Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:40, 24.05.2024 r.

Ujednolicone brzmienie 17 standardów na skutek zmian dostosowawczych przyjętych uchwałą nr 1107/15a/2020 KRBR

Na mocy uchwały nr 1107/15a/2020 KRBR z dnia 8 września 2020 r. został przyjęty KSB 540 (Zmieniony) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” oraz zmiany w krajowych standardach kontroli jakości, krajowych standardach badania, krajowych standardach przeglądu, krajowych standardach usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardach usług pokrewnych (więcej na ten temat można przeczytać tutaj).  

Integralną częścią uchwały nr 1107/15a/2020 są trzy załączniki, a wśród nich załącznik nr 2 zawierający zmiany dostosowawcze (ang. conforming amendments) będące konsekwencją nowego standardu KSB 540 (Z) oraz załącznik nr 3 zawierający zmiany dostosowawcze wynikające z przyjętego wcześniej KSB 250 (Z) – „Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego”.

Łącznie zmianie uległo 17 standardów:

  1. KSB 200, KSB 210, KSB 220, KSB 230, KSB 240, KSB 260 (Z), KSB 450, KSB 500, KSB 580, KSB 700 (Z), KSB 701 – przyjęte uchwałą nr 3430/52a/2019,
  2. KSP 2400 (Z), KSUA 3000 (Z), KSUA 3402, KSUA 3410, KSUP 4410 – przyjęte uchwałą nr 3436/52e/2019,
  3. KSKJ – przyjęty uchwałą nr 2040/37a/2018.

Przygotowaliśmy ujednolicone brzmienie tych 17 standardów. Aby zmiany były czytelne, tekst usunięty/zastępowany (wraz z powiązanymi przypisami) został przekreślony i zapisany kursywą, zaś tekst dodany/zastępujący (wraz z powiązanymi przypisami) – pogrubiony.

Należy pamiętać, że jest to tylko rodzaj praktycznego wsparcia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy kierować się brzmieniem standardów stanowiących załączniki do ww. uchwał KRBR.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • KSB 540 (Z) oraz pozostałe standardy badania i przeglądu w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później;
  • zmienione brzmienie standardów dotyczących innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych ma zastosowanie do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.;
  • moment rozpoczęcia stosowania zmienionego brzmienia krajowych standardów kontroli jakości jest powiązany z rodzajem świadczonych usług, tj. w przypadku, gdy mamy do czynienia z badaniem lub przeglądem – do usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później, natomiast w przypadku innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych – do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.

KSB 200 - Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania - ujednolicone brzmienie
KSB 210 - Uzgadnianie warunków zleceń badania - ujednolicone brzmienie
KSB 220 - Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego - ujednolicone brzmienie
KSB 230 - Dokumentacja badania - ujednolicone brzmienie
KSB 240 - Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw - ujednolicone brzmienie
KSB 260 (Z) - Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór - ujednolicone brzmienie
KSB 450 - Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania - ujednolicone brzmienie
KSB 500 - Dowody badania - ujednolicone brzmienie
KSB 580 - Pisemne oświadczenia - ujednolicone brzmienie
KSB 700 (Z) - Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego - ujednolicone brzmienie
KSB 701 - Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta - ujednolicone brzmienie
KSP 2400 (Z) Przegląd historycznych sprawozdań finansowych - ujednolicone brzmienie
KSUA 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych - ujednolicone brzmienie
KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej - ujednolicone brzmienie
KSUA 3410 Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych - ujednolicone brzmienie
KSUP 4410 (Z) Usługi kompilacji - ujednolicone brzmienie
KSKJ - w brzmieniu MSKJ 1 - ujednolicone brzmienie

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl