Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:01, 24.03.2023 r.

Nowy standard do badania ESEF

Weszła w życie uchwała w sprawie KSUA 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”.

23 grudnia 2021

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 17 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę nr 1975/32a/2021 w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” (KSUA 3001PL).

22 grudnia 2021 r. uchwała została zatwierdzona przez Radę PANA i z tym dniem weszła w życie.

Wymogi dotyczące jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF) zawarte są w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania. Aktualne brzmienie rozporządzenia 2019/815 jest dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (tutaj).

Nowy krajowy standard jest oparty o udostępnione wcześniej przez KRBR „Wskazówki dotyczące badania zgodności z wymogami ESEF” (więcej na ten temat tutaj). KSUA 3001PL uwzględnia także najnowsze zmiany postanowień ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (więcej na ten temat można przeczytać tutaj).

Usługi, do których ma zastosowanie standard:

KSUA 3001PL ma zastosowanie do usług:

  1. badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2019/815;
  2. badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych innych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815, a w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych, także gdy zostały znakowane zgodnie z wymogami tego rozporządzenia.

Początek obowiązywania:

KSUA 3001PL ma zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później.

Linki:

Uchwała została również zamieszczona w sekcji „Prawo i standardy”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl