Najczęściej zadawane pytania

Używane skróty:

 • ustawa - ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089)
 • PIBR - Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • KRBR - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KNA - Komisja Nadzoru Audytowego
 • KE - Komisja Egzaminacyjna
 • rejestr - rejestr biegłych rewidentów
 • lista - lista firm audytorskich
 • ODZ - obligatoryjne doskonalenie zawodowe

BIEGŁY REWIDENT

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 2-4 ustawy,
 • osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską,
 • osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą, inna niż osoba, o której mowa w art. 46 pkt 1, która zawarła umowę z firmą audytorską

Podstawa prawna

Wniosek o wpis do rejestru (R1) możesz złożyć w Biurze PIBR osobiście po ślubowaniu lub wysłać pocztą. Do wniosku dołącz:

 • kwestionariusz osobowy (R2),
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc od daty złożenia tego wniosku).
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez notariusza).
 • dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru.

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Formularze dla biegłych”.

Pełna procedura wpisu do rejestru biegłych rewidentów znajduje się w zakładce „Organy/Komisje KRBR/Komisja ds. ewidencji”.

Biegły rewident na formularzu:

 • R3 – składa wniosek o skreślenie z rejestru,
 • R4 – zgłasza podjęcie wykonywania zawodu,
 • R5 – zgłasza zaprzestanie wykonywania zawodu,
 • R6 – zgłasza zmiany adresowe (istnieje również możliwość wypełnienia tego dokumentu elektronicznie – w panelu dostępnym po zalogowaniu się).

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Formularze dla biegłych”.

Dane adresowe możesz zmienić:

 • w formie pisemnej: wysyłając listownie do PIBR pismo z informacją o zmianach lub wypełniony i podpisany formularz R6,
 • w formie elektronicznej: zaloguj się na swoje konto i wypełnij elektroniczną wersję formularza R6.

Formularz R6 znajduje się w zakładce „Formularze dla biegłych".

Loginem biegłego rewidenta jest jego adres e-mail lub jego numer podany w formacie „b-numer biegłego rewidenta”, na przykład: b-1234.

Jeśli nie pamiętasz swojego e-maila, skontaktuj się z Działem Samorządowym w celu zaktualizowania danych:

Jeśli znasz swój e-mail, który jest zarejestrowany w portalu, skorzystaj z opcji przywracania hasła na stronie logowania.

Jeśli nie pamiętasz swojego e-maila, skontaktuj się z Działem Samorządowym w celu zaktualizowania danych:

Wpis do rejestru uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie (KNA wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej). KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Podstawa prawna

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów prześlij najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia KRBR. Pamiętaj – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Jeśli prześlesz dokumenty po terminie, KRBR rozpatrzy je na kolejnym posiedzeniu.

Daty posiedzeń KRBR znajdują się w „Kalendarium”.

Legitymację biegłego rewidenta wysyłamy listem poleconym, po uprawomocnieniu się wpisu do rejestru. Wraz z legitymacją wysyłamy indywidualny numer konta dla biegłego rewidenta.

Indywidualny numer konta wysyłamy listem poleconym (wraz z legitymacją biegłego rewidenta), po uprawomocnieniu się wpisu do rejestru.

KRBR ustala wysokość składki członkowskiej każdego roku w formie uchwały. Informacje o wysokości składki znajdują się w zakładce „Składki członkowskie”.

KRBR może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

 • nie wykonuje zawodu,
 • nie jest członkiem organów firm audytorskich,
 • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
 • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
 • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR, do którego przynależy

Ponadto niższa składka członkowska przysługuje również biegłemu rewidentowi, który:

 • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
 • nie wykonuje zawodu,
 • złoży oświadczenie do KRBR.
Informacje o niższej składce znajdują się w zakładce „Składki członkowskie”.

Biegły rewident może rozpocząć wykonywanie zawodu od dnia, kiedy jego wpis do rejestru stanie się prawomocny. Wpis do rejestru uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie (KNA wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej). KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

O rozpoczęciu wykonywania zawodu biegły rewident informuje KRBR na formularzu R4, który znajduje się w zakładce „Formularze dla biegłych”.

Powiadomienie należy przekazać do Biura PIBR najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Druk R4 biegły rewident powinien złożyć także w przypadku zmiany formy wykonywania zawodu. Każde kolejne zawiadomienie R4 powoduje utratę mocy wcześniejszego.

Informacje o zaprzestaniu wykonywania zawodu biegły rewident zgłasza na formularzu R5. Oznacza to, że biegły rewident od daty wskazanej w formularzu nie wykonuje zawodu biegłego rewidenta, ale pozostaje w rejestrze, co wiąże się nadal z koniecznością np. opłacania składki członkowskiej oraz udziałem w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym. Co istotne, biegły rewident w każdej chwili ma możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Z kolei wniosek o skreślenie z rejestru biegły rewident biegły składa na formularzu R3. Prawomocne skreślenie z rejestru oznacza wystąpienie z samorządu biegłych rewidentów i wiąże się z utratą uprawnień do wykonywania zawodu. Więcej w tej kwestii tutaj.

Formularze R3 i R5 znajdują się w zakładce „Formularze dla biegłych”.

Tak, ten obowiązek dotyczy każdego biegłego rewidenta, który rozpoczął wykonywanie zawodu, niezależnie w jakiej formie. Prowadzenie działalność we własnym imieniu i na własny rachunek jest jedną z form wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Biegły rewident oraz firma audytorska są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

Ustawodawca szczegółowo wskazuje na sytuacje, w których nie dochodzi do naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Po pierwsze, reżimowi zachowania tajemnicy zawodowej nie podlega zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji lub przekazywanie dokumentów w przypadkach określonych w tej ustawie lub odrębnych przepisach. Po drugie, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostepnienie dokumentacji i informacji z wykonania czynności rewizji finansowej w związku z toczącymi się postępowaniami przed KNA lub organami PIBR.Po trzecie, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej również przekazanie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską – w przypadku przeprowadzania badania ustawowego jednostki należącej do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca znajduje się w państwie trzecim – dokumentacji dotyczącej wykonywanej pracy w zakresie badania ustawowego biegłemu rewidentowi grupy kapitałowej, jeżeli dokumentacja ta jest konieczna do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej.

Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego, a tajemnica zawodowa, która obowiązuje firmę audytorską i biegłego rewidenta jest nieograniczona w czasiePodstawa prawna

FIRMA AUDYTORSKA

Wniosek o wpis na listę składa się odpowiednio na formularzach:

 • P1 - gdy wniosek dotyczy wpisu działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • P2 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki cywilnej,
 • P3 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki jawnej,
 • P4 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki partnerskiej,
 • P5 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki komandytowej,
 • P6 - gdy wniosek dotyczy wpisu spółki kapitałowej lub spółdzielni (dotyczy także spółdzielczego związku rewizyjnego).

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 • P7 - oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności,
 • P8 - dane firmy ubiegającej się o wpis na listę,
 • zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku działalności gospodarczej i spółki cywilnej) - wydruk z centralnej bazy,
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, kapitałowej, spółdzielni oraz spółdzielczego związku rewizyjnego) - wydruk z centralnego rejestru lub kserokopia,
 • umowę spółki – uchwałę wspólników zmieniającej umowę spółki - oryginał lub kserokopia,
 • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze (dotyczy to także firm),
 • listę członków Zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów - także ich numery w rejestrze),
 • listę członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów - także ich numery w rejestrze),
 • dowód wniesienia opłaty za wpis firmy (kserokopia).

Formularze znajdują się w zakładce „Formularze dla firm”.

Dokumenty dotyczące wpisu na listę należy przesyłać do Biura PIBR najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia KRBR, tak by mogły być przedmiotem zaopiniowania przez Komisję ds. ewidencji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Biura PIBR. Dokumenty przesłane po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu KRBR.

Pełna procedura wpisu firmy na listę znajduje się w zakładce „Organy/Komisje KRBR/Komisja ds. ewidencji”.

Zmiany danych firmy audytorskiej zgłasza się na formularzu aktualizacji danych podmiotu. Formularz znajduje się w zakładce „Formularze dla firm”.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Aktualizację danych w zakresie siedziby firmy audytorskiej można zgłosić do Biura PIBR:

 • e-mailowo na adres: biuro@pibr.org.pl (skan pisma),
 • listownie na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Do aktualizacji należy załączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z KRS.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Powiązania z firmami (w tym m.in. wynikające z podpisanych umów o podwykonawstwo) należy zgłaszać na formularzu aktualizacji danych firmy w rubryce: „Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm w sieci" i/lub "Informacja o podmiotach powiązanych z firmą audytorską lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne” (informacje na temat zależności wystąpienia „sieci” w przypadku podwykonawstwa oraz zależności wystąpienia „powiązania” w przypadku podwykonawstwa). 

Formularz aktualizacji danych irmy znajduje się w zakładce „Formularze dla firm”.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Firmy audytorskie mają obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej m.in. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i ustaje z dniem skreślenia z listy firm audytorskich.
W przypadku świadczenia usług lub prowadzenia przez firmę audytorską działalności innej niż wykonywanie czynności rewizji finansowej (ich wykaz znajduje się w art. 47 ust. 2 ustawy), firma audytorska jest obowiązana zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej również z tytułu świadczenia tych usług lub prowadzenia działalności. W tym wypadku obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia świadczenia tych usług lub prowadzenia działalności.

W zakładce „Uprawomocnienie uchwał o wpisie” znajduje się zestawienie, które obrazuje daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie (KNA wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej). KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Podstawa prawna

Nowo wpisane firmy audytorskie pojawiają się na liście po uprawomocnieniu się ich uchwały o wpisie.

Informację o indywidualnym numerze konta firmy audytorskie otrzymują w formie listownej po uprawomocnieniu się ich wpisu na listę.

Wniosek o skreślenie firmy audytorskiej z listy zgłasza się na formularzu P9. Formularz znajduje się w zakładce „Formularze dla firm”. Dokument należy przesłać do Biura PIBR.

Firma audytorska jest obowiązana przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości do Biura PIBR:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80,
00-175 Warszawa.

Nieprzekazanie kompletu ww. materiałów skutkuje pozostawieniem wniosku o skreślenie z listy bez rozpoznania.

Każdy podmiot uprawniony jest obowiązany, w ciągu 2 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, przekazać KRBR pisemne sprawozdanie zawierające m. in.:

 • wykaz jednostek, w których przeprowadzono czynności rewizji finansowej, z wyłączeniem badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, z podaniem nazw, form organizacyjno-prawnych, siedzib oraz numerów identyfikacji podatkowej jednostek, w których wykonano czynności rewizji finansowej, rodzaju czynności, imienia, nazwiska, numeru w rejestrze biegłego rewidenta wykonującego usługę oraz daty i rodzaju sporządzonych sprawozdań i raportów;
 • informację o liczbie i rodzaju czynności rewizji finansowej z podziałem na badania ustawowe sprawozdań finansowych, badania dobrowolne sprawozdań finansowych, badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych, przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne;
 • informacje o badaniach ustawowych, z wyłączeniem badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, w których czynności badania zostały zrealizowane przez podwykonawców, z podaniem nazw, form organizacyjno-prawnych, siedzib i numerów wpisu na listę podwykonawców oraz wskazaniem tych czynności;
 • informację, czy firma audytorska przeprowadzała badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego;
 • informację o wysokości przychodów firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego oraz wynikającej z nich wysokości opłaty z tytułu nadzoru;
 • informacje o odbywanych przez kandydatów na biegłych rewidentów aplikacjach i praktykach w firmie audytorskiej;
 • wykaz i rodzaj świadczonych usług oraz prowadzonej działalności innej niż wykonywanie czynności rewizji finansowej (wynika to z art. 52 ust. 1 ustawy).

W celu ustandaryzowania dokumentu, na którym przekazywane są informacje, KRBR opracowała formularz P11. Aby pomóc w wypełnianiu tego formularza, KRBR opracowała komunikat nr 31/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie terminowej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Formularz P11 znajduje się w zakładce „Formularze dla firm”.

Loginem do konta na stronie PIBR jest adres e-mail, który biegli rewidenci podali w formularzach zgłoszeniowych. Jeżeli biegły rewident podał ten sam adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym dot. biegłego rewidenta i formularzu zgłoszeniowym dot. firmy audytorskiej, to ma możliwość przełączania profili biegłego i firmy bez konieczności dodatkowego logowania (opcja ta jest dostępna po zalogowaniu, w prawym, górnym rogu ekranu).

Jeżeli w formularzach zgłoszeniowym zostały przesłane różne adresy e-mail dla biegłego rewidenta i dla firmy audytorskiej, to konieczne jest oddzielne logowanie na profil biegłego i na profil firmy. Przypominamy, że loginem jest adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Jak zalogować się na profil?

1. Kliknij przycisk "Logowanie".
2. Podaj adres e-mail.
3. Podaj hasło.
4. Kliknij przycisk "Zaloguj się".

Nie pamiętasz hasła?

1. Kliknij przycisk "Nie pamiętam hasła"
2. Uzupełnij adres e-mail i kliknij "Odzyskaj hasło".
3. Na podany adres e-mail otrzymasz link za pomocą którego wygenerujesz nowe hasło.

Podczas logowania otrzymujesz komunikat "Nie ma takiego adresu e-mail w naszej bazie"?

To oznacza, że w polu login został wpisany adres e-mail, którego nie ma w naszym systemie.

Aby zaktualizować adres e-mail:

1. Pobierz Formularz aktualizacji danych firmy audytorskiej
2. Wypełnij dokument (wpisz adres e-mail),
3. Podpisz, zeskanuj i wyślij go na firmyaudytorskie@pibr.org.pl

Następnego dnia spróbuj ponownie przejść procedurę odzyskiwania hasła.

W przypadku problemów uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny: 728 871 871 lub e-mailowy: strona@pibr.org.pl.
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, osobą zawierającą umowę o badanie sprawozdania finansowego w imieniu badanego podmiotu jest kierownik jednostki (pojęcie kierownika jednostki zostało z kolei zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy). W przypadku, gdy np. zarząd klienta jest wieloosobowy, za kierownika jednostki uważa się członków tego organu.

Oznacza to, że w przypadku umowy o badanie nie ma konieczności złożenia podpisów przez wszystkich członków organu będącego kierownikiem jednostki, bowiem jednostki gospodarcze mają możliwość samodzielnego (w ramach przepisów prawa) ustalania sposobu reprezentacji danego podmiotu, co w przypadku części jednostek gospodarczych jest np. uwidocznione w KRS. Celem zdefiniowania przez ustawę o rachunkowości pojęcia "kierownika jednostki" nie było wprowadzenie dodatkowych regulacji w odniesieniu do sposobu reprezentacji tych podmiotów, a jedynie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków nałożonych na podmioty tą ustawą.

Tym samym zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego należy traktować na takich samych zasadach jak składanie innych oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu. Oznacza to, że uprawnienie do zawierania ww. umów w przypadku badanych podmiotów będzie tożsame ze sposobem reprezentacji ustalonym dla danego podmiotu w umowie spółki lub odpowiednich przepisach.

Powyższe regulacje należy również odnosić do zawierania umów dotyczących również innych niż badanie czynności rewizji finansowej (np. o wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego).
Poniżej wskazuje się poszczególne przedmioty działalności firm audytorskich z przypisanymi właściwymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 • wykonywanie czynności rewizji finansowej (69.20.Z);
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (69.20.Z);
 • doradztwo podatkowe (69.20.Z);
 • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego (70.22.Z);
 • działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków (58.11.Z; 58.14.Z; 58.19.Z; 85.59.B);
 • wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych (74.90.Z);
 • świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw (70.22.Z; 69.20.Z);
 • świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów (70.22.Z);
 • świadczenie usług pokrewnych (69.20.Z);
 • świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów (69.20.Z; 74.90.Z; 70.22.Z).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

KANDYDAT

KE ustala częstotliwość egzaminów dyplomowych na podstawie liczby zgłoszeń kandydatów i podaje te informacje w zakładce "Kandydaci/Egzaminy".

Każdy kandydat dopuszczony do egzaminu dyplomowego jest informowany o terminie indywidualnie, poprzez zawiadomienie wysłane na jego adres e-mail.

Jeśli kandydat zadeklaruje obecność, wówczas otrzymuje listownie zaproszenie.

Kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć co najmniej:

 • 2-letnią aplikację, jeśli odbył roczną praktykę lub został z niej zwolniony (w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie Komisji Egzaminacyjnej)
 • 3-letnią aplikację, jeśli nie zaliczył praktyki.
Jeśli kandydat ma co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyte zostały umiejętności wymagane od biegłych rewidentów, może ubiegać się o zwolnienie z konieczności odbywania aplikacji.

Jest to pisemne, sporządzone samodzielnie (nie ma ustalonego wzoru) zgłoszenie kandydata o miejscu, formie odbywania aplikacji i dacie jej rozpoczęcia, przyjmowane przez KE do wiadomości, nie wiążące się z wydawaniem zgody.

Zgłoszenie takie należy przesłać w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji.

Dopuszczalna jest zmiana firmy audytorskiej, w której odbywa się aplikację. W takim przypadku należy:

 • zawiadomić KE o zmianie miejsca odbywania aplikacji z podaniem wymaganych przepisami danych oraz załączyć zgodę firmy audytorskiej na odbywanie aplikacji. Informację należy sporządzić samodzielnie, nie ma gotowych wzorów w tym zakresie. Zawiadomienie takie jest przyjmowane przez KE do wiadomości i nie wymaga decyzji zatwierdzającej,
 • zakończyć część aplikacji w miejscu, gdzie zaprzestano jej odbywania poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów (sprawozdanie za okres od-do, decyzja o wyniku odbycia aplikacji za okres od-do). Dokumentacji z częściowego odbycia aplikacji nie należy przesyłać do rozpatrzenia przez KE. KE rozpatruje jedynie dokumentację z przebiegu całej, ukończonej już aplikacji,
 • po zakończeniu całej aplikacji przesłać dokumenty z wszystkich firm audytorskich, w których odbywano aplikację w poszczególnych okresach.

Wzór dokumentacji znajduje się w zakładce „Praktyki i aplikacja”.

Aby uzyskać zaświadczenie o zdanych egzaminach, praktyce i aplikacji wyślij e-maila na adres zaswiadczenia@pibr.org.pl i podaj:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny,
 • informację czy chcesz otrzymać zaświadczenie drogą pocztową czy elektroniczną.

Usługa jest bezpłatna.

W przedstawionej sytuacji od dnia ukończenia studiów wyższych, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie może upłynąć więcej niż 3 lata, aby móc ubiegać się o zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej (wynika to z art. 15 ust. 4 ustawy).

Więcej informacji o regulacjach dotyczących zaliczania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów znajduje się w zakładce „Egzaminy”.

Opłata za rozpatrzenie wniosku jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy. W 2018 r. opłata ta wynosi 213 zł.

Więcej informacji o regulacjach dotyczących zaliczania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów znajduje się w zakładce „Egzaminy”.

Kandydat może złożyć wniosek po uzyskaniu prawa przystąpienia do sesji egzaminacyjnej obejmującej egzamin lub egzaminy, o których zaliczenie się ubiega. Oznacza to, że dopiero po uzyskaniu zaliczenia egzaminów sesji I, można ubiegać się o zaliczenie egzaminów II i III sesji. Natomiast dopiero po zaliczeniu 8 egzaminów można ubiegać się o zwolnienie z egzaminów sesji IV.

Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który posiada tytuł doradcy podatkowego zarówno z Prawa podatkowego cz. I, jak i Prawa podatkowego cz. II. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne wnioski.

Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który przed dniem 1 marca 2017 r. zajmował stanowisko inspektora kontroli skarbowej, zarówno z Prawa podatkowego cz. I, jak i Prawa podatkowego cz. II. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne wnioski.

Podstawa prawna

Wyniki egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej PIBR nie później niż 7 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu. Wyniki dostępne są wyłącznie na koncie kandydata (po zalogowaniu się). Dane do logowania na indywidualne konto wysyłane są listem wraz z informacją o zakwalifikowaniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

KE zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminów oraz do egzaminu z prawa gospodarczego, podając termin i miejsce ich przeprowadzenia oraz zasady oceniania udzielonych odpowiedzi.

Opłaty egzaminacyjnej należy wpłacać co najmniej na 21 dni przed terminem każdego egzaminu.

Opłatę przelej na indywidualny rachunek bankowy i podaj w opisie przelewu:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • numer ewidencyjny,
 • nazwę przedmiotu,
 • termin egzaminu.

Komisja rozpatrzy Twoje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania po czym niezwłocznie zawiadomi Cię pisemnie o rozstrzygnięciu.

OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE

Każdego roku kalendarzowego biegły rewident ma obowiązek odbyć minimum 24 godziny lekcyjne szkolenia z zakresu ODZ. Może to zrobić odbywając 24-godzinne szkolenie podstawowe lub szkolenie w następujących proporcjach: 16 godzin szkolenia podstawowego i 8 godzin samokształcenia - w takim przypadku istnieje konieczność złożenia oświadczenia o samokształceniu. Należy jednak pamiętać o konieczności uzupełnienia szkolenia do 120 godzin w rozliczeniu 3-letnim, tj. w latach 2015-2017, 2018-2020, itd..

Tak, umożliwia to wprowadzenie 3-letniego okresu rozliczeniowego. Należy jednak pamiętać, że biegły rewident jest zobowiązany w każdym roku kalendarzowym odbyć minimalną liczbę godzin szkolenia z zakresu ODZ, która wynosi 24 godziny lekcyjne. Nawet odbycie 120 godzin szkoleń w przeciągu jednego roku nie zwalnia biegłego rewidenta z tego obowiązku.

Odbycie samokształcenia zawodowego biegły rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • numer wpisu do rejestru,
 • formę samokształcenia zawodowego,
 • termin, liczbę godzin i zakres tematyczny samokształcenia.

Zakres tematyczny powinien odpowiadać umiejętnościom potrzebnym do wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Szkolenia”.

Istnieje również możliwość wypełnienia tego dokumentu elektronicznie – w panelu dostępnym po zalogowaniu się.

Jest to na przykład:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
 • świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Nie zalicza się jako samokształcenie zawodowe przeglądania prasy i czytania publikacji fachowych.

KRBR wydała komunikat nr 29/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie tematyki oraz liczby godzin zaliczanych przez poszczególne formy samokształcenia.

Jeśli samokształcenie ma zaliczyć część rocznej minimalnej liczby godzin szkolenia z zakresu ODZ (może to być maksymalnie 8 godzin samokształcenia w ramach wymaganych w skali roku 24 godzin), biegły rewident powinien dostarczyć oświadczenie do końca roku, w którym chce zaliczyć to szkolenie, a więc np. do 31 grudnia 2018 r. za 2018 r.

Pozostałe godziny samokształcenia należy rozliczyć do końca trzyletniego okresu rozliczeniowego (z tym, że zaliczone może być najwyżej 48 godzin samokształcenia w ramach obowiązkowych 120 godzin lekcyjnych).

Nie ma różnicy. Od 2015 r. liczba godzin szkolenia z zakresu ODZ dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym została zrównana i wynosi 120 godzin lekcyjnych.

Biegły rewident jest zobowiązany przechowywać dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia z zakresu ODZ przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył (także zaświadczenia dotyczące samokształcenia). Na wezwanie KRBR biegły rewident jest zobowiązany okazać dokumentację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Obowiązek szkolenia z zakresu ODZ powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany (w rozumieniu uprawomocnienia się wpisu) do rejestru. Przykładowo, jeśli biegły rewident został prawomocnie wpisany do rejestru w 2018 r., to obowiązek szkoleniowy powstaje 1 stycznia 2019 r.; jeśli wpis do rejestru miał miejsce z kolei w trakcie 2019 r., obowiązek ten powstaje 1 stycznia 2020 r.

Obowiązuje zasada proporcjonalności. Obowiązujący obecnie trzyletni okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. a zakończy 31 grudnia 2020 r. W czasie całego okresu rozliczeniowego obowiązuje biegłych rewidentów odbycie 120 godzin szkoleń z zakresu ODZ. Oznacza to, że na każdy rok kalendarzowy okresu rozliczeniowego przypada proporcjonalnie 40 godzin szkolenia, które może być rozliczone w proporcjach: 24 godziny szkolenia podstawowego i 16 godzin samokształcenia.

Zatem osoba wpisana do rejestru w 2018 r. będzie musiała do końca trzyletniego okresu rozliczeniowego zaliczyć łącznie 80 godzin szkoleń, zaś osoba wpisana do rejestru w 2019 r. będzie zobowiązana odbyć 40 godzin szkoleń w 2020 r.

Biegli rewidenci uczestniczący w szkoleniach z zakresu ODZ jako wykładowcy (szkolący), organizowanych przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, uzyskują zaliczenie ww. wykładów (szkoleń) jako ODZ na podstawie zaświadczenia lub certyfikatu wydanego przez jednostkę szkolącą.

Udział biegłego rewidenta–wykładowcy w szkoleniach innych niż szkolenia z zakresów tematycznych ODZ należy z kolei traktować jako samokształcenie.

Biegłemu rewidentowi–wykładowcy zaliczana jest taka liczba godzin, jaka wynika z liczby godzin podanych w podjętej przez KRBR uchwale w sprawie zakresu tematycznego ODZ dla biegłych rewidentów w danym roku kalendarzowym, w odniesieniu do każdego modułu (tematu) oddzielnie, niezależnie od liczby szkoleń przeprowadzanych z danego modułu (tematu) w danym roku kalendarzowym.

Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Szkolenia".

Biegłemu rewidentowi–wykładowcy zostanie zaliczona taka liczba godzin, jaka wynika z liczby godzin podanych w podjętej przez KRBR w sprawie zakresu tematycznego ODZ dla biegłych rewidentów w danym roku kalendarzowym, w odniesieniu do każdego modułu (tematu) oddzielnie, niezależnie od liczby szkoleń przeprowadzanych z danego modułu (tematu) w danym roku kalendarzowym.

Aktualna uchwała w tym względzie znajduje się w zakładce "Szkolenia".

W przypadku wystąpienia choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej odbycie szkolenia z zakresu ODZ w wymaganym terminie, biegły rewident może wystąpić do KRBR z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie szkolenia w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu.

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie szkolenia z zakresu ODZ w terminie późniejszym biegły rewident może złożyć do końca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy, lub - w szczególnych przypadkach - najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy (każde tego rodzaju wyjątkowe zdarzenie powinno być udokumentowane). Przez dostarczenie wniosku rozumie się datę wpływu do Biura PIBR.

Szkolenia z zakresu ODZ dla biegłych rewidentów w 2018 r. przeprowadza KRBR, w imieniu której szkolenia prowadzi Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 80.

Wykaz pozostałych jednostek uprawnionych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu ODZ znajduje się w zakładce "Szkolenia”.

Zakres ODZ znajduje się w zakładce "Szkolenia”, a także dostępny jest w regionalnych oddziałach PIBR.

SKŁADKI

Zarówno biegły rewident wykonujący zawód jak i niewykonujący zawodu opłaca składkę członkowską w tej samej wysokości. Istnieje możliwość skorzystania z opłacania składki członkowskiej w obniżonej wysokości.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Składki członkowskie”.

KRBR może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

 • nie wykonuje zawodu,
 • nie jest członkiem organów firm audytorskich,
 • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
 • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
 • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR,

lub

 • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
 • nie wykonuje zawodu,
 • złoży oświadczenie do KRBR.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Składki członkowskie”.

KRBR przyznaje niższą składkę członkowską na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku biegłego rewidenta, który:

 • nie wykonuje zawodu,
 • nie jest członkiem organów firm audytorskich,
 • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
 • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej

Pozostałe warunki niezbędne do ubiegania się o niższą składkę członkowską zostały określone w uchwale nr 102/4/2015 KRBR z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia procedur obowiązujących przy ubieganiu się o niższą składkę członkowską biegłych rewidentów.

Wzór wniosku znajduje się w zakładce „Składki członkowskie”.

Niższa składka członkowska może być przyznana począwszy od kwartału, w którym biegły rewident złożył wniosek, w regionalnym oddziale PIBR, do którego przynależy.

Każdy biegły rewident po zalogowaniu się na swoje konto ma dostęp do swojego indywidualnego numeru konta.

Obowiązek opłacania składki członkowskiej w podanym przykładzie powstał od II kwartału 2018 r., czyli od kwartału, w którym wpis do rejestru stał się prawomocny.

Wysokość składki członkowskiej obowiązuje w pełnej wysokości za dany kwartał (nie ma tu zastosowania zasada proporcjonalności).

Biegli rewidenci opłacają składkę członkowską za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

Informacja w sprawie wysokości minimalnej opłaty rocznej z tytułu nadzoru za każdy rok znajduje się w zakładce „Opłaty”.

Wysokość minimalnej opłaty rocznej z tytułu nadzoru za dany rok jest stała bez względu na datę skreślenia firmy z listy w danym roku (nie ma tu zastosowania zasada proporcjonalności).

Informacja w sprawie wysokości minimalnej opłaty rocznej z tytułu nadzoru za każdy rok znajduje się w zakładce „Opłaty".

Czy biegły rewident senior może być członkiem zespołu rewizyjnego?


Tak, biegły rewident senior może wchodzić w skład zespołu rewizyjnego. Pamiętać należy, że nie może pełnić funkcji kluczowego biegłego rewidenta.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl