Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:33, 21.07.2024 r.

Materiały wspierające wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z)

Udostępniamy pakiet, przetłumaczony na język polski, opracowań wspierających zrozumienie, wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Zmienionego).

21 maja 2021

O wejściu w życie uchwały nr 1107/15a/2020 KRBR z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Z) w brzmieniu MSB (zmienionego) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” oraz zmian do innych krajowych standardów informowaliśmy tutaj.

KSB 540 (Z), przyjęty w brzmieniu MSB 540 (zmienionego), ustanawia bardziej rozbudowane wymogi i odpowiednio uszczegółowione wytyczne w zakresie badania szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Aby wesprzeć biegłych rewidentów w zrozumieniu wymogów nowego standardu, ich wdrożeniu i odpowiednim stosowaniu Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opracowała szereg materiałów objaśniających a PIBR przygotowała ich polskie wersje językowe. Dziś udostępniamy je Państwu.

Pakiet składa się z dziewięciu opracowań:

1. Podstawa wniosków (basis for conclusions) - przedstawia kontekst wprowadzenia zmian do standardu, podsumowanie otrzymanych uwag do projektu standardu oraz decyzje podjęte w wyniku przeprowadzonych konsultacji (pobierz tutaj);

2. At a glance - zawiera krótki opis zmian wprowadzonych do standardu (pobierz tutaj);

dwóch prezentacji

3. Przegląd informacji – pokazuje harmonogram prac nad projektem, kwestie istotne dla interesu publicznego oraz kluczowe ulepszenia wprowadzone do MSB 540 (Z), jak również do innych standardów na skutek tych zmian (pobierz tutaj);

4. Podsumowanie – podsumowanie, w nieco krótszej formie informacji z powyższej prezentacji (pobierz tutaj);

a także

5. Przepływ wymogów - ilustracja graficzna i powiązanie wymogów w ramach standardu MSB 540 (Z) (pobierz tutaj);

6. Trzy podejścia do testów - ilustracja graficzna pokazująca trzy możliwe podejścia do testowania w ramach nowego standardu i powiązania między nimi (pobierz tutaj);

7. Powiązania MSB 540 (Z) z innymi standardami - diagram pokazujący powiązanie między wymogami MSB 540 (Z) a wymogami innych MSB, pomocny w zrozumieniu i stosowaniu wymogów standardu (pobierz tutaj);

8. Proste i złożone przykłady ilustrujące - opracowanie zawiera dwa przykłady ilustrujące, które mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób biegły rewident może odnieść się do wymogów MSB 540 (Z), w tym wykonać procedury i ocenić rezultaty:

• prosty szacunek księgowy – rezerwa na utratę wartości zapasów,
• złożony szacunek księgowy – rezerwa na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych.

(pobierz tutaj).

oraz

9. Briefing klienta badania - materiał jest ważnym elementem wspierającym biegłego rewidenta w relacjach z klientem, który jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, wyjaśniającym zmiany w pracy biegłego rewidenta w związku z wdrożeniem i zastosowaniem nowego standardu. Zawarte w nim informacje będą istotne dla kierowników jednostek, dyrektorów finansowych i/lub innych członków wyższego kierownictwa odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w ustalanie szacunków księgowych i przygotowanie odpowiednich powiązanych ujawnień. Ponadto, niniejszy Briefing może być przydatny również dla członków rad nadzorczych, w tym członków komitetu audytu jednostek zainteresowania publicznego (pobierz tutaj).

Wszystkie przetłumaczone na j. polski materiały wspierające wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z) można znaleźć tutaj oraz w e-Bibliotece.

Zachęcamy do lektury!

Informujemy także, że IAASB opublikował jeszcze jedno opracowanie pt. „New Illustrative Examples for ISA 540 (Revised) Implementation: Expected Credit Losses” (dostępne tutaj). PIBR nie prowadzi prac związanych z tłumaczeniem tego materiału.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl