Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:00, 22.07.2024 r.

Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała sprawozdanie, podsumowujące monitorowanie przez PANA rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu za 2021 rok.

2 września 2022

Przedstawione w sprawozdaniu przygotowanym przez PANA dane dotyczą nie tylko badań ustawowych sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, ale pokazują rynek w szerszym zakresie usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. Jak zaznacza Agencja, przy analizie danych „należy pamiętać, że na pełną ocenę sytuacji na rynku w 2021 wpływ mogą mieć również wyniki nieujętych w sprawozdaniu oraz niezakończonych do dnia jego publikacji postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych”.

W dokumencie zaprezentowane są tzw. kluczowe wskaźniki monitorowania rynku:

  • wskaźniki w zakresie rozmiaru, struktury i koncentracji rynku,
  • wskaźniki w zakresie ryzyk związanych z jakością badań sprawozdań finansowych,
  • wskaźniki w zakresie działalności komitetów audytu.

W podsumowaniu sprawozdania PANA wymienia kilka głównych wniosków. Są wśród nich m.in.

  • w Polsce na koniec 2021 roku było 5,2 tys. biegłych rewidentów, przy czym zawód wykonuje około 2,7 tys. Na rynku działa też blisko 1,4 tys. firm audytorskich;
  • obserwując kształtowanie się liczby biegłych rewidentów na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można trend spadkowy. W opinii PANA „nie wydaje się, aby spadek łącznej liczby biegłych rewidentów przełożył się negatywnie na dostępność usług świadczonych przez firmy audytorskie. Wiązać to można m.in. z coraz większym wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi i technik wspomagających badanie oraz zwiększonym udziałem ekspertów i innych osób wchodzących w skład zespołów kierowanych przez biegłych rewidentów (szczególnie jest to widoczne w dużych sieciowych firmach audytorskich)”.

Pełną treść sprawozdania PANA, zawierającego wiele innych danych na temat biegłych rewidentów i firm audytorskich można znaleźć na stronie PANA pod adresem:
https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/PANA_Sprawozdanie-z-monitorowania-rynku-2021.pdf

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl