Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:49, 22.07.2024 r.

Badałeś ESEF? – podziel się doświadczeniami

Prosimy o nadsyłanie uwag i komentarzy do nowego standardu badania sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie ESEF, a także przykładowych procedur takiego badania oraz podzielenie się informacjami o problemach związanych z badaniem.

21 czerwca 2022

KSUA 3001PL - Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” - dotyczy obowiązków biegłych rewidentów związanych z oceną formatu prezentacji rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) oraz oceną zgodności znakowania MSSF-ego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami rozporządzenia (UE) 2019/815 („rozporządzenie ESEF”) i po raz pierwszy miał zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. KSUA 3001PL jest standardem krajowym i nie ma żadnego odpowiednika w jakichkolwiek standardach wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB).

Oczekujemy, że zastosowanie KSUA 3001PL będzie się sukcesywnie zwiększało, gdyż standard dotyczy także badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzanego zgodnie z MSSF i w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu ESEF, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego tych jednostek, jeżeli zostało oznakowane zgodnie z wymogami tego rozporządzenia.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zachęca do zgłaszania uwag do standardu oraz opublikowanych przykładowych procedur badania ESEF. Państwa sugestie zostaną przeanalizowane w ramach przeglądu powdrożeniowego.

Uwagi, komentarze i materiały, którymi chcą się Państwo podzielić prosimy nadsyłać do końca lipca br. i kierować na adres: konsultacje.projektow.standardow@pibr.org.pl

Wybrane aktualności związane z tą tematyką:

Nowy standard do badania ESEF
Co się zmieniło? - wskazówki a standard do badania ESEF
Procedury badania ESEF
Narzędzia informatyczne wspomagające badanie ESEF

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl