Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:59, 22.07.2024 r.

MF o limicie wynagrodzeń od JZP

Przedstawiamy kolejną interpretację MF dotyczącą limitu wynagrodzenia za usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych świadczone dla jednostek zainteresowania publicznego.

26 października 2023

PIBR zwróciła się do Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów z prośbą o interpretację w świetle art. 4 rozporządzenia nr 537/2014 kwestii związanych z limitem wynagrodzenia za usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego („JZP”). Kwestie te dotyczą zasad klasyfikacji usług oraz ustalania kwot wynagrodzeń z tytułu usług badania.

W odpowiedzi MF wyraziło pogląd, że w sytuacji gdy jednostka dominująca (JZP), która jest zobowiązana przez swoje prawo krajowe do poddawania swoich kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeglądowi przez biegłego rewidenta posiada jednostkę zależną (JZP) w innym państwie członkowskim, w którym przegląd pakietu konsolidacyjnego nie jest wymagany przez prawo krajowe, firma audytorska badająca spółkę zależną dokonująca przeglądu pakietu konsolidacyjnego tej spółki na potrzeby przeglądu kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej nie jest obowiązana uwzględniać wynagrodzenia za przegląd pakietu konsolidacyjnego dokonywanego na potrzeby audytora jednostki dominującej w wyliczeniu limitu wynagrodzenia (licznik lub mianownik).

Odnośnie zasad ustalania kwoty wynagrodzenia za badanie (mianownik) MF uznało, że należy przychylić się do przedstawionej wykładni pojęcia „wynagrodzenia płaconego” jako wynagrodzenia należnego wynikającego z dokumentów, w tym np. z zawartych umów, bez względu czy zostało one faktycznie uiszczone.

Zaprezentowane stanowisko nie ma charakteru wykładni urzędowej. Dodatkowo każdorazowo należy uwzględnić dany stan faktyczny.

Pismo PIBR dostępne jest tutaj.

Odpowiedź MF – tutaj.

O wcześniejszym piśmie MF związanym z tematyką limitu wynagrodzeń od JZP wspominaliśmy w aktualności pt. „Limit wynagrodzeń za usługi dla JZP”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl