Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:52, 29.05.2022 r.

Uchwały KRBR

Uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na mocy przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.), dalej "ustawa", w zależności od ich przedmiotu, podlegają:

  • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, zatwierdzeniu przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach określonych w ustawie;
  • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 9 ustawy zaskarżeniu do sądu administracyjnego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach wskazanych w ustawie;
  • zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy możliwości wyrażeniu sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Biegli rewidenci

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Krajowe standardy wykonywania zawodu oraz Krajowe standardy kontroli jakości

(standard ma zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później)
 

(standard w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do wykonania usług uzgodnionych procedur, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 stycznia 2023 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego stosowania)

(moment rozpoczęcia obligatoryjnego stosowania zmienionego brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu:
• KSB 540 (Z) oraz pozostałe standardy badania i przeglądu w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później;
• zmienione brzmienie standardów dotyczących innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych ma zastosowanie do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.;
z możliwością wcześniejszego stosowania)
 

 Etyka

(Zmiany Kodeksu mają zastosowanie do wykonania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2022 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)
(Kodeks ma zastosowanie do czynności podjętych od dnia 1 stycznia 2020 r. później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych w dniu 21 marca 2018 r. i później)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych przed dniem 21 marca 2018 r. – wraz ze zmianą wynikającą z ww. uchwały nr 206/6/2015)

Składki i opłaty

(formularz ma zastosowanie do (korekt) rozliczeń za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej wprowadzono nowy wzór – patrz uchwała nr 2038/37/2018 i załącznik do niej)

Szkolenia

Kandydaci

Wynagrodzenia (zasady obowiązujące od początku kadencji 2011-2015)

Wynagrodzenia za prace w organach PIBR

Wynagrodzenia za prace na rzecz PIBR, w tym komisji KRBR

Wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej

Wynagrodzenia dla egzaminatorów Komisji Egzaminacyjnej

Pozostałe

(uchwała zmieniona uchwałą Nr 3139/50/2019 KRBR z dnia 15 stycznia 2019 r.)
Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich.


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl