Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:37, 14.04.2024 r.

Obowiązek raportowania łapownictwa i przekupstwa

Przypominamy o spoczywającym na biegłych rewidentach obowiązku zawiadamiania odpowiednich służb o podejrzeniach łapownictwa lub przekupstwa dotyczących funkcjonariuszy publicznych z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego. Wszystkich zainteresowanych bliżej tematem zachęcamy do udziału w nieodpłatnym webinarze organizowanym 28 lutego 2024 r. przez Centrum Edukacji PIBR.

13 lutego 2024

Zgodnie z art. 77 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym biegły rewident, który w związku ze świadczeniem usług atestacyjnych lub usług pokrewnych dowiedział się o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez funkcjonariusza publicznego z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego (łapownictwo bierne), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw w Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten ciąży na biegłym rewidencie również wtedy, gdy dowiedział się on, w związku ze świadczeniem usług atestacyjnych lub usług pokrewnych, o udzieleniu albo obietnicy udzielenia funkcjonariuszowi publicznemu z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego korzyści majątkowej lub osobistej (przekupstwo).

Należy podkreślić, że ww. obowiązek nie przewiduje jednak konieczności zgromadzenia przez biegłego rewidenta wystarczających dowodów potwierdzających podejrzenia, co jest rolą organów powołanych do ścigania przestępstw.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości bliższego zapoznania się z tą ważną tematyką poprzez udział w webinarze pt. „Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych” w dniu 28 lutego 2024 w godz. 09:00-12:30. Spotkanie poprowadzi Maciej Wnuk, autor szeregu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów i przejrzystości życia publicznego.

Będzie to drugie wydarzenie w ramach cyklu nieodpłatnych webinarów „Biegle na ważne tematy”, w których udział jest nieodpłatny i umożliwia biegłym rewidentom zaliczenie samokształcenia.

Udział w webinarze organizowanym 28 lutego 2024 r. daje możliwość zaliczenia 4 godz. samokształcenia. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja przez stronę CE PIBR.

Szczegółowe informacje i zapisy

https://ce.pibr.org.pl/pl/kursy/233,Konwencja-OECD-o-zwalczaniu-przekupstwa-zagranicznych-funkcjonariuszy-publicznych-w-miedzynarodowych-transakcjach-handlowych

Zapraszamy!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl