Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:55, 21.07.2024 r.

Zastrzeżenia PANA do standardów zarządzania jakością

Rada PANA nie zatwierdziła uchwały KRBR i przedstawiła zastrzeżenia do uchwały dotyczącej pakietu nowych standardów zarządzania jakością.

1 lipca 2022

W aktualności pt. „Kolejny etap ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością”) informowaliśmy o podjęciu przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”) uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („uchwała KRBR”). Uchwała została przekazana do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego („PANA”) celem jej zatwierdzenia przez Radę PANA.

Podjęcie uchwały było poprzedzone spotkaniami i dyskusjami z przedstawicielami PANA, podczas których przedstawiliśmy nasze argumenty dotyczące uwag PANA. KRBR rozważyła te uwagi, a decyzje KRBR zostały zaadresowane w brzmieniu podjętej uchwały.

Rada PANA nie zatwierdziła uchwały KRBR i przedstawiła swoje zastrzeżenia, które dotyczą:

  1. niezgodności zakresu podmiotowego Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 z zakresem podmiotowym wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. niezastrzeżenia, że audytorzy wewnętrzni nie mogą być wykorzystani do zapewniania bezpośredniej pomocy i przeprowadzania procedur badania,
  3. nieustanowienia obowiązku dokumentowania sposobu ustalenia wynagrodzenia za przeprowadzenie badania,
  4. niezastrzeżenia, że funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident,
  5. niewprowadzenia obowiązku rotacji kontrolera jakości zlecenia w odniesieniu do usług podlegających takiej kontroli oraz zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Pełna treść uchwały nr 15/I/2022 Rady PANA jest dostępna na stronie internetowej PANA lub można ją pobrać tutaj.

KRBR jest w trakcie analizy ww. zastrzeżeń i zgodnie z terminami określonymi w art. 102 ustawy o biegłych rewidentach przedstawi swoje stanowisko Radzie PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl