Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:43, 16.07.2024 r.

Prawo i standardy

1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na mocy których wprowadzone zostały do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie:

 • Międzynarodowe Standardy Badania (MSB) - Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu (MSUP),
 • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA),
 • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (MSKJ1).

Zmienione standardy mają zastosowanie:

 • w przypadku firm audytorskich wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później,
 • w przypadku firm audytorskich niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później,
 • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych od 1 stycznia 2017 r. i później.

Przejdź do wyszukiwarki


Niezależnie od "wyszukiwarki standardów zawodowych" wszystkie uporządkowane chronologicznie uchwały KRBR dotyczące krajowych standardów wykonywania zawodu, dostępne są w dziale Uchwały KRBR/Krajowe standardy wykonywania zawodu.

Uchwała nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (Uchwała zmieniona uchwałą nr 3589/54/2019 KRBR z dnia 7 maja 2019 r.)
Komunikat nr 44/2019 KRBR z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie stosowania krajowych standardów badania powiązany z uchwałą nr 3430/52a/2019)

 

Nowe Krajowe Standardy Kontroli Jakości

Do czasu wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku w sprawie ze skargi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przedstawione do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania 220 (Z) obowiązują standardy w brzmieniu wprowadzonym przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.:

 1. Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”),
 2. Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”).

Moment obowiązkowego zastosowania standardów:

 1. Firmy audytorskie są zobowiązane do dostosowania swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości do postanowień KSKJ 1 i ich wdrożenia do dnia 1 stycznia 2023 r. niezależnie od rodzaju świadczonych usług. Należy również odpowiednio objąć systemem wewnętrznej kontroli jakości i stosować postanowienia KSKJ 1 do działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz innych usług, czynności i działalności.

  Dostosowanie i wdrożenie, o których mowa w ust. 1, oznacza, że firma audytorska:
  • do dnia 1 stycznia 2023 r. ustaliła cele jakości, zidentyfikowała i oszacowała ryzyka jakości oraz zaprojektowała i wdrożyła reakcje; wymagane jest, aby reakcje zaczęły działać od 1 stycznia 2023 r.;
  • do dnia 1 stycznia 2023 r. zaprojektowała i wdrożyła działania monitorujące, które będą działać, oraz dokonała oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości wymaganej przez paragrafy 53 – 54 KSKJ 1 w terminie jednego roku od dnia ich wdrożenia.

 2. KSKJ 2 ma zastosowanie do:
  • usług badania i usług przeglądu sprawozdań finansowych oraz innych historycznych informacji finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2023 i później, oraz
  • usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz usług pokrewnych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. i później.

Poprzednio obowiązujące Krajowe Standardy Kontroli Jakości

Firmy audytorskie stosują „Krajowe Standardy Kontroli Jakości”, zgodne z uchwałą KRBR nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości

Zmiana KSKJ

Ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 1107/15a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) oraz przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych

Zmiany krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości wynikające z przyjęcia KSB 250 (Z) (Załącznik nr 2 do uchwały Nr 1107/15a/2020)

(moment rozpoczęcia stosowania zmienionego brzmienia KSKJ jest powiązany z rodzajem świadczonych usług, tj. w przypadku, gdy mamy do czynienia z badaniem lub przeglądem – do usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później, natomiast w przypadku innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych - do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszego stosowania)

Ujednolicone brzmienie KSKJ

KSKJ - w brzmieniu MSKJ 1 (2040, 1107) - ujednolicone brzmienie

Więcej na temat ujednolicenia brzmienia standardów przeczytasz tutaj.

(Zmiany Kodeksu mają zastosowanie do wykonania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2022 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności podjętych od dnia 1 stycznia 2020 r. później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych w dniu 21 marca 2018 r. i później)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych przed dniem 21 marca 2018 r. – wraz ze zmianą wynikającą z ww. uchwały nr 206/6/2015)

Ustawy

Rozporządzenia

Obwieszczenia

Przejdź do wyszukiwarki dokumentów i publikacji UE

Dyrektywy UE

 • Ujednolicony tekst Dyrektywy 2006/43/WE uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 2014/56/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. (...):
 • Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (…)
 • Dyrektywa 2014/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...):

Rozporządzenia UE

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO):

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE:
 • Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE:
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości:
 • Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002:

Zalecenia, decyzje i rekomendacje Komisji Europejskiej

 • Decyzja Komisji ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi:
 • Zalecenie Komisji w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego:
 • Zalecenie Komisji dotyczące ograniczenia odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów oraz firm audytorskich przeprowadzających ustawowe badania sprawozdań finansowych:

Zielone księgi

Unijne ramy ładu korporacyjnego (dokument opublikowany 5 kwietnia 2011 r.):

Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (dokument opublikowany 13 października 2010 r.):

Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń (dokument opublikowany 2 czerwca 2010 r.):

Komunikaty Komisji Europejskiej

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl