Wyszukiwarka standardów zawodowych

Wybierz rodzaj usługi:

Wyszyść filtry

Krajowe standardy rewizji finansowej

Krajowe standardy rewizji finansowej nr 1 i 2 Związki zachodzące między składnikami ryzyka badania Krajowy standard rewizji finansowej nr 3 KSRF 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania KSRF 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania KSRF 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych KSRF 230 – Dokumentacja badania KSRF 240 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw KSRF 250 – Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych KSRF 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSRF 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej KSRF 300 – Planowanie badania sprawozdań finansowych KSRF 315 – Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia KSRF 320 – Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej KSRF 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania KSRF 500 – Dowody badania KSRF 501 – Dowody badania - rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień KSRF 505 – Potwierdzenia zewnętrzne KSRF 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe KSRF 520 – Procedury analityczne KSRF 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie) KSRF 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień KSRF 550 – Podmioty powiązane KSRF 560 – Późniejsze zdarzenia KSRF 570 – Kontynuacja działalności KSRF 580 – Pisemne oświadczenia KSRF 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne KSRF 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych KSRF 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta KSRF 700 – Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych KSRF 705 – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSRF 706 – Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSRF 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe KSRF 720 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe KSRF 800 – Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne KSRF 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne KSRF 810 – Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych KSRF 2400 – Przegląd historycznych sprawozdań finansowych KSRF 2410 – Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki KSRF 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych KSUA 3000 w brzmieniu MSUA 3000 (ZMIENIONEGO) – Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych KSRF 3400 – Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych KSRF 3402 – Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych KSRF 3410 – Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych KSRF 3420 – Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie Przedmowa do międzynarodowych standardów i innych dokumentów dotyczących kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych Przykład struktury raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Przykłady sprawozdań lub opinii z badania oraz raportu z przeglądu

Opinia bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 - 1608) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 -1608) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na ograniczenie zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 -1608) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 1608) Opinia negatywna (SF) (KSRF 1 – 1608) Odmowa wyrażenia opinii (SF) (KSRF 1 – 1608) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na ograniczenie zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825 -17/2017) Komunikat nr 17/2017 KRBR z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przykładu opinii z badania sprawozdania finansowego w kontekście informacji o ogłoszeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedzający w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Opinia negatywna (SF) (KSRF 1 – 825) Odmowa wyrażenia opinii (SF) (KSRF 1 – 825) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 – 1553) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SSF) (KSRF 2 – 1608) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SSF) (KSRF 2 – 825) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF) (KSRF 2 – 1553) Raport z przeglądu bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 3 – 1608) Raport z przeglądu z zastrzeżeniem (SF) (KSRF 3 -1608) Raport z przeglądu skróconego śródrocznego SF bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 3 -1608) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (MSB – 913) Opinia bez zastrzeżeń z paragrafem objaśniającym (SF) (MSB – 913) Opinia z zastrzeżeniem na skutek istotnego zniekształcenia (SF) (MSB – 913) Opinia z zastrzeżeniem z powodu niemożności uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania (SF) (MSB – 913) Opinia negatywna (SF) (MSB – 913) Odstąpienie od wyrażenia opinii (SF) (MSB – 913) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF nJZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (MSB – 1553) Opinia bez zastrzeżeń (SSF) (MSB – 913) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF nJZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (MSB – 1553) Raport z przeglądu śródrocznego SF - MSR lub UoR i RMF -sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego SSF - MSR - sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SSF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SSF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF oraz śródrocznego skróconego SF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SSF i SF) (MSUP 2410 - 22/2017)

Dodatkowe wyjaśnienia KRBR

Komunikat nr 22/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki Komunikat nr 16/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie minimalnych elementów, jakie w świetle krajowych standardów rewizji finansowej powinno zawierać oświadczenie o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną Załącznik nr 1 – Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną (wariant przeznaczony dla podmiotów, które chcą dobrowolnie powołać się w oświadczeniu na stosowanie MSUA 3000) Załącznik nr 2 – Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną (wariant przeznaczony dla podmiotów, które powinny powołać się na KSRF nr 3) Komunikat nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych regulacyjnych/informacji finansowych regulacyjnych określonych przepisami art. 44 prawa energetycznego Załącznik nr 1 – Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania finansowego regulacyjnego sporządzonych zgodnie z wymogami art. 44 prawa energetycznego Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego regulacyjnego Komunikat nr 2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie usługi poświadczającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej Załącznik nr 1 – Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej – OZE Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi poświadczającej - OZE Komunikat nr 51/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie usług pokrewnych KSUP 4400 - Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych KSUP 4410 - Usługi kompilacji

Inne pomocne materiały

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf