Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:06, 26.11.2022 r.

MF o braku zastosowania ESEF

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na temat braku zgodności sprawozdań finansowych z wymogami ESEF oraz informacje o aktualnym stanie prawnym w zakresie odroczenia ESEF.

5 marca 2021

W nawiązaniu do aktualności pt. „ESEF – aktualny stan prawny” chcielibyśmy poinformować o następujących kwestiach.

Interpretacja Ministerstwa Finansów

Zespół PIBR zajmujący się wsparciem w zakresie badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ESEF, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami zdecydował, że zwrócimy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o odpowiedź na pytania, czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy o rachunkowości, w przypadku, gdy zobowiązana do tego jednostka - emitent:

  1. nie sporządzi historycznych informacji finansowych wymaganych przez ramowe założenia sprawozdawczości finansowej w formacie XHTML; lub
  2. nie oznakuje sporządzonych zgodnie z MSSF skonsolidowanych historycznych informacji finansowych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu UE 2019/815

a dokona ich/jego opublikowania to, czy można przyjąć, że takie historyczne informacje finansowe stanowią roczne (skonsolidowane) sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości za rok, za który zostaną sporządzone?

W odpowiedzi, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w MF poinformował, że sprawozdanie finansowe jednostki powinno być sporządzone w jednej określonej formie oraz powinno prezentować niezbędne dane. Za zasadne uznano, żeby sprawozdania finansowe emitentów za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. lub później były sporządzane w jednym formacie elektronicznym.

Odnosząc się do roli biegłego rewidenta, w świetle powyższych informacji, MF wskazało, iż zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, biegły rewident w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego zawiera opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową. Kwestie te biegły rewident powinien badać w kontekście obowiązującego – na dzień wydawania opinii - stanu prawnego.

Jednocześnie MF poinformowało, że została zgłoszona poprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (już wcześniej informowaliśmy o tym fakcie w ww. aktualności). Poprawka wprowadza do ustawy przepis umożliwiający emitentom niestosowanie formatu ESEF do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych za rok 2020 i sporządzenie tych raportów na zasadach dotychczasowych. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepis ten będzie miał zastosowanie również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem jego wejścia w życie.

Z treścią pisma PIBR można zapoznać się tutaj. Odpowiedź MF dostępna jest tutaj.

Aktualizacja informacji o stanie prawnym w zakresie odroczenia ESEF

  • Prawo unijne
    26.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/337 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 (jego treść dostępna jest tutaj). Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.
  • Prawo krajowe
    Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw po trzecim czytaniu w Sejmie został przekazany w dniu 26.02.2021 r. Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Zwracamy uwagę, że pierwotna poprawka dotycząca odroczenia ESEF - polegająca na dodaniu art. 23a - w obecnym brzmieniu projektu została wprowadzona jako art. 24. Przebieg procesu legislacyjnego dla druku nr 859 można monitorować tutaj.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl