Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:05, 24.06.2024 r.

Regulacje PIBR

Wersje jednolite wybranych dokumentów Zjazdu:

Dokumenty NKZBR 5-6 wrzesień 2022 r.

 • Uchwała Nr 1/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
  • Załącznik - Regulamin obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
 • Uchwała Nr 2/2022 z dnia 6 września 2022 r. w spawie statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Załącznik - Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Uchwała oczekuje na zatwierdzenie - wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w trybie art. 102 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302)
 • Uchwała Nr 3/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Załącznik – Podstawowe zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże zgodnie z art. 103 ustawy Rada Agencji może wnieść do sądu administracyjnego skargę na ww. uchwałę w przypadku, gdyby uznała, że uchwała ta narusza przepisy prawa
 • Uchwała Nr 4/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
  • Załącznik – Zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r., jednakże zgodnie z art. 103 ustawy Rada Agencji może wnieść do sądu administracyjnego skargę na ww. uchwałę w przypadku, gdyby uznała, że uchwała ta narusza przepisy prawa

Wyżej wymienione uchwały Zjazdowe dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu się.

Dokumenty IX Zjazdu Biegłych Rewidentów:


Informacje na temat kompletu materiałów kierowanych na IX KZBR dostępne są w panelu dostępnym po zalogowaniu się.


 

Uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na mocy przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015), dalej "ustawa", w zależności od ich przedmiotu, podlegają:

 • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, zatwierdzeniu przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach określonych w ustawie;
 • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 9 ustawy zaskarżeniu do sądu administracyjnego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach wskazanych w ustawie;
 • zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy możliwości wyrażeniu sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Biegli rewidenci

- uchylona uchwałą Nr 244/8a/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.
UWAGA: Skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1 ustawy, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy, o której mowa w art. 57 ust. 1, zgodnie z art. 18 ust. 5 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z art. 61 ust. 7b ustawy biegły rewident prowadzący działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1, który został skreślony z rejestru, jest obowiązany przekazać Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w postaci elektronicznej, akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 8 lat, dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz informacje za dany rok kalendarzowy objęte sprawozdaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1, a także wnieść opłatę z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55, za dany rok kalendarzowy oraz dokonać rozliczenia tej opłaty.

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Uchwała uchylona uchwałą Nr 2719/49a/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Krajowe standardy wykonywania zawodu oraz Krajowe standardy kontroli jakości

(Krajowe standardy badania oraz krajowy standard przeglądu, w zmienionym brzmieniu, mają zastosowanie do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2024 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania. Krajowe standardy usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowe standardy usług pokrewnych, w zmienionym brzmieniu, mają zastosowanie do usług rozpoczętych 1 stycznia 2024 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania.)

Ocena zgodności dokonana zgodnie z uchwałą Nr 2613/47a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad procedowania uchwał zawierających przepisy regulacyjne oraz ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nowe Krajowe Standardy Kontroli Jakości oraz KSB 220 (Z)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 21 czerwca 2023 r., oddalił skargę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Z). Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga została złożona 5 września 2023 r. Do czasu wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie obowiązują standardy w brzmieniu wprowadzonym przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.:

 1. Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”),
 2. Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”),
 3. Krajowy Standard Badania 220 (zmieniony) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 220 (zmienionego) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego („KSB 220 (Z)”).

Moment obowiązkowego zastosowania standardów:

 1. Firmy audytorskie są zobowiązane do dostosowania swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości do postanowień KSKJ 1 i ich wdrożenia do dnia 1 stycznia 2023 r. niezależnie od rodzaju świadczonych usług. Należy również odpowiednio objąć systemem wewnętrznej kontroli jakości i stosować postanowienia KSKJ 1 do działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz innych usług, czynności i działalności.

  Dostosowanie i wdrożenie, o których mowa w ust. 1, oznacza, że firma audytorska:
  • do dnia 1 stycznia 2023 r. ustaliła cele jakości, zidentyfikowała i oszacowała ryzyka jakości oraz zaprojektowała i wdrożyła reakcje; wymagane jest, aby reakcje zaczęły działać od 1 stycznia 2023 r.;
  • do dnia 1 stycznia 2023 r. zaprojektowała i wdrożyła działania monitorujące, które będą działać, oraz dokonała oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości wymaganej przez paragrafy 53 – 54 KSKJ 1 w terminie jednego roku od dnia ich wdrożenia.

 2. KSKJ 2 ma zastosowanie do:
  • usług badania i usług przeglądu sprawozdań finansowych oraz innych historycznych informacji finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia
  • 2023 i później, oraz
  • usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz usług pokrewnych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. i później.
 1. KSB 220 (Z) ma zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych oraz innych historycznych informacji finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2023 r. lub później.

 

(KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) oraz pozostałe standardy badania w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później, z możliwością wcześniejszego stosowania)
 
(standard ma zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później)
 

(standard w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do wykonania usług uzgodnionych procedur, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 stycznia 2023 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego stosowania)

(moment rozpoczęcia obligatoryjnego stosowania zmienionego brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu:
• KSB 540 (Z) oraz pozostałe standardy badania i przeglądu w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później;
• zmienione brzmienie standardów dotyczących innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych ma zastosowanie do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.;
z możliwością wcześniejszego stosowania)
 

 Etyka

(Zmiany Kodeksu mają zastosowanie do wykonania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2022 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)
(Kodeks ma zastosowanie do czynności podjętych od dnia 1 stycznia 2020 r. później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych w dniu 21 marca 2018 r. i później)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych przed dniem 21 marca 2018 r. – wraz ze zmianą wynikającą z ww. uchwały nr 206/6/2015)

Składki i opłaty

(formularz ma zastosowanie do (korekt) rozliczeń za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej wprowadzono nowy wzór – patrz uchwała nr 2038/37/2018 i załącznik do niej)

Szkolenia

Kandydaci

Wynagrodzenia (zasady obowiązujące od początku kadencji 2011-2015)

Wynagrodzenia za prace w organach PIBR

Wynagrodzenia za prace na rzecz PIBR, w tym komisji KRBR

Wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej

Wynagrodzenia dla egzaminatorów Komisji Egzaminacyjnej

uchylona uchwałą Nr 120/5a/2023 z dnia 2 października 2023 r.

Pozostałe

(uchwała zmieniona uchwałą Nr 3139/50/2019 KRBR z dnia 15 stycznia 2019 r.)
Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich.


Postanowienia KRBR

Biegli i firmy audytorskie

(Komunikat uchylony uchwałą Nr 2720/49a/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.)
(komunikat zmieniony komunikatem Nr 40/2019)
(komunikat zmieniony komunikatem Nr 40/2019)

(Postanowienie nr 261/15/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu Komunikatu Nr 14/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów regulujących działalność biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP) mających zastosowanie od dnia 17 czerwca 2016 roku)

  Krajowe standardy wykonywania zawodu

  Składki i opłaty

 Szkolenia

Kandydaci

Pozostałe

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl