Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:16, 14.04.2024 r.

Konsultacje projektu dot. atestacji zrównoważonego rozwoju

IAASB prowadzi konsultacje projektu nowego Międzynarodowego Standardu Atestacji Zrównoważonego Rozwoju 5000.

20 września 2023

W aktualności pt. „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – przyszłość czy teraźniejszość?” informowaliśmy o pracach Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) związanych z przygotowaniem standardu dedykowanego usłudze atestacyjnej.

Projekt Międzynarodowego Standardu Atestacji Zrównoważonego Rozwoju 5000 (ang. skrót ISSA 5000) – Ogólne wymogi dotyczące usług atestacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz proponowane zmiany dostosowawcze i wynikające z nowelizacji do innych standardów IAASB - został opublikowany w sierpniu br. Standard ma na celu zwiększenie zaufania inwestorów, organów regulacyjnych i innych interesariuszy do ujawnianych informacji poprzez wystandaryzowanie ich atestacji przez zewnętrzny, niezależny podmiot. ISSA 5000 będzie miał zastosowanie do informacji ujawnianych w ramach dowolnego tematu zrównoważonego rozwoju i przygotowanych z wykorzystaniem różnych ram sprawozdawczości. Jest to kompleksowy, samodzielny standard odpowiedni do atestacji zarówno z ograniczonym jak i racjonalnym poziomem zapewnienia i będzie mógł być stosowany zarówno przez biegłych rewidentów, jak i inne osoby uprawnione do takiej atestacji.

Konsultacje IAASB trwają do 1 grudnia 2023 r. Zapraszamy wszystkich interesariuszy (biegłych rewidentów i firmy audytorskie, organy regulacyjne, organy nadzoru audytowego, środowisko akademickie, zawodowe organizacje księgowe oraz inne zainteresowane strony) do przekazania swoich opinii. Respondenci są proszeni o przesyłanie uwag bezpośrednio do IAASB, korzystając z linku https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-sustainability-assurance-5000-general-requirements-sustainability.

Zdaniem IAASB, niektórzy interesariusze, np. użytkownicy i osoby sporządzające sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju, mogą chcieć podzielić się poglądami lub przekazać uwagi na poziomie bardziej ogólnym lub mniej technicznym niż ten, którego mogą wymagać lub sugerować pytania zawarte w uzasadnieniu i szablonie odpowiedzi przygotowanym przez IAASB. Aby to uwzględnić, IAASB opracował ankietę dostępną pod adresem: https://survey.alchemer.com/s3/7484197/Proposed-ISSA-5000-General-Requirements-for-Sustainability-Assurance-Engagements-Stakeholder-Survey-for-Preparers-of-Sustainability-Information-Including-Those-With-the-Oversight-of-Its-Preparation-Investors-and-Other-Users-of-Sustainability-Information-and-Sustainability-Reporting-Standard-Setters. (Aby pomóc zainteresowanym stronom w przygotowaniu odpowiedzi na ankietę, pytania są dostępne również - tutaj.) Odpowiedzi na ankietę zostaną zagregowane i przeanalizowane w połączeniu z innymi otrzymanymi opiniami.

Aby umożliwić zapoznanie się z projektem ISSA 5000 przygotowaliśmy jego tłumaczenie na język polski. Chcemy podkreślić, że jest to tłumaczenie robocze, bez merytorycznej weryfikacji (tłumaczenie nie jest autoryzowane przez PIBR). Przetłumaczony na język polski projekt ISSA 5000 można pobrać - tutaj.

PIBR przetłumaczy na język polski także inne opublikowane przez IAASB materiały towarzyszące, w tym memorandum wyjaśniające oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów planuje włączyć się w instytucjonalne konsultacje projektu ISSA 5000. Chętnych do podzielenia się spostrzeżeniami i komentarzami prosimy o kierowanie uwag do 18 października 2023 r. do biura PIBR, na adres: konsultacje.projektow.standardow@pibr.org.pl.

Webinaria i wydarzenia

IAASB organizuje szereg seminariów internetowych i wydarzeń, których celem jest lepsze zrozumienie ISSA 5000 i zachęcenie do udziału w jego konsultacjach. Wszystkie informacje o pracach IAASB, w tym nagrania z już odbytych webinariów, znajdują się pod adresem: https://www.iaasb.org/focus-areas/understanding-international-standard-sustainability-assurance-5000?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=83ff31fb2b-IAASB-ISSA-5000-release-8.2.23&utm_medium=email&utm_term=0_-83ff31fb2b-%5BLIST_EMAIL_ID%5D.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl