Prawo i standardy

1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na mocy których wprowadzone zostały do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie:

 • Międzynarodowe Standardy Badania,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych,
 • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

Międzynarodowe standardy wydawane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB).

Zmienione standardy mają zastosowanie:

 • w przypadku firm audytorskich wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później,
 • w przypadku firm audytorskich niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później,
 • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych od 1 stycznia 2017 r. i później.

Firmy audytorskie wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy 31 grudnia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r. zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do przepisów nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do 1 stycznia 2016 r., a pozostałe firmy do 1 stycznia 2017 r.

Firmy audytorskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu nowych regulacji:

 • do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się przed dniem 31.12.2016 r.;
 • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych przed dniem 01.01.2017 r.

po wcześniejszym poinformowaniu Krajowej Komisji Nadzoru o terminie rozpoczęcia ich stosowania. 

Krajowe standardy wykonywania zawodu

Zmienione krajowe standardy rewizji finansowej oraz zasady wewnętrznej kontroli jakości przewidują możliwość dla firm audytorskich wcześniejszego – w stosunku do obligatoryjnego – rozpoczęcia stosowania nowych standardów.

Dotychczasowe standardy

Jeżeli firma audytorska nie podjąła decyzji o wcześniejszym stosowaniu nowych regulacji, obowiązują ją dotychczasowe krajowe standardy rewizji finansowej wprowadzone uchwałą nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej zmienioną uchwałą nr 1474/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (z późn. zm.).

Krajowe standardy rewizji finansowej nr 1 do 3
Związki zachodzące między składnikami ryzyka badania (załącznik nr 1 do KSRF nr 1)

Krajowe standardy rewizji finansowej nr 1 do 3 (brzmienie jednolite)
Związki zachodzące między składnikami ryzyka badania (załącznik nr 1 do KSRF nr 1)


Przykłady opinii z badania/sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w zależności od okresu, którego dotyczy badane sprawozdanie finansowe

Rodzaj opinii Przykład opinii odnoszący się do sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się PRZED dniem 1 stycznia 2016 r. Przykład opinii odnoszący się do sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się OD dnia 1 stycznia 2016 r. i DO dnia 16 czerwca 2016 r.
Przykład sprawozdania z badania odnoszący się do sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się PO 16 czerwca 2016 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe (KSRF nr 1)
Bez zastrzeżeń Przykład opinii bez zastrzeżeń Przykład opinii bez zastrzeżeń Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń
Bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem  
Z zastrzeżeniem ze względu na niepewność spowodowaną ograniczeniem zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na niepewność spowodowaną ograniczeniem zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na niepewność spowodowaną ograniczeniem zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem  
Z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem

Komunikat nr 17/2017 KRBR z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przykładu opinii z badania sprawozdania finansowego w kontekście informacji o ogłoszeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedzający w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”
 
Negatywna Przykład opinii negatywnej Przykład opinii negatywnej  
Odmowa wyrażenia opinii Przykład odmowy wyrażenia opinii Przykład odmowy wyrażenia opinii  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej (KSRF nr 2)
Bez zastrzeżeń Przykład opinii bez zastrzeżeń Przykład opinii bez zastrzeżeń Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń
Przegląd sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywanie innych usług poświadczających (KSRF nr 3)
Bez zastrzeżeń (przegląd sprawozdania finansowego) Przykład raportu bez zastrzeżeń
Z zastrzeżeniami Przykład raportu z zastrzeżeniami
Bez zastrzeżeń (przegląd skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego) Przykład raportu bez zastrzeżeń

 
Nowe standardy

Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Jeżeli firma audytorska podjęła decyzję o wcześniejszym stosowaniu nowych regulacji to musi wcześniej poinformować Krajową Komisję Nadzoru o terminie rozpoczęcia ich stosowania. W tym wypadku stosuje się do zapisów uchwały nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, zmienionej uchwałą nr 913/22a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej oraz uchwałą nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu usług atestacyjnych 3000.
Przykłady opinii z badania/sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w zależności od okresu, którego dotyczy badane sprawozdanie finansowe

Rodzaj opinii Przykład opinii odnoszący się do sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się PRZED dniem 16 czerwca 2016 r. Przykład sprawozdania z badania odnoszący się do sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się PO 16 czerwca 2016 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Bez zastrzeżeń Przykład opinii bez zastrzeżeń Przykład sprawozdania z badania, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego
Przykład sprawozdania z badania, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, sprawozdania finansowego jednostki będącej jednostką zainteresowania publicznego
Bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem  
Z zastrzeżeniem na skutek istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych Przykład opinii z zastrzeżeniem na skutek istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych  
Z zastrzeżeniem z powodu niemożności uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania Przykład opinii z zastrzeżeniem z powodu niemożności uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania  
Negatywna Przykład opinii negatywnej  
Odmowa wyrażenia opinii Przykład odmowy wyrażenia opinii  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Bez zastrzeżeń Przykład opinii bez zastrzeżeń o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Przykład sprawozdania z badania, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej nie będącej jednostką zainteresowania publicznego
Przykład sprawozdania z badania, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej będącej jednostką zainteresowania publicznego


Dodatkowe wyjaśnienia KRBR

Ustawy


Rozporządzenia

Na moment obecny minister właściwy do spraw finansów publicznych nie wydał jeszcze aktów wykonawczych do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089), jednak na podstawie art. 295 pkt 1 obowiązującej ustawy, poniższe rozporządzenia zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 22 grudnia 2017 r.

Przejdź do wyszukiwarki dokumentów i publikacji UE

Dyrektywy UE

 • Ujednolicony tekst Dyrektywy 2006/43/WE uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 2014/56/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. (...):
 • Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (…)
 • Dyrektywa 2014/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...):

Rozporządzenia UE

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE:
 • Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE:
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości:
 • Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002:

Zalecenia, decyzje i rekomendacje Komisji Europejskiej

 • Decyzja Komisji ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi:
 • Zalecenie Komisji w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego:
 • Zalecenie Komisji dotyczące ograniczenia odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów oraz firm audytorskich przeprowadzających ustawowe badania sprawozdań finansowych:

Zielone księgi

Unijne ramy ładu korporacyjnego (dokument opublikowany 5 kwietnia 2011 r.):

Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (dokument opublikowany 13 października 2010 r.):

Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń (dokument opublikowany 2 czerwca 2010 r.):

Komunikaty Komisji Europejskiej

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl