Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:06, 24.07.2024 r.

Podsumowanie wyników kontroli PANA

PANA w 2022 r. opublikowała kilka opracowań zwierających podsumowanie przeprowadzonych kontroli.

1 grudnia 2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego w 2022 roku opublikowała kilka opracowań zwierających podsumowanie przeprowadzonych kontroli:

Publikacja powstała w efekcie analizy 139 protokołów kontroli (w tym 27 protokołów dotyczyło FA badających JZP i 108 pozostałych FA). W ramach tych kontroli przeanalizowano blisko 279 dokumentacji usług wykonanych przez FA (w tym 80 dokumentacji dotyczyło JZP a pozostałe 199 dotyczyło podmiotów innych niż JZP). W tych 279 dokumentacjach znalazło się 39 dokumentacji badań skonsolidowanych.

Publikacja ma na celu informowanie o głównych problemach w odniesieniu do badania dokumentów ESEF (Jednolity elektroniczny format raportowania, ang. European Single Electronic Format) i skupia się wyłącznie na zakresie badania w odniesieniu do zgodności z Rozporządzeniem delegowanym 2019/815.

Sprawozdanie zostało przygotowane w związku z kontrolami tematycznymi przeprowadzonymi wśród wybranych firm audytorskich badających sprawozdania finansowe spółek notowanych na zorganizowanych rynkach akcji prowadzonych poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego obrotu.

W opracowaniu PANA wskazała, że w kontrolowanym okresie w zleceniach badania firmy audytorskie wykorzystywały w odniesieniu do badania szacunków standard KSB 540. Standard KSB 540(Z) był stosowany dopiero w badaniach, które będą przedmiotem kontroli PANA w kolejnym okresie. Ze względu na cel publikacji odniesiono się do zidentyfikowanych najczęstszych nieprawidłowości dotyczących badania szacunków pomijając fakt prawidłowego co do zasady wydawania opinii o sprawozdaniu finansowym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi publikacjami PANA oraz odpowiedniego uwzględnienia zawartych w nich wniosków w systemach wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich oraz procedurach badania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl