń oszustwa oraz reagowaniu na nie w interesie publicznym.

Wytyczne IESBA dotyczące zasad korzystania ze wsparcia specjalistów w warunkach pandemii COVID-19

W październiku 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała wytyczne, które mają na celu pomóc zawodowym księgowym zatrudnionym w przedsiębiorstwach oraz zawodowym księgowym wykonującym wolny zawód w określeniu, kiedy może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług specjalisty w celu wsparcia w wykonywaniu określonych zadań i innych czynności zawodowych w ramach organizacji zatrudniających oraz w ramach obsługi klientów w otoczeniu związanym z pandemią COVID-19. Publikacja powstała przy współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) oraz krajowych organów ustanawiających standardy etyki z Australii, Kanady, Chin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA.

Alert IAASB dotyczący uwzględniania ryzyka klimatycznego w badaniu sprawozdania finansowego

W październiku 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opracowała dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych. Ma on służyć jako pomoc dla biegłych rewidentów w uzyskaniu zrozumienia treści aktualnie zawartych w MSB i ich znaczenia dla uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych.

Opracowanie IESBA dotyczące wyzwań dla etyki i niezależności wynikających z pandemii COVID-19

W maju 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) opracowała zestaw pytań i odpowiedzi w celu zwrócenia uwagi na te aspekty Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeksu), które mogą być istotne w kontekście wyzwań i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 w odniesieniu do kwestii etycznych i niezależności:

Przewodnik IFAC dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy

We wrześniu 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) rozpoczęła publikację sześcioczęściowej serii przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”, którego celem jest pomoc zawodowym księgowym w pogłębieniu wiedzy na temat procederu prania pieniędzy:

Materiały wspierające stosowanie MSB 540 (zmienionego)

W latach 2018-2020 Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających stosowanie Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 540 (zmienionego) "Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień":

Wskazówki dotyczące stosowania kodeksu etyki IESBA w sytuacji pandemii COVID-19

W lipcu 2020 r. IFAC opublikował wskazówki dotyczące stosowania założeń koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) (zwanym „Kodeksem”) do czterech scenariuszy obejmujących usługi lub działania związane z podatkami i wyceną powstałych w sytuacji pandemii. Dwa z tych scenariuszy odnoszą się do zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, a pozostałe dwa do zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Opracowania IAASB dotyczące zautomatyzowanych narzędzi i technik

W 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała materiały dotyczące badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i technik (ZNT). Są to:

Dokument IFAC zawierający listę kontrolną dla małych firm dotyczącą kontynuacji działalności

W maju 2020 r. IFAC opublikował listę kontrolną skierowaną do małych firm dotyczącą kontynuacji działalności, która ma na celu pomóc firmom poradzić sobie z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 i zaplanować jutrzejszą „nową normalność”. Lista kontrolna obejmuje kluczowe zadania w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, pomagając firmom w proaktywnym identyfikowaniu i analizowaniu istotnych i aktualnych informacji.

Alerty IAASB dotyczące badania sprawozdań finansowych w okresie pandemii COVID-19

Materiały objaśniające do Kodeksu etyki IESBA

IESBA opracowała serię publikacji objaśniających do Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych pod nazwą „Analiza kodeksu IESBA” (ang. Exploring the IESBA Code):

Dokument IFAC dotyczący sprawozdawczości zintegrowanej – pytania i odpowiedzi

IFAC wydał w lutym 2018 r. zestawienie odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie w kontekście raportowania zintegrowanego zadają krajowe organizacje profesji księgowej.

Raport IFAC na temat usług dotyczących uzgodnionych procedur

IFAC wydał w grudniu 2017 r. raport na temat przyszłości usług dotyczących uzgodnionych procedur, który przygląda się kategorii usług szczególnie atrakcyjnej dla małych i średnich firm audytorskich.

Raport z badań IFAC nad globalną profesją księgową i jej roli w walce z korupcją

W lutym 2017 r. IFAC wydał raport pokazujący pozytywną korelację pomiędzy odsetkiem księgowych w populacji pracujących a Indeksem Percepcji Korupcji publikowanym przez Transparency International, potwierdzając pozytywny wpływ księgowych na skuteczność walki z korupcją.

Stanowisko IFAC nr 8 - wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

IFAC wydał w styczniu 2017 r. stanowisko, w którym wyjaśnia rolę wzbogacenia sprawozdawczości jednostek.

Ulotka IFAC dotycząca wyboru odpowiedniej usługi

IFAC wydał we wrześniu 2016 r. ulotkę mającą za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom różne usługi sprawozdawczości finansowej: badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur.

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane)

IFAC wydał w 2014 r. zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8, opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board, IAESB). Międzynarodowe Standardy Edukacyjne przetłumaczyło na język polski Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r.

Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC

Raport IFAC dotyczący wpływu zawodu księgowego i biegłego rewidenta na rozwój gospodarczy

Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (zaktualizowane)

Zarząd IFAC wydał w listopadzie 2012 r. zaktualizowane Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7, które obejmują wszystkie organizacje przynależące do IFAC. Dokument został przetłumaczony na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i jest udostępniony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.

Przewodnik IFAC – wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC – zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC odnośnie stosowania MSRF – stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek

Wskazówki IFAC dotyczące praktyki badania MWPB 1000 – Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów, opracował dokument:

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISA

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie ISA, opracował dokument:

Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

Dokument został opracowany przez IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających) i zawiera pytania i odpowiedzi mające na celu pomóc audytorom odnieść się do zagadnień sprawozdawczości związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z MSSF 1: Zastosowanie po raz pierwszy MSSF.

 • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – wskazówki dla biegłych rewidentów w kwestiach dotyczących sprawozdawczości:

Komunikaty IAASB

Celem wsparcia biegłych rewidentów wobec aktualnych problemów na światowych rynkach finansowych IAASB opracowała dwa komunikaty:

Zobacz wszystkie publikacje IFAC.

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) była członkiem Accountancy Europe (dawniej Federation of European Accountants, FEE) od 19 grudnia 2002 r. do 31 grudnia 2018r.

Od grudnia 2013 r. do grudnia 2017 r. Maria Rzepnikowska (członek KRBR w latach 2011-2015) była członkiem Zarządu Accountancy Europe.

Informacje Accountancy Europe (dawniej FEE)

Wydarzenia z udziałem Accountancy Europe w Polsce

Publikacje Accountancy Europe

Publikacje Accountancy Europe znajdują się w zakładce "e-Biblioteka".

Komunikaty Accountancy Europe

W związku z globalnym kryzysem finansowym Accountancy Europe (dawniej FEE) wydała w latach 2008-2010 siedem komunikatów dotyczących wkładu profesji księgowych do debaty na temat kryzysu:

Inne dokumenty Accountancy Europe (dawniej FEE)

Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej – EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group) – utworzono w 2001 r., jako niezależną instytucję prywatną.

Celem EFRAG jest udzielanie doradztwa technicznego i współpraca z Komisją Europejską w procesie zatwierdzania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), publikowanych przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – IASB (International Accounting Standards Board).

W strukturze EFRAG znajduje się Grupa Ekspertów Technicznych – TEG (Technical Expert Group), której zadaniem jest wypracowywanie konkretnych rekomendacji.

W latach 2006-2015 Polska Izba Biegłych Rewidentów miała reprezentanta w Grupie TEG. Do lutego 2012 r. była to Anna Sirocka, a do czerwca 2015 r. – Joanna Frykowska.

Prace EFRAG TEG

Wydarzenia z udziałem EFRAG w Polsce

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) była członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w Zakresie Rachunkowości (International Association For Accounting Education&Research, IAAER) od 30 sierpnia 2010 r. do 5 grudnia 2018 r.

Od lutego 2013 r. do listopada 2016 r. dr Danuta Krzywda, wiceprezes KRBR w latach 2011-2015, pełniła funkcję wiceprezesa IAAER.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl