Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:53, 25.06.2024 r.

Puls Biznesu: Piotra Patkowskiego przepis na PANA

Na łamach „Pulsu Biznesu” szef Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego odcina się od polityki, zapowiada realizację misji Agencji i współpracę z branżą.

Puls Biznesu

11 stycznia 2024

Piotr Patkowski, Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zapewnia w „Pulsie Biznesu”, „że zależy mu na „konstruktywnym dialogu ze środowi­skiem biegłych rewidentów". Jak mówi, „Nie chcę, żeby PANA była postrze­gana jako instytucja zamknięta na opinie i argumenty z zewnątrz. Świat zmienia się bardzo dynamicznie, na rynku pojawiają się nowe zjawiska i trendy. Chcemy roz­mawiać o tym z naszymi interesariuszami, aby nadzór nad rynkiem audytu kształto­wać w sposób adekwatny do otoczenia”.

W kontekście kierunków działania Agencji, jej prezes mówi „Po powołaniu odbyłem serię rozmów z przedstawicielami branży. Najczęściej wskazuje się na potrzebę stosowania proporcjonalności podczas kontroli, by ina­czej podchodzić do dużych naruszeń i du­żych firm, a trochę inaczej do jednostek mniejszych. Ustawa takiego różnicowania nie przewiduje, ale jeśli po rozmowach z branżą o konkretnych przypadkach doj­dziemy do wniosku, że w ramach przepi­sów PANA może być bardziej elastyczna, to oczywiście tego nie wykluczamy”.

Zdaniem prezesa Patkowskiego PANA może też w większej mierze pro­wadzić działania edukacyjne i szkolić bie­głych rewidentów. „W myśl ustawy za edukację bran­ży odpowiedzialna jest Polska Izba Biegłych Rewidentów. Nie widzę jednak przeszkód, by posiadający odpowiednią wiedzę eksperci agencji wykorzystywali ją i przekazywali dalej, choć oczywiście nie ma mowy o prowadzeniu szkoleń przez zajmujących się bezpośrednio kontrolami. Najważniejsza dla nas jest prewencja, by naruszenia się nie poja­wiały, a nie tylko karanie tych, które wykryjemy. Na to będą obliczone nasze wspólne działania z rynkiem”.

Artykułowi towarzyszy komentarz prezesa KRBR, który ocenia funkcjonowanie Agencji i formułuje postulaty samorządu. Jak mówi Kamil Jesionowski, „Bardzo mała liczba poważniejszych nieprawidłowości znalezionych przez PANA przez kilka lat w tysiącach badań sprawozdań finansowych wskazuje, że biegli rewidenci skutecznie dbają o bezpieczeństwo obrotu”. Zdaniem prezesa KRBR, należy „zrewidować zasady kontroli prowadzonych przez PANA - tak aby koncentrowały się one na istotnych błędach, a nie formalnych uchybieniach w dokumentacji, które nie mają wpływu na treść wydawanych opinii z badania”.

Prezes KRBR zaznacza także, że „Praktyka kontroli PANA wskazuje, że z proporcjonalnością kontroli są problemy, tj. brakuje rozróżnienia małych i dużych firm audytorskich oraz wielkości badanych przez nie jednostek”.

Więcej w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu oraz w wersji online https://www.pb.pl/piotra-patkowskiego-przepis-na-pana-1205301

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl