Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:52, 27.09.2020 r.

aktualności

24 września 2020

Zbliża się termin przekazania prognoz przychodów do PANA

15 października 2020 r. upływa termin przekazania do PANA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2020 oraz 2021 roku przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

22 września 2020

Druga dyskusja IAASB związana z przyszłością audytu

W imieniu IAASB zapraszamy do wysłuchania kolejnej dyskusji poświęconej oszustwom, kontynuacji działalności i sprawozdawczości z badania.

21 września 2020

Kodeks etyczny IESBA: reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji

Kolejna część analizy kodeksu etycznego IESBA poświęcona jest obowiązkom spoczywającym na księgowym, który styka się z sytuacją łamania przepisów.

18 września 2020

MF wyjaśnia zapisy ustawy AML

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy rozumieć niektóre zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów.

17 września 2020

Webinarium IFAC i ACCA w ramach tygodnia klimatycznego

Informujemy o organizowanym przez IFAC i ACCA drugim dorocznym wydarzeniu w ramach tygodnia klimatycznego na temat: „Tworzenie wartości w sytuacji kryzysowej: Odzyskiwanie, odporność i przejście na Net-Zero”.

16 września 2020

Nowa usługa biegłego rewidenta dla spółek publicznych

Nowy przepis ustawy o ofercie publicznej wprowadził obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

14 września 2020

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym The Chartered Institute of Management Accountants

Prezes KRBR omawiała z przedstawicielem CIMA obszary współpracy pomiędzy organizacjami.

10 września 2020

XXI Doroczna Konferencja Audytingu

XXI edycja najważniejszego wydarzenia samorządu biegłych rewidentów odbędzie się pod hasłem „Szanse i wyzwania dla Firm Audytorskich i samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego”.

4 września 2020

„Audyt i Etyka w erze COVID-19. Nowe wyzwania, stare zasady?”

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów objęła patronat nad konferencją, której tematem są wyzwania etyczne stojące przed biegłymi rewidentami w czasach pandemii COVID-19.

3 września 2020

Standard MSSF dla MŚP – badanie IASB

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach IASB związanych z pracami nad standardem MSSF dla MŚP.

3 września 2020

Konferencja „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia”

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów objęła patronat nad konferencją organizowaną przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie.

1 września 2020

Analiza Kodeksu etyki IESBA – część 7 - Zachęty

Siódma część analizy Kodeksu etyki IESBA poświęcona jest zachętom

1 września 2020

Oszustwa w erze cyfrowej – dyskusje organizowane przez IAASB

W imieniu IAASB zapraszamy do wysłuchania serii dyskusji poświęconych oszustwom w erze cyfrowej

28 sierpnia 2020

Badanie w czasie COVID-19 - materiały z webinariów IFAC

IFAC udostępnił materiały związane z webinariami dotyczącymi badania w dobie COVID-19.

27 sierpnia 2020

Nowa sprawozdawczość z badania – ankieta IAASB

PIBR w imieniu IAASB zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń w stosowaniu zmienionych standardów związanych z nową sprawozdawczością z badania

26 sierpnia 2020

Praktyczne przykłady raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego

PIBR zaktualizowała przykłady raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSP 2410.

25 sierpnia 2020

Upływa termin na dostosowanie SWKJ do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

Z końcem sierpnia 2020 r. mija termin na dostosowanie Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

21 sierpnia 2020

Miniprzewodnik - Jak sporządzić, podpisać i zweryfikować e-sprawozdanie finansowe?

PIBR przygotowała miniprzewodnik, który przybliża udostępnioną przez Ministerstwo Finansów aplikację, podpowiada, jak podpisać, a także jak zweryfikować e-sprawozdanie finansowe z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie.

20 sierpnia 2020

Alert IAASB - przegląd śródrocznych informacji finansowych

KRBR udostępnia przetłumaczony na język polski kolejny alert IAASB dotyczący przeglądu śródrocznych informacji finansowych w świetle pandemii Covid-19.

20 sierpnia 2020

Tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach

19 sierpnia 2020 r. został opublikowany tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

4 sierpnia 2020

Podsumowanie II kwartału 2020

Podobnie jak we wcześniejszym okresie, w II kwartale 2020 r. pandemia koronawirusa nadal wywierała przemożny wpływ na działalność samorządu.

3 sierpnia 2020

Drugie webinarium IAASB poświęcone projektowi MSB 600 (zmienionego)

Zapraszamy na drugie webinarium na temat projektu zmienionego standardu MSB 600 (Z) dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

31 lipca 2020

Nowe wersje załączników do kontroli PANA

PANA przygotowała nowe wersje załączników do wykazu dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.

30 lipca 2020

Alert IAASB - badanie szacunków księgowych

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego badanie szacunków księgowych w związku z Covid-19.

29 lipca 2020

Zmiana w opracowaniu RODO

Udostępniamy drugie wydanie opracowania dotyczącego RODO ze zmienionym załącznikiem nr 7.

28 lipca 2020

Zbliża się termin zapłaty opłaty za nadzór za drugi kwartał

Przypominamy, że z końcem lipca mija termin przekazania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego opłaty za nadzór za drugi kwartał 2020 r.

27 lipca 2020

Anglojęzyczny tekst znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach

PIBR udostępnia tłumaczenie na język angielski ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, opracowanego na podstawie: t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 i 1571: tekst ujednolicony oraz tekst ujednolicony ze wskazaniem zmian.

23 lipca 2020

Szósta część objaśnień do kodeksu IESBA

Kolejna część analizy kodeksu etyki IESBA dotyczy konfliktu interesów.

10 lipca 2020

MF interpretuje ustawę o rachunkowości

Ministerstwo Finansów dokonało interpretacji zapisów ustawy o rachunkowości w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych i roku obrotowego oraz kontynuacji działalności.

9 lipca 2020

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania

CE PIBR zaprasza do udziału w szkoleniu: Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania. Program szkolenia jest efektem rekomendacji PANA wskazującej na szczególne znaczenie zagadnień związanych z przeprowadzaniem badania w sposób zdalny.

7 lipca 2020

Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.

7 lipca 2020

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2020 roku - aktualizacja

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

7 lipca 2020

Dwa nowe alerty IAASB związane z Covidem

IAASB opublikował dwa nowe alerty dotyczące badania szacunków księgowych oraz przeglądu śródrocznych informacji finansowych.

6 lipca 2020

Piąta część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 5: Niezależność

3 lipca 2020

GIIF przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy AML

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazał pismo przypominające biegłym rewidentom o wybranych obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1 lipca 2020

Plan kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała roczny plan kontroli (2020-2021) firm audytorskich

1 lipca 2020

MF odpowiada na pytania PIBR związane z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach

KRBR udostępnia treść pisma Ministerstwa Finansów z wyjaśnieniami dotyczącymi interpretacji zapisów znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach.

29 czerwca 2020

Konferencja „Wyzwania pracy zdalnej w firmie audytorskiej”

Przedstawiciele PANA, KRBR oraz firm audytorskich wzięli udział w konferencji poświęconej tematyce pracy zdalnej w firmach audytorskich

26 czerwca 2020

Webinaria IFAC dotyczące badania w dobie Covid

Informujemy o zaplanowanej przez IFAC serii webinariów pt. „Praktyczne wskazówki dotyczące jakości badania w środowisku pandemicznym - planowanie, przeprowadzenie badania, sprawozdawczość biegłego rewidenta i spojrzenie w przyszłość”.

25 czerwca 2020

PANA o inwentaryzacji w badaniu zdalnym

PANA przedstawiła skrót wytycznych ICAEW dotyczących procesu inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny oraz swój komentarz na ten temat.

23 czerwca 2020

Alert IAASB dotyczący sprawozdawczości biegłego rewidenta

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego sprawozdawczość biegłego rewidenta w obecnie zmieniającym się otoczeniu w związku z Covid-19.

15 czerwca 2020

Alert dotyczący badania kontynuacji działalności oraz lista kontrolna dla małych jednostek

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego badanie kontynuacji działalności w zmieniającym się środowisku wynikającym z wpływu Covid-19 oraz przygotowaną przez IFAC listę kontrolną dla małych jednostek gospodarczych.

10 czerwca 2020

Z głębokim żalem żegnamy naszą serdeczną koleżankę Jadwigę Nowak

Biegłą Rewident, wieloletniego kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru.

10 czerwca 2020

Alert IAASB dotyczący późniejszych zdarzeń wynikających z Covid-19

KRBR udostępnia polską wersję językową alertu IAASB omawiającego kwestie dotyczące uwzględniania w badaniu sprawozdań finansowych późniejszych zdarzeń wynikających z wpływu COVID-19.

9 czerwca 2020

Jak koronawirus zmienia branżę księgowo-podatkową?

Księgowi odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu wsparcia finansowego, niestety wciąż borykają się z kiepskimi i wciąż zmienianymi przepisami – to kluczowe wnioski z badania LEXOMETR Prawno-Gospodarczy

5 czerwca 2020

Konsultacje i webinarium IAASB dotyczące zmian MSB 600 - badanie skonsolidowanych sprawozdań

KRBR zachęca do zgłaszania uwag do projektu zmian MSB 600 dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań oraz zaprasza na poświęcone tej tematyce webinarium.

4 czerwca 2020

Konsultacje i webinarium IAASB dotyczące usług atestacyjnych rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej

KRBR zachęca do zgłaszania uwag do projektu wytycznych IAASB związanych ze świadczeniem usług atestacyjnych dotyczących rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej oraz zaprasza na webinarium poświęcone tej tematyce.

29 maja 2020

Nowe alerty IAASB dotyczące wpływu pandemii na badanie

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych opublikowała alerty poświęcone kontynuacji działalności, późniejszym zdarzeniom oraz sprawozdawczości z badania.

28 maja 2020

MF o świadczeniu usług zgodnie z KSWZ

Znamy już odpowiedź na pytanie, czy można wykonać usługi atestacyjne i pokrewne zgodnie ze standardami innymi niż krajowe standardy wykonywania zawodu.

27 maja 2020

MF o rotacji firmy audytorskiej współpracującej z JZP

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak uchylenie przepisu art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach wpływa na rotację firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe JZP.

22 maja 2020

ESEF – warsztaty dla biegłych rewidentów

Zapraszamy na szkolenie: ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów. Kolejny termin szkolenia już 9 lipca br.

21 maja 2020

Czwarta część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 4: Założenia koncepcyjne - Krok 3, Reakcja na zagrożenie.

21 maja 2020

Ankieta na temat skutków pandemii koronawirusa

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat wpływu koronawirusa na branżę księgowo-podatkową.

20 maja 2020

Schemat kontroli PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przedstawiła schemat procesu przeprowadzania kontroli zdalnej.

19 maja 2020

Bezpieczne przesyłanie dokumentów do PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała instrukcję bezpiecznego przesyłu dokumentów drogą elektroniczną.

19 maja 2020

Zdalnie o wyzwaniach samorządu

Biegli rewidenci z regionalnego oddziału PIBR w Poznaniu wzięli udział w spotkaniu online z prezes KRBR.

11 maja 2020

Komunikat – kontrole firm audytorskich w siedzibie PANA

W dzienniku ustaw z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695, została opublikowana ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie dotyczą bezpośrednio firm audytorskich.

11 maja 2020

IAASB o badaniu sprawozdań finansowych w okresie pandemii

Przedstawiamy alert Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) wskazujący obszary wymagające szczególnej uwagi w zmieniającym się środowisku badania sprawozdań finansowych w związku z pandemią COVID-19.

5 maja 2020

MF o sporządzaniu sprawozdania finansowego w czasie COVID-19

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące realizacji obowiązku sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych.

30 kwietnia 2020

Podsumowanie I kwartału 2020

Najważniejszym zagadnieniem, z którym samorząd musiał się mierzyć w pierwszych trzech miesiącach 2020, była epidemia koronawirusa

30 kwietnia 2020

Wskazówki dotyczące badania kontynuacji działalności

KRBR przedstawia wskazówki związane z badaniem kontynuacji działalności w warunkach pandemii koronawirusa.

24 kwietnia 2020

Komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Jak przypomina Polska Agencja Nadzoru Audytowego, 30 kwietnia mija termin na publikację sprawozdania i przekazywania informacji do organu nadzorującego dla firm audytorskich, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. Dotyczy to firm audytorskich wykonujących badania ustawowe jednostek interesu publicznego.

23 kwietnia 2020

Trzecia część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 3: Założenia koncepcyjne - Krok 2, Ocena zagrożeń

23 kwietnia 2020

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA NADZÓR

Przypominamy, że od 2020 r. firmy audytorskie wnoszą opłaty z tytułu nadzoru wyłącznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

20 kwietnia 2020

Zbliża się termin zapłaty opłaty za nadzór za I kwartał

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia mija termin zapłaty opłaty za nadzór za pierwszy kwartał 2020 r.

17 kwietnia 2020

RODO – praktyczne wsparcie dla firm audytorskich

PIBR udostępnia opracowanie, które pomoże w realizacji obowiązków wynikających z RODO i ustawy o biegłych rewidentach.

14 kwietnia 2020

Zmiana organizacji pracy biura PIBR - aktualizacja (14.04.2020 r.)

Podjęliśmy działania, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i przenoszenia koronawirusa SARS-Cov-2.

9 kwietnia 2020

Apel do Ministerstwa Finansów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów apeluje do resortu finansów w kwestii odpowiedzialności kierowników jednostek za przygotowanie sprawozdań finansowych

9 kwietnia 2020

Konferencja „Raportowanie ESG”

Polska Izba Biegłych Rewidentów objęła patronat honorowy nad konferencją „Raportowanie ESG”

7 kwietnia 2020

Zmiany przepisów w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przez KRBR

W związku ze zmianą zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), w nowo dodanych art. 15 zzr. i art. 15 zzs., określone zostały zasady dotyczące m.in. biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegu terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych.

7 kwietnia 2020

Kolejna część objaśnień do kodeksu etyki IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 2: Założenia koncepcyjne

3 kwietnia 2020

AML – praktyczne wsparcie dla biegłych rewidentów

PIBR udostępnia materiały, które pomogą w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

1 kwietnia 2020

Odroczenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych

Rozporządzenie ministra finansów odraczające termin składania sprawozdań finansowych weszło w życie.

31 marca 2020

Apel Ministerstwa Rozwoju do przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju zwraca się do firm o pomoc w zwalczaniu COVID-19.

30 marca 2020

Komunikat PANA i CEAOB w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19

Oficjalny komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz stanowisko Komitetu Europejskich Organizacji Nadzoru Audytowego ( KEON )  w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na badania sprawozdań finansowych.

30 marca 2020

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wydłużającego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019.

26 marca 2020

Ministerstwo Finansów wydłuży terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w drodze rozporządzenia obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych zostaną odroczone.

23 marca 2020

Wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach na SWKJ

Udostępniamy nowe opracowanie pt. „System Wewnętrznej Kontroli Jakości (SWKJ) – wymogi wynikające ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach”.

16 marca 2020

Badanie sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii

PIBR przedstawia zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

13 marca 2020

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów

KRBR postuluje odroczenie określonych przepisami prawa terminów na sporządzenie rozliczeń i deklaracji podatkowych, a także sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

12 marca 2020

Komunikat specjalny

Apel Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kwestii zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2

10 marca 2020

Minister Finansów powołał prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) obejmie Marcin Obroniecki

6 marca 2020

P11 minął termin na złożenie sprawozdania z działalności za 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw:

24 lutego 2020

Alert specjalny - Badanie za 2019 r.

Dostępny już jest nowy Alert specjalny poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

18 lutego 2020

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania za 2019 r.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 są już dostępne w „Wyszukiwarce standardów”.

17 lutego 2020

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Association of International Certified Professional Accountants podpisały memorandum o współpracy na rzecz wsparcia profesji audytorskiej

To historyczne porozumienie ma na celu rozwijanie kompetencji specjalistów świadczących usługi audytorskie i doradcze w Polsce oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, aby potrafili w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii oraz mogli rozwinąć skrzydła w erze cyfrowej, budując w ten sposób przyszłość finansów w naszym kraju. Zobacz relację.

23 stycznia 2020

Objaśnienia do kodeksu etyki IESBA

W listopadzie 2019 r. IFAC wydał materiał objaśniający do kodeksu etyki IESBA zatytułowany „Analiza kodeksu IESBA – część 1: pięć podstawowych zasad.”

22 stycznia 2020

Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2019 r.

Firmy audytorskie rozliczają się z opłaty z tytułu nadzoru zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2019 r.
Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru należy złożyć do końca lutego 2020 r.

20 stycznia 2020

Webinaria KE w sprawie F-gazów

Bezpłatne webinaria dotyczące weryfikacji sprawozdań składanych do Komisji Europejskiej w sprawie F-gazów.

17 stycznia 2020

PKW po raz kolejny zaprasza do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza zaprasza firmy audytorskie do współpracy dotyczącej informacji finansowych partii politycznych, sprawozdań partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o poniesionych wydatkach a także sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

9 stycznia 2020

Wypełnij P11 za 2019 r. przez internet

P11 za 2019 r. firmy audytorskie przekazują zarówno do PANA jak i PIBR.

3 stycznia 2020

Biegły rewident jest instytucją obowiązaną w AML

W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, AML) biegły rewident jest wymieniony jako jedna z instytucji obowiązanych.

2 stycznia 2020

Od 01.01.2020 r. obowiązuje jeden pakiet KSB i KSP

Od 1 stycznia 2020 r. do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego za dowolny okres zastosowanie ma jeden, najnowszy pakiet krajowych standardów badania lub odpowiednio krajowych standardów przeglądu.

20 grudnia 2019

Życzenia Świąteczne

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się 2020 rok życzymy Państwu: radości, uśmiechu, spełnienia i sukcesów oraz pokoju w sercu!

20 grudnia 2019

Wątpliwości związane z interpretacją ustawy o biegłych rewidentach

KRBR zdecydowała się przedstawić swój pogląd na temat wątpliwości związanych z interpretacją wybranych zmienionych przepisów ustawy o biegłych rewidentach oraz terminów wejścia ich w życie.

20 grudnia 2019

Portugalia nowym członkiem projektu Common Content

W listopadzie br. Portugalski Instytut Biegłych Rewidentów (Ordem dos Revisores Oficiais de Contas – OROC) dołączył do inicjatywy Common Content Project przyjmując status członka stowarzyszonego. Jest to już 16 instytut zawodowy z Unii Europejskiej, który wszedł w skład członków CCP.

19 grudnia 2019

Stanowisko KNA dotyczące stosowania KSB 701

Komisja Nadzoru Audytowego uważa, iż zasadnym jest, aby do badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe notowane są na rynkach NewConnect i Catalyst miał zastosowanie KSB 701.

18 grudnia 2019

Udostępniamy prezentacje z XX DKA

25-27 listopada odbyła się XX Doroczna Konferencja Audytingu przeprowadzona pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”.

18 grudnia 2019

Znane są już zasady wnoszenia opłaty za nadzór oraz wysokość stawki na 2020 rok

Pod koniec listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów oraz obwieszczenie Ministra Finansów związane z opłatą za nadzór.

17 grudnia 2019

Zbliża się koniec funkcjonowania jednego z organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – Krajowej Komisji Nadzoru.

5 grudnia odbyła się konferencja zamykająca 17 lat funkcjonowania KKN.

29 listopada 2019

XX jubileuszowa konferencja DKA za nami

Zakończyła się XX Doroczna Konferencja Audytingu przeprowadzona pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”. Jubileuszowa edycja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami środowiska oraz do przedstawienia planów samorządu na najbliższy rok.

25 listopada 2019

Udostępniamy zmienioną przykładową umowę o badanie

KRBR przyjęła komunikat w sprawie przykładowej umowy o badanie.

24 listopada 2019

XX DKA – fotorelacja

W dniach 25-27 listopada br. w Jachrance k. Warszawy odbędzie się Jubileuszowa XX DKA Zapraszamy do śledzenia bieżących aktualności.

18 listopada 2019

Ostatni moment, by zarejestrować się na XX DKA

Już tylko do 19 listopada można zgłosić udział w Jubileuszowej XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

15 listopada 2019

Infor.pl przedstawia przebieg V Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców

Agnieszka Wujek, członek KRBR, wzięła udział w kolejnej edycji kieleckiego forum.

14 listopada 2019

Można uczestniczyć tylko w jednym dniu DKA

Umożliwiliśmy wzięcie udziału tylko w jednym, drugim dniu jubileuszowej XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

14 listopada 2019

20 października minął termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. minął termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

12 listopada 2019

DKA jednym ze szkoleń ODZ!

Udział w drugim dniu XX Dorocznej Konferencji Audytingu zaliczy 8 godzin szkolenia, w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

7 listopada 2019

O czym będziemy dyskutować podczas DKA

Przybliżamy tematykę sesji plenarnych DKA.

4 listopada 2019

20 października minął termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. minął termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

4 listopada 2019

Firmy audytorskie są administratorami danych osobowych

UODO udzielił odpowiedzi na pytanie, czy w świetle przepisów RODO firmy audytorskie i biegli rewidenci są „administratorami” czy też „podmiotami przetwarzającymi”.

31 października 2019

Wyzwania zawodu biegłego rewidenta. XX DKA pod patronatem Ministerstwa Finansów

Zbliżające się miesiące to czas intensywnej pracy i przygotowań do nadchodzącego roku. Nie unikną tego również firmy audytorskie i związane z nimi instytucje. Podczas listopadowej konferencji przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odniosą się do zmian zachodzących w polskiej legislacji i stojących przed audytorami wyzwań.

28 października 2019

Specjalna oferta ACCA dla biegłych rewidentów i kandydatów – kontynuacja!

Wszyscy członkowie PIBR i kandydaci na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów, mogą skorzystać ze specjalnej oferty rozpoczęcia kwalifikacji ACCA:

25 października 2019

Świętuj z nami Jubileusz XX DKA

Już tylko miesiąc dzieli nas od XX Dorocznej Konferencji Audytingu 2019., nt. „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”.

24 października 2019

Wytyczne organizacyjno-metodyczne dla ODZ

Jednostki organizujące szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów zapraszamy do zapoznania się z Wytycznymi organizacyjno-metodycznymi na 2020 rok. Opracowanie wydała Komisja ds. szkoleń.

24 października 2019

PIBR opracowała dwa nowe przewodniki:

Wykaz obowiązków biegłych rewidentów i firm audytorskich wynikających z nowej ustawy
Zmiany do ustawy o biegłych rewidentach

18 października 2019

Szkolenia dla wykładowców ODZ w 2019 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

16 października 2019

Za nami 31 Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues.

W kierunku etyki globalnej: apel i narzędzie. Głos z SGH

(An Appeal for Global Ethics Framework and a Tool-Kit for Ethics Self-Assessment)

15 października 2019

Elektroniczny formularz do zaraportowania prognozowanych przychodów

KNA poinformowała o udostępnieniu elektronicznego formularza, który można wykorzystać do przesłania informacji o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2019 i 2020.

9 października 2019

Można składać wnioski o przyznanie medalu PIBR w 2019 r.

Wnioski o przyznanie medalu powinny zostać dostarczone do PIBR do dnia 19 października 2019 roku. Wręczenie medali jest planowane podczas XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

8 października 2019

Zbliża się termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. upływa termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

7 października 2019

PIBR partnerem konferencji APCIAI

Polska Izba Biegłych Rewidentów, jako jeden z partnerów, zaprasza na Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, w dniach 13-16 października w Hotelu Sheraton w Warszawie.

4 października 2019

Planujesz podpisać umowę o badanie?

Od czasu udostępnienia przykładowej umowy o badanie ustawowe miało miejsce wiele zmian w przepisach prawa i regulacjach.

3 października 2019

E-czytnik także dla kandydatów!

Od dzisiaj w profilu kandydata na stronie PIBR dostępny jest czytnik e-sprawozdań.

2 października 2019

Z głębokim żalem żegnamy naszą serdeczną koleżankę Grażynę Sikorską

Biegłą Rewident, wieloletniego wizytatora i kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru.

26 września 2019

Tekst ujednolicony ustawy o biegłych rewidentach

Tekst ujednolicony ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest już dostępny na stronie PIBR.

24 września 2019

Zaktualizowany e-Czytnik

Dostosowaliśmy e-Czytnik elektronicznych sprawozdań finansowych do zaktualizowanych struktur logicznych udostępnionych w BIP.

18 września 2019

Zmiany w standardach innych niż badania

Weszła w życie nowa uchwała KRBR w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych.

17 września 2019

PKW ponownie zaprasza do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza szuka wykonawców badań sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

17 września 2019

MF o formie śródrocznych sprawozdań finansowych emitentów

Ministerstwo Finansów wyjaśnia w jakiej formie powinny zostać sporządzone śródroczne skrócone sprawozdania finansowe emitentów stosujących polskie standardy rachunkowości.

13 września 2019

Rozpoczęła się rejestracja na XX Doroczną Konferencję Audytingu

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do rejestracji na najważniejsze, coroczne wydarzenie poświęcone zmianom zachodzącym w otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, które wiążą się z wyzwaniami i możliwościami stojącymi przed biegłymi rewidentami.

13 września 2019

UKNF zaprasza na seminarium 24 września 2019 r.

pt. „Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za rachunkowość banków spółdzielczych”,

11 września 2019

PIBR wzywa do przedstawienia prognoz przychodów

30 września 2019 r. mija ustawowy termin podania do KRBR prognozowanych przychodów z rewizji finansowej w nie-JZP

28 sierpnia 2019

PIBR poszukuje audytora

PIBR poszukuje firmy audytorskiej celem wykonania usługi badania sprawozdań finansowych PIBR za lata 2019-2021 (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

27 sierpnia 2019

Nowy Kodeks etyki od 2020 r.

Uchwała wprowadzająca nowy Kodeks weszła w życie. Zasady etyki znajdą zastosowanie do czynności podjętych od 1 stycznia 2020 r.

26 sierpnia 2019

NBP przypomina o obowiązkach sprawozdawczych

Czy dany podmiot musi raportować na potrzeby statystyki bilansu płatniczego? NBP przygotował prosty sprawdzian.

23 sierpnia 2019

Pożegnanie ŚP. Antoniego Kwasiborskiego

W dniu dzisiejszym 23 sierpnia br. pożegnaliśmy naszego kolegę Śp. Antoniego Kwasiborskiego.

22 sierpnia 2019

Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

W dniu 21 sierpnia opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2019 r. poz. 1571. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 września br.

21 sierpnia 2019

Zatwierdzenie uchwały KRBR w sprawie zakresu tematycznego szkoleń obligatoryjnych w 2020 r. przez KNA

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę KRBR nr 99/2/2019 z 2 lipca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r.

21 sierpnia 2019

IX KZBR

Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów nr 46/2019 i 47/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

19 sierpnia 2019

Antoni Kwasiborski 1943-2019

Żegnamy jednego ze współtwórców naszego samorządu.

12 sierpnia 2019

KNF zaprasza na seminarium o SKOK-ach

Seminarium „Kalkulacja współczynnika wypłacalności w SKOK – aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów” odbędzie się już 28 sierpnia 2019 r.

9 sierpnia 2019

DKA 2019

KRBR ustaliła datę i temat XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

9 sierpnia 2019

Ewelina Kaczorowska-Wiosna dyrektor CE PIBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała nową dyrektor Centrum Edukacji PIBR.

9 sierpnia 2019

Znamy już pełne składy komisji KRBR

KRBR powołała do komisji przedstawicieli regionalnych oddziałów.

7 sierpnia 2019

IAASB pyta o standardy badania mniej złożonych podmiotów

Do 12 września można nadsyłać komentarze i wypełnić ankietę dotyczącą stosowania MSB w mniej złożonych podmiotach.

2 sierpnia 2019

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach podpisana przez Prezydenta RP

1 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

30 lipca 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje pracownika do Biura obsługującego KNA

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów ogłosił nabór na stanowisko pracy w Departamencie. Nabór obejmuje stanowisko pracy dla: radcy prawnego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej KNA.

26 lipca 2019

Nowy krajowy standard due diligence i listów poświadczających

KNA zatwierdziła Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401 PL „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu”.

22 lipca 2019

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biegłych rewidentach

Posłowie przyjęli część poprawek Senatu, w tym wydłużenie okresu przygotowawczego dla firm audytorskich do 31 sierpnia 2020 r.

15 lipca 2019

Nowelizacja ustawy wyszła z Senatu

12 lipca 2019 r. Senat przyjął wraz z poprawkami nowelizację ustawy.

12 lipca 2019

Protokół obrad IX KZBR już dostępny

Informujemy, że na stronie internetowej Izby udostępniono projekt protokołu z przebiegu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który obradował w dniach 10-12 czerwca 2019 r.

11 lipca 2019

Nowelizacja uobr w Senacie

Firmy audytorskie zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian w ustawie o biegłych rewidentach.

5 lipca 2019

Sejm przyjął ustawę nowelizującą uobr

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach został 4 lipca przyjęty przez Sejm.

1 lipca 2019

Nowelizacja ustawy w Komisji Finansów Publicznych

Projekt zmiany ustawy o biegłych rewidentach był tematem obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych

1 lipca 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

14 czerwca 2019

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów – podsumowanie i fotorelacja

Samorząd biegłych rewidentów ma nowe władze i strategię działania, a także między innymi zmieniony statut.

12 czerwca 2019

Barbara Misterska-Dragan nową prezes KRBR

Delegaci IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów wybrali władze samorządu.

9 czerwca 2019

Relacja z IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

W poniedziałek rozpoczyna się IX KZBR. Będziemy go relacjonować na stronie www PIBR i w mediach społecznościowych.

8 czerwca 2019

Sprawozdanie finansowe PIBR za 2018 r. już dostępne

W dniu 8 czerwca br. KRBR zatwierdziła sprawozdanie finansowe samorządu za 2018 r. Jego treść znajduje się w panelu dostępnym po zalogowaniu się.

7 czerwca 2019

Nowy dokument IAASB o jakości badań

W e-Bibliotece dostępne jest tłumaczenie Ramowych założeń zapewnienia jakości badania.

6 czerwca 2019

Webinarium o e-wersji kodeksu etyki IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych zaprasza na krótkie szkolenie o elektronicznej wersji nowego kodeksu etyki.

6 czerwca 2019

Biegli rewidenci spotykają się z IASB

28 maja Krzysztof Burnos, prezes KRBR, oraz przedstawiciele firm audytorskich spotkali się z reprezentantami Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

5 czerwca 2019

Wyszehradzka konferencja audytorów

W Warszawie już po raz dziewiętnasty spotkali się prezesi izb biegłych rewidentów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

5 czerwca 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

4 czerwca 2019

Pierwsze czytanie projektu ustawy 12 czerwca br. Powołano Pełnomocnika MF ds. PANA

Na stronie internetowej Sejmu RP poinformowano, że w dniu 12 czerwca br. na posiedzeniu Sejmu RP odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach... (druk otrzymał nr 3481).

31 maja 2019

Projekt zmiany UoBR w Parlamencie

W dniu 30 maja 2019 r. projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentów trafił do Sejmu RP

29 maja 2019

Opinia i raport czy sprawozdanie z badania?

MF wyjaśnia, jaki dokument kończy badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe rozpoczynające się przed 17 czerwca 2016 r.

22 maja 2019

Nowe i zaktualizowane alerty PIBR

Na stronie PIBR dostępne są dwa nowe i pięć zaktualizowanych Alertów dotyczących standardów sprawozdawczości z badania.

17 maja 2019

Globalne konsultacje projektów standardów

IAASB prosi o opinie na temat propozycji zmian w międzynarodowych standardach zarządzania jakością.

17 maja 2019

E-czytnik także dla firm

Także w profilu firmy audytorskiej na stronie PIBR dostępny jest już czytnik e-sprawozdań.

16 maja 2019

O komitetach audytu na Kongresie MBA

Już jutro w Krakowie rozpoczyna się XV Międzynarodowy Kongres MBA. Partnerami wydarzenia są PIBR i Centrum Edukacji PIBR.

16 maja 2019

KNA zatwierdziła zmianę uchwały ws. KSB

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła zmianę uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz rozpatrzyła związany z tym komunikat.

15 maja 2019

Nowelizacja UoBR przyjęta przez Rząd

Na posiedzeniu we wtorek 14 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach przedłożony przez Ministra Finansów. Kolejnym etapem będą prace parlamentarne.

15 maja 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Prawnej Komisji Nadzoru Audytowego.

15 maja 2019

Zmieniony międzynarodowy standard ODZ już w e-Bibliotece

Polskojęzyczna wersja zmienionego Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego 7, Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, jest już dostępna na stronie PIBR.

15 maja 2019

Konsultacje standardów badania mniej złożonych jednostek

IAASB zbiera opinie na temat skalowalności stosowania MSB

14 maja 2019

PKW zaprasza audytorów do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza szuka wykonawców badań sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

13 maja 2019

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

13 maja 2019

E-sprawozdania: MF i PIBR współpracują

Resort przyjął zaproszenie do współpracy, w której wykorzystywane będą praktyczne doświadczenia biegłych rewidentów.

10 maja 2019

Materiały zjazdowe na IX KZBR już dostępne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym udostępniono komplet materiałów zjazdowych.
W zestawie znajdują się m.in. projekty uchwał dotyczących zmiany statutu PIBR, zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR, zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, projekt programu działania samorządu w kadencji 2019-2023 oraz propozycja długoterminowej strategii działania PIBR, jak również sprawozdania organów z kadencji 2015-2019.

8 maja 2019

Już 55 tysięcy e-sprawozdań przeszło przez czytnik

Udostępnione przez PIBR narzędzie doskonale trafiło w potrzeby biegłych rewidentów.

8 maja 2019

Raport roczny EFRAG już dostępny

W e-Bibliotece można już zapoznać się z „Przeglądem 2018” Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej.

6 maja 2019

Nowe internetowe formularze

PIBR udostępnił biegłym rewidentom pięć nowych formularzy dostępnych online.

30 kwietnia 2019

Forum podatkowe w Poznaniu

W dniach 13-14 maja br. w Poznaniu odbędzie się Forum Podatkowe 2019, organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, którego patronem wspierającym jest Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Drugiego dnia Forum gospodarzem panelu w bloku "Ekonomia" jest Regionalny Oddział Izby w Poznaniu.

29 kwietnia 2019

Zmiany w sprawozdaniach z badania

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów

25 kwietnia 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

24 kwietnia 2019

Kolejne uwagi do projektu zmiany ustawy

RCL poinformowało, że do projektu ustawy wpłynęły opinie oraz stanowiska z MSZ, RCL, Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz UOKiK.

19 kwietnia 2019

Komplet projektów uchwał Zjazdu już dostępny

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. KRBR podjęła uchwałę ws. akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych pozostałych projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Są to projekty uchwał dotyczących: zmiany statutu PIBR, programu działania samorządu w kadencji 2019-2023 oraz długoterminowej strategii działania PIBR. Materiał jest efektem prac poszczególnych komisji KRBR m.in. na podstawie uwag wnoszonych przez biegłych rewidentów.

18 kwietnia 2019

Wielkanoc 2019

Rodzinnych i smacznych, spokojnych i radosnych oraz zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Państwu Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz cała Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

17 kwietnia 2019

MF opublikowało kolejne odpowiedzi dotyczące e-sprawozdawczości

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny zestaw odpowiedzi na pytania dotyczące e-sprawozdawczości.

15 kwietnia 2019

Projekt zmiany ustawy po Komisji Prawniczej w RCL

RCL poinformowało o posiedzeniach Komisji Prawniczej w sprawie projektu zmiany ustawy.

15 kwietnia 2019

Uwaga, nowe Alerty KSB!

Na stronie PIBR można już zapoznać się z nowymi alertami poświęconymi standardom raportowania za 2018 r.

5 kwietnia 2019

Sprawozdania organów PIBR za 2018 r.

W panelu biegłego rewidenta można zapoznać się z rocznymi raportami KRBR, KRD, KSD, KKN i KKR.

3 kwietnia 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

1 kwietnia 2019

Sprawozdanie finansowe PIBR za 2018 r. już dostępne

W panelu dostępnym wyłącznie dla biegłych rewidentów można zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. sporządzonym zgodnie z wymogiem ustawy o rachunkowości do dnia 31.03.2019 r.

1 kwietnia 2019

Uwaga: nowe standardy nowego sprawozdania z badania

Sporządzając sprawozdanie z badania należy pamiętać o zmienionych wymogach.

28 marca 2019

MF o terminie sporządzenia e-sprawozdań

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne wyjaśnienia dotyczące sporządzenia i podpisania e-sprawozdań finansowych.

22 marca 2019

Raportowanie niefinansowe w Polsce 2019

Na warszawskiej giełdzie odbyła się po raz czwarty konferencja Raportowanie niefinansowe w Polsce – tym razem pod hasłem „Wyzwania komunikacji z inwestorami”.

21 marca 2019

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

Podczas konferencji „Jaka edukacja przyszłości?” wyróżniono te regionalne oddziały, w których największy odsetek biegłych rewidentów spełnił obowiązki szkoleniowe w 2018 r.

19 marca 2019

Jaka edukacja przyszłości?

Już po raz czwarty odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnemu doskonaleniu zawodowemu – nie tylko biegłych rewidentów.

15 marca 2019

Propozycje zmiany części uchwał Zjazdu już dostępne

Informujemy, że w dniu 12 marca br. KRBR podjęła uchwałę ws. akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych części projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Są to projekty uchwał dotyczących: porządku i regulaminu obrad IX KZBR, zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby oraz zmian do zasad ustalania składek członkowskich. Materiał jest efektem prac poszczególnych komisji KRBR m.in. na podstawie uwag wnoszonych przez biegłych rewidentów.

15 marca 2019

Europejskie progi obowiązkowego audytu

Accountancy Europe opublikowało raport o obowiązkowym audycie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście dyrektywy księgowej z 2013 r.

14 marca 2019

MF wyjaśnia e-sprawozdania

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny zestaw wyjaśnień dotyczących e-sprawozdań finansowych.

14 marca 2019

Tłumaczenie znowelizowanego Kodeksu etyki już dostępne

W celu zapoznania się z nowym wydaniem Kodeksu etyki, Komisja ds. etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów udostępnia tłumaczenie Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności), przyjętego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) działającą w strukturze IFAC.

14 marca 2019

Konferencja MF na temat raportowania niefinansowego

11 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja podsumowująca wypełnienie przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych.

13 marca 2019

Webinarium o znowelizowanym kodeksie etyki profesji księgowej

IESBA zaprasza na dwa webinaria poświęcone znowelizowanemu kodeksowi etyki, który wchodzi w życie w czerwcu 2019 r.

13 marca 2019

Dyrektorzy finansowi i cyfrowa rewolucja w biznesie

Startuje ogólnopolski cykl kongresów dyrektorów finansowych oraz XIV edycja konkursu o tytuł Dyrektor Finansowy Roku. PIBR jest partnerem tych wydarzeń.

13 marca 2019

W Kołobrzegu o zarządzaniu finansami

W dniach 27-29 marca 2019 r. odbędzie się XX Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami”, której PIBR jest partnerem.

7 marca 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

6 marca 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

1 marca 2019

Istotna zmiana w sprawozdaniu z badania dla klientów NewConnect i Catalyst

W sprawozdaniu z badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst należy zamieścić opis kluczowych spraw badania zgodnie z wymogami KSB 701.

26 lutego 2019

Wszystko o e-sprawozdawczości w jednym miejscu

Wszystkie informacje dotyczące e-sprawozdawczości zgromadziliśmy w nowej sekcji „e-Sprawozdawczość”, wydzielonej na stronie internetowej.

25 lutego 2019

Zmienione Krajowe Standardy Badania z grupy „800” już przyjęte

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR, przyjmującą trzy standardy badania zmienione przez IAASB.

21 lutego 2019

Kolejne odpowiedzi na pytania o sprawozdania 2018

Publikujemy kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ – Frequently Asked Questions).

20 lutego 2019

W Ministerstwie Finansów o raportowaniu niefinansowym

Już 11 marca MF zaprasza na konferencję podsumowującą pierwszy rok obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych.

14 lutego 2019

Informator ODZ 2019 już dostępny

Komisja KRBR ds. szkoleń udostępniła broszurę poświęconą obligatoryjnemu doskonaleniu zawodowemu w roku 2019.

13 lutego 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Wdrażania Polityki Nadzorczej Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

13 lutego 2019

Alert specjalny „Badanie 2018” już dostępny

Biegli rewidenci mogą już skorzystać z najnowszego Alertu poświęconego badaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok

11 lutego 2019

Wyniki wyborów w regionalnych oddziałach PIBR

W poszczególnych regionalnych oddziałach PIBR odbywają się Walne Zgromadzenia. Poniżej znajdą Państwo wyniki wszystkich zakończonych głosowań.

8 lutego 2019

Jak tworzyć lepsze sprawozdania finansowe?

IFRS Foundation opublikowała raport poświęcony lepszej komunikacji w sprawozdawczości finansowej.

5 lutego 2019

Sprawozdawczość zintegrowana w pytaniach i odpowiedziach

IFAC przygotował zestaw odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie w kontekście raportowania zintegrowanego  zadają krajowe organizacje profesji księgowej.

1 lutego 2019

Rzeczpospolita: “Nowa formuła pieczy nad działalnością audytorów”

Rzeczpospolita opublikowała zapis debaty, w której wzięli udział przedstawiciele KRBR i KKN, MF oraz instytucji i organizacji będących interesariuszami audytu.

31 stycznia 2019

Walne Zgromadzenia w regionalnych oddziałach PIBR

Miejsca, terminy i godziny rozpoczęcia Walnych Zgromadzeń w regionalnych oddziałach PIBR, a także osoby wybrane do organów na kadencję 2019-2023. Wszystko w jednym miejscu.

30 stycznia 2019

DGP: "Nowy nadzór nad biegłymi rewidentami wynika z decyzji politycznej"

DGP opublikowała zapis debaty pomiędzy przedstawicielami PIBR, Ministerstwa Finansów i interesariuszy audytu.

30 stycznia 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

22 stycznia 2019

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o sprawozdania 2018

W połowie stycznia informowaliśmy o zmianie formuły dotychczasowych „Konsultacji PIBR”. Na stronie PIBR można już zapoznać się z pierwszymi poradami opracowanymi w formie zbioru odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ – Frequently Asked Questions).

18 stycznia 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje radcy prawnego

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko radcy prawnego do obsługi prawnej Komisji Nadzoru Audytowego w w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Prawnej Komisji Nadzoru Audytowego w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

17 stycznia 2019

Brexit a lista firm audytorskich

W dniu 29 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści Unię Europejską (UE) i - w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... - stanie się "państwem trzecim" (możliwy jest również scenariusz, iż w przyszłym porozumieniu o wzajemnych stosunkach między UE i Wielką Brytanią zostaną przyjęte odmienne postanowienia, ale na chwilę obecną tak się nie stało). Może to spowodować określone implikacje dla części firm znajdujących się na liście firm audytorskich prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zgodnie bowiem z art. 46 ustawy, firmy audytorskie - w zależności od formy prawnej, w jakiej są prowadzone - muszą spełniać określone wymogi dotyczące udziału właścicielskiego, składu organu zarządzającego oraz - o ile organ występuje - nadzorczego. Niespełnianie tych wymogów wiąże się z obowiązkiem dla KRBR skreślenia z listy takiej firmy (art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy).

16 stycznia 2019

Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna Zjazdu

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów organizowanego przez PIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

16 stycznia 2019

KRBR informuje o wynagrodzeniach członków organów samorządu w 2018 r.

Wzorem ostatniego roku, KRBR ujawnia informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów PIBR VIII kadencji w 2018 r. Dotychczas wykazano informacje za lata 2015, 2016 i 2017.

14 stycznia 2019

Konsultacje w nowej formule

Dotychczas Biuro PIBR indywidualnie odpowiadało na poszczególne pytania zgłaszane przez biegłych rewidentów za pomocą formularza „Konsultacje PIBR”.

11 stycznia 2019

Konsultacje projektów uchwał Krajowego Zjazdu rozpoczęte

Do 4 lutego br. można przesyłać propozycje do programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na kolejną kadencję oraz sugestie zmian w statucie PIBR, podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR oraz zasadach ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

10 stycznia 2019

Czytnik e-sprawozdań XML już działa!

Dziś od godziny 14:00 po zalogowaniu się na profil biegłego rewidenta można już korzystać z pierwszej wersji czytnika e-sprawozdań.

9 stycznia 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Wdrażania Polityki Nadzorczej Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

9 stycznia 2019

Przewodnik po zawodzie biegłego rewidenta

W e-Bibliotece można już zapoznać się z broszurą „Biegły rewident – Zawód z perspektywą”.

8 stycznia 2019

Wkrótce samorządowy czytnik e-sprawozdań

Dobiegają końca prace nad dostępną dla wszystkich biegłych aplikacją, pozwalającą wygodnie odczytywać sprawozdania finansowe w formacie XML.

8 stycznia 2019

MF uruchamia serwis do zgłaszania optymalizacji

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

4 stycznia 2019

KRBR przyjęła nowy standard

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 18 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4401PL.

3 stycznia 2019

Badanie sprawozdań finansowych bez raportowania optymalizacji

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów, które dotyczą wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych.

3 stycznia 2019

KNF wydała znowelizowaną Rekomendację L dla banków i SKOK-ów

Rekomendacja dotyczy roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

31 grudnia 2018

Ankieta dotycząca tematyki ODZ w 2020 r.

Wypełnij ankietę online: wyraź swoją opinię.

Każdy biegły rewident zobowiązany jest utrzymywać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obligatoryjne doskonalenie zawodowego odbywa się w ramach szkoleń przeprowadzanych przez PIBR lub jednostki uprawnione (szkolenia obligatoryjne). W pewnym zakresie może także odbywać się w ramach samokształcenia.

28 grudnia 2018

Informacje KNA kierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała kolejne informacje kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

21 grudnia 2018

Stawka opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2019 r. ustalona

Komisja Nadzoru Audytowego nie zakwestionowała uchwały KRBR w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2019 r.

20 grudnia 2018

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

W Święta, ale i na cały nadchodzący rok 2019 życzymy Państwu przede wszystkim radości i spokoju ducha. Niech czas rodzinnych spotkań będzie także okazją do ważnych rozmów i tak potrzebnego odpoczynku.

18 grudnia 2018

Firmy audytorskie wspierają samorząd

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach zawiera wiele niepokojących rozwiązań. Jednym z najważniejszych jest zlikwidowanie Krajowej Komisji Nadzoru, a także radykalne ograniczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego. Wdrożenie tej regulacji byłoby niekonstytucyjnym zmniejszeniem kompetencji samorządu zawodowego z negatywnymi skutkami dla większości firm audytorskich, indywidualnych biegłych rewidentów, a także podmiotów badanych. Nadzór straci funkcję prewencyjną, wzrosną koszty audytu, a firmy audytorskie świadczące usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów będą działały w warunkach nierównej konkurencji z innymi podmiotami.

18 grudnia 2018

Najlepsze prace o etyce biznesu nagrodzone

Zakończyła się XIII edycja konkursu Verba Veritatis, w którym nagradzane są najlepsze prace akademickie poświęcone zagadnieniom etyki biznesu.

17 grudnia 2018

Informacje KNA kierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała kolejne informacje kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

14 grudnia 2018

Czy przejęcia i fuzje są nieuchronne?

W serwisie YT dostępny jest zapis debaty oksfordzkiej kończącej tegoroczną Konferencję Audytingu.

13 grudnia 2018

Wypełnij P11 za 2018 r. przez internet!

Firmy audytorskie nie muszą przesyłać sprawozdań P11 w wersji papierowej – wystarczy wypełnić formularz na indywidualnym koncie FA na pibr.org.pl

11 grudnia 2018

Biegli sądowi po raz drugi

Z e-Biblioteki można już ściągnąć kolejny numer biuletynu Komisji Biegłych Sądowych przy PIBR.

5 grudnia 2018

Nowe zasady naboru do zawodu

KRBR zniosła doroczny termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.

5 grudnia 2018

Rządowe Centrum Legislacji przekazuje uwagi do projektu nowelizacji UoBR

Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

4 grudnia 2018

KRBR ustaliła na 2019 r. wysokość składki członkowskiej

KRBR zdecydowała, że składka członkowska w 2019 r. będzie wynosiła 480 zł (w podstawowej wysokości) oraz 20 zł (w obniżonej wysokości).

W przypadku opłaty za wpis na listę firm audytorskich opłata nie uległa zmianie i wynosi 2.000 zł.

3 grudnia 2018

Ujednolicenie stanowiska MF i MS w sprawie e-sprawozdań

Resort finansów podzielił zdanie Ministerstwa Sprawiedliwości, że decydujące znaczenie ma data sporządzania sprawozdania finansowego.

3 grudnia 2018

Kończy się pierwszy rok trzyletniego okresu rozliczeniowego ODZ

Powoli zbliżamy się do końca 2018 r., a tym samym do końca pierwszego roku w trzyletnim okresie rozliczeniowym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

30 listopada 2018

RCL publikuje stanowiska do projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 30 listopada br. RCL opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

30 listopada 2018

Oferta specjalna ACCA dla członków i kandydatów PIBR

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) przygotowało dla PIBR specjalną ofertę zdobycia kwalifikacji ACCA.

28 listopada 2018

Nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości wybrany

26 listopada br. MF powołał nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości na trzyletnią kadencję.

27 listopada 2018

Do 30 listopada br. można składać opinie dla Urzędu Regulacji Energetyki

Zbliża się termin złożenia opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia współczynnika zużycia energii elektrycznej.

27 listopada 2018

Seminarium KNF o raportowaniu okresowym

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku, działające w ramach UKNF, zaprasza na seminarium dla audytorów i emitentów.

27 listopada 2018

Projekt stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag i komentarzy do tego projektu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

26 listopada 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje ekspertów do kontroli

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje ekspertów do realizacji zadań w charakterze kontrolera przy przeprowadzaniu kontroli KNA.

22 listopada 2018

Jak raportowano niefinansowo?

Fundacja Standardów Raportowania przeanalizowała pierwsze obowiązkowe raporty na temat informacji niefinansowych.

16 listopada 2018

Ankieta w sprawie raportowania niefinansowego

MF pyta sporządzających i odbiorców raportów niefinansowych o efekty nowych przepisów.

14 listopada 2018

Samorząd o projekcie nowelizacji UoBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

9 listopada 2018

Komunikaty KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała komunikaty, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich, dotyczące:

8 listopada 2018

KNA o sprawozdawczości finansowej

W siedzibie GPW odbyła się konferencja „Sprawozdawczość finansowa firm – wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”.

7 listopada 2018

The Best Annual Report 2017 - fotorelacja

W siedzibie GPW z udziałem władz samorządu i pod patronatem PIBR odbył się finał konkursu Best Annual Report.

2 listopada 2018

MF wyjaśnia kwestię daty e-podpisu e-sprawozdania

Podpis elektroniczny musi być złożony w dacie sporządzenia sprawozdania z badania

2 listopada 2018

Pomoc w elektronicznych sprawozdaniach finansowych

Resorty finansów i sprawiedliwości opublikowały najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące elektronicznych sprawozdań finansowych.

31 października 2018

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach

Do 7 listopada można zgłaszać uwagi do opublikowanego dziś projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

25 października 2018

Projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste...

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska dotyczącego ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

25 października 2018

Ubezpieczenie od kar dyscyplinarnych

Kolejne rozszerzenie ochrony jest już dostępne.

24 października 2018

Zasłużeni - nagrodzeni

Zasłużeni dla samorządu biegłych rewidentów otrzymali Medale PIBR.

24 października 2018

Zakończyła się Doroczna Konferencja Audytingu

Na otwarcie DKA samorząd biegłych rewidentów usłyszał od Przewodniczącego KNA pochwały - i kilka słów krytyki.

23 października 2018

Jest możliwość zgłoszenia problemów stosowania ustawy

W związku z informacjami Ministerstwa Finansów o rozpoczętych pracach nad zmianą ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji zmian wynikających z problemów praktycznego stosowania tej ustawy.

23 października 2018

Zmiany w Komisji ds. komunikacji

Celem poprawy komunikacji samorządu z otoczeniem, w tym środowiskiem biegłych rewidentów, w dniu 16 października br. KRBR zdecydowała się na zmianę zarówno składu, jak i zadań Komisji ds komunikacji.

17 października 2018

Zapytanie ofertowe - wynajem sal na egzaminy

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wynajem sal w celu przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

16 października 2018

Ostatni moment, by zarejestrować się na DKA

Już tylko do środy 17 X można zgłosić udział w XIX Dorocznej Konferencji Audytingu.

5 października 2018

Wersja demo Kompasu uruchomiona

Na stronie PIBR jest już dostępna wersja demonstracyjna aplikacji Kompas 2.0, wspierającej prowadzenie badań zgodnie z MSB.

4 października 2018

Stawka opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2018 r. ustalona

Komisja Nadzoru Audytowego nie zakwestionowała uchwały KRBR w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2018 r.

3 października 2018

Zakończyła się XIII edycja konkursu Dyrektor Finansowy Roku

Szefowe finansów Cyfrowego Polsatu i Parker Poland zdobyli tytuły Dyrektora Finansowego Roku. PIBR był patronem konkursu.

3 października 2018

Kandydaci do Komitetu Standardów Rachunkowości poszukiwani

Do 9 października br. można zgłosić swoją kandydaturę do nowej kadencji KSR.

3 października 2018

KNA ws. uchwał NKZBR

Komisja Nadzoru Audytowego przekazała swoje uwagi do niektórych uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

28 września 2018

Webinar o analizie danych

IFAC zaprasza na szkolenie online poświęcone roli analizy danych w dzisiejszej profesji księgowej.

28 września 2018

Termin Krajowego Zjazdu ustalony

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2019 r.

27 września 2018

DKA jednym ze szkoleń ODZ

Udział w Dorocznej Konferencji Audytingu zaliczy 16 godzin szkolenia, w tym osiem godzin szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz osiem godzin samokształcenia.

27 września 2018

Zmiana przykładowej umowy o badanie

KRBR wprowadziła zmiany w przykładach umowy o przeprowadzenie badania i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

25 września 2018

Korespondencja na temat polityki komunikacyjnej

W części serwisu dla biegłych rewidentów zamieszczono list trzech Członków KRBR dotyczący polityki komunikacyjnej Rady, wraz z odpowiedzią Prezesa KRBR.

24 września 2018

Publikacja struktur logicznych sprawozdań finansowych

Ze strony KAS można już ściągnąć struktury logiczne sprawozdań finansowych.

21 września 2018

PIBR prosi o prognozy przychodów

Przypominamy, że 30 września 2018 r. mija ustawowy termin podania prognozowanych przychodów z rewizji finansowej w nie-JZP

18 września 2018

Jak zalogować się na profil firmy audytorskiej

Masz kłopot z zalogowaniem na indywidualne konto firmy audytorskiej? Zapoznaj się z instrukcją.

18 września 2018

Jak założyć pierwsze badanie w aplikacji Kompas 2.0

Z tego filmu dowiesz się jak założyć pierwsze badanie w aplikacji.

18 września 2018

Kompas 2.0 już uruchomiony!

Bezpłatne narzędzie wspomagające badanie zgodne z MSB jest już dostępne na stronie PIBR.

18 września 2018

Gorzowski Archipelag Rozwoju już w piątek 21 września

Kolejna impreza z cyklu Open Eyes Economy on Tour odbędzie się już w najbliższy piątek. Wśród panelistów są także członkowie KRBR.

18 września 2018

Ostatnie dni na gwarantowaną rezerwację pobytu podczas DKA

Tylko do 23 września w hotelu „Warszawianka”, w którym odbywa się Doroczna Konferencja Audytingu, zarezerwowana jest pula pokoi dla uczestników DKA.

17 września 2018

KNA prosi o przygotowania do kontroli

Komisja Nadzoru Audytowego rozpoczyna realizację planu kontroli 2018/2019 i prosi firmy audytorskie o przygotowanie niezbędnych dokumentów.

17 września 2018

Konferencja KNA

W dniu 11 października 2018 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) organizuje konferencję pt. Sprawozdawczość finansowa firm - wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Konferencja odbędzie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w Sali Notowań.

14 września 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalistów

Informujemy, iż Minister Finansów ogłosił nabór na specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia następujących kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

13 września 2018

KNA o swoich działaniach ws. GetBack

Komisja Nadzoru Audytowego wydała komunikat na temat swoich działań w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack S.A.

11 września 2018

Dofinansowany dyplom z raportowania niefinansowego

Na prowadzone na SGH pod patronatem PIBR studia podyplomowe „Raport Zintegrowany” można uzyskać dofinansowanie.

7 września 2018

Wybierz najlepsze raporty niefinansowe!

Jeszcze do 17 września można głosować w konkursie Raporty Społeczne. PIBR jest patronem wydarzenia.

7 września 2018

MF chce zmienić ustawę o biegłych rewidentach

Kancelaria premiera opublikowała ramowe założenia ministerialnego projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach, powołującego nową instytucję nadzorczą.

6 września 2018

Seniorzy ze zniżką na DKA

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zadecydowała o obniżeniu opłaty za uczestnictwo w Dorocznej Konferencji Audytingu dla biegłych rewidentów seniorów.

5 września 2018

NIK pyta biegłych rewidentów o CIT

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się przepisom o podatku dochodowych od osób prawnych. W ramach tej kontroli rozpoczęła konsultacje wśród praktyków.

3 września 2018

W Bydgoszczy spojrzą na gospodarkę inaczej

Już 27 września odbędzie się w Bydgoszczy konferencja „Ekonomia wartości – Wycena nieuchwytnego”, będąca częścią cyklu Open Eyes Economy Summit.

3 września 2018

PIBR prosi o prognozy przychodów

30 września 2018 r. mija ustawowy termin podania prognozowanych przychodów z rewizji finansowej w nie-JZP

30 sierpnia 2018

Uwaga! Wymóg e-podpisów

Od 1 października niektóre sprawozdania z badania będą wymagały od biegłych rewidentów posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

22 sierpnia 2018

Nowa aplikacja pomoże w badaniach

Już we wrześniu biegli rewidenci zyskają dostęp do Kompasu 2.0 - opracowanej na zlecenie PIBR aplikacji wspierającej prowadzenie badań zgodnie z MSB.

21 sierpnia 2018

Nowość na DKA: pokaz aplikacji PIBR do badania sprawozdania finansowego

Podczas Dorocznej Konferencji Audytingu zapraszamy na spotkanie z Kompasem 2.0 – aplikacją wspierającą prowadzenie badań zgodnie z MSB.

17 sierpnia 2018

O czym będziemy dyskutować podczas DKA 2018?

Przybliżamy tematykę sesji plenarnych DKA.

14 sierpnia 2018

Audytorzy pod wzmocnionym nadzorem

MF zapowiada powstanie instytucji kontrolnej na wzór KNF.

9 sierpnia 2018

Zmienione MSB z grupy „800” już dostępne

PIBR zakończyła tłumaczenie międzynarodowych standardów badania 800, 805, 810

6 sierpnia 2018

Globalne konsultacje zmian MSB 315

IAASB proponuje zmiany do kolejnego MSB w ramach realizacji strategii na lata 2015 - 2019

3 sierpnia 2018

Nowe wydanie Przewodnika stosowania MSB

Dostępne jest już przygotowane przez IFAC czwarte wydanie „Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek”.

2 sierpnia 2018

Zmiana przykładowych raportów z przeglądu

KRBR 31 lipca przyjęła komunikat w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSP 2410.

1 sierpnia 2018

Wyróżnienia za szkolenia

5 regionalnych oddziałów otrzyma wyróżnienia za dobre wyniki szkoleniowe.

27 lipca 2018

Konferencja KNA - save the date

Komisja Nadzoru Audytowego poinformowała, że organizowana przez nią doroczna konferencja odbędzie się 11 października 2018 r. w Warszawie.

25 lipca 2018

Min. Gruza o optymalizacjach i tajemnicy zawodowej

Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przesłał do samorządów zawodowych związanych z doradztwem podatkowym pismo na temat Dyrektywy DAC 6.

24 lipca 2018

Czy deregulacja zadziałała?

Ministerstwo Finansów pyta o efekty deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

24 lipca 2018

Komisja ds. szkoleń poszukuje autora/autorów materiałów ODZ

Poszukujemy ekspertów do stworzenia i opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2019 rok.

20 lipca 2018

Informacja na temat opłaty rocznej z tytułu nadzoru za II kwartał 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła w dniu 3 lipca br. uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2018 r. - wskazując na stawkę 1,43% rocznych przychodów osiągniętych w 2018 r. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego.

19 lipca 2018

Protokół obrad NKZBR 18-19 czerwca br. już dostępny

Informujemy, że na stronie internetowej Izby udostępniono projekt protokołu z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który obradował w dniach 18-19 czerwca 2018 r. 

19 lipca 2018

Obowiązkowe badania sprawozdań OPP

Resort finansów konsultuje projekt rozporządzenia wprowadzający obowiązkowe badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

18 lipca 2018

Trwa rejestracja na Doroczną Konferencję Audytingu

DKA 2018: nowe profile ryzyka, komunikacja z klientem, systemy kontroli jakości, konsolidacje na rynku. Zostało już mniej niż 100 dni!

17 lipca 2018

Konsultacje ws. elektronicznych sprawozdań finansowych

MF rozpoczyna konsultacje struktur logicznych e-sprawozdań finansowych.

17 lipca 2018

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak stosować split payment

Dostępne są już urzędowe objaśnienia, jak rozliczać się z kontrahentami w systemie podzielonej płatności.

16 lipca 2018

KNA prosi o informacje dotyczące firm audytorskich

W związku z nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego nad działalnością m.in. firm audytorskich, KNA prosi o informacje od firm audytorskich dotyczące w szczególności osiągniętych w 2017 r. i prognozowanych na 2018 r. przychodów w podziale na rodzaje świadczonych usług. Informacje te powinny zostać przesłane do PIBR, która ma za zadanie je dostarczyć do KNA w zagregowanej formie.

12 lipca 2018

Jaka sprawozdawczość spółek publicznych?

Komisja Europejska konsultuje planowane zmiany w regulacji sprawozdawczości publicznej oraz bada spójność aktualnych rozwiązań.

11 lipca 2018

Najlepiej przeszkolone oddziały wyróżnione

Już po raz trzeci komisja ds. szkoleń wyróżniła regionalne oddziały, w których największy odsetek biegłych rewidentów wykonał obowiązki szkoleniowe.

5 lipca 2018

Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

Kongres zorganizowała w maju Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematem tegorocznej, czternastej edycji były „Lokalne zasoby biznesowe, a globalna działalność firm". Po raz pierwszy partnerem wydarzenia była Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Centrum Edukacji PIBR.

3 lipca 2018

Uchwały Zjazdowe opublikowane

Dostępna jest już treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w dniach 18-19 czerwca 2018 r., dotyczących:

2 lipca 2018

Obowiązkowe przeglądy w firmach niepodlegających badaniu?

W ramach wczesnych konsultacji PIBR przesłał MF propozycje zmian w ustawie o rachunkowości.

28 czerwca 2018

Albin Bombik, 1926-2018

Z głębokim żalem informujemy, że w środę 27 czerwca br. zmarł Albin Bombik, biegły rewident, wieloletni prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie.

28 czerwca 2018

MF o dodatkowych informacjach w sprawozdaniu z badania

Resort wydał kolejną interpretację w sprawie zawartości sprawozdania z badania

28 czerwca 2018

Polska Izba Biegłych Rewidentów występuje z Accountancy Europe

Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 18-19 czerwca 2018 r. Delegaci przyjęli zmienione zasady gospodarki finansowej Samorządu. W efekcie wszystkie koszty przedsięwzięć, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją przez samorząd zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy (ustanawianie standardów zawodowych oraz zasad etyki a także kontrola ich przestrzegania), będą wymagały uchwały Krajowego Zjazdu w ramach programu działania Izby. Konieczne będzie również wskazanie źródeł ich finansowania.

27 czerwca 2018

Wszystko gotowe do ODZ 2018

Komisja ds. szkoleń udostępniła komplet materiałów związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym w roku 2018.

27 czerwca 2018

Wspólny mianownik: transparentność

Accountancy Europe opublikowała raport poświęcony nowym rozwiązaniom podatkowym.

25 czerwca 2018

Nowa ordynacja z cooperative compliance

Ministerstwo Finansów przedstawiło zmodyfikowany projekt Nowej Ordynacji Podatkowej.

25 czerwca 2018

Opracowywanie procedur RODO a wymogi niezależności

PIBR prezentuje opinię prawną dotyczącą możliwości opracowywania przez firmy audytorskie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z ochroną danych osobowych.

20 czerwca 2018

Uchwały zjazdowe przyjęte

19 czerwca zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

18 czerwca 2018

Rozpoczął się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

W Warszawie spotykają się delegaci z całej Polski, aby dyskutować o dostosowaniu regulacji samorządowych do nowej ustawy o biegłych rewidentach.

15 czerwca 2018

PIBR z 1,2 mln zł nadwyżki

Sprawozdanie finansowe PIBR otrzymało opinię bez zastrzeżeń i zostało zatwierdzone przez KRBR.

14 czerwca 2018

MF: subfundusze nie są jednostkami zainteresowania publicznego

Ministerstwo Finansów nie zalicza subfunduszy do JZP, ale ich badania ustawowe i przeglądy to usługi świadczone na rzecz JZP.

14 czerwca 2018

MF na temat obowiązków sprawozdawczych biegłego rewidenta

Resort wyjaśnia, że biegły rewident powinien zaopiniować każde sprawozdanie z działalności, którego obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa.

13 czerwca 2018

Badanie ustawowe pod rządami RODO

Nowa, uwzględniająca przepisy RODO wersja przykładowej umowy o przeprowadzenie badania jest już dostępna na stronie PIBR.

13 czerwca 2018

Podyplomowo pod patronatem PIBR

Trwa rekrutacja na roczne studia podyplomowe „Raport Zintegrowany” w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej

13 czerwca 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje pracownika do Biura obsługującego KNA

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów kontynuuje nabór na stanowiska pracy w Departamencie. Nabór obejmuje stanowisko w Wydziale Wdrażania Polityki Nadzorczej Departamentu.

8 czerwca 2018

Ankiety dla firm audytorskich ujętych w planie kontroli KKN na 2018 r.

Firmy audytorskie ujęte w planie kontroli Krajowej Komisji Nadzoru na 2018 r. mają do końca czerwca 2018 r. czas, by wypełnić ankietę KKN niezbędną dla przeprowadzenia kontroli. Formularze dostępne są na stronie PIBR – w wersjach dla firm prowadzonych jednoosobowo oraz pozostałych.

8 czerwca 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

8 czerwca 2018

Projekt standardu usług due dilligence i comfort letters

Na stronie PIBR dostępny jest już projekt nowego standardu dla usług due dilligence i wydawania listów poświadczających, wykonywanych w związku z prospektem emisyjnym JZP.

7 czerwca 2018

Czy etyczność można mierzyć?

W Warszawie 21 maja 2018 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Kopernika odbyła się konferencja „Wartość etyki zawodowej biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych”. Inicjatorem Konferencji była Komisja Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów uzyskując akceptację Krajowej Rady PIBR. Konferencja zgromadziła 160 uczestników, biegłych rewidentów oraz członków organizacji – sygnatariuszy Koalicji na rzecz Etyki w Biznesie.

5 czerwca 2018

Dokumenty Zjazdowe przyjęte

Na specjalnym posiedzeniu KRBR przyjęła projekty dokumentów komisji Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

5 czerwca 2018

Konsultacje zmian w ustawie o rachunkowości

Resort finansów prosi o zgłaszanie propozycji i komentarzy, które pomogą w opracowaniu zmian do ustawy o rachunkowości.

30 maja 2018

Nowe uchwały dotyczące praktyki oraz aplikacji

Uwaga, zmiany w zasadach!

25 maja 2018

Ministerstwo Finansów o treści sprawozdania z badania w przypadku odmowy wydania opinii

W odpowiedzi na zapytanie PIBR otrzymała stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zakresu informacji jakie powinny być zawarte w sprawozdaniu z badania w przypadku odmowy wydania opinii.

24 maja 2018

Marian Litwiniak nowym prezesem RO Szczecin

W Szczecinie odbyły się uzupełniające wybory do Rady Regionalnego Oddziału PIBR.

23 maja 2018

Jak wygrać przyszłość, czyli o wartościach niematerialnych w biznesie

W Szczecinie odbyła się kolejna konferencja z cyklu Open Eyes Economy Summit on Tour – tym razem pod hasłem „Wartości niematerialne w rozwoju firmy”. Organizatorami wydarzenia były Regionalny Oddział PIBR w Szczecinie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Fundacja GAP oraz Uniwersytet Szczeciński.

18 maja 2018

Pozostań z nami w kontakcie

Dokładnie za tydzień, 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). W związku z tym prowadzimy aktualizację przetwarzanych przez PIBR danych osobowych.

17 maja 2018

Ministerstwo Finansów o adresie publikacyjnym ustawy o rachunkowości

PIBR otrzymał z resortu finansów wyjaśnienie dotyczące powoływania się na ustawę w sprawozdaniu z badania.

15 maja 2018

Granice optymalizacji: interes klientów vs umowa społeczna

W Łodzi odbyła się konferencja „Granice optymalizacji”, organizowana wspólnie przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi i łódzki oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

15 maja 2018

Usługi niematerialne a odliczenia kosztów – MF wyjaśnia

Resort finansów zamieścił na swojej stronie wyjaśnienia dotyczące ograniczenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

15 maja 2018

Seminarium o rachunkowości banków spółdzielczych

KNF zaprasza biegłych rewidentów na bezpłatne seminarium.

12 maja 2018

Dyskusja KRBR o budżecie – sprostowanie

W informacji, która ukazała się na stronie PIBR po kwietniowym posiedzeniu Rady, nie dość precyzyjnie oddano przebieg dyskusji o deficycie budżetowym w 2018 r.

10 maja 2018

Konsultacje zmian statutu PIBR

Rozpoczynają się konsultacje projektu zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

10 maja 2018

Co jesteśmy sobie winni? – o etyce zawodowej biegłych rewidentów

Jak „zaksięgować” etyczność? Na czym polega wartość niezależności? Gdzie spotykają się etyka biznesu z etyką zawodową biegłych rewidentów? O tym już 21 maja dyskutować będą biegli rewidenci, czołowi menedżerowie największych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rynku kapitałowego, naukowcy i inni eksperci.

8 maja 2018

Dziesięciu członków KRBR o budżecie 2018

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 8 maja przedstawiony został list grupy członków KRBR dotyczący opublikowanej na stronie PIBR informacji o ostatnim, kwietniowym posiedzeniu Rady.

8 maja 2018

Konsultacje podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR

Rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały zjazdowej w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR.

2 maja 2018

Otwórz oczy w Szczecinie – 15 maja

Regionalny Oddział PIBR w Szczecinie zaprasza na konferencję „Wartości niematerialne w rozwoju firmy” - jedno z seminariów towarzyszących listopadowemu Open Eyes Economy Summit.

27 kwietnia 2018

Czy podatki należy obniżać wszelkimi niezabronionymi sposobami?

Już 9 maja odbędzie się w Łodzi konferencja „Granice optymalizacji”, organizowana wspólnie przez łódzkie oddziały PIBR i Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

27 kwietnia 2018

Rekrutacja 2018 rozpoczęta!

Komisja Egzaminacyjna i Polska Izba Biegłych Rewidentów rozpoczynają nabór do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 lipca 2018 r.

25 kwietnia 2018

Informacja na temat opłaty rocznej z tytułu nadzoru za I kwartał 2018 r.

Z uwagi na prace Krajowej Rady nad przyjęciem planu finansowego PIBR na 2018 r. nie ustalono jeszcze wskaźnika opłaty rocznej z tytułu nadzoru na 2018 r. Informujemy, że w związku z tym brak zapłaty zaliczki opłaty za I kwartał w przewidzianym uchwałą KRBR terminie do dnia 30 kwietnia br. nie będzie się wiązać dla firm audytorskich z żadnymi sankcjami ani naliczaniem odsetek.

25 kwietnia 2018

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów o budżecie 2018

Na posiedzeniu Rady 10 kwietnia 2018 r. zadecydowano o dodaniu do tematyki czerwcowego Zjazdu kwestii znaczącego podniesienia składki członkowskiej.

25 kwietnia 2018

Fiskus ostrzega przed fałszywym rebrandingiem

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zwraca uwagę na schemat optymalizacyjny oparty na zaliczeniu do kosztów niezamortyzowanej wartości znaku towarowego.

24 kwietnia 2018

Komitet Standardów Rachunkowości o użytkowaniu wieczystym

KSR chce wesprzeć samorządy lokalne w ujmowaniu w ewidencji i sprawozdawczości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

24 kwietnia 2018

Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw – ciąg dalszy

Accountancy Europe opublikowało rozwinięcie swojego raportu z 2015 r. Polska wersja jest już dostępna w e-Bibliotece.

18 kwietnia 2018

Zapraszamy do udziału w badaniu rynku MŚP 2018

IFAC po raz kolejny zaprasza przedstawicieli małych i średnich firm audytorskich do udziału w ankiecie na temat rynku MŚP.

17 kwietnia 2018

Digital Finance Award przyznane po raz pierwszy

Wyróżnienie Digital Finance Award, przyznawane w ramach konkursu Dyrektor Finansowy Roku, honoruje firmy, które w procesie zarządzania finansami stawiają na innowacyjność i wykorzystanie technologicznych rozwiązań

17 kwietnia 2018

Poznaliśmy Lidera Księgowości 2018

O prestiżowy tytuł przez pięć miesięcy walczyło ponad 400 osób z całej Polski.

13 kwietnia 2018

Zapraszamy na konferencję Konkurencyjna Edukacja

Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje. Tę odważną tezę stawiają organizatorzy konferencji Konkurencyjna Edukacja pt. „Uczelnia Idea. Cyfrowa Transformacja” i zapraszają do dyskusji przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków biznesu.

13 kwietnia 2018

KNA publikuje wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w JZP w 2017 r.

Wykaz wskazuje na 80 firm audytorskich, które przeprowadziły badania ustawowe na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP) i jest dostępny tutaj.

12 kwietnia 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

10 kwietnia 2018

Postępowanie karne a tajemnica zawodowa

PIBR otrzymał opinię prawną w sprawie możliwości wydawania prokuraturze (ma to również odniesienie do sądu) dokumentacji związanej z czynnościami rewizji finansowej.

9 kwietnia 2018

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2018 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

4 kwietnia 2018

Biegli sądowi – problemy zawodu

Komisja Biegłych Sądowych przy PIBR wydała właśnie pierwszy numer swojego biuletynu.

29 marca 2018

Wielkanoc 2018

Ciepłych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzy Państwu Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz cała Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

29 marca 2018

KNA zatwierdziła uchwały w sprawie standardów oraz zasad etyki

Komisja Nadzoru Audytowego poinformowała w formie komunikatu, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r. zatwierdziła do stosowania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie następujące uchwały KRBR:

27 marca 2018

Raport AE o nadzorze publicznym

W jaki sposób po reformach ostatnich lat zorganizowany jest nadzór nad audytem i biegłymi rewidentami w poszczególnych krajach Europy? Accountancy Europe zgromadziło te informacje w jednym raporcie.

23 marca 2018

Przejściowe zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług po 22 marca

W odpowiedzi na pytania kierowane do PIBR w związku wczorajszą informacją o braku aktualnie obowiązujących uchwał dotyczących standardów i zasad etyki, chcielibyśmy poinformować, że aktualne pozostaje zaproponowane rozwiązanie, polegające na niepowoływaniu się na nieobowiązujące już uchwały.

23 marca 2018

Zmarł prof. Witold Bień

W wieku 91 lat odszedł prof. dr hab. Witold Bień – ekonomista, biegły rewident, wieloletni wykładowca SGH i prezes NBP.

23 marca 2018

Zestawienia uwag do statutu i gospodarki finansowej PIBR już dostępne

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniły otrzymane w toku konsultacji uwagi.

23 marca 2018

O „Core & More” w Kołobrzegu

Pod patronatem PIBR w Kołobrzegu odbyła się XIX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami.

22 marca 2018

Bliżej do e-samorządu

Rozmowa z Pawłem Tyszerem, dyrektorem Centrum Edukacji PIBR.

21 marca 2018

Uchwały dotyczące wykonywania zawodu ważne tylko do 22 marca

W sprawozdaniach z badania podpisywanych od 22 marca 2018 r. do czasu zatwierdzenia przez KNA nowych uchwał KRBR należy pomijać informacje na temat standardów zawodowych.

21 marca 2018

Dyrektor Finansowy Roku już po raz trzynasty

Od 3 kwietnia można aplikować w konkursie Dyrektor Finansowy Roku. PIBR jest patronem tego projektu.

21 marca 2018

Szwecja ponownie odkrywa wartość badania MŚP

Szwedzka Krajowa Izba Kontroli potwierdziła empirycznie, że zwolnienie MŚP z badania zwiększa ryzyko dla gospodarki.

16 marca 2018

Projekt KSR dotyczący kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów w publicznej dyskusji

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu dotyczącego kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

16 marca 2018

Jak sporządzać sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu?

PIBR udostępniła materiał zbierający najważniejsze wskazówki dotyczące dodatkowego sprawozdania dla komitetu audytu.

16 marca 2018

Komisja ds. szkoleń poszukuje autora/autorów materiałów ODZ

Poszukujemy ekspertów do opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2019 rok. Materiały dotyczyć będą tematu: „Dokumentacja cen transferowych – procedury badania".

14 marca 2018

„Badanie za 2017 rok” – ważny alert PIBR

PIBR opublikował właśnie obszerny alert, zawierający informacje niezbędne przy badaniu sprawozdań na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r.

14 marca 2018

Przyszłość usług dotyczących uzgodnionych procedur

Najnowszy raport IFAC przygląda się kategorii usług szczególnie atrakcyjnej dla małych i średnich firm audytorskich.

14 marca 2018

Krajowa Komisja Nadzoru poszukuje kontrolera

Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko kontrolera

13 marca 2018

O raportowaniu niefinansowym - w MF i „Rzeczpospolitej”

W ostatnich dniach odbyły się dwa interesujące spotkania poświęcone raportowaniu niefinansowemu.

12 marca 2018

Komu Medal PIBR w 2018 r.?

Można już składać wnioski o przyznanie Medalu PIBR w 2018 r.

12 marca 2018

„Czas na pieniądz” w Kołobrzegu

PIBR jest patronem honorowym rozpoczynającej się 14 marca w Kołobrzegu XIX Międzynarodowej Naukowej Konferencji Zarządzanie Finansami – „Czas na pieniądz”.

12 marca 2018

Uwaga na kryptowaluty

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiły kampanię, w której ostrzegają przed ryzykiem inwestowania w kryptowaluty.

9 marca 2018

Obowiązki firm audytorskich wynikające z RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), pojawiają się nowe obowiązki dla firm, w tym także dla firm audytorskich

6 marca 2018

Centrum Edukacji PIBR z mocnym startem w 2018

Podczas trzeciej już konferencji z cyklu „Jaka edukacja przyszłości?” Centrum Edukacji PIBR i Komisja ds. szkoleń podsumowały rok 2017 i zaprezentowały plany na kolejne lata.

6 marca 2018

Webinarium o przygotowaniach do RODO

Accountancy Europe zaprasza na bezpłatne webinarium o tym, jak przygotować swoją małą lub średnią firmę audytorską do nowych zasad ochrony danych osobowych.

6 marca 2018

Webinarium o raportowaniu zintegrowanym

Już w najbliższy piątek zapraszamy na spotkanie z ekspertami IIRC, poświęcone technologicznym aspektom raportowania zintegrowanego.

6 marca 2018

Ankieta o usługach atestacyjnych dla MŚP

Jakiego audytu potrzebują małe i średnie firmy? Odpowiedzi na to pytanie szuka ankieta EFAA i SKwP.

5 marca 2018

Ewa Bartoszek, 1947-2018

Z głębokim żalem informujemy, że w piątek 2 marca br. zmarła Ewa Bartoszek, biegła rewident, wieloletnia prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Szczecinie.

2 marca 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje pracowników do Biura obsługującego KNA

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów kontynuuje nabór na stanowiska pracy w Departamencie. Nabór obejmuje stanowiska dotyczące obsługi KNA.

1 marca 2018

Blockchain kontra uniwersytety

Dowcipne riposty, ostre spory i merytoryczne argumenty – podczas debaty oksfordzkiej zorganizowanej przez PIBR i Centrum Edukacji nie zabrakło niczego.

27 lutego 2018

Kolejne zmiany ustawy o rachunkowości

Uwaga na adresy publikacyjne ustaw w sprawozdaniach z badania.

26 lutego 2018

Nowy dokument IFAC już w e-Bibliotece

Polska wersja raportu „Ogniwo 2: Profesja księgowa – globalna wartość dodana” jest już dostępna w serwisie PIBR.

26 lutego 2018

Profesja księgowa i jej rola w walce z korupcją

W e-Bibliotece dostępna jest polska wersja trzeciego już raportu z badań IFAC nad globalną profesją księgową.

26 lutego 2018

Czy wstępna edukacja biegłych rewidentów nadąża za potrzebami rynku?

Już w najbliższy wtorek odbędzie się kolejna konferencja z cyklu, „Jaka edukacja przyszłości?”. Jej zwieńczeniem będzie fascynująca debata.

23 lutego 2018

Elektroniczne sprawozdania już wkrótce

Od października br. sprawozdania finansowe będą musiały powstawać w postaci elektronicznej – także w strukturze JPK.

22 lutego 2018

Hanna Sztuczyńska nową skarbnik PIBR

Na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Hanna Sztuczyńska została także przewodniczącą Komisji ds. finansowych.

21 lutego 2018

Bezpłatne webinarium o raportowaniu niefinansowym

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w webinarium i zgłaszania pytań do ekspertów.

19 lutego 2018

Nowy materiał o filozofii Core&More

W e-Bibliotece znajduje się najnowsza publikacja Accountancy Europe z serii Cogito: „Core & More. Szansa na inteligentną sprawozdawczość przedsiębiorstw”.

19 lutego 2018

Stanowienie standardów w XXI wieku

PIBR udostępnia w e-Bibliotece kolejny raport Accountancy Europe.

17 lutego 2018

Konferencja „Wyzwania raportowania zintegrowanego”

Zapraszamy do rejestracji na konferencję prezentującą „Wyzwania raportowania zintegrowanego” która odbędzie się 21.02.2018 w Warszawie.

16 lutego 2018

Konsultacje przed Zjazdem rozpoczęte

Propozycje zmian w statucie oraz podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR można zgłaszać w RO lub bezpośrednio do komisji zjazdowych.

13 lutego 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje pracowników do Biura obsługującego KNA

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów kontynuuje nabór na stanowiska pracy w Departamencie. Nabór obejmuje stanowiska pracy dla: radcy prawnego ds. obsługi KNA, jak również głównego specjalisty w tym Departamencie.

10 lutego 2018

Trwają prace nad nowym wydaniem Informatora Komisji ds. szkoleń

Komisja ds. szkoleń oraz Centrum Edukacji PIBR pracuje nad nowym wydaniem Informatora dotyczącego zasad odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów.

8 lutego 2018

Oksfordzko o edukacji biegłych rewidentów

W oczekiwaniu na konferencję „Jaka edukacja przyszłości?” rozmawiamy z red. Grzegorzem Nawrockim, który podczas tego wydarzenia poprowadzi debatę oksfordzką wokół tezy „Wstępna edukacja biegłych rewidentów nie nadąża za potrzebami rynku”.

8 lutego 2018

Podsumowanie projektu „MSB dla Liderów”

W Warszawie odbyło się spotkanie grupy liderów MSB.

8 lutego 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

8 lutego 2018

Realizacja decyzji w sprawie upublicznienia dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na rzecz samorządu

KRBR podjęła decyzję o upublicznieniu dochodów uzyskiwanych przez poszczególne osoby z tytułu uczestnictwa w organach PIBR i innych prac wykonywanych na rzecz samorządu.

7 lutego 2018

Komisja ds. szkoleń poszukuje autora/autorów materiałów ODZ

Poszukujemy ekspertów do opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2019 rok. Materiały dotyczyć będą tematu: „Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych".

6 lutego 2018

Audytor w walce z przestępczością finansową

Zwalczanie oszustw, korupcji i prania pieniędzy – temu poświęcony jest kolejny raport Accountancy Europe, którego tłumaczenie dostępne jest w e-Bibliotece.

5 lutego 2018

Biegli rewidenci i księgowi wobec systemu podatkowego

Centrum Edukacji PIBR przygotowało polską wersję raportu Accountancy Europe o roli tych zawodów w funkcjonowaniu systemów podatkowych.

5 lutego 2018

Biegli rewidenci wobec cyfryzacji

Regionalny oddział PIBR w Poznaniu organizuje konferencję poświęconą przyszłości zawodu.

2 lutego 2018

Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna Zjazdu

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów organizowanego przez PIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

1 lutego 2018

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwołany na czerwiec

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o terminie i zakresie Nadzwyczajnego Zjazdu.

31 stycznia 2018

Powitanie nowych biegłych rewidentów

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyło się wyjątkowe noworoczne spotkanie.

26 stycznia 2018

Witamy wśród biegłych rewidentów!

Wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w profesji biegłego rewidenta PIBR zaprasza na wyjątkowe noworoczne spotkanie.

25 stycznia 2018

Uzdrawianie finansów samorządu – wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem PIBR

Uzdrawianie finansów wymagało zmiany całej filozofii budżetowej – ale dzięki temu mogliśmy zrealizować wiele inicjatyw pomagających biegłym rewidentom w codziennej pracy – wyjaśnia w rozmowie prezes PIBR.

24 stycznia 2018

PIBR proponuje trzy warianty audytu podatkowego

Do Ministerstwa Finansów trafił projekt nowej usługi biegłych rewidentów.

23 stycznia 2018

Nie wiesz, jak wypełnić P11? Sprawdź na YouTube

Na kanale YT PIBR dostępne są krótkie filmy instruktażowe, pokazujące krok po kroku, jak prawidłowo wypełnić formularz P11 online.

22 stycznia 2018

Mija termin przesyłania oświadczeń o samokształceniu

31 stycznia 2018 r. mija termin składania oświadczeń o samokształceniu w ramach trzyletniego cyklu rozliczeniowego (2015-2017 r.) obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

19 stycznia 2018

Zasady rozliczania przychodów z podwykonawstwa

Przychody osiągnięte z podwykonawstwa w 2018 r. - już na nowych zasadach.

18 stycznia 2018

Nadzwyczajne posiedzenie KRBR

W dniu 30 stycznia br. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z udziałem Prezesów Regionalnych Rad PIBR

16 stycznia 2018

Regiony w nowej odsłonie

Uruchomiliśmy już 25 odnowionych serwisów regionalnych oddziałów PIBR.

16 stycznia 2018

Trwa zbieranie zgłoszeń do konkursu Lider Księgowości 2018

Do końca stycznia można wziąć udział w konkursie na najlepszego merytorycznie księgowego w Polsce.

12 stycznia 2018

Już ponad 100 firm audytorskich złożyło deklarację P11 online

W ciągu dwóch tygodni przeszło setka firm skorzystała z możliwości przesłania sprawozdania bezpośrednio z poziomu profilu.

12 stycznia 2018

Komisja Nadzoru Audytowego planuje kontrole

KNA prosi firmy audytorskie o informacje niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli.

10 stycznia 2018

KNA prosi firmy audytorskie o sprawozdania

W serwisie KNA ukazał się komunikat w sprawie rocznych sprawozdań.

9 stycznia 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie ODZ

Weszło w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego doskonalenia zawodowego.

8 stycznia 2018

Wyszukiwarka standardów już działa

W okresie przejściowym kluczowe jest dopasowanie odpowiedniego standardu do danego roku obrotowego.

4 stycznia 2018

Aktualizacja zasad postępowania kwalifikacyjnego

Obowiązuje już nowe rozporządzenie ws. postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

3 stycznia 2018

Ubezpieczenie od kar administracyjnych

Nowe rozszerzenie ochrony jest już dostępne.

29 grudnia 2017

Wypełnij P11 przez internet!

Sprawozdanie P11 można już składać elektronicznie – nowa ustawa o biegłych rewidentach nie wymaga pisemności.

21 grudnia 2017

Umowa o badanie nie musi być podpisywana przez wszystkich członków zarządu klienta

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, osobą zawierającą umowę o badanie sprawozdania finansowego w imieniu badanego podmiotu jest kierownik jednostki (pojęcie kierownika jednostki zostało z kolei zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy). W przypadku, gdy np. zarząd klienta jest wieloosobowy, za kierownika jednostki uważa się członków tego organu.

21 grudnia 2017

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Podsumowania, zapowiedzi - a przede wszystkim życzenia.

21 grudnia 2017

Wymiana legitymacji członkowskich PIBR

W regionalnych oddziałach PIBR na biegłych rewidentów czekają nowe legitymacje.

20 grudnia 2017

Powrót do zawodu po spełnieniu aktualnych wymogów

MF przesłało uzupełniającą interpretację przepisów określających warunki powrotu do zawodu.

19 grudnia 2017

Korekta w przykładzie umowy

Do przykładowej umowy o badanie ustawowe, będącej załącznikiem do komunikatu KRBR nr 21/2017, została wprowadzona niewielka, acz niezbędna poprawka.

18 grudnia 2017

Szkolenie dla wykładowców ODZ z MSB cz. III

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkanie dydaktyczne z autorką materiałów organizowane 11 stycznia 2018 r. w Warszawie.

14 grudnia 2017

Medal Prezydenta Miasta dla Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie

Podczas lokalnych obchodów XXV lat PIBR regionalny oddział otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublin.

14 grudnia 2017

Nowe wyzwania sprawozdawczości – konferencja

Podczas IV konferencji „Sprawozdawczość finansowa spółek w praktyce – wyzwania i zagrożenia dla zarządów i rad nadzorczych” dyskutowano m.in. o konieczności zatrudniania ekspertów w komitetach audytu, nowych formach współpracy z audytorem i wysokich kary dla władz spółek.

12 grudnia 2017

Drugie wydanie „Przewodnika MSB” już dostępne!

Zaktualizowane i udoskonalone drugie wydanie „Przewodnika MSB – Procedury” można już bezpłatnie pobrać z e-Biblioteki.

8 grudnia 2017

PIBR udostępniła zmienione przykłady sprawozdań z badania

KNA zaakceptowała uchwałę KRBR z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z badania w związku z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach (uchwała nr 1553/33/2017). Do uchwały załączono 6 przykładowych sprawozdań z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

8 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje pracowników do Biura obsługującego KNA

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów rozpoczął szeroki nabór na stanowiska pracy w Biurze obsługującym Komisję Nadzoru Audytowego. Nabór obejmuje stanowiska pracy dla kontrolerów KNA, jak również stanowiska do spraw rewizji finansowej.

 

7 grudnia 2017

Profesja księgowa – co kryje się za liczbami?

W e-Bibliotece dostępna jest polska wersja dokumentu IFAC, prezentującego statystyczny obraz zawodu księgowego na świecie.

7 grudnia 2017

KRBR ustaliła na 2018 r. wysokość składki członkowskiej oraz opłaty za wpis na listę firm audytorskich

Komisja Nadzoru Audytowego zaakceptowała decyzje KRBR z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i opłaty za wpis na listę firm audytorskich w 2018 r.

6 grudnia 2017

Znany skład Komisji Egzaminacyjnej

W dniu 5 grudnia 2017 r. wiceminister finansów Wiesław Janczyk wręczył akty powołania członkom nowego składu Komisji Egzaminacyjnej, która prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów. Komisja wybierana jest na czteroletnią kadencję.

6 grudnia 2017

Za odpowiedzialnością musi iść zaangażowanie

W Gdańsku już po raz szósty odbyło się Forum Inicjowania Rozwoju. PIBR był partnerem wydarzenia.

4 grudnia 2017

Znana stawka opłaty z tytułu nadzoru realizowanego przez KNA na 2018 r.

W dniu 30 listopada 2017 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2018.

4 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty w zakresie sektora finansów publicznych

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na nowotworzone stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Rachunkowości Jednostek Sektora Finansów Publicznych.

1 grudnia 2017

PIBR rozmawia z Accountancy Europe

Jednym z tematów była renegocjacja wysokości składki członkowskiej.

27 listopada 2017

Nowe instytucje podatkowe – już 7 XII zapraszamy na konferencję

PIBR jest honorowym patronem konferencji o podatkowych doświadczeniach 2017 i zmianach zapowiedzianych na 2018.

24 listopada 2017

Projekt przykładu opinii ws. OZE już dostępny na stronie PIBR

Zamieszczamy roboczą wersję dokumentów związanych z usługą atestacyjną dla przemysłowych odbiorców energii.

24 listopada 2017

Anglojęzyczny tekst ustawy o biegłych rewidentach już dostępny

PIBR zleciła tłumaczenie na język angielski ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

22 listopada 2017

Zapytanie ofertowe dotyczące digitalizacji Przewodnika MSB

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert dotyczącym opracowania dedykowanego oprogramowania do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych zgodnie z Przewodnikiem MSB.

22 listopada 2017

Nowe rozporządzenie MRiF ws. OC firm audytorskich

Ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC firmy audytorskiej.

21 listopada 2017

Gospodarka poza klasycznym kapitałem

Ewa Sowińska prowadziła panel „Koniec kapitału, jaki znamy" podczas II Kongresu Ekonomii Wartości/Open Eyes Economy Summit.

21 listopada 2017

Drzwi pozostają otwarte

Osoby na własne życzenie wykreślone z rejestru mogą wrócić do zawodu, wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes PIBR.

20 listopada 2017

Seminarium KNF ws. inwentaryzacji w SKOK

5 grudnia 2017 r. w siedzibie UKNF odbędzie się seminarium poświęcone tematyce inwentaryzacji w SKOK.

20 listopada 2017

Ankieta dotycząca tematyki ODZ w 2019 r.

Wypełnij ankietę online: wyraź swoją opinię.

Każdy biegły rewident zobowiązany jest utrzymywać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obligatoryjne doskonalenie zawodowego odbywa się w ramach szkoleń przeprowadzanych przez PIBR lub jednostki uprawnione (szkolenia obligatoryjne). W pewnym zakresie może także odbywać się w ramach samokształcenia.

17 listopada 2017

PIBR i NIK podpisują porozumienie o współpracy

Krzysztof Burnos, prezes PIBR, i Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, podpisali porozumienie o współpracy obydwu instytucji.

14 listopada 2017

Konferencja „Edukacja – przedmiot obowiązkowy”

PIBR był organizatorem konferencji z cyklu OEES On Tour – serii wydarzeń poprzedzających drugi międzynarodowy kongres ekonomii wartości Open Eyes Economy Summit.

14 listopada 2017

PIBR partnerem wspierającym Open Eyes Economy Summit

W Krakowie rozpoczął się Open Eyes Economy Summit – drugi kongres ekonomii wartości.

13 listopada 2017

PIBR, NIK i IIA debatują o zaufaniu społecznym

PIBR, Najwyższa Izba Kontroli i Instytut Audytorów Wewnętrznych zorganizowały w Warszawie konferencję „Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego”

13 listopada 2017

Zmiana w składzie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z kandydowaniem do Komisji Egzaminacyjnej, rezygnację z członkostwa w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów z dniem 25 października 2017 r. złożył Ernest Podgórski.

10 listopada 2017

PIBR dla najlepszych z najlepszych autorów raportów finansowych

Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dwunasty ogłosił wyniki konkursu The Best Annual Report. PIBR był honorowym patronem nagrody w kategorii „The Best of The Best”.

9 listopada 2017

Zapraszamy na bezpośrednią transmisję konferencji „Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego”.

Konferencja, organizowana wspólnie przez PIBR, Najwyższą Izbę Kontroli i Instytut Audytorów Wewnętrznych, dotyczy m.in. roli profesjonalnej kontroli i audytu w budowaniu zaufania społecznego, a także tego, jak na działania instytucji kontrolnych wpływają oczekiwania interesariuszy.

7 listopada 2017

Polska Izba Biegłych Rewidentów komentuje

Od dziś na stronie PIBR publikowane będą opinie przedstawicieli samorządu dotyczące najważniejszych spraw, którymi żyje świat finansów i nie tylko.

7 listopada 2017

Kończy się 3 letni okres rozliczeniowy w zakresie ODZ

Powoli zbliżamy się do końca 2017 roku, a tym samym do końca pierwszego 3-letniego okresu rozliczeniowego w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

3 listopada 2017

MF ostrzega przed nadużywaniem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Schemat opiera się na wypłatach dywidend z wykorzystaniem spółek pośredniczących.

3 listopada 2017

Jak zalogować się na profil firmy audytorskiej?

W związku z licznymi pytaniami dot. logowania na profil firmy audytorskiej, poniżej przedstawiamy instrukcję logowania.

3 listopada 2017

Austriaccy biegli rewidenci częścią projektu Common Content

Instytut Austriackich Biegłych Rewidentów (Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer, iwp) i Izba Zawodowych Księgowych i Doradców Podatkowych (Kammer der Wirtschaftstreuhänder, KWT) przystąpiły do inicjatywy na rzecz standardów szkoleń zawodowych.

2 listopada 2017

KNA i PIBR proszą o prognozy przychodów

13 listopada 2017 r. mija termin podania prognozowanych przychodów z rewizji finansowej

31 października 2017

Konferencja Nienieodpowiedzialni już 7 XI

Zapraszamy na poświęconą CSR konferencję, której partneruje PIBR.

31 października 2017

PIBR partnerem VII Konferencji „Rada Nadzorcza”

Już 8 XI odbędzie się największe w Polsce spotkanie ekspertów corporate governance.

31 października 2017

Wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

IFAC wydało stanowisko, w którym wyjaśnia rolę wzbogacenia sprawozdawczości jednostek. Jej zdaniem sprawozdawczość zintegrowana to sposób na wypracowanie bardziej spójnego systemu sprawozdawczości korporacyjnej, które dawałoby pełniejszy obraz zdolności jednostki do kreowania wartości w miarę upływu czasu. Zdaniem IFAC publikacja przez jednostki szerszego zakresu informacji ważnych i użytecznych dla interesariuszy leży w interesie publicznym.

31 października 2017

Fiskus ostrzega przed unikaniem podatków poprzez zagraniczne spółki osobowe

Szef KAS wydał kolejne ostrzeżenie przez optymalizacją podatkową uznaną za agresywną.

27 października 2017

Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe MF

Resort finansów opublikował już kilkanaście ostrzeżeń dotyczących optymalizacji podatkowych.

23 października 2017

MF konsultuje wprowadzenie Mandatory Disclosure Rules

Resort finansów ogłosił konsultacje w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych.

19 października 2017

KKN rekrutuje kontrolerów (dawniej: wizytatorów)

Krajowa Komisja Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rozpoczyna nabór na stanowiska kontrolerów (dawniej: wizytatorów).

16 października 2017

Rewidenci są gotowi ujawniać agresywne optymalizacje

– Nie mamy nic przeciwko przekazywaniu fiskusowi schematów optymalizacyjnych, ale nie może to być traktowane jako element badania sprawozdania finansowego – mówi w wywiadzie dla DGP Krzysztof Burnos, prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

13 października 2017

PIBR opracowała wykaz obowiązków biegłych rewidentów i firm audytorskich wynikających z nowej ustawy

Wykaz obowiązków, wraz z terminem ich dostosowania jest już dostępny na stronie PIBR.

13 października 2017

Projekt stanowiska KSR dotyczącego działalności rolniczej w publicznej dyskusji

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska KSR dotyczącego działalności rolniczej - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

13 października 2017

Zapraszamy na relację online z XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu

„Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta”

12 października 2017

Nowe komunikaty UKNF dotyczące jednostek zainteresowania publicznego

UKNF opublikował interpretacje kilku przepisów ustaw o biegłych rewidentach i o rachunkowości.

9 października 2017

MF ostrzega przed manipulowaniem podstawą VAT dla towarów w zestawach

Resort wydał kolejne ostrzeżenie – tym razem przed nieprawidłowym określaniem podstawy opodatkowania VAT dla towarów i usług sprzedawanych w formie zestawów.

9 października 2017

Edukacja: przedmiot obowiązkowy - kolejna konferencja z cyklu „Firma-Idea”

26 października w warszawskim Hotelu Sobieski odbędzie kolejna już konferencja z cyklu „Firma-Idea”. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie kwestii kluczowej dla długofalowego rozwoju: edukacji. Dwoje ekonomistów (prof. Jerzy Hausner z UE w Krakowie, prof. Elżbieta Mączyńska z SGH), socjolog (prof. Tomasz Szlendak z UMK) i mentor (Robert Krool) zastanawiać się będą, jaki model edukacji można uznać za faktycznie przyszłościowy.

9 października 2017

Samorząd to korzyści, ale i obowiązki

Niepłacący składek zostaną skreśleni z rejestru – zapowiada Jolanta Gałuszka, skarbnik PIBR

5 października 2017

Branża audytorska liderem zmian

W Warszawie odbyła się współorganizowana przez PIBR konferencja o raportowaniu niefinansowym.

5 października 2017

PIBR wyjaśnia kolejne wątpliwości dotyczące ustawy

Najnowsza porcja odpowiedzi na pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach jest już dostępna na stronie PIBR.

3 października 2017

PIBR w mediach społecznościowych

Bez Facebooka, LinkedIn i Twittera trudno już sobie wyobrazić łączność ze światem.

28 września 2017

Wzór formularza o rozwiązaniu umowy na badanie sprawozdania finansowego już dostępny

PIBR przypomina o ustawowym obowiązku informowania KRBR oraz KNF (dotyczy badających JZP) o rozwiązywaniu umów na badanie sprawozdań finansowych.

26 września 2017

Dlaczego warto zainwestować w stół do bilarda?

W Bydgoszczy odbyła się zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR konferencja „Wartości niematerialne w rozwoju firmy”.

25 września 2017

Może ktoś z Twojej firmy może zostać Księgowym Roku 2017?

Ruszył właśnie pierwszy etap konkursu Księgowy Roku, którego PIBR jest partnerem merytorycznym. Jeszcze do 29 września można zgłosić do rywalizacji księgowego lub biuro rachunkowe.

24 września 2017

PIBR partnerem Festiwalu Inspiracji

Już 4 października rozpocznie się wyjątkowe spotkanie najlepszych mówców w Polsce.

21 września 2017

Biegli rewidenci seniorzy ze zniżką na Doroczną Konferencję Audytingu

Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła możliwość uzyskania tytułu biegłego rewidenta seniora. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i nie świadczą usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów, a zarazem chcieliby zachować prestiż zawodu.

21 września 2017

Odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach są już dostępne na stronie PIBR

Polska Izba Biegłych Rewidentów przygotowała odpowiedzi na kolejne najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach z zakresu organizacji firmy audytorskiej oraz organizacji procesu badania.

20 września 2017

Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna konferencji

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną konferencji organizowanej przez PIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

20 września 2017

Edukacja: przedmiot obowiązkowy, czyli kolejna konferencja z cyklu Firma-Idea

W czwartek 26 października w warszawskim hotelu Sobieski odbędzie kolejna już konferencja z cyklu Firma-Idea. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie kwestii kluczowej dla długofalowego rozwoju: edukacji. Dwoje ekonomistów (prof. Jerzy Hausner z UE w Krakowie, Elżbieta Mączyńska z SGH) – i socjolog (prof. Tomasz Szlendak z UMK) będą zastanawiać się, jaki model edukacji można uznać za faktycznie przyszłościowy. Wkrótce opublikujemy kolejne szczegóły wydarzenia.

20 września 2017

Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości?

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na konferencję „Praktyka raportowania niefinansowego”.

18 września 2017

Sztuka właściwych decyzji… w teatrze

PIBR był mecenasem niezwykłego wydarzenia, łączącego teatr z mentoringiem.

18 września 2017

Polska buduje koalicję państw walczących z optymalizacjami podatkowymi

M. Morawiecki na spotkaniu ECOFIN poruszył temat opodatkowania wielkich podmiotów.

15 września 2017

Konferencja „Wartości niematerialne w rozwoju firmy” – ostatni dzwonek na rejestrację!

Już w najbliższy wtorek w Bydgoszczy odbędzie się konferencja poświęcona niematerialnym czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza w kontekście pracy biegłych rewidentów. To część ogólnopolskiego cyklu konferencji zorganizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w ramach projektów „Firma-Idea” oraz „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Udział biegłych rewidentów w wydarzeniu jest dofinansowany przez PIBR.

14 września 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

12 września 2017

Zaproszenie do współpracy w zakresie opracowania oprogramowania do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych zgodnie z Przewodnikiem MSB

Zaproszamy do współpracy w zakresie opracowania oprogramowania do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych zgodnie z Przewodnikiem MSB

12 września 2017

Do skreślenia z listy wymagane jest przekazanie m.in akt badań

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina, że dla skutecznego złożenia przez firmę audytorską wniosku o skreślenie z listy niezbędne jest również przekazanie akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat oraz dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości.

7 września 2017

PIBR z nową identyfikacją wizualną

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdziła nowe logo PIBR.

2 września 2017

Nie każdą umowę o badanie można rozwiązać

Komisja Nadzoru Audytowego wydała komunikat w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego.

1 września 2017

Szef KAS ostrzega przed pozornym udzielaniem licencji

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał kolejny komunikat dotyczący wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego. Tym razem chodzi o darowiznę znaku towarowego lub innego dobra niematerialnego, dokonaną przez prowadzącą działalność gospodarczą osobę fizyczną na rzecz spółki osobowej, która następnie udziela mu odpłatnej licencji na korzystanie z tego znaku. W ten sposób przedsiębiorca może wliczyć w koszty opłaty licencyjne, zaś spółka – dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości znaku towarowego.

22 sierpnia 2017

PIBR poszukuje audytora

PIBR poszukuje firmy audytorskiej celem wykonania usługi badania sprawozdań finansowych PIBR za lata 2017 i 2018 (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W związku z powyższym zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert do dnia 25 września 2017 r. (decyduje data otrzymania oferty przez Biuro PIBR) na wykonanie przedmiotowej usługi.

21 sierpnia 2017

PIBR przygotowała przykładowe raporty z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zwraca uwagę, że postanowienia Uchwały Nr 2783/52/2015 (z póź. zmianami) Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, która wprowadziła między innymi krajowe standardy rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu mają zastosowanie do badania i przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2016 r. i później.

18 sierpnia 2017

PIBR opracowała przykładową umowę o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego

Do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2017 r. i później wszystkie firmy audytorskie i biegli rewidenci są zobowiązani zastosować przepisy Uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. (z póź. zmianami) w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, która wprowadziła między innymi krajowe standardy rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, a także zapisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

17 sierpnia 2017

Przykładowe sprawozdania z badania zgodne z nową ustawą już dostępne do pobrania

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dotyczących lat obrotowych rozpoczynających się po 16 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy, powstaje obowiązek sporządzenia przez biegłego rewidenta na piśmie Sprawozdania z badania.

7 sierpnia 2017

Oferta specjalna ACCA dla członków i kandydatów PIBR

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) przygotowało dla wszystkich członków PIBR i kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów, specjalną ofertę zdobycia kwalifikacji ACCA.

6 sierpnia 2017

Konferencja „Nowa ustawa o biegłych - konsekwencje dla członków rad nadzorczych”

20 września odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GPW i PwC.

6 sierpnia 2017

Konferencja „Wartości niematerialne w rozwoju firmy” już 19 września 2017 r. w gmachu bydgoskiej Opery Nova

Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiego cyklu konferencji zorganizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w ramach projektów „Firma-Idea” oraz „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, a wpisuje się w obchody 25-lecia PIBR.

4 sierpnia 2017

Krajowa Administracja Skarbowa o unikaniu opodatkowania poprzez programy motywacyjne

Szef KAS zwraca uwagę na dużą liczbę wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w kontekście skutków podatkowych programów motywacyjnych.

3 sierpnia 2017

Kolejne wyjaśnienia MF ws. nowej ustawy o biegłych rewidentach

Resort finansów opublikował na swojej stronie internetowej odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące niejasności nowej ustawy o biegłych rewidentach.

3 sierpnia 2017

Ewa Sowińska w kapitule konkursu Raporty Społeczne

Do 7 sierpnia można zgłaszać raporty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju do konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. W kapitule konkursu zasiada Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

1 sierpnia 2017

„Odpowiedzialność biegłego rewidenta” – książkowy rezultat XVII DKA

Książka – pod naukową redakcją prof. Marka Wierzbowskiego i z przedmową Ewy Sowińskiej – rozwija wątki debaty, która odbyła się podczas Dorocznej Konferencji Audytingu w 2016 r.

28 lipca 2017

XVIII DKA – do końca lipca promocyjne stawki za nocleg!

Jak odnaleźć się w nowej ustawie o biegłych rewidentach? Jak dostosować swoją firmę do badań wg MSB i nie zwariować? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu, która odbędzie się już 16-18 października 2017 r.

26 lipca 2017

Przedstawicielka KRBR w kapitule konkursu Verba Veritatis

Małgorzata Janusz, sekretarz KRBR, wybierze najlepsze prace akademickie z zakresu etyki biznesu.

26 lipca 2017

KKN współorganizatorem warsztatów QAN-Audit

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. odbyły się w Warszawie piąte już warsztaty w ramach Sieci Zapewnienia Jakości Audytu (Quality Assurance Network-Audit - QAN-Audit).

26 lipca 2017

Dokument FEE (obecnie Accountancy Europe) o audycie wykonania zadań w sektorze publicznym dostępny po polsku

Federacja Europejskich Księgowych (obecnie Accountancy Europe) wydała dokument o audycie wykonania zadań w sektorze publicznym. Teraz biegli rewidenci mogą zapoznać się z polską wersją materiału. Tłumaczenie zapewniła Polska Izba Biegłych Rewidentów.

24 lipca 2017

Jak ustalać wartość godziwą

Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przygotowała materiał edukacyjny na temat ustalania wartości godziwej nienotowanych instrumentów kapitałowych zgodnie z MSSF 9 i zasadami określonymi w MSSF 13.

20 lipca 2017

Sprawozdanie KNF za 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 r.

19 lipca 2017

Odpowiedzi na pytania o nową ustawę o biegłych

Polska Izba Biegłych Rewidentów przygotowała odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o nową ustawę o biegłych rewidentach.

19 lipca 2017

Ulotka dla klientów biegłych rewidentów już w e-Bibliotece

Ze strony PIBR można już pobierać polską wersję ulotki IFAC „Wybór odpowiedniej usługi”.

18 lipca 2017

Rozpoczyna się rekrutacja do zawodu biegłego rewidenta

Komisja Egzaminacyjna z Polską Izbą Biegłych Rewidentów rozpoczęła rekrutację do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 25 sierpnia 2017 r.

18 lipca 2017

Przedstawiciel PIBR po raz pierwszy w kapitule konkursu Dyrektor Finansowy Roku

Kongresem Dyrektorów Finansowych w Rzeszowie zakończył się cykl imprez towarzyszący konkursowi Dyrektor Finansowy Roku, którego partnerem jest PIBR. Wyniki plebiscytu poznamy 28 września 2017 r.

17 lipca 2017

Nowa ustawa o biegłych rewidentach – rozmowa z Krzysztofem Burnosem na łamach Rachunkowości

Po blisko 2 latach prac ustawa o biegłych rewidentach (i – domyślnie – ich samorządzie), firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym została 11.05.2017 r., po uwzględnieniu poprawek Senatu, przyjęta przez Sejm. Czy biegłych rewidentów czekają duże zmiany?

14 lipca 2017

KNA występuje o dane do firm badających JZP

Komisja Nadzoru Audytowego wystąpiła z żądaniem przekazania informacji przez firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego.

14 lipca 2017

PIBR implementuje kolejny standard

KSUA 3000 dotyczy usług atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych.

12 lipca 2017

KNF o obowiązkach informacyjnych w kontekście walki z unikaniem opodatkowania

W raportach okresowych o ryzyku wynikającym z agresywnej optymalizacji podatkowej

5 lipca 2017

KRBR podsumowała kolejny rok kadencji

W Warszawie odbyło się drugie już spotkanie członków KRBR z przedstawicielami regionalnych oddziałów PIBR. Celem corocznego wydarzenia jest zaprezentowanie działań Rady w poszczególnych dziedzinach, a także zapoznanie środowiska z finansami samorządu i planami na przyszłość. Informacje te w zwięzłej formie ujęto także w drugim już wydaniu specjalnego raportu „Sprawdź, jak funkcjonuje twój samorząd”.

5 lipca 2017

Konsultacje projektu nowej dyrektywy UE w sprawie wymiany informacji podatkowych

KRBR zachęca biegłych rewidentów do składania opinii na temat projektu nowelizacji dyrektywy Rady UE 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych.

4 lipca 2017

Wzory opinii z badania po wejściu w życie nowej ustawy

KRBR przypomina, że w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się przed 16 czerwca 2016 r. aktualne pozostają dotychczasowe przykłady opinii niezależnego biegłego rewidenta – należy jedynie konsekwentnie zamieniać określenie ,,podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych” na ,,firma audytorska”.

4 lipca 2017

Rozpoczynają się konsultacje w sprawie należytej staranności w VAT

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na praktyki wyłudzania zwrotu lub nieodprowadzania VAT z wykorzystaniem mechanizmu znikającego podatnika. Resort rozpoczyna więc prace nad listą przesłanek należytej staranności w transakcjach uprawniających do odliczenia podatku naliczonego.

4 lipca 2017

Ekspertki PIBR o raportowaniu niefinansowym

W Warszawie odbyła się zorganizowana przez Puls Biznesu konferencja na temat rozszerzonego raportowania niefinansowego. PIBR był patronem wydarzenia, a jeden z paneli prowadziły Ewa Sowińska i Monika Kaczorek z KRBR.

4 lipca 2017

PIBR zaprasza na konferencję EFRAG

Europejska Grupa Doradcza ds. Raportowania Finansowego (EFRAG), Komitet Standardów Rachunkowości we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce i Polską Izbą Biegłych Rewidentów zapraszają na wspólną konferencję konsultacyjną Dokumentu Dyskusyjnego IASB dotyczącego Inicjatywy ws. ujawnień.

28 czerwca 2017

Ruszyła strona Dorocznej Konferencji Audytingu

Pod adresem dka.pibr.org.pl dostępne są szczegóły programu, a także informacje praktyczne związane z uczestnictwem w Konferencji.

26 czerwca 2017

Niejasności nowej ustawy o biegłych rewidentach? Polecamy Konsultacje PIBR

W serwisie PIBR uruchomiliśmy właśnie specjalny przycisk, umożliwiający zadanie pytanie lub przesłanie swoich wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

26 czerwca 2017

W. Janczyk: „Będziemy walczyć ze zbyt niskimi cenami audytów”

MF reaguje na postulaty PIBR w sprawie zaniżania cen audytu. Komisja Nadzoru Audytowego będzie we współpracy z UOKiK monitorować rynek badań sprawozdań finansowych w Polsce. „Analizować będziemy, czy wynagrodzenie za badanie jest adekwatne względem jego złożoności i włożonej w niego pracy”.

26 czerwca 2017

MF ostrzega przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ministerstwo Finansów wydało 26 czerwca czwarte ostrzeżenie przed stosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej.

26 czerwca 2017

Karta Różnorodności w Gdańsku – zaproszenie na spotkanie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polska Izba Biegłych Rewidentów zapraszają na spotkanie poświęcone Zarządzaniu Różnorodnością, które odbędzie się 30 czerwca, w godzinach 10.00-13.45 w OLIVIA BUSINESS CENTRE w Gdańsku.

22 czerwca 2017

PIBR patronem konferencji „Zarządzanie wartością w aspekcie nowych wyzwań globalnych”

Polska Izba Biegłych Rewidentów objęła patronat nad XVII Ogólnopolską Konferencją Naukową z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowaną przez katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, Bankowości, a także Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

20 czerwca 2017

Obszerna fotorelacja z obchodów 25-lecia KIBR

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jubileuszowej gali 25-lecia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

20 czerwca 2017

Film „Perspektywy – pokolenia” w reżyserii Zuzanny Solakiewicz

Podczas uroczystej gali z okazji dwudziestopięciolecia samorządu biegłych rewidentów miała miejsce premierowa projekcja filmu „Perspektywy – pokolenia” w reżyserii nagradzanej międzynarodowo dokumentalistki Zuzanny Solakiewicz. 

19 czerwca 2017

Księgowi i audytorzy wobec wyzwań technologicznych – materiały pokonferencyjne

EFAA zorganizowała 8 czerwca 2017 konferencję poświęconą technologicznym wyzwaniom, przed jakimi stają małe i średnie firmy rachunkowe i audytorskie.

19 czerwca 2017

MF ostrzega przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych

Ministerstwo Finansów wydało 12 czerwca trzecie już ostrzeżenie przed stosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej.

17 czerwca 2017

Konferencja o prawie restrukturyzacyjnym

Ministerstwo Rozwoju, Instytut Allerhanda oraz Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji zapraszają na konferencję „Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, która odbędzie się w siedzibie Ministerstwa 21 czerwca 2017 r.

15 czerwca 2017

Sprawozdanie KNA za rok 2016 już dostępne

Komisja Nadzoru Audytowego opublikowała swoje sprawozdanie za rok 2016. Jest ono już dostępne w e-bibliotece KIBR.

13 czerwca 2017

Przedstawiciele KRBR spotkali się z biegłymi rewidentami z Dolnego Śląska

Krzysztof Burnos i Ewa Sowińska 25 maja 2017 r. omówili w RO Wrocław działania Rady w zakresie konsultacji projektu ustawy o biegłych rewidentach oraz doskonalenia koncepcji i systemu szkoleń.

13 czerwca 2017

Premiera dokumentu o biegłych podczas jubileuszowej gali

We wtorek 13 czerwca 2017 odbyła się uroczysta gala z okazji dwudziestopięciolecia samorządu biegłych rewidentów. Jednym z kluczowych punktów programu była premiera poświęconego tej profesji filmu dokumentalnego „Pokolenia – perspektywy”.

12 czerwca 2017

Ewa Sowińska na XIII Międzynarodowym Kongresie MBA

W dniach 12-14 maja odbywał się w Krakowie Międzynarodowy Kongres MBA, największe w Polsce wydarzenie integrujące środowisko MBA. Obrady 13. edycji tego wydarzenia toczyły się pod hasłem Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami.

9 czerwca 2017

25 lat biegłych rewidentów okiem dokumentalistki

Z okazji 25. rocznicy powstania KIBR we wtorek 13 czerwca odbędzie się premiera krótkiego filmu dokumentalnego „Pokolenia – perspektywy” w reżyserii nagradzanej reżyserki Zuzanny Solakiewicz – jednocześnie podczas warszawskich uroczystości i na stronie internetowej KIBR. Już teraz proponujemy jednak przedsmak tego wydarzenia…

9 czerwca 2017

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych o raportowaniu niefinansowym

W dniach 7-8 czerwca odbywał się IX Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych, zorganizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Jednym z wiodących tematów było raportowanie niefinansowe – i rola przypadająca w nim biegłym rewidentom.

8 czerwca 2017

„To wyjątkowy moment dla naszych zawodów” – biegli rewidenci na jubileuszu polskich księgowych

W Warszawie odbył się II Kongres Polskiej Rachunkowości, zorganizowany w ramach obchodów 110. rocznicy powstania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W imieniu KIBR wystąpił na nim Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

7 czerwca 2017

„Musimy odbudować zaufanie do systemu podatkowego” – Krzysztof Burnos na EKF

W Sopocie zakończył się właśnie VII Europejski Kongres Finansowy, tym razem zorganizowany pod hasłem Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. Partnerem instytucjonalnym Kongresu po raz pierwszy została Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Wśród ekspertów z Polski i ze świata wystąpił Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

7 czerwca 2017

Ustawa o biegłych rewidentach ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W dniu 6 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1089) ogłoszono ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat z tytułu nadzoru oraz zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

7 czerwca 2017

Kto zdobędzie tytuł Dyrektora Finansowego Roku?

Już tylko do 16 czerwca finansiści mogą aplikować do XII. edycji prestiżowego konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Główną ideą plebiscytu jest wyłonienie najwybitniejszych CFO zarządzających finansami firm w Polsce. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników.

5 czerwca 2017

IAASB proponuje zmiany do MSB 540

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) zaproponowała wprowadzenie istotnych zmian do sposobu oceniania przez biegłego rewidenta szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Zmiany te będą wymagały od biegłego rewidenta większego skupienia uwagi na ryzyku istotnego zniekształcenia wynikającego z szacunków księgowych oraz zestawiania tego ryzyka z bardziej szczegółowymi wymogami badania.

2 czerwca 2017

Ustawa o biegłych rewidentach podpisana przez Prezydenta

W dniu 1 czerwca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat z tytułu nadzoru oraz zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

2 czerwca 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

31 maja 2017

Biegli z kolejnych miast poznają Przewodnik MSB

Już ponad osiemset osób wzięło udział w spotkaniach poświęconych stosowaniu „Przewodnika MSB-procedury” w praktyce. Inicjatorem cyklu "Z Przewodnikiem przez Polskę" jest Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

29 maja 2017

Ankieta: „Jak oceniasz organizację szkoleń obligatoryjnych?”

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej, elektronicznej ankiety. Służy ona samorządowi do oceny nowego modelu rozliczania szkoleń. Chcemy dowiedzieć się, co myślą Państwo o trzyletnim okresie rozliczeniowym, a także poznać opinię środowiska o sposobie organizacji szkoleń. Co Państwu się podoba, co należy zmienić, a co doskonalić?

29 maja 2017

Technika audytu oparta o „data analytics” zwiększy jakość badania. Materiały edukacyjne IAASB

Korzystanie z „data analytics” pozwala lepiej zrozumieć biznes, zwiększa efektywność procesu oceny ryzyka istotnego zniekształcenia i ułatwia dostęp do informacji o transakcjach badanego przedsiębiorstwa. – Wszystko to sprzyja podnoszeniu jakości audytu – komentuje Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

29 maja 2017

KIBR merytorycznym partnerem konferencji: Rozszerzone raportowanie niefinansowe

Eksperci Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w gronie prelegentów konferencji Pulsu Biznesu o nowych obowiązkach związanych z raportowaniem niefinansowym.

26 maja 2017

Demokratyzacja demokracji miejskiej – kolejne seminarium w ramach przygotowań do OEES

W 2016 roku w Krakowie odbył się pierwszy kongres OEES. Open Eyes Economy to ruch intelektualny, w ramach którego w całym kraju organizowane są – poza dorocznym kongresem – liczne seminaria i debaty pogłębiające dyskurs o ekonomii wartości oraz zachodzących zmianach ekonomicznych i społecznych. Po Gdańsku, Warszawie, Łodzi przyszedł czas Lublin! 3 czerwca w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się dziesiąte w tym roku seminarium.

24 maja 2017

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, laureatką nagrody FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Gratulujemy!

24 maja, Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło laureatów nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Otrzymały je osoby, które działają na rzecz popularyzacji społecznej odpowiedzialności biznesu i różnorodności w miejscu pracy w Polsce. Rozdanie nagród odbyło się podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie. Wśród nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu jest Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

23 maja 2017

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Informacje udostępnione przez służby skarbowe potwierdzają przypadki wykorzystywania transakcji dokonywanych na majątku przedsiębiorstwa do agresywnej optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

23 maja 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie medalu KIBR w 2017 r.

Wnioski o przyznanie medalu powinny zostać dostarczone do KIBR do dnia 31 maja 2017 roku. Wręczenie medali jest planowane podczas XVIII Dorocznej Konferencji Auditingu.

22 maja 2017

O raportowaniu niefinansowym. Zaproszenie na bezpłatny warsztat

12 czerwca w siedzibie KIBR będziemy rozmawiać o rosnącej roli raportowania danych niefinansowych i w tym kontekście o nowych perspektywach dla biegłych rewidentów.

17 maja 2017

Ustawa o biegłych rewidentach uchwalona. Sejm za złagodzeniem zakazu łączenia usług. Dokument czeka na podpis Prezydenta.

W dniu 11 maja 2017 r. posłowie przyjęli ostatnie poprawki do projektu ustawy o biegłych rewidentach.

15 maja 2017

Krzysztof Burnos i Wiesław Janczyk komentują nową ustawę o biegłych rewidentach

Nowa ustawa o rynku audytorskim postawi biegłym rewidentom szereg nowych wymogów. Opowiadają o tym prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i wiceminister finansów w rozmowie z Pawłem Rochowiczem.

15 maja 2017

Jubileusz 25-lecia Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie

Zapraszamy biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na Jubileusz 25-lecia samorządu. Uroczysta Gala Jubileuszowa odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. w Restauracji Endorfina, ul. Foksal 2 w Warszawie.

15 maja 2017

Inwestycja to dla firmy szansa, ale i ryzyko. O roli biegłego rewidenta w jego minimalizowaniu mówił na EKG Krzysztof Burnos

– W kontakcie z biegłym rewidentem przedsiębiorca jest w stanie zidentyfikować większość czynników ryzyka i ocenić ich wpływ na przebieg inwestycji – wyjaśniał uczestnikom kongresu Prezes samorządu. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była partnerem dyskusji panelowej na temat warunków inwestowania. Podczas wydarzenia ogłoszono również Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017

15 maja 2017

Nowe wskazówki IESBA dotyczące zawodowego sceptycyzmu i osądu - przekazane do konsultacji publicznej

W dniu 11 maja 2017 r. International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®), niezależny organ IFAC ds. etyki,  poddał publicznej konsultacji projekt wytycznych dotyczących stosowania  zawodowego sceptycyzmu i zawodowego osądu zatytułowany: Proposed Application Material Relating to Professional Skepticism and Professional Judgment. Termin na przekazywanie uwag to 25 lipca 2017 r.

10 maja 2017

KIBR po raz drugi partnerem sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W dniach 10-12 maja 2017 roku, w Katowicach, odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została partnerem sesji – „Warunki inwestowania – debata przedsiębiorców”.

6 maja 2017

Już są dostępne Wytyczne organizacyjno-metodyczne dla ODZ

Jednostki organizujące szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów mogą już skorzystać z Wytycznych organizacyjno-metodycznych na 2018 rok. Opracowanie wydała Komisja ds. szkoleń.

5 maja 2017

Zapraszamy do udziału w seminarium "From transaction-driven to relation-driven finance"

Wydarzenie realizowane jest w ramach cyklu seminariów towarzyszących kongresowi Open Eyes Economy Summit 2017. Spotkanie odbędzie się 11 maja 2017 o godz. 11:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

4 maja 2017

Zapraszamy na warsztaty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

15 maja oraz 12 czerwca w biurze KIBR odbędą się pierwsze warsztaty z cyklu spotkań z CSR. Spotkania poświęcone będą prawom człowieka w biznesie oraz poszanowaniu praw człowieka w raportowaniu niefinansowym. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.  

29 kwietnia 2017

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2017 roku

Centrum Edukacji KIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

28 kwietnia 2017

Za nami cykl warsztatów malarskich dla biegłych rewidentów seniorów

Zakończył się cykl warsztatów malarskich dla seniorów biegłych rewidentów. Spotkania w ramach projektu „Senior artysta – Rekreacje” odbywały się w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. W sumie w dziewięciu warsztatach udział wzięło ponad 50 osób.

26 kwietnia 2017

Zapraszamy na kolejną konferencję w ramach Open Eyes Economy Summit 2017

„Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny” to temat przewodni kolejnej konferencji w ramach cyklu OEES on Tour przygotowującego do kolejnej edycji Open Eyes Economy Summit 2017. Spotkanie odbędzie się 9 maja w Łodzi. KIBR jest partnerem projektu.

26 kwietnia 2017

Ostatnie dni rekrutacji na szkolenia MSB w praktyce – aktualny stan zapisów

W środę o godz. 9:00 ruszyły zapisy na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Warsztaty będą realizowane od maja do września br. w kilkunastu miastach Polski.

25 kwietnia 2017

KIBR partnerem IX Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zaprasza na dziewiątą edycję Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych. Spotkanie odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2017 roku w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została partnerem wydarzenia.

21 kwietnia 2017

26 kwietnia ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia – MSB w praktyce

KIBR zaprasza do udziału w bezpłatnych trzydniowych szkoleniach z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Warsztaty będą realizowane od maja do września br. w kilkunastu miastach Polski. Rejestracja na szkolenia rozpocznie się już w najbliższą środę.

19 kwietnia 2017

AE wyjaśnia, jak ujawniać informacje naprawdę istotne

Accountancy Europe w dokumencie „Ujawnianie informacji naprawdę istotnych” i prezentuje   przykładowe ujawnienia zgodnie z dyrektywą w sprawie informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności.

18 kwietnia 2017

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu „Z Przewodnikiem przez Polskę”

Ponad sto osób wzięło udział w pierwszym spotkaniu z cyklu „Z Przewodnikiem przez Polskę” poświęconemu wprowadzeniu do stosowania przewodnika po międzynarodowych standardach badania. Organizatorami spotkania, które odbyło się z inicjatywy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, byli Krajowa Rada Biegłych Rewidentów oraz Regionalny Oddział KIBR w Łodzi.

13 kwietnia 2017

KIBR i CEK partnerami konferencji o kontroli zarządczej

Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji będzie tematem siódmej edycji konferencji „Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce”. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Centrum Edukacji KIBR zostały partnerami wydarzenia. Biegli rewidenci mogą skorzystać z preferencyjnych warunków udziału.

12 kwietnia 2017

Wielkanoc 2017

Prawdziwie wiosennych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych życzy Krajowa Izba Biegłych Rewidentów!

12 kwietnia 2017

Accountancy Europe podpowiada, jak MŚP mogą zmniejszyć ryzyko oszustwa

Accountancy Europe (dawniej Federacja Europejskich Księgowych – FEE) opracowała przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym podpowiada, jak ograniczyć ryzyko oszustwa w tym sektorze. Jest dostępna polska wersja publikacji.

12 kwietnia 2017

KIBR partnerem konferencji na temat relacji między finansami i rachunkowością a zrównoważonym rozwojem

Katedra Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą relacjom między finansami i rachunkowością a zrównoważonym rozwojem. Partnerem wydarzenia została Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

10 kwietnia 2017

Poznaliśmy wyniki raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

O jedną czwartą wzrosła liczba firm realizujących działania społecznie odpowiedzialne w Polsce, prezentowanych w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – podsumowuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na konferencji z okazji ogłoszenia raportu wystąpiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

10 kwietnia 2017

KIBR patronem honorowym konkursu Lider Księgowości 2017

Trwa szósta edycja konkursu Lider Księgowości 2017. Patronem honorowym projektu oraz fundatorem nagród dla laureatów 3 pierwszych miejsc została m.in. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

10 kwietnia 2017

KIBR partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Finansowego

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku będą głównymi tematami tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego. Spotkanie odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2017 w Sopocie. KIBR został partnerem instytucjonalnym wydarzenia. Biegli rewidenci mogą skorzystać z promocyjnej ceny za udział.

7 kwietnia 2017

CEK uruchomiło pierwsze szkolenia z ODZ dla biegłych rewidentów

Centrum Edukacji KIBR uruchomiło już szkolenia w ramach tematów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2017 roku. Dostępne są także pierwsze materiały szkoleniowe na temat wyceny przedsiębiorstw.

5 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe – opracowanie logotypu PIBR

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

4 kwietnia 2017

KIBR gospodarzem spotkań w ramach Common Content Project

W trakcie dwóch dni, 27 i 28 marca, siedziba Krajowej Izby Biegłych Rewidentów stała się miejscem spotkań w ramach projektu Common Content – inicjatywy na rzecz promowania najlepszych praktyk dotyczących kształcenia biegłych rewidentów. Przedstawiciele Polski dowiedzieli się, jak dostosować wymogi w zakresie efektów kształcenia biegłych rewidentów do wymogów projektu.

4 kwietnia 2017

W CEK odbędzie się szkolenie na temat negocjacji cen

Już w czwartek, 27 kwietnia 2017 roku, w Centrum Edukacji KIBR odbędzie się szkolenie poświęcone negocjacjom cenowym. Jest to pierwszy tego typu kurs, który zainicjowało CEK, komisja ds. szkoleń oraz komisja ds. etyki.

3 kwietnia 2017

Alerty omawiające KSRF są już dostępne

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała alerty omawiające Krajowe Standardy Rewizji Finansowej nr 600, 610, 620, 700, 705, 706, 710, 720, 800, 805 oraz 810.

31 marca 2017

KRBR ustaliła wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru na 2017 r.

Komisja Nadzoru Audytowego zaakceptowała decyzję KRBR z dnia 14 marca br. w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2017 r.

31 marca 2017

Udział przedstawicieli KIBR w QAN – Audit

W dniach 14-15.03.2017 r., w Londynie odbyły się czwarte już warszta­ty w ramach Sieci Zapewnienia Jakości Audytu (Quality Assurance Network-Audit, QAN-Audit).

30 marca 2017

Mistrzowie Biznesu wybrani. W kapitule zasiadła Ewa Sowińska

Podczas uroczystej gali w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku, wręczono nagrody Mistrza Biznesu 2016. Organizatorem wydarzenia był magazyn Businessman, a w kapitule konkursu zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

30 marca 2017

KRBR zaprasza na spotkania poświęcone Przewodnikowi MSB

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, z inicjatywy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, zorganizuje cykl spotkań „Z Przewodnikiem przez Polskę”. Celem projektu jest przedstawienie stosowania w praktyce „Przewodnika MSB – procedury”. Przewodnik to narzędzie do badania, zbiór procedur oraz wzorów dokumentacji do stosowania i wykorzystania w trakcie badania sprawozdań finansowych według MSB.

29 marca 2017

KIBR był współgospodarzem seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”

W środę, 22 marca 2017 roku, w Gdańsku odbyło się seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”. Głównym tematem dyskusji było zarządzanie kapitałem intelektualnym. Moderatorem jednej z sesji panelowych wydarzenia była Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Współgospodarzem seminarium była Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

28 marca 2017

Promocja Wolters Kluwer dla biegłych rewidentów i kandydatów wciąż trwa

Przypominamy, że na mocy porozumienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z Wolters Kluwer S.A., wciąż istnieje możliwość zakupu po preferencyjnych cenach Vademecum Biegłego Rewidenta oraz Vademecum Głównego Księgowego – również z egzemplarzem Meritum Rachunkowość.

27 marca 2017

KIBR patronem XII edycji kongresów Dyrektor Finansowy Roku

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów już po raz drugi została zaproszona do grona patronów cyklu kongresów „Dyrektor Finansowy Roku”. Spotkania odbędą się od kwietnia do czerwca w Poznaniu, Sopocie, Katowicach i Rzeszowie. Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, zasiada w kapitule konkursu na Dyrektora Finansowego Roku.

27 marca 2017

XVIII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami już od 29 do 31 marca

Od środy do piątku (29-31 marca 2017 roku), w Kołobrzegu odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami. W jej trakcie poruszane będą tematy związane między innymi z wyceną przedsiębiorstw i oceną efektywności inwestycji.

23 marca 2017

Rząd przyjął autopoprawkę do ustawy o biegłych rewidentach

We wtorek, 21 marca 2017 roku, na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto autopoprawkę, do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Rozszerzono tym samym zakaz świadczenia dodatkowych usług przez biegłych rewidentów dla badanych jednostek zainteresowania publicznego.

22 marca 2017

Relacja na żywo z seminarium

Tematem spotkania jest zarządzanie kapitałem intelektualnym w firmie. Seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości” odbywa się na dziedzińcu Fahrenheita w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

13 marca 2017

Odbyło się spotkanie Grupy ds. wdrażania MSE8

W poniedziałek, 6 marca 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8. Jego celem było przygotowanie uczestników do udziału w warsztatach Common Content, projektu na rzecz wspólnych europejskich ram edukacji.

10 marca 2017

Zuzanna Skalska pokazała biegłym, że nie należy bać się zmian

We wtorek, 7 marca 2017 roku, odbyło się spotkanie motywacyjne z Zuzanną Skalską. Tematem wykładu była „świadomość zmian” – także z perspektywy zawodu biegłego rewidenta.

10 marca 2017

Głos KIBR ważny w debatach o odpowiedzialnym biznesie

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, wzięła udział w dwóch debatach organizowanych przez „Rzeczpospolitą” w ramach II edycji projektu „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Dyskusje dotyczyły zarządzania wiekiem oraz raportowania danych niefinansowych.

10 marca 2017

KNF zwraca uwagę na szczególne obszary ryzyka przy badaniu banków

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina biegłym rewidentom o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na obszary ryzyka podczas badania sprawozdań finansowych banków. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi rekomendacji KNF.

10 marca 2017

Komisja Europejska zaprasza do konsultacji publicznych w sprawie funkcjonowania współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Komisja Europejska chce zebrać opinie na temat doświadczeń z obecnymi przepisami dotyczącymi współpracy administracyjnej. Konsultacje prowadzone są wśród interesariuszy innych niż organy administracji podatkowej.

8 marca 2017

Można składać wnioski o przyznanie medalu KIBR w 2017 r.

Wnioski o przyznanie medalu powinny zostać dostarczone do KIBR do dnia 31 maja 2017 roku. Wręczenie medali jest planowane podczas XVIII Dorocznej Konferencji Auditingu.

7 marca 2017

Wydawnictwa Wolters Kluwer taniej dla członków KIBR oraz kandydatów na biegłych rewidentów

Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz kandydaci do zawodu mogą teraz taniej kupić Vademecum Biegłego Rewidenta oraz Vademecum Głównego Księgowego wraz z egzemplarzem Meritum Rachunkowość

6 marca 2017

Władze KIBR spotkały się z biegłymi rewidentami regionu pomorskiego

W poniedziałek, 27 lutego 2017 roku, odbyło się spotkanie władz samorządu z biegłymi rewidentami z regionu pomorskiego. Omówiono bieżące kwestie, które dotyczą środowiska biegłych rewidentów oraz Izby. Spotkanie było też okazją na podsumowanie ostatnich aktywności KIBR.

1 marca 2017

„Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości” – zapraszamy na seminarium

Tematem spotkania będzie zarządzanie kapitałem intelektualnym w firmie. Seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości” odbędzie się 22 marca br. na dziedzińcu Fahrenheita w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku w godz. 10-16.

27 lutego 2017

Organizatorzy szkoleń dla biegłych rewidentów poznali wyzwania na kolejne lata

W czwartek, 23 lutego 2017 roku, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli regionalnych oddziałów KIBR oraz jednostek uprawnionych do szkolenia biegłych rewidentów. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak będzie wyglądał system szkoleń, poznali tematy Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego w 2017 i 2018 roku oraz przedyskutowali wyzwania związane z edukacją audytorów.

27 lutego 2017

Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzie pomocne przy raportowaniu niefinansowym

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowe Ministerstwa Finansów przedstawił zestawienie najczęściej zadawanych pytań odnośnie polskich przepisów dotyczących ujawniania informacji niefinansowych i o polityce różnorodności.

27 lutego 2017

Odbyły się kolejne posiedzenia podkomisji

Przedstawiciele KIBR uczestniczyli w trzech kolejnych posiedzeniach podkomisji sejmowej zajmującej się pracami nad nową ustawą o biegłych rewidentach. Są już pierwsze decyzje dotyczące najbardziej kontrowersyjnych tematów.

24 lutego 2017

Bank Światowy o rynku audytu w Polsce

Bank Światowy przygotował raport pt. „Rynek audytu w Polsce: kluczowe dane statystyczne i postrzeganie rynku”. Materiał skierowany jest do twórców polityki, organów nadzoru oraz osób zainteresowanych regulacjami rynku ustawowych badań sprawozdań finansowych.

22 lutego 2017

Prezes KRBR odpowiada na pismo przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Prezes KRBR odpowiedział na pismo prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w sprawie działań prasowych i konsultacyjnych dotyczących nowej ustawy.

22 lutego 2017

Jest dostępny informator o Obligatoryjnym Doskonaleniu Zawodowym na 2017 rok

Komisja ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wydała najnowszą wersję informatora poświęconego Obligatoryjnemu Doskonaleniu Zawodowemu i przypomina, że w 2017 roku dobiega końca pierwszy okres rozliczeniowy.

20 lutego 2017

Przedstawiciel KIBR w kapitule XII edycji konkursu Dyrektor Finansowy Roku

Dyrektor Finansowy Roku to zdaniem organizatorów najbardziej prestiżowa nagroda branży finansowej. W tym roku odbędzie się już XII edycja tego konkursu, a w jej kapitule zasiądzie Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

17 lutego 2017

KIBR po raz kolejny będzie rozmawiał o edukacji biegłych rewidentów

Już po raz drugi odbędzie się spotkanie dla firm szkolących i władz regionalnych oddziałów na temat edukacji biegłych rewidentów. Organizatorem spotkania jest Komisja ds. Szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

17 lutego 2017

KIBR gospodarzem spotkania sygnatariuszy Karty Różnorodności

Po raz pierwszy to Krajowa Izba Biegłych Rewidentów będzie gospodarzem wydarzenia w ramach projektu Karta Różnorodności. Spotkanie sygnatariuszy odbędzie się już 9 marca w Warszawie.

17 lutego 2017

Unia Europejska planuje reformę doradztwa podatkowego

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, aby zebrać opinie na temat przyszłych zasad ograniczających działalność firm oferujących usługi agresywnej optymalizacji podatkowego. Bo, jak stwierdza komisarz Pierre Moscovici – złożone programy finansowe i mało przejrzyste struktury korporacyjne nie są dziełem przypadku.

17 lutego 2017

Raportowanie danych niefinansowych – szkolenie

We wtorek, 28 lutego 2017 r., Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizuje szkolenie na temat raportowania danych niefinansowych. Jednym z wykładowców na spotkaniu będzie Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

16 lutego 2017

„Jak ograniczyć zagrożenia i ryzyko w biznesie” – konferencja RO KIBR w Poznaniu za nami

26 stycznia 2017 r. w poznańskim World Trade Center odbyła się kolejna, czwarta już Konferencja Zawodowa, zorganizowana przez Regionalny Oddział KIBR w Poznaniu, we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

14 lutego 2017

KIBR aktywny w sejmowych pracach nad ustawą

Przedstawiciele KIBR uczestniczą aktywnie w pracach podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

10 lutego 2017

KIBR zaprasza na seminarium o Firmie Idei

Zarządzanie kapitałem intelektualnym będzie przedmiotem seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”, które odbędzie się 22 marca br. w Gdańsku. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest współgospodarzem tego wydarzenia, a w jego Radzie Programowej zasiada Ewa Sowińska.

10 lutego 2017

Hiszpania 13 instytutem Międzynarodowej Inicjatywy Na Rzecz Promowania Wysokiej Jakości Wzorców Edukacji

Inicjatywa Common Content Project na rzecz rozwoju i ujednolicenia zasad kształcenia biegłych rewidentów właśnie poszerzyła swoje grono. Dołączyła do niej Hiszpania, która zostaje 13 instytutem zawodowych księgowych z Unii Europejskiej, który przyłącza się do CCP.

9 lutego 2017

KIBR odpowiada na apel doradców podatkowych o całkowity zakaz łączenia usług

Prezes KRBR, w piśmie skierowanym do posła Artura Sobonia, przewodniczącego podkomisji zajmującej się nową ustawą o biegłych rewidentach, odniósł się do coraz bardziej agresywnych działań środowiska doradców podatkowych na rzecz całkowitego ograniczenia biegłym rewidentom możliwości świadczenia usług dodatkowych.

9 lutego 2017

Bezpłatne szkolenie – praktyczne wykorzystanie kontraktów terminowych notowanych na GPW

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu, którego tematem jest „Praktyczne wykorzystanie kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

8 lutego 2017

Spotkanie prezesa KRBR Krzysztofa Burnosa z biegłymi regionu pomorskiego

W imieniu Krzysztofa Burnosa, Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów z regionu pomorskiego do udziału w spotkaniu, w trakcie którego omówione zostaną bieżące, najbardziej nurtujące kwestie dotyczące środowiska biegłych rewidentów oraz samorządu.

8 lutego 2017

Zapraszamy na wykład Zuzanny Skalskiej o „Świadomości zmiany"

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów we współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych oraz Bankiem Zachodnim WBK mają przyjemność zaprosić na spotkanie motywacyjne z Zuzanną Skalską na temat „świadomości zmian”.

3 lutego 2017

Poznaj przewodnik MSB – zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, w trakcie którego zaprezentujemy polski przewodnik MSB. Opracowany na potrzeby przewodnika zestaw procedur będzie szczególnie pomocny biegłym rewidentom, przeprowadzającym badanie sprawozdań finansowych wg międzynarodowych standardów badania.

2 lutego 2017

Biegli rewidenci wezmą udział w wykładzie o „Świadomości zmiany”

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, przy współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych oraz Bankiem Zachodnim WBK, przygotowuje na 7 marca spotkanie biegłych rewidentów z Zuzanną Skalską na temat „świadomości zmian”.

2 lutego 2017

Podziel się uwagami na temat Krajowych Standardów Rachunkowości

Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat potrzeby zmian w treści aktualnych, a także wydania nowych Krajowych Standardów Rachunkowości. Komitet Standardów Rachunkowości zbiera także opinie na temat potrzeby wprowadzania uproszczeń w ustawie o rachunkowości.

1 lutego 2017

Polska jedyna z pięcioletnim okresem rotacji

Accountancy Europe zaktualizował dokument, w którym podsumowuje stan implementacji unijnego rozporządzenia ws. badań JZP. Organizacja prezentuje także opcje, z których państwa członkowskie skorzystały w procesie implementacji i zauważa, że większość krajów poszła w kierunku europejskiej harmonizacji rynku.

1 lutego 2017

Ruszył serwis Ministerstwa Finansów o cenach transferowych

Serwis o cenach transferowych zawiera m.in. informacje o porozumieniach cenowych i przepisach dotyczących cen.

31 stycznia 2017

Kolejne pięć standardów omówione

Zapraszamy do lektury nowych alertów omawiających krajowe standardy rewizji finansowej nr 540, 550, 560, 570, 580.

31 stycznia 2017

Biegli rewidenci mogą korzystać z polskiego przewodnika MSB

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów udostępniła przewodnik po stosowaniu Międzynarodowych Standardów Badania. Celem opracowania jest wsparcie biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych według nowych standardów zawodowych, a także tworzenie nowej, dobre praktyki audytu.

27 stycznia 2017

KIBR bronił postulatów środowiska na kolejnym posiedzeniu podkomisji

25 stycznia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji sejmowej poświęcone pracom nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. W obradach z ramienia władz samorządu udział wzięli Krzysztof Burnos, Barbara Misterska-Dragan oraz Monika Kaczorek.

27 stycznia 2017

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR w sprawie zmiany KSRF w brzmieniu MSB

Uchwała dotyczy treści załączników do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (przyjętych uchwałą Nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10.02.2015 r.).

27 stycznia 2017

Wchodzą w życie nowe zasady raportowania niefinansowego

W życie wchodzi znowelizowana ustawa o rachunkowości, która nakłada na niektóre jednostki nowe obowiązki i zasady raportowania danych niefinansowych. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów aktywnie włącza się w wyjaśnianie przedsiębiorcom nowego obowiązku.

27 stycznia 2017

Bank Światowy podsumował projekty zrealizowane z KIBR

Przedstawiciele Banku Światowego, rządu Szwajcarii, KIBR oraz Ministerstwa Finansów spotkali się, by podsumować realizację projektów finansowanych z grantu szwajcarskiego. – Wszystkie strony chwaliły współpracę, wiele udało się zrobić, ale już wiemy, że będziemy kontynuować rozpoczęte działania – podsumował Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

26 stycznia 2017

KIBR aktywny w debacie medialnej o nowej ustawie

Głos samorządu jest obecny w najważniejszych dyskusjach medialnych na temat kształtu nowej ustawy o biegłych rewidentach. Prace nad projektem weszły w decydującą fazę.

23 stycznia 2017

Zmieniamy się dla Was. Poznaj nową stronę KIBR

Szybsza i prostsza komunikacja z KIBR, informacje ułożone według 4 głównych grup odbiorców, nowoczesny, dostosowany do urządzeń mobilnych wygląd, – już dziś poznaj Elektroniczną Platformę Komunikacyjną (EPK) – nową stronę internetową Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

23 stycznia 2017

CBA i NIK wydały publikacje dot. sektora publicznego

Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Najwyższa Izba Kontroli wypuściły na rynek specjalne publikacje, dotyczące działań audytorskich w sektorze publicznym.

23 stycznia 2017

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o rachunkowości

Dokument wprowadził w życie postanowienia unijnej dyrektywy 2014/95/UE z 22.10.2014 r., dotyczącej ujawniania danych pozafinansowych. Nowy obowiązek będzie dotyczył największych jednostek zainteresowania
publicznego.

20 stycznia 2017

Trzy nowe alerty o KSRF dostępne

Zapraszamy do lektury alertów o krajowych standardach rewizji finansowej nr 510, 520 i 530. Alerty opracowała Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

19 stycznia 2017

KRBR ustaliła na 2017 r. wysokość składki członkowskiej oraz opłaty za wpis na listę podmiotów uprawnionych.

Komisja Nadzoru Audytowego zaakceptowała decyzje KRBR z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i opłaty za wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2017 r.

16 stycznia 2017

KIBR rozpoczął szkolenia liderów MSB

Ruszył projekt warsztatów, których celem jest przygotowanie lokalnych liderów szkoleń ze stosowania Międzynarodowych Standardów Badania (MSB). Organizatorem i finansującym warsztaty jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów a projekt koordynuje Centrum Edukacji KIBR.

13 stycznia 2017

Podkomisja sejmowa rozpoczęła prace nad ustawą

W ramach Komisji Finansów Publicznych do pracy nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym powołana została Podkomisja. W dniu 11 stycznia 2017 r. w pierwszym jej posiedzeniu z ramienia samorządu udział wzięli Barbara Misterska-Dragan oraz Monika Kaczorek. Przedstawiciele samorządu w trakcie spotkania przekazali posłom najważniejsze postulaty środowiska biegłych rewidentów.

13 stycznia 2017

KIBR obecny w europejskiej debacie o przyszłości audytu

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów mocno zaznaczyła swoją obecność w debacie o przyszłości europejskiego audytu. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wygłosił przemówienia na spotkaniach Izb – Bułgarskiej i Litewskiej. Był także obecny na zgromadzeniu członków Federacji Europejskich Księgowych.

12 stycznia 2017

Jak ograniczyć zagrożenia i ryzyko w biznesie – oddział poznański zaprasza na konferencję

Jakie zagrożenia niesie prowadzenie biznesu i jak je ograniczyć? O tym będą rozmawiali biegli rewidenci, doradcy podatkowi i przedstawiciele biznesu na konferencji regionalnego oddziału KIBR w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2017 r.

9 stycznia 2017

Dzięki Akademii Trenera biegli otrzymają wyższą jakość szkoleń

24 osoby ukończyły zorganizowaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Akademię trenera”. Uczestnicy koordynowych przez Centrum Edukacji KIBR sześciodniowych warsztatów zdobyli wiedzę, o tym jak bardziej efektywnie uczyć biegłych rewidentów. Wiedzę będą wykorzystywać przy okazji prowadzenia szkoleń obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

9 stycznia 2017

KIBR działa na rzecz uregulowania zasad badania wspólnego

Samorząd działa na rzecz wprowadzenia do nowej ustawy zapisów mających na celu promowanie badania wspólnego. Pismo oraz prezentacja kluczowych argumentów KIBR zostały przekazane wszystkim posłom zasiadającym w Komisji Finansów Publicznych.

9 stycznia 2017

NIK wydał wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym

Dokument szczegółowo wyjaśnia pojęcie kontroli wewnętrznej, określa jej zakres oraz zwraca uwagę na ograniczenia z nią związane. Autorzy omówili także komponenty systemu kontroli wewnętrznej oraz role i obowiązki interesariuszy jednostki.

9 stycznia 2017

Alerty omawiające KSRF 500, 501, 505 już dostępne

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała alerty omawiające Krajowe Standardy Rewizji Finansowej nr 500, 501 i 505.

9 stycznia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

9 stycznia 2017

Projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych w publicznej dyskusji

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

5 stycznia 2017

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR w sprawie zmiany opinii z badania

Uchwała dotyczy treści Krajowych Standardów Rewizji Finansowej nr 1 i 2, w tym zmiany przykładów opinii z badania dla podmiotów stosujących nadal Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (przyjęte uchwałą Nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16.02.2010 r., z późn. zm.).

5 stycznia 2017

KNF: ważne zmiany w ustawie o bankach spółdzielczych

KNF zwraca uwagę biegłych rewidentów na istotne zmiany w zasadach zaliczania udziałów członkowskich do funduszy podstawowych w bankach spółdzielczych.

3 stycznia 2017

Szkolenia z bilansu płatniczego w lubelskim oddziale

KIBR szkolił biegłych rewidentów w Lublinie. Tematem spotkań – sprawozdawczość związana z bilansem płatniczym państwa.
3 stycznia 2017

Sąd Okręgowy w Warszawie poszukuje do współpracy biegłych sądowych w dziedzinie rachunkowości

Więcej informacji, w tym dotyczących procedury ustanowienia biegłym sądowym, dostępnych jest tutaj.
3 stycznia 2017

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało wskazówki antykorupcyjne oraz poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało wskazówki antykorupcyjne oraz poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców.

28 grudnia 2016

Za nami konferencja „MSSF: wyzwania praktyki – ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania”

8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja „MSSF: wyzwania praktyki – ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania”. Uczestnicy usłyszeli o nowych standardach oraz planowanych dalszych zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Centrum Edukacji KIBR planuje uruchomić szkolenia poświęcone nowym standardom.
27 grudnia 2016

Nowy alert omawiający KSRF 450 już dostępny

Zachęcamy do lektury alertu poświęconego Krajowemu Standardowi Rewizji Finansowej 450. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za ocenę wpływu rozpoznanych w czasie badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń na sprawozdania finansowe. Za opracowanie alertów odpowiedzialna jest Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

22 grudnia 2016

KRBR przyjęła stanowisko ws. zasad ustalania wynagrodzeń za usługi czynności rewizji finansowej

13 grudnia 2016 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła stanowisko w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń za usługi czynności rewizji finansowej świadczonych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.
22 grudnia 2016

Centrum Edukacji KIBR poszukuje wykładowcy/ów

Poszukujemy ekspertów do poprowadzenia szkoleń/warsztatów z zakresu cen transferowych – wykładowców z praktycznym doświadczeniem w stosowaniu przepisów w zakresie cen transferowych,

CV wraz z udokumentowanym doświadczeniem prosimy przesyłać na adres mailowy: szkolenia@kibr.org.pl do 16 stycznia 2017 roku.

Rekomendacje mile widziane

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
20 grudnia 2016

KIBR obecny na pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wziął udział w pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, które odbyło się w Sejmie 13 grudnia 2016 roku. Prezes samorządu był także obecny na posiedzeniu komisji ds. finansów publicznych 16 grudnia, w trakcie którego powołano członków podkomisji odpowiedzialnych za prace nad projektem ustawy.

19 grudnia 2016

Federacja Europejskich Księgowych to od dziś Accountancy Europe

Federacja Europejskich Księgowych (FEE) postanowiła przy okazji obchodów 30. rocznicy istnienia instytucji odświeżyć swój wizerunek. Od 7 grudnia 2016 roku organizacja zmienia nazwę na Accountancy Europe. Zmieniła się także jej identyfikacja wizualna.

13 grudnia 2016

KIBR był partnerem kongresu OEES

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została partnerem krakowskiego kongresu Open Eyes Economy Summit, który odbył się w dniach 15-16 listopada 2016 roku. Konferencja zorganizowana przez prof. Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślonego była poświęcona idei gospodarki otwierających się oczu oraz firmie-idei.

13 grudnia 2016

Raportowanie odpowiedzialności i odpowiedzialne raportowanie

Przedsiębiorców i audytorów czeka w najbliższym czasie szereg wyzwań. Pojawi się nowy obowiązek raportowania części danych niefinansowych. Zmienią się też obowiązki sprawozdawcze w związku z wejściem w życie unijnej reformy audytu oraz wprowadzeniem międzynarodowych standardów badania.

9 grudnia 2016

KIBR był patronem konferencji z cyklu „Zarządzanie wartością”

W dniach 8-11.10.2016 odbyła się XVI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” której Honorowym Patronem była Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
6 grudnia 2016

Uwagi KIBR do projektu ustawy o biegłych rewidentach w sprawie badania wspólnego

W dniu 6 grudnia 2016 r. KIBR skierowała do Wiesława Janczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo z propozycją uregulowania w nowej ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym kwestii badania wspólnego. Zachęcamy do zapoznania się z postulatami środowiska.
5 grudnia 2016

Zapraszamy na seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym"

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym".
2 grudnia 2016

Projekt ustawy o biegłych rewidentach został skierowany do Sejmu

Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Projekt ustawy otrzymał numer druku sejmowego 1092.
30 listopada 2016

KSRF 402 omówiony w nowym alercie

Już jest dostępny alert Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów poświęcony krajowemu standardowi rewizji finansowej 402. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, w przypadku gdy jednostka, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu korzysta z usług jednej lub kilku organizacji usługowych.

Zachęcamy do lektury alertu.

25 listopada 2016

Podręcznik kontroli systemów informatycznych NIK

Najwyższa Izba Kontroli wydała polskie tłumaczenie międzynarodowego Podręcznika kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli. Publikacja polskiego przekładu Podręcznika ma służyć upowszechnieniu przedstawionych w nim informacji oraz rozwiązań i uproszczeniu korzystania z nich osobom planującym i prowadzącym kontrole obejmujące systemy informatyczne.
25 listopada 2016

Już jest nowy alert o KSRF 330

Komisja ds. Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała alert wyjaśniający krajowy standard rewizji finansowej 330. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za zaprojektowanie i zastosowanie reakcji (czyli procedur i testów) odpowiednich do ryzyka istotnego zniekształcenia rozpoznanego podczas badania sprawozdań finansowych – zgodnie z MSB 315.

Zapraszamy do lektury alertu.

24 listopada 2016

KIBR Partnerem Instytucjonalnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ponad 50 firm i instytucji współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa. Podczas 6. Targów CSR, 17 listopada 2016 roku do tego grona oficjalnie dołączyła m.in. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, która została Partnerem Instytucjonalnym FOB.

23 listopada 2016

KIBR był partnerem konferencji IIA Polska

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była partnerem merytorycznym Konferencji Finansowej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W panelu dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu wystąpiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

22 listopada 2016

Seminarium KNF "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej"

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej". Spotkanie skierowane jest do pracowników komórek sprawozdawczych i księgowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
21 listopada 2016

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Bank Światowy zapraszają na VI konferencję MSSF

Konferencja będzie poświęcona Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej: wyzwania praktyki - ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania.

Na wydarzeniu wystąpią: Guido Beltrani, dr Renata Sochacka, Ewa Sowińska, Anna Sirocka, Jarett Decker, Joanna Dadacz, dr Teresa Cebrowska, prof. Radosław Ignatowski, dr Sylwia Silska - Gembka, Katarzyna Koleśnik, Philippe Danjou, Ilona Pieczyńska – Czerny, prof. Aldona Kamela-Sowińska.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w hotelu Radisson Blu w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24. Udział w wydarzeniu bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji pod adresem konferencja_MSSF@skwp.pl.

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń pierwszych 30 osób.

18 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w badaniu rynku MŚP

IFAC zaprasza przedstawicieli małych i średnich firm audytorskich do udziału w ankiecie na temat rynku MŚP. Ankieta ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień dla sektora oraz głównych trendów i zmian. Badanie pomoże IFAC i jej państwom członkowskim w zrozumieniu specyficznych wyzwań i szans, przed którymi stają MŚFKiA i MŚP na całym świecie.

17 listopada 2016

Targi CSR – transmisja na żywo

17 listopada 2016 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędą się organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 6. Targi CSR największe wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce. Przez cały czas trwania targów, w godzinach 9 – 17 prowadzona będzie transmisja na żywo z wydarzenia na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl . WSTĘP NA TARGI JEST WOLNY.
16 listopada 2016

Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 16 listopada 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 14 listopada 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także projekty aktów wykonawczych do niej w postaci rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów.
14 listopada 2016

Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie 29.11.2016 r. - Zielona Góra

W 2017 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych, zmienia się też Ustawa o biegłych rewidentach.

14 listopada 2016

Pierwsza na świecie agencja detektywistyczna zagości na konferencji, której patronuje KIBR

24 listopada odbędzie się VI edycja CEE Fraud & Risk Conference, organizowana przez IBBC Group. Głównym partnerem tegorocznej międzynarodowej konferencji będzie PINKERTON - legenda XIX wiecznej Ameryki. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została partnerem wydarzenia.
14 listopada 2016

Nowe wymagania dotyczące komitetów audytu – zapraszamy na konferencję KNA

Komisja Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego zaprasza na konferencję „Nowe Wymagania UE dotyczące audytu dla komitetów audytu: Wsparcie dla Polski w dostosowaniu do nowych europejskich wymagań”. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
8 listopada 2016

Jak zwiększyć skuteczność procesu wyboru biegłego rewidenta

Federacja Europejskich Księgowych prezentuje cztery kroki do zwiększenia skuteczności procesu wyboru biegłego rewidenta. Dokument podsumowuje opracowanie FEE wydane w 2013 roku.
4 listopada 2016

KIBR obecny na X Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych SEG

Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz Monika Kaczorek, członek KRBR, uczestniczyli w tegorocznej, dziesiątej edycji Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Tematem spotkania było funkcjonowanie spółek w nowej rzeczywistości regulacyjnej.
2 listopada 2016

Biegły rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów rozpoczęła kampanię „Biegły rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu”. Powstał już film promujący profesję oraz ulotki prezentujące usługi biegłego rewidenta.

2 listopada 2016

KIBR zaprasza na VI Konferencję Rada Nadzorcza

VI Konferencja Rada Nadzorcza poświęcona będzie praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego. Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2016 r. w Katowicach. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została patronem medialnym wydarzenia.
31 października 2016

FEE opracowało przegląd inicjatyw w zakresie wskaźników jakości badania

Federacja Europejskich Księgowych w swoim materiale informacyjnym zwraca uwagę na istniejące wskaźniki dotyczące jakości audytu. Zestawienie prezentuje także kluczowe różnice pomiędzy stosowanymi wskaźnikami.
31 października 2016

Dobiegł końca I etap rekrutacji uczestników do projektu „szkolenie szkolących” – podnoszenie kompetencji trenerskich

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się aby wziąć udział w projekcie i przesłały swoje kandydatury. Z 32 otrzymanych zgłoszeń, do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane 22 osoby.

28 października 2016

FEE udostępniła platformę do monitorowania stanu implementacji unijnej reformy

Federacja Europejskich Księgowych udostępniła platformę internetową, która umożliwia bieżące monitorowanie stanu implementacji unijnej reformy rynku audytu. Serwis pozwala także porównywać konkretne opcje, na które w toku wdrażania nowych przepisów zdecydowały się poszczególne kraje członkowskie.
26 października 2016

KIBR patronem 6. Targów CSR

Firmy i organizacje realizujące praktyki z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju lub też oferujące usługi w tym obszarze mają możliwość zaprezentowania swojej działalności na 6. Targach CSR. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2016 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Organizatorem Targów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. KIBR został patronem wydarzenia.
26 października 2016

KIBR w jury konkursów na najlepsze raporty społeczne i prace naukowe o etyce biznesu

4 października odbyła się Gala 10-lecia konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 13 października wręczono z kolei nagrody w konkursie Verba Veritas na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. W jury obu konkursów zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.
25 października 2016

KIBR partnerem konferencji o prawie upadłościowym

KIBR został patronem VIII Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego INSO 2016 – największej debaty naukowej poświęconej zagadnieniom związanym ze znowelizowanym prawem upadłościowym. Organizatorem kongresu jest Instytut Allerhanda.
24 października 2016

Dodatkowe grupy - bezpłatne szkolenia z MSSF dla kandydatów na biegłych rewidentów

Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów do udziału w bezpłatnym, trzydniowym szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szkolenia finansowane ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy w ramach projektu Banku Światowego, które odbywały się od kwietnia do czerwca 2016 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem i uruchomione zostały 3 dodatkowe grupy.
20 października 2016

Ruszyła rejestracja na Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu

Już 24 października startuje Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2016 – intensywny tydzień wydarzeń i komunikacji wokół tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju: prezentacje, panele ekspertów, ciekawe case'y. 

20 października 2016

Druga edycja projektu Szkolenie szkolących - podnoszenie kompetencji trenerskich

W związku z dużym sukcesem, jakim okazała się pierwsza edycja projektu „Szkolenie szkolących”, Komisja ds. szkoleń i Centrum Edukacji KIBR pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu „Szkolenie szkolących – jak efektywnie prowadzić szkolenia”. Projekt realizowany jest ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy oraz Banku Światowego. Będzie on realizowany przez trenerów mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie uczenia dorosłych.
20 października 2016

KIBR partnerem I edycji „Mentoring weekendu”

Świat biznesu, nauki, sztuki i organizacji społecznych spotkał się na sopockiej plaży w trakcie pierwszej edycji „Mentoring weekend”. Wydarzenie miało na celu propagowanie idei dzielenia się wiedzą i budowanie relacji między mentorami i osobami, które dopiero budują swoją karierę. KIBR był partnerem wydarzenia.
20 października 2016

Dyrektor finansowy, czyli człowiek renesansu

Zdaniem uczestników Kongresu Dyrektorów Finansowych CFO to dziś wizjoner, który coraz częściej odpowiedzialny jest za CSR i zapewnia firmie odpowiednie finansowanie, znając przy tym nowe technologie oraz nawyki płatnicze klientów. KIBR był partnerem projektu.
20 października 2016

KIBR poszukuje kierownika Działu Wsparcia z Zakresu Rewizji Finansowej

Krajowa Izba biegłych Rewidentów poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Wsparcia z Zakresu Rewizji Finansowej.
18 października 2016

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.
14 października 2016

Zapraszamy do udziału w VII Kongresie Antyfraudowym

KIBR partnerem VII Kongresu Antyfraudowego. Eksperci omówią najbardziej aktualne problemy rynku finansowego, w tym aspekt – cyberbezpieczeństwa. Spotkanie odbędzie się 25 października 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie. 
14 października 2016

KIBR zorganizował panel dla przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w prowadzeniu biznesu. Takiego wsparcia może udzielić im biegły rewident. O tym, jak audytor może pomóc w rozwoju firmy mówili eksperci panelu KIBR na Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach.
14 października 2016

Przedstawiciele KIBR uczestnikami międzynarodowego forum Sieci Zapewnienia Jakości

Przedstawiciele Krajowej Komisji Nadzoru wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Atenach w ramach Sieci Zapewnienia Jakości – Quality Assurance Network-Audit. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń  w zakresie nadzoru samorządowego i publicznego między instytutami członkowskimi QAN-Audit oraz przedstawicielami nadzorów publicznych.
14 października 2016

KIBR partnerem konferencji o nadużyciach i zarządzaniu ryzykiem w biznesie

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na szóstą Międzynarodową Konferencję „Central & Eastern Europe Fraud & Risk Conference” pod hasłem Preventing – Managing – Resilience organizowaną przez IBBC Group. Spotkanie odbędzie się 24 listopada w Warszawie. Dla biegłych rewidentów przewidziana jest zniżka na udział w wydarzeniu.
13 października 2016

Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 12 października 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 5 października 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. 
12 października 2016

Już za moment XVII Doroczna Konferencja Audytingu – śledź relację online

Już 17-19 października w hotelu Narvil w Serocku odbędzie się XVII Doroczna Konferencja Audytingu. Temat przewodni wydarzenia to: „Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej?”. Relacja z konferencji dostępna będzie na stronie www.dka.kibr.org.pl
10 października 2016

Centrum Edukacji KIBR poszukuje autora/autorów

Poszukujemy ekspertów do opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2017 rok. Materiały dotyczyć będą tematu: „Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych."

7 października 2016

NBP przypomina o obowiązku przekazania danych do bilansu płatniczego

Narodowy Bank Polski prosi członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o informowanie swoich klientów o obowiązku przekazywania do NBP sprawozdań niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego. NBP liczy, że wsparcie firm audytorskich doprowadzi do poprawy terminowości i jakości otrzymywanych przez NBP danych.
7 października 2016

Wyjaśniamy, jak przygotować oświadczenie o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie minimalnych elementów, jakie powinno zawierać oświadczenie o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. KRBR udostępniła także wzór projektu oświadczenia.
7 października 2016

Konkurs ofert – sprzątanie

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
5 października 2016

Zapraszamy do transmisji na żywo z Kongresu Dyrektor Finansowy Roku

ACCA, Euler Hermes oraz dziennik „Rzeczpospolita” zapraszają do udziału w kongresie oraz gali finałowej konkursu “Dyrektor Finansowy Roku”. Transmisja na żywo ze spotkania rozpocznie się 5 października 2016 r. (środa), w godz. 15.00 - 23.00.

KIBR jest patronem wydarzenia. Na kongresie z wykładem wystąpi Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Zapraszamy do śledzenia relacji online.

Strona transmisji:

http://event.webcaster.pl/live/dfr/

4 października 2016

Nowy alert dotyczący KSRF 320 już dostępny

Zapraszamy do lektury alertu poświęconego Krajowemu Standardowi Rewizji Finansowej 320. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za zastosowanie koncepcji istotności przy planowaniu i przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych.

Przypominamy, że nowe Krajowe Standardy Rewizji Finansowej obowiązują najpóźniej do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się:

• 31 grudnia 2016 r. i później – jeśli podmiot uprawniony świadczy usługi jednostkom zainteresowania publicznego,

• 31 grudnia 2017 r. i później – jeśli podmiot uprawniony nie świadczy usług jednostkom zainteresowania publicznego.

3 października 2016

Gras Savoye brokerem ubezpieczeniowym KIBR

Uprzejmie informujemy, iż KIBR zakończyła przetarg na wybór brokera ubezpieczeniowego KIBR. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Gras Savoye Polska Sp. z o.o., która od dnia 01.09.2016 r. została wyłącznym brokerem ubezpieczeniowym KIBR. Usługi Gras Savoye dostępne są dla wszystkich członków KIBR. W ślad za otrzymanym pełnomocnictwem Gras Savoye rozpoczęło prace nad przygotowaniem nowej oferty z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych OC dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
30 września 2016

KIBR obecny na Zjeździe Katedr Rachunkowości

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości oraz rewizji finansowej były tematem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. Z przemówieniem na otwarcie spotkania oraz referatem wystąpiła Barbara Misterska Dragan, zastępca prezesa KRBR.
30 września 2016

KIBR został partnerem instytucjonalnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerstwo to kolejne działanie samorządu w kierunku promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym.
29 września 2016

Rola audytora w rozwoju biznesu będzie tematem panelu KIBR na Europejskim Kongresie MŚP

Czy decyzje firmy są rentowne? Jak przekonać bank lub inwestora i jak upewnić się, czy firma ma bezpieczną strategię podatkową ? O roli audytora we wsparciu rozwoju biznesu będą mówili uczestnicy panelu organizowanego przez KIBR w ramach VI Europejskiego Kongresu MŚP. Spotkanie odbędzie się 11 października.
27 września 2016

„Jaka przyszłość czeka rady nadzorcze” – debata ekspercka z udziałem KIBR

10 października 2016 r., w ramach odbywającego się w Katowicach, VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbędzie debata ekspercka pt. „Jaka przyszłość czeka rady nadzorcze”. Udział w spotkaniu weźmie Krzysztof Burnos, prezes KRBR.
23 września 2016

Zapraszamy na konferencję "Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes"

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w konferencji „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju 6 października 2016 r.
23 września 2016

Zapytanie ofertowe

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na zorganizowanie szkoleń dla wizytatorów i kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru.
22 września 2016

Umiejętne dostosowanie się do zmiennych warunków gospodarczych sukcesem działalności CFO – VIII Kongres Dyrektorów Finansowych

5 października 2016 roku w Warszawie, odbędzie się po raz ósmy Kongres Dyrektorów Finansowych, który będzie uroczystym podsumowaniem ogólnopolskiego cyklu spotkań profesjonalistów – osób zarządzających finansami firm i przedsiębiorstw w Polsce. Podczas uroczystej gali zostaną ogłoszeni laureaci XI. edycji nagród „Dyrektor Finansowy Roku”. Gośćmi specjalnymi tegorocznego kongresu są Aleksander Doba – polski podróżnik oraz Leszek Kąsek – Główny Ekonomista z biura Banku Światowego w Polsce.

22 września 2016

Jest polska wersja dokumentu FEE o nowej roli komitetów audytu

Federacja Europejskich Księgowych wydała dokument, w którym omawia rosnącą rolę komitetu audytu w Europie. Zwiększy się też komunikacja między komitetami a biegłymi rewidentami. Teraz materiał FEE dostępny jest także po polsku. Za tłumaczenie odpowiedzialna była KIBR.
13 września 2016

Ponad tysiąc osób zgłosiło się na szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

Dobiegła końca rekrutacja uczestników dwudniowych szkoleń z innych usług biegłego rewidenta finansowanych przez Bank Światowy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 1103 biegłych rewidentów zgłosiło chęć udziału w projekcie. 
13 września 2016

KIBR partnerem Mentoring weekendu

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów dołączyła do grona partnerów Mentoring weekendu organizowanego przez Forum Mentorów.
12 września 2016

KIBR partnerem konferencji „Skuteczne budowanie wartości spółek”

O tym jak maksymalizować korzyści ze zmian prawa w zakresie sprawozdawczości niefinansowej rozmawiać będą uczestnicy Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Finansów, Bank Światowy, Giełdę Papierów Wartościowych oraz firmę Delloite. W panelu poświęconym najnowszym trendom w sprawozdawczości wystąpi p. Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Konferencja odbędzie się w siedzibie GWP w Warszawie, 19 września 2016 r.
12 września 2016

Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 9 września 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 2 września 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Obecnie Dział Prawny Biura KIBR i władze Samorządu analizują zapisy ustawy. O ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

9 września 2016

Zapraszamy do udziału w webinarium na temat nowych standardów raportowania

Bank Światowy zaprasza do udziału w internetowym warsztacie na temat zmian w standardach raportowania przez biegłego rewidenta. Webinarium odbędzie się 13 września. Temu tematowi zostanie poświęcony także kurs organizowany przez Centrum Edukacji KIBR.
8 września 2016

Biegły rewident w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie przyjmowania środków EU – zapraszamy na konferencję

RO KIBR w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Unią Metropolii Polskich zapraszają na konferencję „Audyt i rewizja oraz inne usługi biegłego rewidenta w jednostkach samorządu terytorialnego w okresach absorpcji środków z UE – wzajemne doświadczenia i kierunki dla nowego okresu programowania”. Spotkanie odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi.
5 września 2016

Zapraszamy na szkolenia z MSB w praktyce dla liderów

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na bezpłatne szkolenia z międzynarodowych standardów badania w praktyce dla liderów. Absolwenci będą prowadzili szkolenia z MSB w regionach. Uczestników do projektu mogą zgłaszać Regionalne Oddziały KIBR do 12 września 2016 roku.

5 września 2016

Już jest dostępny nowy alert o KSRF 315

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert. Omawiany Krajowy Standard Rewizji Finansowej 315 dotyczy identyfikacji i oceny ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia.

Zachęcamy do lektury alertu.

29 sierpnia 2016

Już ponad 200 osób zgłosiło udział w XVII Dorocznej Konferencji Audytingu

200 osób zgłosiło się już do udziału w XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Znamy też kolejne nazwiska ekspertów i patronów tegorocznego wydarzenia. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku.
23 sierpnia 2016

Szkolenie dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 roku.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na spotkanie wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 roku, do tematu:

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek, które odbędzie się 23 września 2016 r. w godzinach 9:00-15:50 w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 80.

22 sierpnia 2016

23 sierpnia ruszy uzupełniająca rejestracja na bezpłatne szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

Za nami pierwszy etap rekrutacji na szkolenia finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Etap ten był skierowany do biegłych rewidentów, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w szkoleniach podczas badania popytu przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 roku i stycznia bieżącego roku.
18 sierpnia 2016

KIBR partnerem VI Konferencji Finansowej Instytutu Audytorów Wewnętrznych

12 października 2016 roku, w hotelu Marriott w Warszawie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zorganizuje szóstą już konferencję Finansową, której tematem będzie “Audyt wewnętrzny i jego relacje z interesariuszami". W czasie konferencji poruszane będą tematy związane z rolą audytu wewnętrznego w organizacji i jego wpływu na jej funkcjonowanie. Partnerem merytorycznym konferencji jest KIBR. Patronem medialnym wydarzenia został portal INFOR.pl
18 sierpnia 2016

RO KIBR i SKwP otrzymają prezentacje do ODZ na 2016 rok

Aktualizacja: 18:44, 24.08.2016 r.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Centrum Edukacji KIBR opracowały komplet materiałów szkoleniowych na potrzeby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2016 roku. Centrum Edukacji KIBR we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce zdecydowało się także opracować prezentacje multimedialne pomocne przy prowadzeniu szkoleń z tematów, do których materiały wydało SKwP. Dzięki nowym prezentacjom biegli rewidenci będą mieli dostęp do szkoleń i materiałów o jednolitym, wysokim standardzie.

12 sierpnia 2016

Dobiegł końca I etap rekrutacji uczestników do projektu „szkolenie szkolących” – podnoszenie kompetencji trenerskich

31 kandydatów zgłosiło chęć udziału w projekcie „Szkolenia dla szkolących – jak efektywnie prowadzić szkolenia”. Do 17 sierpnia 2016 roku poinformujemy wybrane osoby o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji – będzie nim spotkanie mające na celu bezpośrednie przedstawienie swojej kandydatury.
10 sierpnia 2016

16 sierpnia ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

We wrześniu i październiku 2016 roku KIBR przeprowadzi cykl dwudniowych fakultatywnych szkoleń z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. 16 sierpnia uruchomione zostaną zapisy na konkretne szkolenia – skierowane do biegłych rewidentów, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w nich podczas badania popytu przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 roku i stycznia bieżącego roku.
3 sierpnia 2016

Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna konferencji

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną konferencji organizowanej przez KIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: robert.lukasik@kibr.org.pl w terminie do 10 sierpnia 2016 r.

Podstawowym warunkiem wyboru będzie cena.

1 sierpnia 2016

Projekt KSR "Środki trwałe" w publicznej dyskusji

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe" - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 31 października 2016 r.
29 lipca 2016

Łódź dba o seniorów

Regionalny Oddział KIBR w Łodzi jako pierwszy region w kraju zorganizował spotkanie „Senior artysta” –warsztat artystyczny dla biegłych rewidentów-seniorów. – To ważny krok w budowaniu społecznych więzi ponadpokoleniowych w naszym samorządzie – wyjaśniają organizatorzy projektu.
27 lipca 2016

KIBR w jury konkursu „Raporty społeczne”

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została zaproszona do składu sędziowskiego konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W jury zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. To wielkie wyróżnienie dla samorządu.
25 lipca 2016

KIBR partnerem Open Eyes Economy Summit

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na Open Eyes Economy Summit – międzynarodowy szczyt poświęcony ekonomii wartości. W trakcie dwóch dni uczestnicy forum będą mówić o idei  ekonomii otwierających się oczu, koncepcji „firmy-idei” oraz o metodach współpracy w trójkącie „społeczeństwo – biznes – instytucje”. OEES odbędzie się 15-16 listopada w Krakowie.
25 lipca 2016

Bezpłatny projekt szkoleniowy „Szkolenie szkolących” – podnoszenie kompetencji trenerskich

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Szkolenia dla szkolących”. W ramach działań rozwojowych, Komisja ds. szkoleń i Centrum Edukacji KIBR ogłaszają nabór uczestników do bezpłatnego projektu szkoleniowego „Szkolenie szkolących – jak efektywnie prowadzić szkolenia”. Szkolenie jest finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Będzie on realizowany przez trenerów mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie uczenia dorosłych.
19 lipca 2016

KIBR partnerem spotkania „Biznes, CSR i prawa człowieka”

Za nami spotkanie z cyklu „Zarządzanie wartościami w firmie: liderzy o CSR”, którego partnerem była Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Tym razem zgromadzeni w Sky Clubie goście – przedstawiciele trójmiejskich środowisk biznesowych i naukowych – mieli okazję wysłuchać wykładu Jacqueline Kacprzak, Radcy Ministra w Ministerstwie Rozwoju, zatytułowanego „Binzes, CSR i prawa człowieka”.
14 lipca 2016

Zapraszamy do lektury alertu o KSRF 300

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert dotyczący Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 300. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za planowanie badania sprawozdań finansowych.

Zachęcamy do lektury alertu.

14 lipca 2016

KIBR przekazała uwagi do projektu nowej ustawy z dnia 6 lipca 2016 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach (projekt z dnia 6 lipca 2016 r.). Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.
13 lipca 2016

Jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. - obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP - ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000).

13 lipca 2016

KIBR partnerem konferencji z cyklu ekonomia/kultura/wartości

Przyszłość współczesnej ekonomii i kondycja społeczeństw to zagadnienia, które stanowiły temat przewodni konferencji z cyklu ekonomia/kultura/wartości, zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej 13 czerwca 2016 r. KIBR był partnerem wydarzenia.
13 lipca 2016

KRBR spotkała się z regionami, by podsumować rok pracy

30 czerwca Krajowa Rada Biegłych Rewidentów spotkała się z przedstawicielami Regionalnych Oddziałów, aby podsumować miniony rok pracy na rzecz samorządu oraz przedstawić sprawozdanie finansowe Izby.
12 lipca 2016

FEE zebrało informacje o progach badania w Europie

Federacja Europejskich Księgowych opracowała dokument, w którym podsumowuje progi obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w krajach europejskich. Dokument określa małe jednostki oraz pokazuje kryteria zwolnień z obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w Europie po przyjęciu dyrektywy 2013/34/EU z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Materiał wydany w maju 2016 r. dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Islandii (dane z kwietnia 2016 r.).
8 lipca 2016

Bank Światowy zaprasza do wypełnienia ankiety o rynku audytorskim w Polsce

Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do analizy rynku audytorskiego w Polsce. Oprócz danych statystycznych projekt dostarczy ważnych informacji, o tym jak postrzegana jest wartość badania sprawozdań finansowych w kraju.
7 lipca 2016

Znamy nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach

7 lipca 2016 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało najnowszy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest w trakcie analizowania dokumentu. Samorząd ma siedem dni na przedstawienie stanowiska w sprawie brzmienia nowej ustawy.
7 lipca 2016

Polska wersja wytycznych raportowania niefinansowego G4 już dostępna

60 proc. przedsiębiorstw na świecie stosuje standardy GRI przy raportowaniu danych niefinansowych. Teraz także polskie firmy mogą stosować międzynarodowe wytyczne. KIBR był partnerem tłumaczenia najnowszej wersji standardu na język polski. 28 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji upublicznienia polskiej wersji standardu.
6 lipca 2016

KNA opracowała dokument na temat zmian na polskim rynku badań JZP

Komisja Nadzoru Audytowego przygotowała sprawozdanie na temat zmian w Polsce na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego. W dokumencie zaprezentowano kluczowe wskaźniki monitorowania rynku badań JZP w tym dotyczące poziomu koncentracji rynku oraz ryzyk dla jakości badań sprawozdań finansowych. Materiał przedstawia także ramy prawne w zakresie komitetów audytu.
29 czerwca 2016

Ministerstwo Finansów informuje o wejściu w życie rozporządzenia

Ministerstwo Finansów w komunikacie przekazanym do KIBR  przypomniało, że od 17 czerwca 2016 r. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Oznacza to także, że przepisy obecnie obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie  mają zastosowanie w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z postanowieniami rozporządzenia.

28 czerwca 2016

O polskiej wersji wytycznych GRI G4 – pomoc dla firm w opracowaniu raportów niefinansowych

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do opracowania tego rodzaju dokumentów.  Wytyczne zaprezentowano podczas konferencji „Raportowanie niefinansowe w Polsce” 28 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju.
22 czerwca 2016

Nowe Standardy Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli przekazała przekład nowych, zatwierdzonych w 2013 r. standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Standardy definiują podstawowe zasady: w sektorze publicznym, kontroli finansowej, kontroli wykonywania zadań oraz kontroli zgodności.

Celem opracowania nowej wersji standardów było określenie miarodajnych i wspólnych dla wszystkich naczelnych organów kontroli ram odniesienia, niezbędnych do zapewnienia wiarygodności, jakości i profesjonalizmu kontroli w sektorze publicznym.

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami ISSAI 100-400

21 czerwca 2016

FEE podsumowała stan implementacji unijnej reformy

Federacja Europejskich Księgowych opracowała dokument, w którym podsumowuje stan implementacji unijnego rozporządzenia ws. badań JZP. FEE prezentuje także opcje, z których państwa członkowskie skorzystały w procesie implementacji i zauważa, że kraje poszły w kierunku europejskiego harmonizacji rynku.
17 czerwca 2016

KIBR obecny na IV Kongresie Morskim w Szczecinie

Przy budowaniu statków ważna jest współpraca – także z biegłym rewidentem. To jeden z wniosków bloku „Stocznie, żegluga i porty” w trakcie IV Kongresu Morskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele KIBR. Samorząd po raz pierwszy został zaproszony do udziału w wydarzeniu.

17 czerwca 2016

17 czerwca w życie weszło rozporządzenie ws. badań JZP

17 czerwca w życie wchodzą postanowienia unijnego rozporządzenia ws. wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Zmienią się regulacje dotyczące m.in. audytu oraz kontroli jakości badania sprawozdań finansowych tych jednostek. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała komunikat, w którym podpowiada, od kiedy i w jakim zakresie należy stosować nowe przepisy.

17 czerwca 2016

Ruszyły pierwsze szkolenia – MSB w praktyce

Warszawa jest pierwszym miastem, w którym biegli rewidenci wzięli udział w szkoleniach z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Organizatorami trzydniowych szkoleń są Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR.
17 czerwca 2016

KIBR partnerem tłumaczenia standardów raportowania niefinansowego – zapraszamy na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Raportowanie niefinansowe w Polsce”. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie polska wersja standardu raportowania GRI G4. KIBR był partnerem tłumaczenia.

15 czerwca 2016

Ministerstwo Finansów przychyli się do propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta - seniora

Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że resort przychyli się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta trwale niewykonującego zawodu. I zapowiada plany uruchomienia „rejestru biegłych rewidentów – seniorów”.

10 czerwca 2016

KIBR był partnerem sesji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

KIBR był partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa - jak uzdrowić system?” w trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestnicy rozmawiali o skali problemu, proponowanych zmianach prawnych i doświadczeniach różnych branż. W sesji wziął udział Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Gościem specjalnym debaty był Minister Finansów Paweł Szałamacha.
9 czerwca 2016

Konferencja "Dwa światy" za nami

W danych, które przetwarzają audytorzy, zaszyte są informacje interesujące dla rynku. Obok audytu można dostarczać raport z rekomendacjami czy rozwiązaniami konkretnych problemów - mówił Jacek Santorski na konferencji "Dwa Światy - audytora i biznesu. Zapraszamy do relacji z wydarzenia.
9 czerwca 2016

Seminarium CEDUR

Zapraszamy na seminarium CEDUR pt. "Obowiązki banków w zakresie planów recovery i resolution wynikające z Dyrektywy BRRD oraz projektu ustawy o BFG". Seminarium skierowane jest do przedstawicieli sektora bankowego.

 

9 czerwca 2016

Seminarium KNF „Badanie i ocena nadzorcza zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium „Badanie i ocena nadzorcza zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. Spotkanie kierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, w szczególności do osób zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem.

8 czerwca 2016

Sprawozdanie finansowe KIBR za 2015 r.

Realizując jeden z postulatów delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, na stronie internetowej KIBR zamieszczono pełne sprawozdanie finansowe samorządu za 2015 r., wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz opinią i raportem biegłego rewidenta. Komplet informacji w tym względzie dostępny jest tutaj.

7 czerwca 2016

KIBR partnerem tłumaczenia standardów raportowania niefinansowego – zapraszamy na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Raportowanie niefinansowe w Polsce”. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie polska wersja standardu raportowania GRI G4. KIBR jest partnerem tłumaczenia.

31 maja 2016

Sprawozdanie KNA

Informujemy, że Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za 2015 r. Sprawozdanie to uwzględnia także działania organów KIBR i Komisji Egzaminacyjnej w zakresie systemu nadzoru publicznego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
30 maja 2016

Czym jest a czym może być dla spółki audyt? – zapraszamy na konferencję „Dwa światy: audytora i biznesu”

O tym, jakie są oczekiwania przedsiębiorców względem audytorów mówi Agnieszka Gajewska, prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, organizatora konferencji „Dwa światy: audytora i biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo”. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Arkadach Kubickiego (Zamek Królewski w Warszawie).
27 maja 2016

Zapraszamy do debaty o perspektywach profesjonalizacji wyceny przedsiębiorstw w Polsce

Polskie towarzystwo ekonomiczne oraz Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zapraszają na debatę pt. „Perspektywy profesjonalizacji wyceny przedsiębiorstw w Polsce”.
24 maja 2016

Medale KIBR w 2016 r.

Przypominamy o możliwości przesyłania do Biura KIBR wniosków o przyznanie medalu KIBR.

Medal KIBR przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz KIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej. Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać regionalne oddziały samorządu, organy KIBR, a także poszczególni biegli rewidenci.

Wnioski (tylko i wyłącznie w formie pisemnej) z rekomendacją(-ami) o odznaczenie medalem KIBR będą przyjmowane do dnia 31 maja br. (warunkiem koniecznym do przyjęcia wniosku jest zawarcie w nim czytelnego podpisu wnioskującego wraz z podaniem adresu do korespondencji i/lub adresu email).

Wzór wniosku o przyznanie medalu oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie internetowej KIBR, pod adresem: www.kibr.org.pl/pl/samorzad

24 maja 2016

Oddział warszawski KIBR zaprasza do rozmowy o dobrej komunikacji

O tym, jak powinna wyglądać komunikacja na linii biznes-audytor będą rozmawiać uczestnicy konferencji Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie „Dwa światy: audytora i biznesu”. Konferencja odbędzie się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie 3 czerwca 2016 r. Zapraszamy do lektury rozmowy z Ewą Sowińską, zastępcą prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i przewodniczącą Komisji KRBR ds. szkoleń, która będzie jednym z panelistów konferencji.

23 maja 2016

Znamy wyniki tegorocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Orange Polska, Polpharma i Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. znalazły się na podium 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Gala ogłoszenia wyników odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 19 maja w Katowicach.
20 maja 2016

KIBR patronem XVI Konferencji Naukowej – "Zarządzanie wartością"

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów objęła patronatem XVI Konferencję Naukową Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego z cyklu "Zarządzanie wartością". Konferencja odbywać się będzie w dniach 8-11 października 2016 r. podczas rejsu z Gdańska do Szwecji. Zapraszamy do udziału. 
20 maja 2016

Zapraszamy na konferencję Instytutu Audytorów Wewnętrznych

“Trzy linie obrony. Przeżytek czy skuteczny system ochrony w turbulentnym środowisku?” to temat tegorocznej konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. KIBR jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w hotelu Marriott w Warszawie.

18 maja 2016

19 maja Prezes KRBR wystąpi na Europejskim Kongresie Gospodarczym

KIBR będzie partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?” w trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W panelu udział weźmie Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Panel otworzy wystąpienie Ministra Finansów Pawła Szałamachy. Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzenia.

17 maja 2016

Ruszyły zapisy na XVII Doroczną Konferencję Audytingu

Unijna reforma rynku audytorskiego, międzynarodowe standardy badania i ryzyko w pracy biegłego rewidenta to główne tematy tegorocznej Konferencji Audytingu. Ponad 300 uczestników w trakcie trzech dni będzie rozmawiało o bieżących wyzwaniach rynku audytu. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku.

12 maja 2016

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2016 roku

Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, przygotowywanych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, z wykładowcami seminariów w 2016 roku. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

6 maja 2016

Niebawem ruszą zapisy na XVII Doroczną Konferencję Audytingu

„Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej?” – pod takim hasłem przewodnim odbywać się będzie tegoroczna edycja Konferencji Audytingu. Spotkanie odbędzie się w dniach 17-19 października 2016 roku. Niebawem ruszą zapisy do udziału w wydarzeniu.

6 maja 2016

Przewodnik IFAC po usłudze przeglądu dostępny po polsku

Dostępna jest już polskojęzyczna wersja Przewodnika przeprowadzania usług przeglądu IFAC. Przewodnik stanowi zbiór wyjaśnień i wskazówek jak zaplanować, przeprowadzić i wydać opinię z przeglądu sprawozdania finansowego. Materiał zawarty w przewodniku stanowić może również pomoc przy wykonywaniu innych usług związanych z weryfikacją sprawozdań lub ksiąg rachunkowych. Tłumaczenie zostało zapewnione dzięki finansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

– Przegląd staje się uznawaną alternatywą dla tych przedsiębiorstw, które zwolnione są z prawnego obowiązku badania sprawozdania finansowego, ale chcą zweryfikować rachunkowość w firmie. Dlatego staramy się rozwijać i promować wiedzę o tej usłudze – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Więcej na temat przewodnika, jak i samej usługi przeglądu sprawozdania finansowego w rozmowie z Krzysztofem Burnosem. Zachęcamy do lektury wywiadu.

Podręcznik można pobrać bezpłatnie tutaj w wersji PDF.

4 maja 2016

Zapraszamy na konferencję „Dwa światy: audytora i biznesu”

Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza na rozmowę, o tym jak jest postrzegana, jak wygląda i jak powinna wyglądać współpraca biegłego rewidenta z biznesem. Na pytania, o to jakie są korzyści z audytu i jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo odpowiedzi będą szukali uczestnicy konferencji „Dwa światy: audytora i biznesu” organizowanej 3 czerwca 2016 r. w warszawskich Arkadach Kubickiego.

2 maja 2016

Biegli rewidenci dostaną narzędzia pomocne w raportowaniu danych niefinansowych

Osoby odpowiedzialne za raportowanie danych niefinansowych mogą teraz skorzystać z praktycznego przewodnika po raportowaniu. Niebawem dostępna będzie także polska wersja najnowszych standardów raportowania CSR a biegli rewidenci już mogą skorzystać z tłumaczenia dokumentu FEE na temat ich roli w weryfikacji informacji niefinansowych. KIBR ma swój udział w tych projektach.

28 kwietnia 2016

Jest stanowisko KIBR w sprawie projektu nowej ustawy

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach. Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem władz samorządu niezbędne będzie zorganizowanie kolejnej konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

28 kwietnia 2016

KRBR przyjęła wytyczne organizacyjno-metodyczne do ODZ dla biegłych rewidentów w 2017 roku

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła postanowienie w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2017 roku.

Wytyczne dedykowane są jednostkom prowadzącym obligatoryjne szkolenia zawodowe dla biegłych rewidentów i zostały podzielone na części, dotyczące: przepisów prawa i regulacji dotyczących szkoleń, ich tematyki, metodyki i sposobu prowadzenia zajęć, wymogów w zakresie wykładowców, materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, a także obowiązków jednostki uprawnionej do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Zachęcamy do lektury postanowienia oraz wytycznych.

26 kwietnia 2016

KIBR partnerem sesji VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Ponad dwa tysiące zarejestrowanych uczestników, czołowi przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i mediów. Trzy dni debat, sesji i międzynarodowe fora gospodarcze. W dniach 18-20 maja odbędzie się ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego. KIBR został partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?”.

26 kwietnia 2016

Blisko tysiąc osób zgłosiło się na szkolenia - MSB w praktyce

Dobiegła końca rekrutacja uczestników trzydniowych szkoleń z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce finansowanych przez Bank Światowy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 970 biegłych rewidentów zgłosiło chęć udziału w projekcie. KIBR uruchomi dodatkowe grupy szkoleniowe.

21 kwietnia 2016

Znamy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach

Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach. W nowych założeniach uwzględniono dużą część postulatów zgłaszanych przez KIBR w toku konsultacji społecznych. Wciąż są jednak w projekcie zapisy, które budzą niepokój środowiska. Czas na przyjęcie nowej ustawy regulator ma do 17 czerwca bieżącego roku.

20 kwietnia 2016

KIBR na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej

Krzysztof Burnos, prezes KRBR na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej apelował o ustawowe uregulowanie problemu emerytowanych biegłych rewidentów, którzy nie wykonują już zawodu. Członkowie Komisji zapowiedzieli konkretne działania w tej sprawie.

20 kwietnia 2016

Medale KIBR w 2016 r.

W związku z planowanym w połowie czerwca br. posiedzeniem Kapituły Medalu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, informujemy o możliwości przesyłania do Biura KIBR wniosków o przyznanie medalu KIBR.

Medal KIBR przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz KIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej. Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać regionalne oddziały samorządu, organy KIBR, a także poszczególni biegli rewidenci.

Wnioski (tylko i wyłącznie w formie pisemnej) z rekomendacją(-ami) o odznaczenie medalem KIBR będą przyjmowane do dnia 31 maja br. (warunkiem koniecznym do przyjęcia wniosku jest zawarcie w nim czytelnego podpisu wnioskującego wraz z podaniem adresu do korespondencji i/lub adresu email).

Wzór wniosku o przyznanie medalu oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie internetowej KIBR, pod adresem: www.kibr.org.pl/pl/samorzad

20 kwietnia 2016

Zasady prowadzenia poszerzonego badania banków spółdzielczych za rok 2015

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie wykonywania przez biegłych rewidentów poszerzonego badania sprawozdania finansowego banków spółdzielczych za rok 2015
19 kwietnia 2016

KIBR patronem XI edycji konkursu – Dyrektor finansowy roku

Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Po raz pierwszy KIBR został zaproszony do objęcia projektu patronatem.

15 kwietnia 2016

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji upubliczniono nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło treść projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Poprzedni projekt (był to projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw) Ministerstwo Finansów upubliczniło w listopadzie 2015 r. Ze względu na krótki termin dla Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do wniesienia uwag do projektu, prosimy o przesyłanie Państwa uwag, które będą analizowane i brane pod uwagę w odpowiedzi samorządu.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu i przekazywania uwag do KIBR na adres biuro@kibr.org.pl do 20 kwietnia br. zgodnie z załączonym szablonem.

14 kwietnia 2016

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 roku

Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, przygotowywanych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, z wykładowcami planującymi prowadzenie tych seminariów w 2016 roku (więcej informacji).
11 kwietnia 2016

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia - MSB w praktyce

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Szkolenia będą realizowane od czerwca do października br. w pięciu miastach Polski. Organizatorami szkoleń są Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR.

8 kwietnia 2016

Już jest dostępny nowy alert o KSRF 265

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert. Omawiany Krajowy Standard Rewizji Finansowej 265 dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za odpowiednie komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej, rozpoznanych podczas badania sprawozdań finansowych.

Zachęcamy do lektury alertu.

8 kwietnia 2016

Seminarium doktoranckie z zakresu rachunkowości

Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz WHU – Otto Beisheim School of Management zapraszają na czterodniowe seminarium doktoranckie z zakresu rachunkowości. Seminarium odbędzie się w Niemczech w dniach 11-14 lipca 2016 r.

7 kwietnia 2016

11 kwietnia ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia – MSB w praktyce

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR zapraszają na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Szkolenia będą realizowane od czerwca do października br. w pięciu miastach Polski. Rejestracja na szkolenia rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek. 

6 kwietnia 2016

Nowe publikacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dostępne na stronie MF

W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracą z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały następujące dokumenty:

- Publiczne Oświadczenie FATF – 19 lutego 2016 r., dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 19 lutego 2016 r., przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

6 kwietnia 2016

Krajowa Komisja Nadzoru aktywna na arenie międzynarodowej

Przedstawiciele Krajowej Komisji Nadzoru byli obecni na warsztacie w ramach Sieci Zapewnienia Jakości - Quality Assurance Network-Audit. Spotkanie w Bukareszcie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie nadzoru samorządowego i publicznego między instytutami członkowskimi QAN-Audit.

5 kwietnia 2016

Kompetentny tłumacz - ważne ogniwo w komunikacji biznesowej

KIBR został partnerem II Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny. Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2 kwietnia 2016

Bank Światowy poszukuje konsultantów do realizacji projektów szkoleniowych i doradczych

Bank Światowy rozpoczął poszukiwania specjalistów do realizacji ośmiu projektów szkoleniowych oraz jednego projektu doradczego. Projekty dotyczą m.in. przeprowadzenia szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu innych usług biegłego rewidenta.

24 marca 2016

KIBR z PID o planowanych zmianach na rynku audytu

10 marca w Gdańsku odbył się warsztat zorganizowany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Polski Instytut Dyrektorów oraz ACCA. Spotkanie poświęcone było planowanym zmianom na rynku audytu.

24 marca 2016

Spotkanie dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych

Informujemy, że spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, wydawanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na 2016 rok, z wykładowcami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów odbędą się w siedzibie Zarządu Głównego SKwP, Warszawa, ul. Górnośląska 5 w następujących terminach:

30 czerwca 2016 r. (czwartek)

9.00-12.00 – Zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia Dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. – dr Władysław Fałowski,

12.30-15.30 – Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym – prof. Zbigniew Luty, dr Piotr Luty, Monika Markisz

1 lipca 2016 r. (piątek)

9.00-12.00 – Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe – Dorota Sowińska-Kobelak,

12.30-15.30 – Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe – Monika Iwaniec.

W kwestii szczegółowych informacji dotyczących udziału w ww. spotkaniach prosimy o bezpośredni kontakt z p .Jolantą Marchwicką, tel. (22) 583 49 30, email: jolanta.marchwicka@skwp.pl.

23 marca 2016

KIBR i Instytut Audytorów Wewnętrznych zapraszają na konferencję

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zapraszają na spotkanie o przywództwie i zarządzaniu wiedzą, cyberbezpieczeństwie i IT oraz metodyce pracy i procesach operacyjnych.

23 marca 2016

KRBR zwraca uwagę na badanie SKOK

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie wybranych aspektów wykonania badania sprawozdania finansowego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za 2015 rok.

23 marca 2016

KRBR wydała także komunikat w sprawie wyjaśnienia zapisów zawartych w KSRF nr 1 ustęp 7

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie stosowania zapisów ustępu 7 Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że decyzja o zastosowaniu ww. przepisu przez biegłego rewidenta nie ma charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w konkretnej sytuacji, uwzględniając realia prawne ww. przepisu, to biegły rewident rozstrzyga o zastosowaniu MSB.

Więcej szczegółów w treści komunikatu

22 marca 2016

KIBR dołączył do międzynarodowej inicjatywy na rzecz promowania wysokiej jakości wzorców edukacji

KIBR został 12 instytutem zawodowych księgowych z Unii Europejskiej, który dołączył do inicjatywy Common Content Project na rzecz rozwoju i ujednolicenia zasad kształcenia biegłych rewidentów. Eksperci przekonują, że wzorce wysokiej jakości edukacji przyczynią się do wzmocnienia jakości badań w Polsce i całej Unii Europejskiej.

17 marca 2016

KNF przypomina biegłym rewidentom o nowych przepisach w związku z badaniem sprawozdań towarzystw ubezpieczeniowych i zakładów reasekuracji

Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie skierowanym do biegłych rewidentów i firm audytorskich przypomina o nowych przepisach, którymi objęte są towarzystwa ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji. Organ nadzoru wskazuje także oczekiwania wobec audytorów badających sprawozdania finansowe tych jednostek.

17 marca 2016

Alert dotyczący KSRF 260 już dostępny

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała alert wyjaśniający Krajowy Standard Rewizji Finansowej 260. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór.

Zapraszamy do lektury nowego alertu. 

11 marca 2016

Firma-Idea to nie idealizm, to logiczny pragmatyzm

Czy "firmy idee" są przyszłością biznesu? Czy wyjście poza wskaźniki efektywności ekonomicznej może się firmie opłacać? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy spotkania o idei "Open eyes economy" zorganizowanego 1 marca br. przez KIBR i ACCA, a poświęconego nowemu podejściu do wartości w biznesie.

7 marca 2016

Biegli rewidenci potrzebują miękkich umiejętności

Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę ofertę kursów dla biegłych rewidentów.

4 marca 2016

KIBR działa na rzecz biegłych rewidentów seniorów

Z inicjatywy KRBR uhonorowano najstarszych reprezentantów profesji biegłego rewidenta w kraju. - To osoby, które tworzyły ten zawód w Polsce. Powinny zostać docenione, zauważone i uhonorowane - mówi Maciej Ostrowski, prezes RO KIBR w Poznaniu. Temat biegłych rewidentów seniorów jest też jednym z priorytetów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do uregulowania w najbliższym czasie.

2 marca 2016

Zapraszamy na spotkanie pt. "MSSF 16 - zmiana ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu"

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, ACCA Polska oraz EY Academy of Business serdecznie zapraszają 17 marca 2016 roku na spotkanie CPD pt: "MSSF 16 - zmiana ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

1 marca 2016

Szkoła Główna Handlowa zaprasza na II debatę podatkową

3 marca br. odbędzie się druga otwarta debata podatkowa Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania będzie „podatek bankowy”. Zapraszamy do udziału biegłych rewidentów.

Uczestnicy drugiej debaty podatkowej będą dyskutować m.in. o konstrukcji podatku bankowego, o potencjalnych skutkach dla polskiej gospodarki i systemu bankowego oraz o alternatywnych koncepcjach obciążenia sektora finansowego. Z wykładem wprowadzającym wystąpi prof. dr hab. Konrad Raczkowski. Głos zabierze także Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 3 marca br. w godzinach 17.00-19.30 w auli I w bud. C, al. Niepodległości 128.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu biegłych rewidentów.

1 marca 2016

Przetargi o audyt z błędnymi zapisami

Biuro prasowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zainspirowało publikację w Dzienniku Gazecie Prawnej na temat wadliwych zapisów w przetargach i konkursach na badanie sprawozdań finansowych. KIBR zwraca uwagę opinii publicznej na poważny problem złych praktyk rynkowych i stawia pytanie, czy biegły rewident ma prawo, powinien brać udział we wspomnianych przetargach i konkursach. Temat komentuje w artykule Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Swoją opinię przedstawił także prof. Marek Wierzbowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do lektury publikacji w wersji elektronicznej.

23 lutego 2016

Jest nowy ramowy harmonogram przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów

KRBR przyjęła uchwałę w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów. Ustalono m.in. ramowy harmonogram przeprowadzania egzaminów z konkretnych tematów.

Harmonogram

22 lutego 2016

Będzie nowa jakość w szkoleniach dla biegłych rewidentów

Jak zaprojektować edukację biegłych rewidentów? Jak stworzyć dla audytorów bogatą i ciekawą ofertę szkoleniową, przełamując problemy z kształceniem osób dorosłych – zastanawiali się uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Komisję ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

18 lutego 2016

Badanie sprawozdań finansowych regulacyjnych i informacji finansowych regulacyjnych określonych przepisami prawa energetycznego

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych regulacyjnych i informacji finansowych regulacyjnych określonych przepisami art. 44 prawa energetycznego. Komunikat zawiera wytyczne do badania i wzory opinii. Zapraszamy do zapoznania się.
18 lutego 2016

KIBR mówi, jak prawidłowo realizować obowiązki wynikające z art. 88 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 88 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
18 lutego 2016

KIBR opracował wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji z badania

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała wskazówki dotyczące wybranych aspektów sporządzania dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego.
18 lutego 2016

Alert dotyczący KSRF 250 już dostępny

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert dotyczący krajowego standardu rewizji finansowej 250. Standard mówi o odpowiedzialności biegłego rewidenta za uwzględnienie podczas badania sprawozdań finansowych aspektu przestrzegania przez badaną jednostkę przepisów prawa i regulacji.

Zapraszamy do lektury nowego alertu KIBR.

18 lutego 2016

Bezpłatne szkolenia z MSSF dla kandydatów na biegłych rewidentów

Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów do udziału w bezpłatnym, trzydniowym, szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

17 lutego 2016

Odbyła się konferencja szkoleniowa Krajowej Komisji Nadzoru

Za nami kolejna cykliczna konferencja szkoleniowa dla kontrolerów i wizytatorów Krajowej Komisji Nadzoru, w czasie której odbyła się m.in. uroczystość powołania nowych wizytatorów na kadencję 2016-2019. Na wniosek Krajowej Komisji Nadzoru przyznane także zostały odznaczenia osobom pełniącym tę funkcję w poprzednich kadencjach.

17 lutego 2016

Nowy nadzór, nowe kary. Czy jesteś na to gotów? – zapraszamy na warsztat PID

Kierunki zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej i to jak się do nich przygotować to główne tematy marcowego warsztatu Polskiego Instytutu Dyrektorów, którego patronem merytorycznym jest KIBR.

16 lutego 2016

Można sprawnie wypełnić sprawozdanie P11 za pośrednictwem strony KIBR

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych mogą skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kibr.org.pl wypełniając sprawozdanie P11. KIBR usprawnił korzystanie z elektronicznego formularza. Dzięki temu można go wypełnić szybciej niż dotychczas.

12 lutego 2016

Czy "Firmy-Idee" są przyszłością biznesu? Spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz ACCA mają przyjemność zaprosić na spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem i Mateuszem Zmyślonym, na temat filozofii "Open Eyes Economy" i nowego podejścia do prowadzenia biznesu, pt. "Firma-Idea".

8 lutego 2016

KIBR rozmawia o rozwiązaniach regulacyjnych dla biegłych rewidentów seniorów

Prezes KRBR spotkał się z przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawie odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności audytorów. Spośród 7 tys. polskich biegłych rewidentów aż 3,3 tys. jest w wieku powyżej 60 lat.

4 lutego 2016

Potrzebne reformy w zakresie funkcjonowania zawodu i samorządu

Poprawa systemu nadzoru nad zawodem, tak by był bardziej użyteczny, reforma szkoleń kandydatów i biegłych rewidentów oraz zmiany w modelu biznesowym KIBR na bardziej rentowny - to główne wnioski autorów trzeciego raportu dotyczącego przestrzegania standardów i kodeksów w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej (ROSC) w Polsce.

4 lutego 2016

Musimy rozmawiać o edukacji biegłych rewidentów

KIBR organizuje spotkanie dla przedstawicieli regionalnych oddziałów oraz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, by wspólnie rozmawiać o aktualnych potrzebach szkoleniowych biegłych rewidentów. 

4 lutego 2016

Alert dotyczący KSRF 240 już dostępny

Krajowy Standard Rewizji Finansowej 240 dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw. Standard ma pomóc biegłemu w ocenie ryzyka istotnego zniekształcenia powstałego w wyniku oszustwa i zaprojektowaniu procedur służących wykryciu tego zniekształcenia. Zachęcamy do lektury nowego alertu KIBR.

2 lutego 2016

Już jest dostępny roczny plan kontroli w pozostałych podmiotach na rok 2016

Krajowa Komisja Nadzoru przyjęła i opublikowała roczny plan kontroli na 2016 rok w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Plan odnosi się do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych niewykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (tzw. pozostałe podmioty). Zachęcamy do zapoznania się z planem.

Roczny plan kontroli w pozostałych podmiotach na rok 2016

28 stycznia 2016

Polska wersja raportu FEE już dostępna

KIBR udostępnił polską wersję raportu Federacji Europejskich Księgowych (Fédération des Experts-comptables Européen) pt. "Wybór biegłego rewidenta. W kierunku dobrych praktyk". Dokument ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk pozwalających na stosowanie najwyższych standardów przy wyborze biegłego rewidenta.

28 stycznia 2016

Przypominamy o możliwości wypełnienia sprawozdania P11 za pośrednictwem strony KIBR

Już ponad 100 podmiotów uprawnionych zdecydowało się na skorzystanie z możliwości wypełnienia sprawozdania P11 za 2015 rok za pośrednictwem strony KIBR. Internetowy formularz jest jeszcze bardziej przejrzysty i użyteczny. Zmniejsza także prawdopodobieństwo popełnienia błędu. 
25 stycznia 2016

KIBR wspiera biegłych rewidentów w rozwoju kompetencji cyfrowych

Już działa portal otwartych zasobów edukacyjnych KIBR. Projekt powstał z myślą o wszystkich biegłych rewidentach pragnących podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach. Stworzenie portalu ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród biegłych rewidentów.

22 stycznia 2016

Nowe obowiązki informacyjne i nowe opłaty dla emitentów – zapraszamy na warsztat PID

Polski Instytut Dyrektorów zaprasza na warsztat o konsekwencjach implementacji nowych obowiązków i opłat emitentów, zmianach istniejących oraz planach kolejnych zmian w prawie polskim. Warsztat odbędzie się 25
lutego 2016 r.
21 stycznia 2016

Konferencja „Optymalizacja podatkowa za i przeciw"

Zapraszamy do udziału w III Naukowo – Zawodowej konferencji organizowanej w ramach współpracy Regionalnego Oddziału KIBR w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Spotkanie 9 lutego będzie poświęcone wadom i zaletom optymalizacji podatkowej.

21 stycznia 2016

KNF przypomina o nowych obowiązkach sprawozdawczych dla SKOK

Od 1 stycznia 2016 r. sprawozdania finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2015 rok powinny zostać sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. KNF w piśmie skierowanym do wiadomości KIBR zwraca uwagę na obszary, które zdaniem nadzoru finansowego, wymagają szczególnej uwagi podczas wykonywania prac związanych z zamknięciem 2015 roku.

Zachęcamy do lektury pisma.

18 stycznia 2016

Do 30 stycznia można zgłosić się na bezpłatne szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

Biegli rewidenci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. usług poświadczających dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, usług wyceny czy audytu projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych. Do 30 stycznia 2016 r. można zgłaszać deklarację chęci uczestnictwa w szkoleniach.

14 stycznia 2016

FEE pyta młodych o etykę – zapraszamy do udziału w badaniu

Federacja Europejskich Księgowych zaprasza kandydatów do zawodu i biegłych rewidentów z maksymalnie pięcioletnim stażem do wypełnienia ankiety na temat etycznego postępowania oraz posiadanych w tym zakresie kompetencji.

12 stycznia 2016

Alert dotyczący KSRF 230 już dostępny

Zapraszamy do lektury nowego alertu wyjaśniającego Krajowy Standard Rewizji Finansowej 230. Standard dotyczy dokumentacji z badania sprawozdań finansowych, a w szczególności odpowiedzialności biegłego rewidenta za jej sporządzenie oraz charakteru i przeznaczenia dokumentacji z badania.

Przypominamy, że dotychczasowe alerty dostępne są w siedzibach Regionalnych Oddziałów KIBR oraz na stronie KIBR.

8 stycznia 2016

Silna profesja to silna gospodarka - wynika z raportu IFAC

IFAC w swoim raporcie wykazał, że wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z odsetkiem zatrudnionych księgowych i biegłych rewidentów. Zawodowi księgowi wspierają wzrost gospodarczy poprzez promowanie przejrzystości i wydajności. To przełomowe badanie, po raz pierwszy ukazano powiązanie między wielkością zawodu a rozwojem poszczególnych gospodarek.

7 stycznia 2016

Do 15 stycznia można wypełnić ankietę oceniającą DKA

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Dorocznych Konferencji Audytingu. Państwa opinie pozwolą nam w przyszłości organizować wydarzenie w jeszcze wyższym stopniu odpowiadające na potrzeby i oczekiwania członków naszego samorządu.

Ankietę można wypełnić do 15 stycznia na stronie www.prepost.pl/kibr, zajmuje to nie więcej niż 5 minut.

7 stycznia 2016

Biegłych rewidentów czekają zmiany w zasadach etyki

Bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności i zaistnienia konfliktu interesów – to najistotniejsze zmiany w kodeksie etyki, które przyjęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, a Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła. Uchwała wejdzie w życie 11 lutego 2016 r.

4 stycznia 2016

Duże usprawnienia w systemie wystawiania zaświadczeń

KIBR usprawnił system wystawiania zaświadczeń dla biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Teraz każdy będzie mógł wygenerować takie zaświadczenie samodzielnie ze strony KIBR. Zajmie to kilka minut.

30 grudnia 2015

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę prawną Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

W konkursie mogą wziąć udział Kancelarie Prawne, które:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ofertę należy przesłać e-mailem w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r., do godz. 16.00 na adres
e-mail: lukasz.jasinski@kibr.org.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Łukaszem Jasińskim pracownikiem Działu Prawnego: tel. 22 637 30 81-83 wewn. 122, e-mail: lukasz.jasinski@kibr.org.pl.

Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia.

23 grudnia 2015

Zapraszamy do zapoznania się z nowym alertem dot. KSRF 220

Już jest dostępny nowy alert poświęcony omówieniu Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 220. Standard dotyczy kontroli jakości badania sprawozdań finansowych . Zapraszamy do lektury alertu.

22 grudnia 2015

Nowe publikacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dostępne na stronie MF

W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracą z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały następujące dokumenty:

- Publiczne Oświadczenie FATF - 23 października 2015 r., dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 23 października 2015 r., przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

22 grudnia 2015

KNA przyjęła plan działania na 2016 r.

W dniu 21 grudnia br. Komisja Nadzoru Audytowego opublikowała plan działania Komisji na 2016 r.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który dostępny jest tutaj.

22 grudnia 2015

Współpraca ze środowiskiem naukowym ważna dla biegłych rewidentów

– Współpraca biegłych rewidentów i środowiska akademickiego ma kapitalne znaczenie dla przyszłości naszej profesji – podkreślał Krzysztof Burnos podczas wystąpienia na międzynarodowej konferencji Current Economic & Social Topics International Colloquium CEST 2015.

18 grudnia 2015

Zapraszamy do zgłaszania deklaracji uczestnictwa w szkoleniach z innych usług biegłego rewidenta

Do 30 stycznia 2016 r. można zgłaszać deklarację chęci uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. Biegli rewidenci będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu m.in. usług poświadczających np. dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, usług wyceny czy audytu projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych. Wszystkie tematy szkoleń dostępne są w ankiecie opublikowanej na osobistych profilach biegłych na stronie www.kibr.org.pl. Oświadczenie o chęci uczestniczenia w wybranych szkoleniach można złożyć za pośrednictwem wspomnianej ankiety. 

Projekt cyklu szkoleń jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

18 grudnia 2015

Będą bezpłatne szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

KIBR planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. Do 30 stycznia 2016 r. można zgłaszać deklarację chęci uczestnictwa w szkoleniach. Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

17 grudnia 2015

Projekty stanowisk KSR dotyczące inwentaryzacji oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji następujące projekty:

- Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” (Komitet oczekuje na uwagi i propozycje do projektu standardu do dnia 20 stycznia 2016 r.),

- stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (w tym przypadku termin zgłaszania uwag do projektu stanowiska to dzień 31 stycznia 2016 r.).

Teksty ww. dokumentów są dostępne pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy/.

Prosimy o przesyłanie uwag do ww. projektów bezpośrednio do KSR na adres: sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

17 grudnia 2015

Ruszyła procedura przetargowa na realizację szkoleń ze stosowania MSB

Do 30 grudnia 2015 r. firmy mogą przystąpić do przetargu na realizację szkoleń zrealizowanych w porozumieniu z KIBR i Ministerstwem Finansów przez Bank Światowy w ramach grantu szwajcarskiego. Szkolenia mają przygotować biegłych rewidentów do świadczenia usług zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Badania (MSB).
15 grudnia 2015

Nowy Alert o KSRF 210 jest już dostępny

Omówieniu Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 210 poświęcono nowy alert Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Standard dotyczy uzgadniania warunków zlecenia badania. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem. 

10 grudnia 2015

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej DKA

Do 15 stycznia 2016 r. można wypełnić ankietę oceniającą Doroczne Konferencje Audytingu. Zebrane opinię pozwolą w przyszłości organizować wydarzenie w jeszcze wyższym stopniu odpowiadające na Państwa potrzeby i oczekiwania.

10 grudnia 2015

Członkowie KIBR w TVP Gdańsk o zawodzie biegłego rewidenta

Na zaproszenie Piotra Świąca z programu Forum Gospodarcze, emitowanego w TVP Gdańsk, biegli opowiadali o znaczeniu profesji, korzyściach jakie biznes czerpie z szerokiej współpracy z rewidentami i przyszłości zawodu.

10 grudnia 2015

KIBR patronem konferencji naukowej CEST 2015

Rynki kapitałowe, systemy emerytalne, nierówności na rynku pracy oraz przedsiębiorczość i innowacyjność to cztery tematy międzynarodowej konferencji naukowej Current Economic & Social Topics International Colloquium CEST 2015. Uczestnicy wysłuchają też wykładu noblisty Edward’a C. Prescott’a. KIBR jest patronem wydarzenia.

7 grudnia 2015

Uruchamiamy KIBR Alert. System powiadomień o zmianach w przepisach

O Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej 200 i jego zgodności z Międzynarodowymi Standardami Badania donosi pierwszy KIBR – ALERT, opracowany przez Komisję ds. Standaryzacji. To nowe narzędzie komunikacji wdrażane przez Samorząd pozwoli biegłym szybciej dowiedzieć się o zmianach w przepisach.

2 grudnia 2015

Znowelizowane brzmienie art. 65 ustawy o rachunkowości obowiązuje po raz pierwszy dla opinii dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z właściwym rozpoznaniem daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowych wymogów dotyczących treści opinii wynikających z art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. – dalej „ustawa o rachunkowości”) zmienionego na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333 – dalej: "ustawa zmieniająca") Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wystąpiła z pytaniem do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej potwierdziła stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, że znowelizowane ustawą zmieniającą brzmienie art. 65 ustawy o rachunkowości obowiązuje po raz pierwszy dla opinii dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016.

Kopia pisma z dnia 28.10.2015 r. Prezesa KRBR do Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej (załącznik w formacie pdf)

Kopia odpowiedzi Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej z dnia 30.11.2015 r. (załącznik w formacie pdf)

2 grudnia 2015

Jest stanowisko KIBR w sprawie zmienionego projektu założeń do ustawy

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie nowego projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Prezentuje w nim kolejną grupę uwag do najnowszych rozwiązań. Zdaniem władz samorządu niezbędne będzie zorganizowanie kolejnej konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

1 grudnia 2015

Seminarium dla sektora bankowego

W serwisie internetowym UKNF dostępny jest formularz zgłoszeniowy na seminarium CEDUR "Zmiany w hipotece odwróconej. Aspekty praktyczne stosowania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.", które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku.

Więcej informacji o seminarium oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się w poniższym odnośniku.

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_12_11.html

1 grudnia 2015

Seminarium dla przedstawicieli rynku kapitałowego

W serwisie internetowym UKNF dostępny jest formularz zgłoszeniowy na seminarium CEDUR "Prospekt emisyjny i oferta publiczna - wybrane zagadnienia praktyczne", które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku.

Więcej informacji o przedmiotowym seminarium oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się w poniższym odnośniku.

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_12_14.html

1 grudnia 2015

KIBR aktywny w debacie gospodarczej

Tylko w listopadzie przedstawiciele samorządu uczestniczyli w kilku ważnych wydarzeniach m.in. w konferencjach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Szkoły Głównej Handlowej i Polskiego Instytutu Dyrektorów. KIBR był partnerem dwóch ostatnich.

24 listopada 2015

W CSR powinny być zaangażowane wszystkie organy spółki

CSR to filozofia prowadzenia biznesu. Dlatego powinny być w niego zaangażowane zarówno zarząd jak i rada nadzorcza spółki. O roli kluczowych organów w firmie we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiali 19 listopada uczestnicy konferencji, której jednym z partnerów był KIBR.

23 listopada 2015

Do 30 listopada br. można wypełnić ankietę IFAC 2015

Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznym ogólnoświatowym badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych.

19 listopada 2015

Komunikat KRBR ws. usługi poświadczającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej

W związku z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478), regulującej m.in. kwestię wydania przez biegłego rewidenta opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała w dniu 18 listopada br. komunikat, w którym przypomina o kluczowych elementach związanych z realizacją ww. usługi poświadczającej.

18 listopada 2015

Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Powiatu w Olsztynie działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
16 listopada 2015

Warsztat PID „Nowy nadzór? 4 mln kary? Czy jesteś na to gotów?"

Zapraszamy na warsztat Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów „Nowy nadzór? 4 mln kary? Czy jesteś na to gotów?", który odbędzie się 27 listopada (piątek) 2015 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Bristol w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44.

16 listopada 2015

Ważne zmiany w zasadach odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za 2015 rok - pobierz informator

Trzyletni okres rozliczeniowy, możliwość samokształcenia, nowe obowiązki dokumentacyjne i zrównanie obowiązków dla wykonujących zawód i niewykonujących go – to główne zmiany w zasadach odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

13 listopada 2015

KIBR zaangażowany w tworzenie rekomendacji dotyczących rozwoju rynku finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego wydała rekomendacje dotyczące nakreślenia krytycznych dla rynku finansowego zadań. Dokument ma być drogowskazem dla regulatora. Z ramienia KIBR w prace Rady zaangażowana jest prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska.
12 listopada 2015

Wymagający audytor pierwszym weryfikatorem jakości raportu

Znamy laureatów kolejnej edycji konkursu na najlepsze raporty roczne. Wysoka jakość sprawozdań to też zasługa audytorów, którzy stawiają wysokie wymagania swoim klientom. W trakcie tegorocznej gali KIBR wręczył statuetkę dwójce księgowych, pod których nadzorem raporty roczne od 10 lat znajdują się wśród laureatów konkursu "The Best Annual Report".

12 listopada 2015

Jest nowy projekt założeń do ustawy. Do 19 listopada można zgłaszać uwagi. KIBR pracuje nad stanowiskiem

Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument powstał po szerokich konsultacjach społecznych zakończonych konferencją uzgodnieniową. Do 19 listopada można zgłaszać uwagi do projektu.

10 listopada 2015

KIBR zaprasza na konferencję o roli zarządów i rad nadzorczych w CSR

KIBR została partnerem merytorycznym konferencji "Praktyki odpowiedzialnego biznesu - rola zarządów i rad nadzorczych". Konferencja odbędzie się już 19 listopada w Warszawie. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

10 listopada 2015

Zapraszamy do obejrzenia, jak o przyszłości profesji dyskutowano podczas DKA

Dyskusje panelowe w trakcie tegorocznej DKA zdominowały tematy zmian w systemie nadzoru nad zawodem oraz w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Więcej o przyszłości profesji we fragmentach wystąpień ekspertów podczas XVI Dorocznej Konferencji Audytingu.

10 listopada 2015

Stanowisko KSR ws. wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe funduszów własnych

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował odpowiedź na uwagi i opinie do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
6 listopada 2015

Konferencja Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na XI Konferencję PolCAAT'2015
"Modele ochrony w dobie cyber-zagrożeń oraz rola audytu w systemie bezpieczeństwa", która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Dla członków KIBR obowiązuje 10% rabat.
Więcej informacji na stronie Konferencji.
6 listopada 2015

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów poszukuje kolejnych kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej (kontrolera - 2 etaty) w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w tym Departamencie.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 listopada 2015 r.
Szczegółowe informacje: http://www.mf.gov.pl/web/bip/no-cache/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach?job_app_id=45503
4 listopada 2015

Rada legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów oceniła projekt zmian w ustawie

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów na wniosek prezesa Rządowego Centrum Legislacji wydała opinię o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw.

30 października 2015

Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej (kontrolera) w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w tym Departamencie.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje: http://www.mf.gov.pl/web/bip/no-cache/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach?job_app_id=45005

29 października 2015

XVI DKA pod znakiem przyszłości zawodu

Trzy dni obrad, 17 wykładów gości z kraju i zagranicy, dwie debaty panelowe i organizowana po raz pierwszy dyskusja środowiskowa. Podsumowujemy XVI Doroczną Konferencję Audytingu.

23 października 2015

XVI DKA – relacja na żywo

W dniach 21-23 października br. w Jachrance k. Warszawy odbyła się XVI Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem tegorocznej konferencji były Zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej.

22 października 2015

Konferencja w RO KIBR w Poznaniu

4.11.2015 r. zapraszamy na XI Konferencję Naukowo-Zawodową organizowaną przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, Katedrę Rachunkowości UE w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Konto". Tematem konferencji jest Rola rachunkowości i rewizji finansowej w ochronie obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządowych.

Szczegółowe informacje www.poznan.kibr.org.pl

21 października 2015

Startuje pierwszy Sustainability Reporting Week

KIBR jest partnerem gdańskiej edycji Sustainability Reporting Week. W dniach 26-30 października 2015 r. w pięciu miastach Polski odbędzie się cykl spotkań poświęconych kwestiom sprawozdawczości pozafinansowej.

19 października 2015

Głos KIBR na konferencji o zmianie przepisów

Monika Kaczorek, członek KRBR, zabierze głos w dyskusji na temat planowanych zmian we współpracy jednostki z biegłym rewidentem.

19 października 2015

W najbliższą środę XVI Doroczna Konferencja Audytingu

18 referatów i dwie dyskusje panelowe czekają uczestników tegorocznej edycji Dorocznej Konferencji Audytingu. Po raz pierwszy odbędzie się dyskusja środowiskowa z udziałem uczestników konferencji.

15 października 2015

KIBR aktywny na arenie międzynarodowej

Dwa ostatnie miesiące to intensywne dyskusje z udziałem reprezentacji polskich biegłych na ważnych międzynarodowych forach. Tylko we wrześniu i październiku samorząd był reprezentowany w Gruzji, Azerbejdżanie oraz Bośni i Hercegowinie.

14 października 2015

Globalna ankieta IFAC 2015

Serdecznie zapraszamy małe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
13 października 2015

Seminarium dla biegłych rewidentów badających SKOK

Informujemy, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje w ramach projektu CEDUR seminarium pt.: „Rachunkowość SKOK - aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów” w dniu 27 października 2015 r.

12 października 2015

Na DKA o raportowaniu i audycie danych niefinansowych

Już w przyszłym roku największe polskie firmy będą miały obowiązek raportowania niektórych danych niefinansowych. Na tegorocznej konferencji audytingu prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska powie o tym, jak ujawniać i badać informacje niefinansowe.

9 października 2015

KIBR przesyła do Ministerstwa Finansów dodatkowe uwagi

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów Krzysztof Burnos, prezes KRBR, przekazał dodatkowe uwagi do projektu założeń zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Mimo zakończenia wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami konferencji uzgodnieniowej, samorząd biegłych rewidentów wciąż nie zgadza się z niektórymi propozycjami projektu. Konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i wszystkich partnerów społecznych odbyła się 30 września 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma i załącznikami.

5 października 2015

Konferencja Audytingu: uczestnicy będą rozmawiać o wyzwaniach dla zawodu

O zmianach w zasadach nadzoru i wyzwaniach dla zawodu będą rozmawiać uczestnicy zbliżającej się konferencji audytingu. W tym roku po raz pierwszy odbędą się dwie dyskusje panelowe.

2 października 2015

Konstruktywny dialog wokół ustawy o biegłych rewidentach

Konferencja uzgodnieniowa poświęcona założeniom zmian w ustawie o biegłych rewidentach zakończona wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami. Kolejnym krokiem jest przygotowanie w ciągu siedmiu dni zmodyfikowanego projektu założeń do ustawy poszerzonego o propozycje interesariuszy.

1 października 2015

Debata FEE nt. przyszłości VAT

Federacja Europejskich Księgowych (FEE) zaprasza do udziału w konferencji FEE zatytułowanej Future of VAT Roundtable – Destination: one stop shop? The potential impact of changing the VAT place of supply rules, która odbędzie się 21 października 2015 r. w Brukseli.

Więcej informacji

30 września 2015

Egzamin na biegłych po raz pierwszy według nowych zasad

37 osób zdało egzamin dyplomowy na biegłego rewidenta według nowych zasad. Zmiana pozwala lepiej sprawdzić przygotowanie kandydatów do zawodu.

29 września 2015

Plany działań KRBR w jednym dokumencie

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów opracowała harmonogram działań na nową kadencję. Dokument jest dostępny na stronie samorządu. To nowość w kontaktach Rady ze środowiskiem.

28 września 2015

Władze KIBR zapraszają biegłych do dyskusji o wyzwaniach zawodu

Uczestnicy tegorocznej konferencji audytingu wezmą udział w dyskusji środowiskowej z udziałem kierownictwa KIBR. Debata odbędzie się już pierwszego dnia konferencji.

24 września 2015

Konferencja uzgodnieniowa o założeniach ustawy już 30 września. MF opublikowało protokół rozbieżności

Na 30 września br. Ministerstwo Finansów zapowiedziało konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu zmian w ustawie o biegłych rewidentach. W trakcie spotkania, na którym obecność potwierdził już prezes KRBR, omawiane będą uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych.

24 września 2015

Ponad 120 porad udzielono od grudnia w ramach konsultacji KIBR

W ciągu kilku miesięcy udzieliliśmy ponad 120 bezpłatnych porad - o pracy Konsultacji KIBR opowiada Justyna Sułkiewicz, konsultantka Banku Światowego

23 września 2015

Konferencja Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska dla Sektora Finansowego

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na konferencję pt. Wyzwania dla funkcji audytu wewnętrznego, a perspektywa zmian w sektorze finansowym, która odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Dla członków KIBR obowiązuje 10% rabat.

Więcej informacji na stronie konferencji. Serdecznie zapraszamy do udziału.

22 września 2015

Śledź prace nad zmianą ustawy

Zapraszamy do śledzenia strony RCL na której jest publikowany aktualny status Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Bezpośredni link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275450
21 września 2015

Ministerstwo Finansów odpowiada na stanowisko KIBR w sprawie założeń do ustawy

Minister Dorota Podedworna-Tarnowska w piśmie skierowanym do KRBR odniosła się do stanowiska KIBR w sprawie kierunku zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Przypomniała, że prace nad zmianami są na wczesnym etapie, a wszystkie uwagi i postulaty, jakie wpłyną do MF w ramach trwających konsultacji społecznych, zostaną przeanalizowane. Jeszcze we wrześniu Ministerstwo Finansów zorganizuje konferencję uzgodnieniową z udziałem zainteresowanych stron - Niewykluczone jest zatem, że wypracowane zostaną nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw odmiennym oczekiwaniom różnych zainteresowanych stron - czytamy w piśmie wiceminister finansów. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z 16 września 2015 oraz pełną wersją stanowiska KIBR w sprawie założeń do ustawy z 31 sierpnia 2015 r.

21 września 2015

Raportowanie CSR to nie chwalenie się, to rozliczanie odpowiedzialności

Środowisko biegłych rewidentów od kilkunastu lat rekomenduje rozszerzenie zakresu raportowania o zagadnienia niefinansowe

17 września 2015

KIBR partnerem XIV Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i zwalczania Oszustw

Trudno mówić o kontroli wewnętrznej w firmie, nie uwzględniając głosu audytorów. Stąd decyzja o zaangażowaniu Izby w organizację kongresu – wyjaśniła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.
16 września 2015

Federacja Europejskich Księgowych wspiera stanowisko KIBR w sprawie ustawy

FEE, na wniosek KRBR, przedstawiła swoje uwagi dotyczące proponowanych przez MF założeń zmian do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

14 września 2015

Zmiany w formule Dorocznej Konferencji Audytingu

Będzie mniej wykładów, a więcej dyskusji. Odbędzie się również pierwsza debata środowiskowa o przyszłości zawodu. Formalności zaliczające szkolenia ograniczono do minimum. Jest też nowa, bardziej atrakcyjna oferta cenowa.
9 września 2015

KIBR partnerem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaangażowała się w piątą edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To wydarzenie ważne dla wielu polskich firm audytorskich.

3 września 2015

Jest stanowisko KIBR w sprawie założeń zmian do ustawy

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument przekazany do MF to efekt wewnętrznych konsultacji w regionalnych oddziałach KIBR oraz wśród biegłych rewidentów i firm audytorskich.

2 września 2015

KIBR z Ministerstwem Gospodarki o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Czy firma dba o pracowników, uczciwie traktuje dostawców, respektuje lokalne społeczności i szanuje środowisko naturalne? To pytania, z którymi coraz częściej mierzą się przedsiębiorcy. Odpowiedzi będą szukali goście konferencji współorganizowanej przez KIBR.

2 września 2015

Samorząd w obliczu wyzwań

Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów możemy przeczytać w sierpniowym numerze RACHUNKOWOŚCI, a także dzięki uprzejmości Redakcji u nas.

1 września 2015

KIBR i środowisko biegłych zaangażowani w prace nad ustawą

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument przekazany do MF to efekt wewnętrznych konsultacji w regionalnych oddziałach KIBR oraz wśród biegłych rewidentów i firm audytorskich.
19 sierpnia 2015

Broszura edukacyjna Komisji Nadzoru Finansowego

Informujemy, że w lipcu br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała broszurę edukacyjną pt. Funkcja compliance w bankach. Dokument można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej KNF: http://www.knf.gov.pl/Images/Funkcja_compliance_tcm75-42022.pdf. Zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją.
17 sierpnia 2015

Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze - zapraszamy na konferencję

Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Deloitte, organizuje konferencję pt. "Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność". Głównym celem konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrażania zasad CSR, stworzenie platformy wymiany wiedzy i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów oraz zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Odbędzie się ona w dniu 15 września 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji
Program konferencji
Rejestracja

12 sierpnia 2015

Interpretacja Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów dotycząca art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059)

Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonej poniżej interpretacji Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, dotyczącej statusu sprawozdania regulacyjnego - art. 44 Prawa energetycznego.

Prośba Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o interpretację przepisu art. 44 Prawa energetycznego
Interpretacja Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów

 

11 sierpnia 2015

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach - zapraszamy do zgłaszania uwag

11.08.br. został upubliczniony projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach... Zmiany związane są z dostosowaniem regulacji do zmienionej Dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia (UE) Nr 537/2014. Zapraszamy biegłych rewidentów do nadsyłania uwag. W związku z krótkim terminem konsultacji społecznych prosimy o przekazywanie uwag do dnia 18.08.2015 r. do godz. 12.00. na adres: biuro@kibr.org.pl.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag zgodnie z załączonym szablonem.

Projekt założeń
Informacje dot. projektu
Szablon do przesyłania uwag

6 sierpnia 2015

Podsumowanie współpracy KNA z organami KIBR

Pani dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, w wystąpieniu otwierającym VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów podsumowała dotychczasową współpracę pomiędzy KNA a organami KIBR.

6 sierpnia 2015

Pełna oferta szkoleniowa CE KIBR

Przypominamy pełną ofertę szkoleniową CE KIBR dla biegłych rewidentów oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

4 sierpnia 2015

Opinia dla SPZOZ - wytyczne w zakresie określenia odpowiedzialności za zapewnienie zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności z wymogami ustawy o rachunkowości

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów zamieszczanych przez biegłych rewidentów w opiniach  z przeprowadzonych badań sprawozd