Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:47, 24.06.2024 r.

Współpraca międzynarodowa

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w celu prowadzenia działalności międzynarodowej, powołała Komisję ds. współpracy międzynarodowej, której zadaniem jest koordynacja współpracy między Polską Izbą Biegłych Rewidentów a:

 • europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów, w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rewizji finansowej,
 • polskimi, europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • rządem i parlamentem, w zakresie wdrażania regulacji międzynarodowych i wspólnego występowania wobec organizacji międzynarodowych.

Pytania do Komisji ds. współpracy międzynarodowej można przesyłać na adres ewelina@pibr.org.pl

Zgodnie ze statutem PIBR, w ramach prowadzonej działalności ustawowej, nawiązuje kontakty z innymi organizacjami i samorządami, działającymi w kraju i za granicą. 

Organizacje międzynarodowe, których PIBR jest członkiem

Organizacja

Data przyjęcia

 Logo International Federation of Accountants (IFAC) 20 listopada 2001 r.
 Logo Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones (FIDEF) 12 października 2010 r.
 (wcześniej: Common Content Project) 14 grudnia 2015 r.

 

Współpraca z zagranicznymi samorządami biegłych rewidentów

PIBR współpracuje także z samorządami biegłych rewidentów z innych krajów w celu:

 • rozwoju i promocji zawodu biegłego rewidenta,
 • promowania standardów zgodnych z MSRF,
 • wymiany doświadczeń zawodowych w dziedzinie etyki, edukacji oraz jakości wykonywania zawodu.

Organizacje, z którymi PIBR podpisała porozumienie o współpracy

Porozumienie Wyszehradzkie

Szczególne miejsce zajmuje współpraca w ramach tzw. Porozumienia Wyszehradzkiego, które w 2001 r. podpisały organizacje biegłych rewidentów z: Polski (PIBR), Czech (KACR), Słowacji (SKAU) i Węgier (MKVK). Corocznie w kolejnych państwach odbywają się zjazdy prezesów tych organizacji. W Polsce miały miejsce:

Opracowania dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

 • Budowanie zaufania do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju: Pilna potrzeba zintegrowanej kontroli wewnętrznej (pobierz tutaj)

Wytyczne oraz materiały wspierające dotyczące stosowania MSUA 3000 (Z) do zleceń atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej

W 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała niewiążące wytyczne, które mają pomóc praktykom w wykonywaniu usług atestacyjnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (zmienionym), Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju i innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej (RSZ) przez jednostki różnej wielkości w odniesieniu do szerokiego zakresu tematów sprawozdawczych. Celem wytycznych jest promowanie jakości i spójnego stosowania MSUA 3000 (Z) w usługach atestacyjnych RSZ, aby zwiększyć wpływ takich zleceń na jakość sprawozdawczości RSZ, zwiększyć zaufanie do raportów z usług atestacyjnych oraz zwiększyć wiarygodność raportów RSZ, tak aby ich zamierzeni użytkownicy mogli mieć do nich zaufanie i na nich polegać. Oprócz wytycznych IAASB opracowała materiały wspierające ich stosowanie. Tłumaczenia ww. publikacji IAASB dostępne są poniżej:

Materiały wspierające wdrożenie MSB 600 (zmienionego)

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”. Są to:

Arkusz informacyjny dotyczący współzależności pomiędzy MSB 220 (zmienionym) a MSB 600

W grudniu 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała nowy arkusz informacyjny dotyczący współzależności pomiędzy Międzynarodowym Standardem Badania (MSB) 220 (zmienionym), który dotyczy zarządzania jakością na poziomie zlecenia a MSB 600 dotyczącym badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (badania grupy). W arkuszu informacyjnym zwrócono uwagę na aspekty badania grupy, na które może mieć wpływ MSB 220 (zmieniony) oraz Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 1 dotyczący zarządzania jakością na poziomie firmy audytorskiej. Niniejszy arkusz informacyjny podkreśla następujące aspekty badania grupy, na które wpływ może mieć MSB 220 (zmieniony): zmieniona definicja zespołu wykonującego zlecenie oraz obowiązki w zakresie przywództwa i kierowania, nadzoru i przeglądu. Dokument będzie szczególnie przydatny w przypadku badań grupy, w które zaangażowani są biegli rewidenci części składowych grupy.

Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała w listopadzie 2022 r. wskazówki zatytułowane: „Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB: ujawnianie istotnych informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości”. Publikacja ma na celu pomóc użytkownikom w zrozumieniu wpływu na Międzynarodowe Standardy Badania (MSB) niektórych zmian o wąskim zakresie wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.

Alert IESBA – Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności

W październiku 2022 roku pracownicy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) wydali alert zatytułowany: „Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności” (ang. The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations). Publikacja zwraca uwagę zawodowych księgowych pracujących w biznesie oraz zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, w tym firm, na szereg istotnych postanowień Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeks), które muszą przestrzegać wykonując swoją pracę w trakcie poruszania się po bezprecedensowych wyzwaniach i ryzykach wynikających z wojny rosyjsko-ukraińskiej. W alercie zwrócono uwagę m.in. na implikacje etyczne wynikające z szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych nałożonych przez wiele jurysdykcji na Rosję, niektóre podmioty rosyjskie i obywateli Rosji oraz na Białoruś, a także na związane z nimi obowiązki etyczne zawodowych księgowych wynikające z Kodeksu. Publikacja podkreśla również:
 • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych pracujących w biznesie w odniesieniu do przygotowania i prezentacji informacji, w szczególności w zakresie rozliczania i ujawniania wpływu konfliktu ukraińskiego na działalność zatrudniających ich organizacji oraz
 • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód w odniesieniu do akceptacji klienta i zlecenia, a w kontekście badania sprawozdań finansowych, kluczowe rozważania dotyczące niezależności związane z zaległymi wynagrodzeniami i zawartym w Kodeksie zakazem przyjmowania obowiązków zarządczych.
Niezależnie od środowiska, w którym działają zawodowi księgowi, postanowienia Kodeksu służą podniesieniu jakości i spójności usług świadczonych przez księgowych, przyczyniając się tym samym do wzrostu zaufania publicznego i zaufania do ich pracy.

Często zadawane pytania (FAQ) - Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta

W sierpniu 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała odpowiedzi na "Często zadawane pytania (FAQ) - Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta". Dokument został opracowany przez Grupę Zadaniową ds. Kontynuacji Działalności Rady IAASB, aby odnieść się do powszechnych pytań związanych z wykorzystaniem oraz wzajemnymi powiązaniami pomiędzy sekcjami „Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności” i „Kluczowe sprawy badania” oraz akapitami objaśniającymi ze zwróceniem uwagi, w sprawozdaniu biegłego rewidenta sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB).

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zmienione w 2019 r.)

W październiku 2019 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) opublikowała Zmiany aktualizujące MSE 2, 3, 4 i 8 opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board – IAESB). Ww. zmiany zostały przetłumaczone na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r. – i wydane wraz z pozostałymi standardami w 2020 r. jako opracowanie zbiorcze zawierające MSE 1-8.

Wytyczne IAASB dotyczące oszustwa w badaniu sprawozdania finansowego

W maju 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała "Niewiążące wytyczne dotyczące oszustwa w badaniu sprawozdania finansowego. Soczewka do wykrywania oszustw – interakcje pomiędzy MSB 240 a innymi MSB". Dokument ma na celu wyjaśnienie relacji i związku pomiędzy Międzynarodowym Standardem Badania (MSB) 240 - „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw” a innymi MSB podczas planowania i przeprowadzania badania, jak również raportowania. Materiał pokazuje również, w jaki sposób MSB 240 jest obecnie stosowany w połączeniu z pełnym zestawem MSB.

Materiały wspierające wdrożenie MSZJ 1, MSZJ 2 oraz MSB 220 (Z)

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających wdrożenie standardów z pakietu zarządzania jakością: MSZJ 1, MSZJ 2 i MSB 220 (Z).
 • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Prezentacje z serii webinariów na temat MSZJ 1 (nagranie w j. angielskim dostępne tutaj):
   • Webinarium – Część 1: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania ryzyka firmy (pobierz tutaj)
   • Webinarium – Część 2: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Zasoby: Oczekiwania wobec firm i partnerów odpowiedzialnych za zlecenie (pobierz tutaj)
   • Webinarium – Część 3: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Co nowego w procesach monitorowania i korygowania w firmach? (pobierz tutaj)
   • Webinarium – Część 4: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Podsumowanie: Analiza wszystkich elementów Systemu Zarządzania Jakością (pobierz tutaj)
  • Seria „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie”:
   • Część pierwsza: Czas się przygotować na nowe standardy zarządzania jakością (pobierz tutaj)
   • Część druga: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia (pobierz tutaj)
  • Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm oraz Ilustracyjna macierz ryzyka:
   • Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm (pobierz tutaj)
   • Ilustracyjna macierz ryzyka – Przewodnik uzupełniający do Zestawu narzędzi zarządzania jakością (pobierz tutaj)
 • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 (MSZJ 2) – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
 • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Badania 220 (zmienionego) (MSB 220 (Z)) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny - MSB 220 (zmieniony): Definicja zespołu wykonującego zlecenie (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

Materiały wspierające wdrożenie MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.)

Celem lepszego zrozumienia Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 315 (zmienionego w 2019 r.) „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”, opublikowanego przez IFAC w grudniu 2019 r., Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała materiały wspierające jego wdrożenie. Są to:

Projekt standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek

W lipcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała projekt nowego, odrębnego standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (ang. Less Complex Entities, LCE), zatytułowany: „Proponowany Międzynarodowy Standard Badania dotyczący badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (MSB dla MZJ)” wraz z prośbą o nadsyłanie komentarzy do 31 stycznia 2022 r.

Mniejsze, mniej złożone jednostki wnoszą istotny wkład w gospodarkę światową i stanowią zdecydowaną większość podmiotów na całym świecie. Jednocześnie coraz bardziej złożone struktury i transakcje należy uwzględnić w Międzynarodowych Standardach Badania (MSB). Ta złożoność MSB może stanowić wyzwanie dla badań mniej złożonych jednostek. IAASB na podstawie informacji zwrotnych z dokumentu dyskusyjnego opracowała projekt standardu, który jest proporcjonalny do typowego charakteru i okoliczności badania mniej złożonej jednostki, odpowiada na wyzwania interesariuszy i stanowi rozwiązanie globalne. Standard zaspokoi rosnące globalne potrzeby, jednocześnie zmniejszając pojawiające się ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych. Jest to przełomowy projekt, który reprezentuje nową erę dla IAASB i dlatego IAASB prosi teraz o opinie interesariuszy.

Nowy, samodzielny standard badania sprawozdania finansowego mniej złożonych jednostek:

 • jest przeznaczony specjalnie do badania mniej skomplikowanych podmiotów,
 • opiera się na podstawowych koncepcjach z Międzynarodowych Standardów Badania,
 • został opracowany tak, aby był zrozumiały, jasny i zwięzły,
 • zmniejsza ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych poprzez zapewnienie spójności i porównywalności na całym świecie,
 • pozwoli osiągnąć badania wysokiej jakości.
Materiały opublikowane w ramach projektu i przetłumaczone na j. polski, to:

Zmiany do Kodeksu IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i zatwierdziła kolejne zmiany do Kodeksu etyki IESBA. Są to:
 • „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie” – opublikowane przez IFAC 5 października 2020 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
  Celem ww. zmian Kodeksu jest promowanie roli i mentalnego nastawienia oczekiwanego od wszystkich zawodowych księgowych. Zmiany te wyraźnie wskazują, że zawodowi księgowego powierzono publiczne zaufanie do szeroko zakrojonych ról, jakie odgrywa w społeczeństwie oraz, że zaufanie to opiera się na umiejętnościach i wartościach, jakie zawodowy księgowy wnosi do swojej działalności. Co ważne, zmiany te potwierdzają odpowiedzialność zawodu za działanie w interesie publicznym i fundamentalną rolę Kodeksu w wypełnianiu tego obowiązku.
 • „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd” – opublikowane przez IFAC 14 stycznia 2021 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
  Ww. zmiany dostarczają wskazówek, które wspierają Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 2 (opublikowany przez IFAC w grudniu 2020 r.) w odniesieniu do kwalifikowalności jednostki do pełnienia roli osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia, koncentrując się na istotnym atrybucie obiektywizmu. Między innymi wytyczne:
  • przedstawiają potrzebę identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla przestrzegania podstawowej zasady obiektywizmu, które mogą pojawić się przy wyznaczaniu danej osoby na stanowisko osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla danego zlecenia;
  • wyraźnie nawiązują i wspierają wymóg zawarty w MSZJ 2, aby firma ustanowiła, jako warunek kwalifikujący, dwuletni okres karencji, zanim partner odpowiedzialny za zlecenie będzie mógł objąć funkcję osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla tego samego zlecenia; oraz
  • podkreślają, że wymóg karencji zawarty w MSZJ 2 służy podwójnemu celowi zapewnienia zgodności z podstawową zasadą obiektywizmu i wykonywania wysokiej jakości zleceń.
Wytyczne mogą mieć również zastosowanie w sytuacjach, gdy jako zabezpieczenie w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom przestrzegania podstawowych zasad etyki do wykonywanej pracy wyznaczono jednostkę jako odpowiednią osobę przeprowadzającą przegląd. 
 • „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń” – opublikowane przez IFAC 28 kwietnia 2021 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
  Ww. zmiany ujęte w rozdziale 410 – „Wynagrodzenia” w części 4 A – Niezależność dla zleceń badania i przeglądu, zawierają konkretne wymogi oraz wskazówki dotyczące zastosowania ramowych założeń koncepcyjnych w celu identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności, związane z wynagrodzeniami otrzymywanymi od klientów badania, w tym m.in.:
  • zakaz dotyczący tego, aby świadczenie na rzecz klienta badania usług innych niż badanie miało wpływ na wynagrodzenie za badanie pobierane przez firmy audytorskie,
  • w przypadku badania JZP – wymóg zaprzestania pełnienia funkcji biegłego rewidenta, jeżeli zależność wynagrodzenia od klienta badania trwa dłużej niż określony okres,
  • przekazywanie informacji związanych z wynagrodzeniem do osób sprawujących nadzór i opinii publicznej w celu wsparcia ich osądów dotyczących niezależności biegłego rewidenta oraz
  • ulepszone wytyczne dotyczące identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności.
Opracowanie zawiera ponadto zmiany dostosowawcze do rozdziałów: 120, 270, 320, 330, 400 w części 4A oraz rozdziału 905 w części 4B Kodeksu.
 • „Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością” – opublikowane przez IFAC 11 kwietnia 2022 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj).
  W grudniu 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała pakiet standardów zarządzania jakością (MSZJ 1, MSZJ 2 oraz MSB 220 (zmieniony)). W wyniku finalizacji tych standardów IESBA uznała, że konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian dostosowawczych do Kodeksu.
 • „Zmiany w definicjach jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych i jednostki zainteresowania publicznego w Kodeksie” – opublikowane przez IFAC 11 kwietnia 2022 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)

  Zmienione przepisy zawierają rozszerzoną definicję "jednostki zainteresowania publicznego" (JZP) w Kodeksie, określając szerszą listę kategorii JZP, w tym nową kategorię "jednostka, której akcje lub inne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu publicznego", która zastąpi kategorię "jednostka notowana na giełdzie papierów wartościowych". Zmienione przepisy uznają również kluczową rolę, jaką lokalne organy odpowiedzialne za przyjęcie Kodeksu odgrywają w określaniu konkretnych jednostek, które powinny być uwzględnione jako JZP w ich jurysdykcjach, zachęcając je do odpowiedniego dopracowania kategorii JZP w rozszerzonej definicji i dodania wszelkich innych kategorii istotnych dla ich środowisk. Ponadto, zmiany wprowadzają wymóg przejrzystości dla firm, aby publicznie ujawniały stosowanie wymogów niezależności w odniesieniu do JZP, jeżeli miało to miejsce.

 • „Zmiany w Kodeksie dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań sprawozdania finansowego grupy” – opublikowane przez IFAC 28 lutego 2023 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)

  Zmiany Kodeksu dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań grupy odnoszą się całościowo do różnych kwestii niezależności w badaniu sprawozdania finansowego grupy. Zmiany dotyczą również niezależności i innych implikacji zmian wprowadzonych do definicji zespołu wykonującego zlecenie w Kodeksie w celu dostosowania do zmian definicji tego samego terminu w Międzynarodowych Standardach Badania (MSB) i Międzynarodowych Standardach Zarządzania Jakością (MSZJ) Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB).

  Zmiany te między innymi:

  • wzmacniają i wyjaśniają zasady niezależności, które mają zastosowanie do:
   • osób zaangażowanych w badanie grupy, w tym osób w ramach firm audytorskich badających części składowe grupy lub zaangażowanych przez takie firmy;
   • firm audytorskich zaangażowanych w badanie grupy, w tym firm w ramach sieci firmy audytora grupy i poza nią,
  • określają potrzeby i treści odpowiedniej komunikacji w kwestiach niezależności między firmą audytora grupy a firmami audytora części składowych grupy uczestniczącymi w badaniu grupy,
  • bardziej jednoznaczne określają proces postępowania w przypadku naruszenia postanowienia dotyczącego niezależności w firmie audytora części składowej grupy, wzmacniając znaczenie przejrzystości i odpowiedniej komunikacji z osobami sprawującymi nadzór grupy,
  • zmieniają definicje terminów "zespół wykonujący zlecenie" i "zespół wykonujący badanie" w Kodeksie, aby uwzględnić różne i ewoluujące struktury zespołów wykonujących zlecenie oraz odnieść się do implikacji tych zmian definicyjnych,
  • dostarczają wytycznych ułatwiających określenie, kto wchodzi w skład zespołu wykonującego zlecenie lub zespołu wykonującego badanie,
  • zmieniają definicje szeregu istniejących terminów i ustanawiają nowe zdefiniowane terminy w odniesieniu do niezależności w kontekście badania grupy.

Przy opracowywaniu przedmiotowych zmian korzystano ze ścisłej koordynacji z projektami IAASB dotyczącymi badań grupy i zarządzania jakością.

IESBA określiła, że zmienione przepisy wejdą w życie do badań sprawozdania finansowego oraz badań sprawozdania finansowego grupy za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 15 grudnia 2023 r. i później.

Powyższe dokumenty mają charakter edukacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla biegłych rewidentów w Polsce.

Zmiany do standardów międzynarodowych

Materiały o charakterze pomocniczym i edukacyjnym ukazujące zmiany dostosowawcze wprowadzone do innych standardów międzynarodowych na skutek przyjęcia przez IAASB Międzynarodowego Standardu Badania 250 (zmienionego), Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego oraz Międzynarodowego Standardu Badania (zmienionego), Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień:

Raport IAASB podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta

W czerwcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała raport podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów związanych ze sprawozdawczością biegłego rewidenta. Dokument podsumowuje kluczowe tematy i poglądy, którymi podzielono się z IAASB w ramach ankiety dotyczącej sprawozdawczości biegłego rewidenta po wdrożeniu standardów sprawozdawczości, przeprowadzonej w 2020 r. (więcej na ten temat tutaj) oraz debaty, która odbyła się we wrześniu 2020 r. (więcej na ten temat tutaj). Ankieta, debata i związane z nimi działania informacyjne pozwoliły uzyskać perspektywę wdrożenia i konkretnych aspektów zmienionych standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta. Trzy kluczowe obszary zainteresowania interesariuszy to: kluczowe sprawy badania, kontynuacja działalności i sekcja „Inne informacje”, zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Raport w j. polskim dostępny poniżej:

Materiały wspierające wdrożenie MSUPo 4400 (Z)

W związku z opracowaniem Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) Usługi wykonania uzgodnionych procedur przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) w kwietniu 2020 r. (standard przyjęty uchwałą KRBR nr 1632/25a/2021 - szczegóły tutaj), IFAC opublikował również materiały objaśniające wprowadzone zmiany, jak również zaktualizował wcześniejsze publikacje dotyczące standardu - dostępne w języku polskim poniżej:

Przewodnik IFAC dotyczący stosowania MSB w badaniu małych i średnich jednostek

W lipcu 2018 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała czwarte wydanie Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek. Opracowanie pomaga efektywnie i proporcjonalnie stosować MSB w badaniu MŚP i jest przeznaczone do wykorzystania przez wszystkich praktyków. Tom I przewodnika obejmuje podstawowe pojęcia badania opartego na ocenie ryzyk. Tom II zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania badania, w tym dwa studia przypadków: z badania MŚP i jednostki mikro.

Opracowanie dotyczące podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych

W grudniu 2020 r. IFAC opublikował materiał przygotowany przez Niezależną Radę Regulacyjną Biegłych Rewidentów z RPA (IRBA) przy współpracy z IESBA, IAASB oraz krajowymi organami ustanawiającymi standardy etyki z Australii, Chin, Kanady, RPA, USA i Wielkiej Brytanii. Autorzy opracowania zwracają uwagę na zagrożenia związane z wystąpieniem oszustwa w związku z pandemią COVID-19 oraz podkreślają rolę, jaką księgowi i biegli rewidenci mogą odgrywać, służąc pomocą w minimalizowaniu zasięgu występowania oszustw i w rozpoznawaniu przypadków oszustwa lub podejrzeń oszustwa oraz reagowaniu na nie w interesie publicznym.

Wytyczne IESBA dotyczące zasad korzystania ze wsparcia specjalistów w warunkach pandemii COVID-19

W październiku 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała wytyczne, które mają na celu pomóc zawodowym księgowym zatrudnionym w przedsiębiorstwach oraz zawodowym księgowym wykonującym wolny zawód w określeniu, kiedy może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług specjalisty w celu wsparcia w wykonywaniu określonych zadań i innych czynności zawodowych w ramach organizacji zatrudniających oraz w ramach obsługi klientów w otoczeniu związanym z pandemią COVID-19. Publikacja powstała przy współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) oraz krajowych organów ustanawiających standardy etyki z Australii, Kanady, Chin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA.

Alert IAASB dotyczący uwzględniania ryzyka klimatycznego w badaniu sprawozdania finansowego

W październiku 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opracowała dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych. Ma on służyć jako pomoc dla biegłych rewidentów w uzyskaniu zrozumienia treści aktualnie zawartych w MSB i ich znaczenia dla uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych.

Opracowanie IESBA dotyczące wyzwań dla etyki i niezależności wynikających z pandemii COVID-19

W maju 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) opracowała zestaw pytań i odpowiedzi w celu zwrócenia uwagi na te aspekty Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeksu), które mogą być istotne w kontekście wyzwań i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 w odniesieniu do kwestii etycznych i niezależności:

Przewodnik IFAC dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy

We wrześniu 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) rozpoczęła publikację sześcioczęściowej serii przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”, którego celem jest pomoc zawodowym księgowym w pogłębieniu wiedzy na temat procederu prania pieniędzy:
W 2022 r. IFAC wznowił publikowanie kolejnych części przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”. Są to:

Materiały wspierające stosowanie MSB 540 (zmienionego)

W latach 2018-2020 Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających stosowanie Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 540 (zmienionego) "Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień":

Wskazówki dotyczące stosowania kodeksu etyki IESBA w sytuacji pandemii COVID-19

W lipcu 2020 r. IFAC opublikował wskazówki dotyczące stosowania założeń koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) (zwanym „Kodeksem”) do czterech scenariuszy obejmujących usługi lub działania związane z podatkami i wyceną powstałych w sytuacji pandemii. Dwa z tych scenariuszy odnoszą się do zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, a pozostałe dwa do zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Opracowania IAASB dotyczące zautomatyzowanych narzędzi i technik

W latach 2020-2023 Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała materiały dotyczące badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i technik (ZNT). Są to:

Dokument IFAC zawierający listę kontrolną dla małych firm dotyczącą kontynuacji działalności

W maju 2020 r. IFAC opublikował listę kontrolną skierowaną do małych firm dotyczącą kontynuacji działalności, która ma na celu pomóc firmom poradzić sobie z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 i zaplanować jutrzejszą „nową normalność”. Lista kontrolna obejmuje kluczowe zadania w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, pomagając firmom w proaktywnym identyfikowaniu i analizowaniu istotnych i aktualnych informacji.

Alerty IAASB dotyczące badania sprawozdań finansowych w okresie pandemii COVID-19

Materiały objaśniające do Kodeksu etyki IESBA

IESBA opracowała serię publikacji objaśniających do Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych pod nazwą „Analiza kodeksu IESBA” (ang. Exploring the IESBA Code):

Dokument IFAC dotyczący sprawozdawczości zintegrowanej – pytania i odpowiedzi

IFAC wydał w lutym 2018 r. zestawienie odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie w kontekście raportowania zintegrowanego zadają krajowe organizacje profesji księgowej.

Raport IFAC na temat usług dotyczących uzgodnionych procedur

IFAC wydał w grudniu 2017 r. raport na temat przyszłości usług dotyczących uzgodnionych procedur, który przygląda się kategorii usług szczególnie atrakcyjnej dla małych i średnich firm audytorskich.

Raport z badań IFAC nad globalną profesją księgową i jej roli w walce z korupcją

W lutym 2017 r. IFAC wydał raport pokazujący pozytywną korelację pomiędzy odsetkiem księgowych w populacji pracujących a Indeksem Percepcji Korupcji publikowanym przez Transparency International, potwierdzając pozytywny wpływ księgowych na skuteczność walki z korupcją.

Stanowisko IFAC nr 8 - wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

IFAC wydał w styczniu 2017 r. stanowisko, w którym wyjaśnia rolę wzbogacenia sprawozdawczości jednostek.

Ulotka IFAC dotycząca wyboru odpowiedniej usługi

IFAC wydał we wrześniu 2016 r. ulotkę mającą za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom różne usługi sprawozdawczości finansowej: badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur.

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane)

IFAC wydał w 2014 r. zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8, opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board, IAESB). Międzynarodowe Standardy Edukacyjne przetłumaczyło na język polski Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r.

Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC

Raport IFAC dotyczący wpływu zawodu księgowego i biegłego rewidenta na rozwój gospodarczy

Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (zaktualizowane)

Zarząd IFAC wydał w listopadzie 2012 r. zaktualizowane Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7, które obejmują wszystkie organizacje przynależące do IFAC. Dokument został przetłumaczony na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i jest udostępniony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.

Przewodnik IFAC – wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC – zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC odnośnie stosowania MSRF – stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek

Wskazówki IFAC dotyczące praktyki badania MWPB 1000 – Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów, opracował dokument:

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISA

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie ISA, opracował dokument:

Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

Dokument został opracowany przez IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających) i zawiera pytania i odpowiedzi mające na celu pomóc audytorom odnieść się do zagadnień sprawozdawczości związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z MSSF 1: Zastosowanie po raz pierwszy MSSF.

 • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – wskazówki dla biegłych rewidentów w kwestiach dotyczących sprawozdawczości:

Komunikaty IAASB

Celem wsparcia biegłych rewidentów wobec aktualnych problemów na światowych rynkach finansowych IAASB opracowała dwa komunikaty:

Zobacz wszystkie publikacje IFAC.

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) była członkiem Accountancy Europe (dawniej Federation of European Accountants, FEE) od 19 grudnia 2002 r. do 31 grudnia 2018r.

Od grudnia 2013 r. do grudnia 2017 r. Maria Rzepnikowska (członek KRBR w latach 2011-2015) była członkiem Zarządu Accountancy Europe.

Informacje Accountancy Europe (dawniej FEE)

Wydarzenia z udziałem Accountancy Europe w Polsce

Publikacje Accountancy Europe

Publikacje Accountancy Europe znajdują się w zakładce "e-Biblioteka".

Komunikaty Accountancy Europe

W związku z globalnym kryzysem finansowym Accountancy Europe (dawniej FEE) wydała w latach 2008-2010 siedem komunikatów dotyczących wkładu profesji księgowych do debaty na temat kryzysu:

Inne dokumenty Accountancy Europe (dawniej FEE)

Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej – EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group) – utworzono w 2001 r., jako niezależną instytucję prywatną.

Celem EFRAG jest udzielanie doradztwa technicznego i współpraca z Komisją Europejską w procesie zatwierdzania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), publikowanych przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – IASB (International Accounting Standards Board).

W strukturze EFRAG znajduje się Grupa Ekspertów Technicznych – TEG (Technical Expert Group), której zadaniem jest wypracowywanie konkretnych rekomendacji.

W latach 2006-2015 Polska Izba Biegłych Rewidentów miała reprezentanta w Grupie TEG. Do lutego 2012 r. była to Anna Sirocka, a do czerwca 2015 r. – Joanna Frykowska.

Prace EFRAG TEG

Wydarzenia z udziałem EFRAG w Polsce

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) była członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w Zakresie Rachunkowości (International Association For Accounting Education&Research, IAAER) od 30 sierpnia 2010 r. do 5 grudnia 2018 r.

Od lutego 2013 r. do listopada 2016 r. dr Danuta Krzywda, wiceprezes KRBR w latach 2011-2015, pełniła funkcję wiceprezesa IAAER.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl