Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:36, 14.04.2024 r.

Zatwierdzony już jest KSB 540 (Zmieniony)

Weszła w życie uchwała w sprawie Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” oraz zmian do innych krajowych standardów.

5 listopada 2020

8 września 2020 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) podjęła uchwałę nr 1107/15a/2020 w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) oraz przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych.

Uchwała KRBR weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które miało miejsce podczas ostatniego posiedzenia Rady PANA, tj. 26 października 2020 r.

KSB 540 (Z) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” zastąpi dotychczasowy KSB 540. Zmieniony standard ustanawia bardziej rozbudowane wymogi i odpowiednio uszczegółowione wytyczne, w szczególności odnoszące się do ‘elementów’ szacunków tj. metod (w tym modeli), założeń i danych oraz określania ryzyka nieodłącznego, które mogą spowodować ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń dla szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Zmieniony standard zawiera także dwa załączniki dotyczące czynników ryzyka nieodłącznego i ich wzajemnych relacji oraz komunikowania się z osobami sprawującymi nadzór.

Uchwałą nr 1107/15a/2020 KRBR przyjęła także zmiany do innych standardów (tzw. conforming amendments) będące konsekwencją nowego standardu 540 jak również conforming amendments wynikające z przyjętego wcześniej KSB 250 (Z) – „Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego”. Zmianie uległo łącznie 17 standardów.

Moment rozpoczęcia obligatoryjnego zastosowania zmienionych standardów:

  • KSB 540 (Z) oraz pozostałe standardy badania i przeglądu w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później;
  • zmienione brzmienie standardów dotyczących innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych ma zastosowanie do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.;
  • moment rozpoczęcia stosowania zmienionego brzmienia krajowych standardów kontroli jakości jest powiązany z rodzajem świadczonych usług, tj. w przypadku, gdy mamy do czynienia z badaniem lub przeglądem – do usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później, natomiast w przypadku innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych - do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewidziano także możliwość wcześniejszego zastosowania zmienionego brzmienia standardów tj. przed datą ich obowiązkowego zastosowania.

Możliwość stosowania standardów w dotychczasowym brzmieniu, bez zmian wprowadzonych na mocy uchwały nr 1107/15a/2020, mija z dniem 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. zastosowanie będą mieć już wyłącznie KSB 540 (Z) i pozostałe standardy w zmienionym brzmieniu.

Zwracamy uwagę, że w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania zmienionego brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości, fakt ten powinien być udokumentowany w sposób i na zasadach określonych w systemie wewnętrznej kontroli jakości obowiązującym w firmie audytorskiej.

Linki:

Uchwała została również zamieszczona w sekcji „Prawo i standardy”.

Wkrótce udostępnimy także przetłumaczony na język polski pakiet przygotowanych przez IAASB materiałów wspierających wdrożenie i stosowanie MSB 540 (Zmienionego).

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl