Samorząd

Gospodarkę finansową Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR - do 20.06.2017 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR). Podstawą gospodarki finansowej PIBR jest roczny plan finansowy uchwalany przez KRBR na każdy rok obrotowy.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej PIBR ustala Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Gospodarka finansowa PIBR podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania finansowe PIBR (do 20.06.2017 r. KIBR)

Podstawa prawna

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła medal i odznakę PIBR.

Medal PIBR

Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz PIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować:
 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.
Składanie wniosków o przyznanie medalu PIBR w 2018 r.

Wnioski o odznaczenie medalem PIBR będą przyjmowane do dnia 15 maja 2018 r. Wnioski przekazane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przez Kapitułę Medalu.


Krajowa Rada powołała Kapitułę Medalu PIBR, której zadaniem jest rekomendowanie wniosków o przyznanie medalu.

Kapituła Medalu PIBR (kadencja 2015-2018)

 • Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca
 • Jadwiga Szafraniec – zastępca przewodniczącej
 • Jadwiga Architekt
 • Beata Binek
 • Józef Dudek
 • Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • Radosław Ignatowski
 • Barbara Kumor
 • Stanisław Leszek
 • Teresa Martyniuk
 • Elżbieta Mączyńska
 • Franciszek Plichta
 • Dorota Sobieniecka-Kańska

Wniosek o przyznanie Medalu PIBR

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać:

 • regionalne oddziały samorządu,
 • organy PIBR,
 • biegli rewidenci.

Aby wniosek został przyjęty musi:

 • zostać złożony w formie pisemnej,
 • zostać podpisany czytelnym podpisem przez osobą wnioskującą
 • zawierać adres do korespondencji lub adres e-mail.

Osoba zgłaszająca wniosek bierze odpowiedzialność za podane we wniosku informacje.

Kapituła Medalu PIBR nie rozpatruje ponownie wniosków, które wcześniej nie uzyskały jej rekomendacji. Aby Kapituła ponownie rozpatrzyła wniosek dotyczący osoby, która nie uzyskała wcześniej rekomendacji Kapituły, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.

Uroczyste wręczenie medali w 2018 r. planowane jest podczas XIX Dorocznej Konferencji Auditingu.

Wnioski prosimy przekazywać drogą pocztową na adres:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Odznaka PIBR

Odznaka PIBR (brązowa, srebrna lub złota) przyznawana jest wyłącznie biegłym rewidentom, jako m.in. wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska biegłych rewidentów.

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania odznaczeń mają prawo składać regionalne oddziały samorządu oraz organy PIBR.

Rejestr odznaczeń PIBR

Terminy wręczania odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR

RO Gorzów Wielkopolski - 26 stycznia 2018 r.

Kontakt

telefon: 22 637 30 81-83 wew. 120
e-mail: monika.zytkowicz@pibr.org.pl

W 2011 r. powołano Fundację Seniora, której celami statutowymi są:

 • wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom,
 • aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • działalność w zakresie edukacji i nauki,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.

Zarząd Fundacji

 • Stanisław Leszek – prezes
 • Andrzej Nowaczewski – członek

Rada Fundacji (kadencja 2015-2019)

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Jolanta Gałuszka – zastępca przewodniczącej
 • Henryk Michał Drewniak
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski
 • Ewa Sowińska
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, w szczególności do biegłych rewidentów oraz do firm audytorskich, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Fundacji. Za dokonywane wpłaty z góry dziękujemy i zapewniamy, że środki te zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Pamiętajmy, że każdy z nas może w przyszłości znaleźć się w potrzebie skorzystania z pomocy Fundacji.

Konto Fundacji

Bank PKO BP S.A.
97 1020 1042 0000 8502 0279 2968.

Kontakt

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Fundacja Seniora
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Dokumenty Fundacji

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf