Prawo i standardy

1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na mocy których wprowadzone zostały do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie:

 • Międzynarodowe Standardy Badania (MSB),
 • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu (MSUP),
 • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA),
 • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (MSKJ1).

Zmienione standardy mają zastosowanie:

 • w przypadku firm audytorskich wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później,
 • w przypadku firm audytorskich niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później,
 • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych od 1 stycznia 2017 r. i później.
Firmy audytorskie wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy 31 grudnia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r. były zobowiązane do dostosowania swojej działalności do przepisów nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do 1 stycznia 2016 r., a pozostałe firmy do 1 stycznia 2017 r.


Przejdź do wyszukiwarki

Dotychczasowe standardy

Krajowe standardy rewizji finansowej wprowadzone uchwałą nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16 lutego 2010 r. (z późn. zm.)

Nowe standardy

Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Krajowe standardy rewizji finansowej wprowadzone uchwałą nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r.(z późn. zm.), oraz uchwałą nr 1153/28/2017 KRBR z dnia 4 lipca 2017 r.

Projekty

Ustawy

Rozporządzenia

Obwieszczenia

Przejdź do wyszukiwarki dokumentów i publikacji UE

Dyrektywy UE

 • Ujednolicony tekst Dyrektywy 2006/43/WE uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 2014/56/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. (...):
 • Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (…)
 • Dyrektywa 2014/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...):

Rozporządzenia UE

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE:
 • Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE:
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości:
 • Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002:

Zalecenia, decyzje i rekomendacje Komisji Europejskiej

 • Decyzja Komisji ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi:
 • Zalecenie Komisji w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego:
 • Zalecenie Komisji dotyczące ograniczenia odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów oraz firm audytorskich przeprowadzających ustawowe badania sprawozdań finansowych:

Zielone księgi

Unijne ramy ładu korporacyjnego (dokument opublikowany 5 kwietnia 2011 r.):

Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (dokument opublikowany 13 października 2010 r.):

Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń (dokument opublikowany 2 czerwca 2010 r.):

Komunikaty Komisji Europejskiej

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf