Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:24, 16.07.2024 r.

Zmiana Kodeksu etyki

Weszła w życie uchwała zmieniająca część 4 b Kodeksu etyki - zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

22 października 2021

6 sierpnia 2021 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 1760/27a/2021 w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Uchwała przyjmuje i wprowadza do stosowania zmiany do zasad etyki, ustanowionych w Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności), wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”).

Uchwała weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli 13 października 2021 r.

Skąd potrzeba zmian?

Część 4B Kodeksu IESBA obejmuje wymogi dotyczące niezależności dla usług atestacyjnych innych niż usługi badania i przeglądu. IESBA dokonała przeglądu i zmiany tej części w celu zapewnienia spójności jej postanowień ze zmienionymi pojęciami i terminami zawartymi w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (zmienionym) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, opracowanym IAASB. MSUA 3000 (Z) został ustanowiony jako Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) (załącznik nr 2.1 do uchwały nr 3436/52e/2019).

Na czym polega zmiana?

Zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia „Części 4B – Niezależność dla zleceń atestacyjnych innych niż zlecenia badania i przeglądu” (w załączniku nr 1 do uchwały nr 3431/52a/2019) brzmieniem zmienionym.

Początek obowiązywania:

Zmiany zasad etyki mają zastosowanie do wykonania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2022 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego stosowania.

Linki:

Uchwała została również zamieszczona w sekcji „Prawo i standardy”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl