Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:04, 1.12.2022 r.

Co się zmieniło? - wskazówki a standard do badania ESEF

Przedstawiamy najważniejsze zmiany pomiędzy standardem do badania ESEF a udostępnionymi wcześniej wskazówkami.

29 grudnia 2021

Aby ułatwić zapoznanie się z najnowszym standardem - KSUA 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” (więcej na ten temat tutaj) przedstawiamy najważniejsze zmiany pomiędzy tym standardem a opublikowanymi w marcu 2021 r. wskazówkami do badania ESEF - (więcej na temat wskazówek - tutaj).

Najważniejsze zmiany dotyczą m. in.:

  • Rozszerzenia zakresu zastosowania standardu – standard ma zastosowanie nie tylko do badania sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ale także, po zmianie ustawy o rachunkowości, do badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzanego zgodnie z MSSF i w formacie, o którym mowa w Rozporządzeniu ESEF (rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815), a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego tych jednostek, jeżeli zostały oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
  • Doprecyzowania dotychczasowych definicji oraz dodania nowej - „istotne zniekształcenie”.
  • Doprecyzowania postanowień dotyczących zaangażowania eksperta biegłego rewidenta.
  • W zakresie „Istotności” – dodania przykładowego istotnego zniekształcenia o rozległym charakterze; a także wskazania, że biegły rewident sprawdza, czy wszystkie liczby, o których mowa w załączniku II ust. 1 Rozporządzenia ESEF zostały oznakowane, brak oznaczenia którejkolwiek liczby jest istotnym zniekształceniem i powoduje modyfikację opinii.
  • Wskazania, że badanie zgodności z wymogami ESEF wykonuje się przy użyciu innego oprogramowania niż oprogramowanie służące do przygotowania dokumentów ESEF.
  • Dodania zapisów odnoszących się do uzyskania racjonalnej pewności, w tym, że format sprawozdania finansowego jest zgodny z wymogami Rozporządzenia ESEF, a także przeprowadzenia przez biegłego rewidenta testów walidacyjnych dokumentu ESEF przy użyciu oprogramowania sprawdzonego testami zgodności opublikowanymi przez ESMA (ang. conformance suites).
  • Zmiany części zapisów w sekcji pt. „Ocena znaczników iXBRL” oraz ograniczenia wymogów w sekcji pt. „Inne informacje”.
  • Sekcji pt. „Sprawozdawczość biegłego rewidenta” – dodanie objaśnienia, że raport na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF stanowi część sprawozdania z badania, a także, wydzielenie sekcji pt. „Opinia niezmodyfikowana i zmodyfikowana” wraz ze wskazaniem przykładowych sytuacji, w których dochodzi do modyfikacji opinii.
  • Dodania dwóch nowych załączników: nr 2 - przykład opinii z zastrzeżeniem oraz nr 3 - przykład opinii negatywnej w zakresie oznakowania.

Podsumowanie najważniejszych zmian sygnalizuje wybrane aspekty nowego standardu i nie może być traktowane jako substytut zapoznania się z treścią całego standardu.

Przypominamy, że KSUA 3001PL ma zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych już za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl