Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:42, 27.11.2022 r.

Limit wynagrodzeń za usługi dla JZP

Przedstawiamy interpretację MF dotyczącą limitu wynagrodzenia za usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych świadczone dla jednostek zainteresowania publicznego.

12 lutego 2021

W odpowiedzi na pismo KRBR dotyczące wątpliwości związanych z limitem wynagrodzenia za usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych JZP, w świetle przepisów rozporządzenia UE nr 537/2014 oraz ustawy o biegłych rewidentach, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów przedstawił następujące wyjaśnienia:

  • W przypadku, gdy biegły rewident lub firma audytorska świadczą przez okres co najmniej trzech kolejnych lat obrotowych na rzecz jednostki badanej, jej jednostki dominującej lub jednostek przez nią kontrolowanych usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych inne niż usługi, o których mowa w art. 5 ust.1 rozporządzenia, całkowite wynagrodzenie z tytułu takich usług jest ograniczone do najwyżej 70% średniego wynagrodzenia płaconego w trzech kolejnych, ostatnich latach obrotowych z tytułu badania ustawowego badanej JZP oraz, w stosownych przypadkach jej jednostki dominującej, jednostek przez nią kontrolowanych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych tej grupy przedsiębiorstw. Przy ustalaniu średniego wynagrodzenia za badanie ustawowe należy uwzględnić wynagrodzenie za badanie ustawowe danej JZP oraz badanie ustawowe jej podmiotów dominujących lub przez nią kontrolowanych niezależenie, czy podmioty te są JZP, czy też nie, jak również niezależnie czy mają one siedzibę w UE czy też poza nią.
  • Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za usługi niebędące badaniem należy uwzględnić te, które są świadczone przez daną firmę audytorską. Limit nie obejmuje usług świadczonych przez inne firmy audytorskie z tej samej sieci. Każda firma audytorska z sieci odrębnie wylicza limit.
  • Z limitu wyłączone są te usługi dozwolone, których świadczenie wymagane jest przepisami prawa (zarówno krajowego, jak i unijnego).
  • Do wynagrodzenia za usługi dodatkowe zalicza się te usługi, które zostały realizowane w danym roku, czyli został wydany ostateczny dokument kończący wykonywanie usługi tj. raport, sprawozdanie itp.
  • Przy obliczaniu wysokości średniego wynagrodzenia za badanie należy uwzględnić wyłącznie wynagrodzenie za badanie ustawowe. Wynagrodzenie za usługi niemieszczące się w definicji badania ustawowego nie powinno być uwzględniane, jak np. wynagrodzenie za będące odrębną usługą przeglądy pakietów konsolidacyjnych, czy też badania dobrowolne jednostek kontrolowanych przez JZP.
  • Rozporządzenie UE nr 537/2014 stosuje się od 17 czerwca 2016 r., a więc limit po raz pierwszy miałby zastosowanie od roku obrotowego rozpoczynającego po 16 czerwca 2019 r. (a w przypadku roku obrotowego równego rokowi kalendarzowemu od 1 stycznia 2020 r.). Musi jednak być spełniony warunek, że przez okres 3 lat ta sama firma audytorska nieprzerwanie przeprowadzała badanie ustawowe danej JZP oraz świadczyła na jej rzecz (lub jej jednostek dominujących lub przez nią kontrolowanych) dodatkowe, dozwolone usługi.
  • Jeżeli jednostki stają się JZP w ciągu roku obrotowego, w takiej sytuacji jako pierwszy rok przy obliczaniu limitu wynagrodzenia należy przyjąć rok obrotowy rozpoczynający się po roku obrotowym, w którym jednostka stała się JZP.
  • Usługi znajdujące się na „białej liście” (art. 136 ustawy o biegłych rewidentach) są usługami „dozwolonymi” do świadczenia na rzecz badanej JZP. Są to zarówno usługi wymagane z mocy prawa UE lub krajowego, a więc wyłączone z limitu, jak również takie w stosunku do których będzie obowiązywał 70% limit.
  • Katalog jednostek zaliczanych do JZP obejmuje m.in. oddziały instytucji kredytowych, banków zagranicznych czy też oddziały zakładów ubezpieczeń, a więc w stosunku do tych jednostek także będą miały zastosowanie przepisy odnośnie limitu wynagrodzenia.

Należy podkreślić, iż dana jednostka czy też firma audytorska powinny każdorazowo wziąć pod uwagę konkretny stan faktyczny i przepisy, które w tym przypadku mają zastosowanie.

Pismo PIBR dostępne jest tutaj.
Odpowiedź MF – tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl