Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:30, 12.07.2024 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące ESEF

Przedstawiamy nowe opracowanie PIBR – „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez biegłych rewidentów w zakresie znakowania zbiorowego skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów za 2022 rok”.

5 kwietnia 2023

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Unii Europejskiej są zobowiązani do sporządzania i publikowania raportów rocznych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (ang.: European Single Electronic Format, dalej: „format ESEF”) zgodnie z art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 (tzn. w formacie XHTML) oraz znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 4 i 6 Rozporządzenia 2019/815 (tzn. oznakowane przy użyciu specyfikacji Inline XBRL).

Począwszy od skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2022 r. lub później, po raz pierwszy wymagane jest znakowanie informacji dodatkowej, tj. zasad rachunkowości jak i innych informacji dodatkowych, z użyciem standardu znakowania zbiorowego (blokowego). Zastosowanie tego wymogu wiąże się z licznymi wyzwaniami, zarówno z warstwą merytoryczną, jak i technologiczną dokumentów sporządzonych w formacie ESEF.

Przedstawiamy nowe opracowanie pt. „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez biegłych rewidentów w zakresie znakowania zbiorowego skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów za 2022 rok”. Celem opracowania jest wsparcie biegłych w rozważaniach dotyczących zakresu procedur odpowiednich do okoliczności zastanych podczas badania ESEF w odniesieniu do omawianego zagadnienia.

Opracowanie PIBR można pobrać tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl