Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:53, 24.05.2024 r.

Zmiana MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z)

IAASB opublikował zmiany do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) związane ze zmianami Kodeksu etyki.

17 listopada 2023

Rada Międzynarodowych Standarów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała zmiany do Międzynarodowego Standardu Badania 700 (Zmienionego) – „Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego” („MSB 700 (Z)”) oraz Międzynarodowego Standardu Badania 260 (Zmienionego) – „Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór” („MSB 260 (Z)”).

W grudniu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) zakończyła swój projekt dotyczący definicji podmiotu notowanego na giełdzie oraz jednostki zainteresowania publicznego. Zmienione brzmienie Międzynarodowego Kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) („Kodeks IESBA”) zawiera nowy wymóg przejrzystości, który nakłada obowiązek publicznego ujawniania informacji o zastosowaniu wymogów niezależności podczas badania sprawozdania finansowego.

Mające związek z tymi zmianami Kodeksu IESBA, zmiany MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) zapewniają jasne i praktyczne ramy dla wdrożenia tego nowego wymogu poprzez odpowiednią komunikację w sprawozdaniu z badania oraz z osobami sprawującymi nadzór.

Z angielskim brzmieniem zmian do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) można zapoznać się tutaj, „Podstawę wniosków”– można pobrać tutaj.

KRBR przeprowadzi proces wdrożenia tych zmian do polskich regulacji, czyli krajowych standardów badania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowe IAASB pod adresem: https://www.iaasb.org/publications/narrow-scope-amendments-isa-700-revised-forming-opinion-and-reporting-financial-statements-and-isa?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=e35e4538a0-IAASB+release+-+PIE+-+Oct+2023&utm_medium=email&utm_term=0_-e35e4538a0-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

oraz

https://www.iaasb.org/consultations-projects/listed-entity-and-public-interest-entity-track-1.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl