Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:38, 7.10.2022 r.

Regulacje PIBR

Wersje jednolite wybranych dokumentów Zjazdu:

Pozostałe dokumenty IX Zjazdu Biegłych Rewidentów:


Informacje na temat kompletu materiałów kierowanych na IX KZBR dostępne są w panelu dostępnym po zalogowaniu się.


 

Uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na mocy przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), dalej "ustawa", w zależności od ich przedmiotu, podlegają:

  • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, zatwierdzeniu przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach określonych w ustawie;
  • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 9 ustawy zaskarżeniu do sądu administracyjnego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach wskazanych w ustawie;
  • zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy możliwości wyrażeniu sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Biegli rewidenci

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Krajowe standardy wykonywania zawodu oraz Krajowe standardy kontroli jakości

(KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) oraz pozostałe standardy badania w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później, z możliwością wcześniejszego stosowania)
 
(standard ma zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później)
 

(standard w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do wykonania usług uzgodnionych procedur, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 stycznia 2023 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego stosowania)

(moment rozpoczęcia obligatoryjnego stosowania zmienionego brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu:
• KSB 540 (Z) oraz pozostałe standardy badania i przeglądu w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później;
• zmienione brzmienie standardów dotyczących innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych ma zastosowanie do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.;
z możliwością wcześniejszego stosowania)
 

 Etyka

(Zmiany Kodeksu mają zastosowanie do wykonania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2022 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)
(Kodeks ma zastosowanie do czynności podjętych od dnia 1 stycznia 2020 r. później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych w dniu 21 marca 2018 r. i później)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych przed dniem 21 marca 2018 r. – wraz ze zmianą wynikającą z ww. uchwały nr 206/6/2015)

Składki i opłaty

(formularz ma zastosowanie do (korekt) rozliczeń za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej wprowadzono nowy wzór – patrz uchwała nr 2038/37/2018 i załącznik do niej)

Szkolenia

Kandydaci

Wynagrodzenia (zasady obowiązujące od początku kadencji 2011-2015)

Wynagrodzenia za prace w organach PIBR

Wynagrodzenia za prace na rzecz PIBR, w tym komisji KRBR

Wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej

Wynagrodzenia dla egzaminatorów Komisji Egzaminacyjnej

Pozostałe

(uchwała zmieniona uchwałą Nr 3139/50/2019 KRBR z dnia 15 stycznia 2019 r.)
Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich.


Postanowienia KRBR

Biegli i firmy audytorskie

(komunikat zmieniony komunikatem Nr 40/2019)
(komunikat zmieniony komunikatem Nr 40/2019)

(Postanowienie nr 261/15/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu Komunikatu Nr 14/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów regulujących działalność biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP) mających zastosowanie od dnia 17 czerwca 2016 roku)

  Krajowe standardy wykonywania zawodu

  Składki i opłaty

 Szkolenia

Kandydaci

Pozostałe

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl