Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:10, 4.12.2022 r.

Narzędzia informatyczne wspomagające badanie ESEF

Przedstawiamy informacje o dostawcach specjalistycznych narzędzi informatycznych wspomagających badanie sprawozdań finansowych zgodnych z ESEF.

8 marca 2021

Wymogi dotyczące sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnych z jednolitym elektronicznym formatem raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF) są określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (treść rozporządzenia dostępna jest tutaj). Biegły rewident potwierdza zgodność sprawozdań finansowych z tymi wymogami.

Firmy audytorskie i biegli rewidenci przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami ESEF powinni rozważyć skorzystanie ze specjalistycznego narzędzia informatycznego wspomagającego takie badanie. W Polsce i w Unii Europejskiej wielu dostawców oferuje tego typu narzędzia IT. Wybór konkretnych rozwiązań należy do firm audytorskich, które badają sprawozdania finansowe spółek giełdowych. Aby ułatwić kontakt z wybranymi dostawcami, poniżej podajemy dane kontaktowe tych dostawców, którzy zwrócili się do PIBR z taką propozycją. PIBR nie pośredniczy w nawiązaniu współpracy z niżej wymienionymi firmami.

Informujemy, że PIBR nie jest w żaden sposób powiązany z którąkolwiek z tych firm. Jednocześnie zastrzegamy, że PIBR nie promuje ani nie rekomenduje żadnej z niżej wskazanych firm, ani żadnego z rozwiązań informatycznych udostępnionych przez te firmy. PIBR nie ponosi również odpowiedzialności za przekazywane przez te firmy informacje, jak również za wyniki pracy biegłych rewidentów, którzy zdecydują się na wykorzystanie oferowanych narzędzi.

Informacje o firmach zostały przedstawione w kolejności alfabetycznej:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl