Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:27, 20.11.2019 r.

Informacje dla firm audytorskich

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów prześlij najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Pamiętaj – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Jeśli prześlesz dokumenty po terminie, KRBR rozpatrzy je na kolejnym posiedzeniu.

Lista formularzy

 • Formularz P9 – Wniosek firmy audytorskiej o skreślenie z listy firm audytorskich

  Do rozpatrzenia wniosku wymagane jest przekazanie:
  - akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat,
  - dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości.
  Brak przekazania kompletu ww. dokumentów powoduje pozostawienie wniosku o skreślenie z listy bez rozpoznania. Dodatkowo do wniosku dołącza się sprawozdanie P11 za rok, w którym składany jest wniosek.

 • Formularz P11

Jak najprościej i najszybciej przesłać sprawozdanie P11?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz P11 - Sprawozdanie roczne od 2018 roku (menu "Rozwiń panel/dokumenty" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Wzór OC

(wzór ma zastosowanie do (korekt) informacji za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej informacje w tym względzie podaje się już w P11)

Przykładowa umowa o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego

Aktualizacja danych firmy audytorskiej

Aby zaktualizować dane firmy audytorskiej, wypełnij formularz, podpisz go i wyślij:

 • listownie na adres Polska Izba Biegłych Rewidentów, Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Firmy audytorskie mają obowiązek:

 1. wnieść opłatę z tytułu wpisu na listę firm audytorskich, w wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok,
 2. wnosić opłatę roczną z tytułu nadzoru w następujący sposób:
 • firma audytorska osiągająca przychód z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego w danym roku kalendarzowym, jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy w wysokości nie wyższej niż 5,5% tych przychodów, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa, a jej wysokość, sposób wyliczenia oraz sposób i i terminy wnoszenia określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie rozporządzenia.
 •  firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznych przychodów za dany rok kalendarzowy z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata ta stanowi przychód PIBR, a jej wysokość, jak również terminy i sposób uiszczania określi KRBR w formie uchwały.

Wpis na listę firm audytorskich uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały KRBR. Tak więc firmy wnoszą opłaty roczne z tytułu nadzoru począwszy od roku, w którym ich wpis stał się skuteczny.

Opłata z tytułu wpisu na listę.

Opłata z tytułu wpisu na listę firm audytorskich od dnia 4.07.2017 r. wynosi 2000 zł.

Numer konta: 37 1020 1026 0000 1802 0311 4931

Opłaty z tytułu nadzoru

Rok

Wysokość opłaty od przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej

[w %]

Minimalna opłata

[w zł]

2019

1,38

917,00

2018

1,43

854,00

2017

1,75

809,00

2016

1,75

779,00

2015

1,75

756,00

2014

1,75

730,00

2013

1,50

704,33

2012

1,50

679,90

2011

1,25

644,99

2010

1,25

620,59

2009 (od 6 czerwca)

1,25

588,78


Formularze

(wzór ma zastosowanie do (korekt) rozliczeń za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej informacje w tym względzie podaje się już w P11)

Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa, procedur i standardów przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w zakresie:
 • badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego,
 • usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe.

Skład KKN znajduje się w zakładce „Krajowa Komisja Nadzoru”.

Strategia działania Krajowej Komisji Nadzoru przyjęta postanowieniem Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 8 listopada 2017 r.

Regulamin działania Krajowej Komisji Nadzoru

Kontrolerzy KKN

Zgodnie z art. 287 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089), dotychczasowi kontrolerzy i wizytatorzy stają się kontrolerami w rozumieniu tej ustawy.

Lista kontrolerów

Strona dla kontrolerów KKN

Postanowienie Nr 164/46/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia trybu naboru kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru


Zasady szkolenia kontrolerów

Zasady doskonalenia zawodowego kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru przyjęte uchwałą Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 8 listopada 2017 r. i zatwierdzone przez KNA na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r.

Roczne plany kontroli

Krajowa Komisja Nadzoru opracowuje roczny plan kontroli w firmach audytorskich w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego.
Roczny plan kontroli jest przekazywany do Komisji Nadzoru Audytowego do zatwierdzenia.

Plany kontroli

Ważne dla firm audytorskich z planu kontroli na rok 2019 r.
(pismo Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22.05.2019 r. znak: NSN-20190522-013).


Postanowienie nr 245/81/2019 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu informacji i dokumentów niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli
Sprawozdania Krajowej Komisji Nadzoru

Wzory dokumentów kontroli

Procedury kontroliNa podstawie art. 185 ustawy z dnia 11 maja 2107 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej „ustawą, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) nakłada kary administracyjne na firmy audytorskie w związku z nieprawidłowościami, które powstały przy badaniu jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego (JZP). Komisja Nadzoru Audytowego z kolei nakłada kary administracyjne na firmy audytorskie w związku z nieprawidłowościami, które powstały przy badaniu JZP, a także na członków zarządu lub innego organu zarządzającego oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego firmy audytorskiej, członków zespołu wykonującego badanie podejmujących decyzję co do wyniku badania oraz osoby w inny sposób związane lub powiązane z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi przeprowadzającymi ustawowe badania JZP, niebędących biegłymi rewidentami.
Firma audytorska podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 182 ust. 1 ustawy.

Karami administracyjnymi są:

 1. kara upomnienia;
 2. kara pieniężna (w przypadku firmy audytorskiej nie może ona przekroczyć 10% przychodów netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności, o której mowa w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy, osiągniętych w poprzednim roku obrotowym (jeżeli w poprzednim roku obrotowym firma audytorska nie osiągnęła przychodów z tych tytułów, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w którym firma je osiągnęła); w przypadku osób fizycznych nie może ona z kolei przekroczyć 250 tys. zł);
 3. zakaz przeprowadzania badań (od roku do 3 lat);
 4. zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej (od roku do 3 lat);
 5. zakaz świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu (od roku do 3 lat);
 6. zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia (od roku do 3 lat);
 7. skreślenie z listy.

Nakładając karę upomnienia nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.

KRBR nakładając kary na firmy audytorskie, w związku z nieprawidłowościami powstałymi przy badaniu jednostek innych niż JZP, postanawia o nakazie podania do publicznej wiadomości nazwy wraz z numerem, pod którym firma audytorska jest wpisana na listę, lub imienia i nazwiska osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2 ustawy, chyba że podanie tych danych do publicznej wiadomości będzie środkiem nieproporcjonalnym do naruszenia, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi niewspółmierną szkodę jednostce, dla której firma audytorska świadczyła swoje usługi, lub zaangażowanym instytucjom lub osobom. Nie podlegają ujawnieniu dane podmiotu, dla którego wykonywane były czynności rewizji finansowej.
KRBR po uprawomocnieniu się decyzji nakładającej karę, podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na swojej stronie internetowej, informację o popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 ustawy, naruszeniu oraz nałożonej za to naruszenie karze.
Ww. informacje publikowane są przez 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja nakładająca karę stała się prawomocna.

Do postępowań w sprawach o nałożenie kar, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3 oraz art. 83 ust. 1 pkt 2 poprzedniej ustawy (z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948)), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej (poprzedniej) ustawy.
W przypadku kontroli przeprowadzonych oraz rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy, postępowania o nałożenie kar są prowadzone na podstawie przepisów poprzedniej ustawy.

Kary firm audytorskich podane do publicznej wiadomości (kary nakładane przez KRBR).
Kary administracyjne wobec firm audytorskich badających JZP podane do publicznej wiadomości (kary nakładane przez KNA)

Podstawa prawna
•    art. 182-185, art. 191, art. 276 oraz art. 280 ustawy z dnia 11 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089)

Od 1 września 2016 r. wyłącznym brokerem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (dawniej Gras Savoye Polska Sp. z o.o.), wybrany w drodze przetargu. Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez PIBR, świadczy usługi brokerskie na rzecz wszystkich członków PIBR.

Aktualnie każdy członek PIBR ma do wyboru dwie oferty zawierające zbliżone zakresy ubezpieczenia:

Umowę Generalną zawartą pomiędzy PIBR a Ubezpieczycielem TUiR WARTA S.A., w ramach której istnieje możliwość zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC firm audytorskich oraz dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń tj.:

 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
 • dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego,
 • dobrowolne ubezpieczenie karno-skarbowe, dla osób fizycznych będących biegłymi rewidentami
Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC firmy audytorskiej

Porozumienie zawarte pomiędzy PIBR a Ubezpieczycielami PZU/AXA/ALLIANZ, w ramach którego istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC firm audytorskich oraz ubezpieczeń dobrowolnych tj.:

 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
 • dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC firmy audytorskiej

Platforma ubezpieczeniowa

Zachęcamy do korzystania ze specjalnej platformy ubezpieczeniowej.

Platforma ubezpieczeniowa umożliwia:
 • szybkie złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • wygenerowanie polisy,
 • podgląd pod stan płatności składki za polisę,
 • wyliczenie wysokości składki przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia, sumach gwarancyjnych i z uwzględnieniem dostępnych dla Państwa zniżek.

Dodatkowe produkty ubezpieczeniowe:

Ubezpieczenie pieniężnych kar dyscyplinarnych

Biegli rewidenci mogą skorzystać z kolejnego produktu ubezpieczeniowego – ubezpieczenia pieniężnych kar dyscyplinarnych.

Oferta jest skierowana do biegłych rewidentów i dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym także za przewinienia dyscyplinarne popełnione w związku z badaniem ustawowym JZP. Ubezpieczenie ma na celu refundację zapłaconej przez Ubezpieczonego kary oraz zapłatę kosztów pomocy prawnej a także zwrot zasądzonych kosztów strony przegranej w razie sporu sądowego.

Treść klauzuli dodatkowej – odpowiedzialność dyscyplinarna
Wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli - kary dyscyplinarne

Ubezpieczenie pieniężnych kar administracyjnych

Ubezpieczonym może być:
 • firma audytorska,
 • osoby fizyczne, na które może zostać nałożona kara administracyjna, o których mowa w art. 182 ust. 2 ww. ustawy.
Co gwarantuje ubezpieczenie?
 • pokrycie pieniężnych kar administracyjnych, o których mowa w art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z zapisami załączonej klauzuli,
 • zapłatę kosztów pomocy prawnej,
 • zwrot zasądzonych kosztów strony przegranej w razie sporu sądowego.
Treść klauzuli dodatkowej – odpowiedzialność administracyjna
Wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli – kary administracyjne

Ubezpieczenie OC osoby fizycznej z ubezpieczeniem karno-skarbowym z rozszerzeniem o raportowanie schematów podatkowych (MDR)

W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczona jest imiennie wskazana osoba (postępowania karnoskarbowe prowadzone są głównie względem osób fizycznych nie do spółki). Ubezpieczenie to dedykowane są dla osób, które wykonują czynności księgowe oraz mogą ponosić odpowiedzialność karno-skarbową:
 • księgowi, główni księgowi,
 • członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi (nawet w przypadku posiadania przez spółkę ubezpieczenia D&O, nie są w niej pokrywane kary mające charakter karny)
 • adwokaci, doradcy podatkowi, radcowie prawni, pracownicy instytucji finansowych doradzający klientom (ubezpieczyciel TUiR AXA S.A.)
Zakres ubezpieczenia:
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, jako księgowego (za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem) wobec jego Pracodawcy,
 • ubezpieczenie pokrywa też koszty adwokata i koszty sądowe oraz refunduje kary, grzywny i mandaty nałożone przez Urząd Skarbowy oraz Szefa KAS (w tym nałożone z winy umyślnej)

Więcej informacji o produkcie.

Kontakt

Firma Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. służy pomocą w sprawach dotyczących ofert ubezpieczeniowych, korzystania systemu, a także w kwestii loginów i haseł do systemu.

Izabela Gruba
e-mail: izabela.gruba@willistowerswatson.com
tel.: 22 318 81 48
faks: 22 318 81 56

Paulina Mościcka-Włodarczyk
e-mail: paulina.moscicka@willistowerswatson.com
tel.: 22 318 85 27
faks 22 318 81 56

Departament Ubezpieczeń OC
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

Uchwały KRBR

(wzór ma zastosowanie do (korekt) informacji za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej informacje w tym względzie podaje się już w P11)

Wpis na listę firm audytorskich uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie. Komisja wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Firmy audytorskie mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i posiadać ważną umowę do dnia skreślenia z listy.

PIBR udostępnia zestawienie, które zawiera daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę firm audytorskich wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Przypominamy, że w razie nieprzestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firma audytorska podlega karze administracyjnej, do których zalicza się m.in. kara pieniężna (pełen katalog kar administracyjnych znajduje się w art. 183 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

Data uchwał
KRBR

Numery uchwał

Nazwa firmy audytorskiej

Data przekazania
do KNA

Data uprawomocnienia się uchwały o wpisie

18/12/2018 r.

2891/49/2018


2892/49/2018


2893/49/2018


2894/49/2018

ETL Łódź SBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Biegłego Rewidenta TOM-FIN Biegły rewident mgr Halina Łajszczak
Kancelaria Finansowo-Podatkowa Beata Dobrowolska-Kusz

Schramma i Wspólnicy Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28/12/2018 r 12/02/2019 r.
15/01/2018 r.

3054/50/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 29/01/2019 r. 16/03/2019 r.
12/02/2019 r.

3217/51/2019


3218/51/20193219/51/20193220/51/2019

Kancelaria Finansowa Małgorzata Mazurkiewicz

Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Tomczewska

GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

AKCEPT AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26/02/2019 r. 13/04/2019 r.
12/03/2019 r.

3357/52/20193358/52/2019


3359/52/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta Biuro Obrachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Biegly.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk
26/03/2019 r. 11/05/2019 r.
16/04/2019 r.

3478/53/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski 30/04/209 r. 15/06/2019 r.

07/05/2019 r.

3543/54/2019 

3544/54/2019

 

3545/54/2019

ADVISER AUDIT SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 

AUDIT CONTROL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Audyt Doradztwo Finanse Mirosław Mitrenga  
21/05/2019 r. 06/07/2019 r.

04/06/2019 r.

3689/55/2019


3690/55/2019

 

3691/55/2019

3714/55/2019

EF2 Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Akcept Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa    

 Teske & Teske Consulting Sp. z o.o. 

Doradztwo Bartosz Zawistowski 
 18/06/2019 r.  03/08/2019 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl