Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:39, 15.06.2019 r.

Wyszukiwarka standardów zawodowych

Wybierz rodzaj usługi:

Wyszyść filtry

Krajowe standardy wykonywania zawodu (Krajowe standardy rewizji finansowej)

KSB 200 - Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania KSB 210 - Uzgadnianie warunków zleceń badania KSB 220 - Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego KSB 230 - Dokumentacja badania KSB 240 - Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw KSB 250 (Z) - Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego KSB 260 (Z) - Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSB 265 - Informowanie osób sprawujących nadzór i kierownictwa o słabościach kontroli wewnętrznej KSB 300 - Planowanie badania sprawozdania finansowego KSB 315 (Z) - Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia KSB 320 - Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania KSB 330 - Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka KSB 402 - Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej KSB 450 - Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania KSB 500 - Dowody badania KSB 501 - Dowody badania – szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji KSB 505 - Potwierdzenia zewnętrzne KSB 510 - Zlecenia badania po raz pierwszy – stany początkowe KSB 520 - Procedury analityczne KSB 530 - Próbkowanie KSB 540 - Badanie szacunków księgowych, w tym szacunków księgowych wartości godziwej i powiązanych ujawnień KSB 550 - Strony powiązane KSB 560 - Późniejsze zdarzenia KSB 570 (Z) - Kontynuacja działalności KSB 580 - Pisemne oświadczenia KSB 600 - Szczególne rozważania – badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy) KSB 610 (Z) - Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych KSB 620 - Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta KSB 700 (Z) - Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego KSB 701 - Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 705 (Z) - Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 706 (Z) - Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 710 - Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe KSB 720 (Z) - w brzmieniu MSB 720 (Z) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji KSB 800 (Z) – Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia KSB 805 (Z) – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego KSB 810 (Z) – Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego Przedmowa do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i pokrewnych Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych Katalog wybranych pojęć użytych w krajowych standardach wykonywania zawodu w kontekście wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach… i rozporządzenia (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów… KSB 260 (Z) – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 570 (Z) – Kontynuacja działalności (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 700 (Z) – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 701 – Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 705 (Z) – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 706 (Z) – Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 720 (Z) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania KSB 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania KSB 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych KSB 230 – Dokumentacja badania KSB 240 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw KSB 250 – Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych KSB 260 (Z) – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSB 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSB 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej KSB 300 – Planowanie badania sprawozdań finansowych KSB 315 – Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia KSB 320 – Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania KSB 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka KSB 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej KSB 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania KSB 500 – Dowody badania KSB 501 – Dowody badania – rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień KSB 505 – Potwierdzenia zewnętrzne KSB 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe KSB 520 – Procedury analityczne KSB 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie) KSB 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień KSB 550 – Podmioty powiązane KSB 560 – Późniejsze zdarzenia KSB 570 (Z) – Kontynuacja działalności KSB 570 – Kontynuacja działalności KSB 580 – Pisemne oświadczenia KSB 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne KSB 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych KSB 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta KSB 700 (Z) – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego KSB 700 – Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawdzań finansowych KSB 701 – Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 705 (Z) – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 705 – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 706 (Z) – Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 706 – Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe KSB 720 (Z) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji KSB 720 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe KSB 800 (Z) - Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 805 (Z) – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 810 (Z) – Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 800 – Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne KSB 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne KSB 810 – Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych KSP 2400 – Przegląd historycznych sprawozdań finansowych KSP 2410 – Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki KSUA 3000 w brzmieniu MSUA 3000 (ZMIENIONEGO) – Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych KSUA 3400 – Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych KSUA 3402 – Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych KSUA 3410 – Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych KSUA 3420 – Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie KSUP 4400 – Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych KSUP 4410 – Usługi kompilacji KSUP 4400 – Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUP 4410 – Usługi kompilacji (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przedmowa do Międzynarodowych standardów i innych dokumentów dotyczących kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych KSRF 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania KSRF 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania KSRF 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych KSRF 230 – Dokumentacja badania KSRF 240 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw KSRF 250 – Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych KSRF 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSRF 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej KSRF 300 – Planowanie badania sprawozdań finansowych KSRF 315 – Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia KSRF 320 – Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej KSRF 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania KSRF 500 – Dowody badania KSRF 501 – Dowody badania - rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień KSRF 505 – Potwierdzenia zewnętrzne KSRF 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe KSRF 520 – Procedury analityczne KSRF 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie) KSRF 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień KSRF 550 – Podmioty powiązane KSRF 560 – Późniejsze zdarzenia KSRF 570 – Kontynuacja działalności KSRF 580 – Pisemne oświadczenia KSRF 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne KSRF 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych KSRF 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta KSRF 700 – Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych KSRF 705 – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSRF 706 – Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSRF 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe KSRF 720 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe KSRF 800 – Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne KSRF 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne KSRF 810 – Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych KSRF 2400 – Przegląd historycznych sprawozdań finansowych KSRF 2410 – Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki KSRF 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych KSRF 3400 – Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych KSRF 3402 – Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych KSRF 3410 – Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych KSRF 3420 – Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie Przedmowa do międzynarodowych standardów i innych dokumentów dotyczących kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych Przykład struktury raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Krajowe standardy rewizji finansowej nr 1 i 2 Związki zachodzące między składnikami ryzyka badania Krajowy standard rewizji finansowej nr 3

Przykłady sprawozdań lub opinii z badania oraz raportu z przeglądu

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie i inne sprawy (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania (SF JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię negatywną (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego odmowę wyrażenia opinii (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie i inne sprawy (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania (SF JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię negatywną (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego odmowę wyrażenia opinii (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie i inne sprawy (SF nie-JZP) (KSB - 2039)(w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania (SF JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię negatywną (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego odmowę wyrażenia opinii (SF nie-JZP) (KSB - 2039)(w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nJZP) (MSB – 2041) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (MSB – 2041) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nJZP) (MSB – 2041) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (MSB - 2041) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF nJZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF nJZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (MSB – 1553) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (MSB – 913) Opinia bez zastrzeżeń z paragrafem objaśniającym (SF) (MSB – 913) Opinia z zastrzeżeniem z powodu niemożności uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania (SF) (MSB – 913) Opinia z zastrzeżeniem na skutek istotnego zniekształcenia (SF) (MSB – 913) Opinia negatywna (SF) (MSB – 913) Odstąpienie od wyrażenia opinii (SF) (MSB – 913) Opinia bez zastrzeżeń (SSF) (MSB – 913) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF) (KSRF 2 – 1553) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825) Komunikat nr 17/2017 KRBR z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przykładu opinii z badania sprawozdania finansowego w kontekście informacji o ogłoszeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedzający w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Opinia z zastrzeżeniem ze względu na ograniczenie zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825 -17/2017) Opinia negatywna (SF) (KSRF 1 – 825) Odmowa wyrażenia opinii (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SSF) (KSRF 2 – 825) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 - 1608) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 -1608) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na ograniczenie zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 -1608) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 1608) Opinia negatywna (SF) (KSRF 1 – 1608) Odmowa wyrażenia opinii (SF) (KSRF 1 – 1608) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SSF) (KSRF 2 – 1608) Raport z przeglądu bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 3 – 1608) Raport z przeglądu z zastrzeżeniem (SF) (KSRF 3 -1608) Raport z przeglądu skróconego śródrocznego SF bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 3 -1608) Raport z przeglądu śródrocznego SF - MSR lub UoR i RMF -sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego SSF - MSR - sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SSF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SSF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF oraz śródrocznego skróconego SF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SSF i SF) (MSUP 2410 - 22/2017)

Dodatkowe wyjaśnienia KRBR

Komunikat nr 44/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie stosowania krajowych standardów badania Komunikat nr 27/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej Załącznik nr 1 – wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi atestacyjnej, o której mowa w art. 52 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii Załącznik nr 2 – przykład opinii biegłego rewidenta, bez zastrzeżeń, potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, uwzględniający wymogi KSUA 3000 Komunikat nr 22/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki Komunikat nr 16/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie minimalnych elementów, jakie w świetle krajowych standardów rewizji finansowej powinno zawierać oświadczenie o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną Załącznik nr 1 – Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną (wariant przeznaczony dla podmiotów, które chcą dobrowolnie powołać się w oświadczeniu na stosowanie MSUA 3000) Załącznik nr 2 – Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną (wariant przeznaczony dla podmiotów, które powinny powołać się na KSRF nr 3) Komunikat nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych regulacyjnych/informacji finansowych regulacyjnych określonych przepisami art. 44 prawa energetycznego Załącznik nr 1 – Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania finansowego regulacyjnego sporządzonych zgodnie z wymogami art. 44 prawa energetycznego Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego regulacyjnego Komunikat nr 2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie usługi poświadczającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej Załącznik nr 1 – Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej – OZE Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi poświadczającej - OZE Komunikat nr 51/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie usług pokrewnych KSUP 4400 - Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych KSUP 4410 - Usługi kompilacji

Inne pomocne materiały

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl