Informacje dla biegłych rewidentów

Zasady szkolenia

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego. Obowiązek szkolenia powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.

Sprawdź ofertę szkoleń

Dokumentacja ze szkolenia

Biegły rewident musi udokumentować odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Dokumenty, które potwierdzają odbycie szkolenia przechowuje przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

Na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) biegły rewident składa dokumenty, które potwierdzają, że odbył obligatoryjne doskonalenie zawodowe. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

KRBR określa, w formie uchwały zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego:

 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego,
 • okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających na samokształcenie dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu.

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe i rozpoczął się 1 stycznia 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Narzędzie do podsumowania statusu biegłego rewidenta w zakresie doskonalenia zawodowego w cyklu rozliczeniowym 2018-2020

Zaliczenie wykładowcom obowiązkowego szkolenia

Biegli rewidenci, którzy prowadzą obligatoryjne szkolenia organizowane przez PIBR lub jednostkę uprawnioną uzyskują zaliczenie tych szkoleń jako obligatoryjne doskonalenie zawodowe – na podstawie zaświadczenia lub certyfikatu wydanego przez jednostkę szkolącą.

Biegłemu rewidentowi–wykładowcy zaliczana jest taka liczba godzin, jaka wynika z liczby godzin podanych w podjętej przez KRBR uchwale w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w danym roku kalendarzowym, w odniesieniu do każdego modułu (tematu) oddzielnie, niezależnie od liczby szkoleń przeprowadzanych z danego modułu (tematu) w danym roku kalendarzowym.

Udział biegłego rewidenta–wykładowcy w szkoleniach innych niż szkolenia z zakresów tematycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów należy z kolei traktować jako samokształcenie.

Samokształcenie zawodowe

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto biegłego rewidenta,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz WNSAMO - Oświadczenie o samokształceniu biegłego rewidenta (menu "Rozwiń panel" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Biegły rewident może odbyć samokształcenie zawodowe poprzez:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w pracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
 • świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Oświadczenie o samokształceniu zawodowym biegłego rewidenta

Odbycie szkolenia w późniejszym terminie

Biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody KRBR na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu.

Biegły rewident składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek (wzór), który zawiera:

 • imię i nazwisko,
 • numer wpisu do rejestru,
 • uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • załączniki, które potwierdzają wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę, która uniemożliwia odbycie szkolenia w wymaganym terminie.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

Jednostki uprawione do prowadzenia szkoleń

Szkolenia obligatoryjne mogą przeprowadzać:

Jednostką uprawnioną jest jednostka wpisana do wykazu prowadzonego przez KRBR i która:

 • opracowała programowe i organizacyjno-techniczne założenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Jednostka, która po raz pierwszy ubiega się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający:

 • nazwę jednostki,
 • adres siedziby,
 • rodzaj deklarowanych form kształcenia,
 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia jednostkę o jego rozstrzygnięciu. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego informacja zawiera uzasadnienie. Po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku jednostka zostaje niezwłocznie wpisana do wykazu, który jest publikowany na stronie PIBR.

W przypadku wniosku aktualizującego jednostka uprawniona składa dokumenty w zakresie objętym zmianami w terminie również do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadza wizytacje w jednostkach uprawnionych.

Materiały dla jednostek


Chcesz wziąć udział
w szkoleniu w ramach ODZ?

Zobacz terminy

Tematyka szkoleń na 2018 r.

Lp. Nr modułu Temat Liczba
godzin
Blok
tematyczny
1 1.2016.AR.16 Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
2 2.2016.A.16 Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek 16 Rewizja finansowa
3 3.2016.A.8 Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru firmy audytorskiej 8 Rewizja finansowa
4 4.2016.A.8 Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi 8 Rewizja finansowa
5 5.2016.R.16 Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe 16 Rachunkowość
6 6.2017.R.8 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów 8 Rachunkowość
7 7.2017.A.16 Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru 16 Rewizja finansowa
8 8.2017.A.16 Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych 16 Rewizja finansowa
9 9.2017.AR.8 Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
10 10.2017.AR.16 Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
11 11.2017.R.24 Konsolidacja sprawozdań finansowych 24 Rachunkowość
12 12.2017.A.8 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 16 Rewizja finansowa
13 13.2017.R.8 Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa 8 Rachunkowość
14 14.2017.AR.16 Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
15 15.2017.R.16 Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat 16 Rachunkowość
16 16.2017.AR.16 Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych   Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
17 17.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
18 18.2017.R.8 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
19 19.2017.A.8 Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie 8 Rewizja finansowa
20 20.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania 16 Rewizja finansowa
21 21.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania 16 Rewizja finansowa
22 22.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część III: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia 16 Rewizja finansowa
23 23.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 8 Rachunkowość
24 24.2018.R.8 Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
25 25.2018.A.4 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych 4 Rewizja finansowa
26 26.2018.A.4 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta 4 Rewizja finansowa
27 27.2018.A.8 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa
28 28.2018.A.8 Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa

UWAGA! Wszystkie moduły muszą być realizowane w pełnym wymiarze godzinowym.

Tematyka szkoleń na 2019 r.

E-learning

Biegli rewidenci mogą korzystać z „Portalu otwartych zasobów edukacyjnych“. To internetowy portal PIBR, który powstał z myślą o wszystkich biegłych rewidentach, którzy chcą podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach. Cyklicznie udostępniane są na nim darmowe szkolenia w formie e-learningu.

Przejdź do Portalu otwartych zasobów edukacyjnych

e-Biblioteka

 • Wytyczne organizacyjno-metodyczne. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2017 i 2018 r. dostępne są w e-Bibliotece.
 • Informatory komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostępne są w e-Bibliotece

Pozostałe materiały

Kontakt

Dział Szkoleniowo-Wydawniczy Biura PIBR
e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

Każdy biegły rewident jest obowiązany regularnie opłacać składki członkowskie. Biegły wpłaca pierwszą składkę począwszy od kwartału, w którym został wpisany do rejestru biegłych rewidentów.

Wysokość składki

W 2019 r.:

 • składka członkowska wynosi 480 zł rocznie (120 zł kwartalnie),
 • niższa składka członkowska wynosi 20 zł rocznie (5 zł kwartalnie).

W 2018 r.:

 • składka członkowska wynosi 440 zł rocznie (110 zł kwartalnie),
 • niższa składka członkowska wynosi 20 zł rocznie (5 zł kwartalnie).

Składki członkowskie należy wpłacać w okresach kwartalnych, w terminie do 25 dnia miesiąca, który następuje po upływie danego kwartału, czyli:

 • za I kwartał do 25 kwietnia,
 • za II kwartał do 25 lipca,
 • za III kwartał do 25 października,
 • za IV kwartał do 25 stycznia (następnego roku).

Wysokość składki w latach poprzednich:

 • 2018 r. - 440 zł rocznie (110 zł kwartalnie)
 • 2017 r. - 440 zł rocznie (110 zł kwartalnie)
 • 2016 r. - 400 zł rocznie (100 zł kwartalnie)
 • 2015 r. - 376 zł rocznie (94 zł kwartalnie)
 • 2014 r. - 360 zł rocznie (90 zł kwartalnie)

Niższa składka członkowska

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

 • nie wykonuje zawodu,
 • nie jest członkiem firm audytorskich
 • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
 • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
 • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR,

lub

 • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
 • nie wykonuje zawodu,
 • złoży oświadczenie do KRBR.

W pierwszym przypadku prawo do niższej składki przysługuje wyłącznie w roku, w którym został złożony wniosek. W przypadku emerytów/rencistów niższa składka obowiązuje do czasu zmiany sytuacji biegłego (na przykład powrót do zawodu albo uzyskanie dodatkowego dochodu).

Jeśli biegły rewident nie opłaca składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, KRBR ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia biegłego z rejestru, a po jego zakończeniu, podjąć uchwałę o skreśleniu.

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów należy przesłać najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Uwaga – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Jeśli dokumenty zostaną przesłane po terminie, KRBR rozpatrzy je na kolejnym posiedzeniu.

Lista formularzy

Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów

Pamiętaj, żeby do wniosku i kwestionariusza osobowego dołączyć dyplom (lub jego odpis lub kopię dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Polsce za równorzędne, a także potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Opłata za wpis do rejestru w 2018 r.

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów od dnia 7.07.2017 r. wynosi 400 zł.

Numer konta: 19 1020 1026 0000 1002 0299 9829
Potwierdzenie wniesienia opłaty  należy dołączyć  do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów

Zawiadomienie o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Wniosek o zmianę danych adresu biegłego rewidenta

Biegły rewident może zmienić dane adresowe:

 • w formie pisemnej: wysyłając listownie do PIBR pismo z informacją o zmianach lub wypełniony i podpisany formularz R6,
 • w formie elektronicznej, po zalogowaniu do panelu użytkownika.

Polska Izba Biegłych Rewidentów umożliwia skorzystanie z bezpłatnych konsultacji merytorycznych z zakresu:

 • stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej,
 • standardów etycznych, które obowiązują biegłych rewidentów.

Konsultacji udzielamy wyłącznie biegłym rewidentom i mają one charakter roboczych wyjaśnień. Odpowiedzi nie stanowią prawnie wiążącej interpretacji przepisów i standardów wykonywania usług biegłego rewidenta. Można się nimi posługiwać wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Konsultacje nie obejmują wydawania stanowisk związanych z interpretacją zapisów:

 • ustawy o biegłych rewidentach,
 • standardów rachunkowości,
 • przepisów podatkowych.

Konsultant - Katarzyna Korycka

Eksperci Merytoryczni:

 • Regina Frąckowiak
 • Anna Kazirod
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Barbara Misterska-Dragan
 • Elżbieta Pudło
 • Agata Sajewicz
 • Ewa Sobińska
 • Hanna Sztuczyńska
 • Justyna Beata Zakrzewska
 • Joanna Żukowska-Kalita
 • Andrzej Netter
 • Ernest Podgórski

Jak skorzystać z konsultacji?

Aby zadać pytanie w ramach konsultacji PIBR, należy zalogować się na swoje konto i wybrać "Konsultacje PIBR" z panelu po lewej stronie.

Zbiór bezpłatnych porad

Aby zapoznać się ze zbiorem bezpłatnych porad udzielonych w ramach Konsultacji KIBR, należy zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki "Konsultacje PIBR".

Biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej jeżeli dopuścił się przewiniena dyscyplinarnego.
Przewinienie dyscyplinarne polega na naruszeniu przez biegłego rewidenta przepisów dotyczących:

 • wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, niezależności lub krajowych standardów wykonywania zawodu,
 • realizacji obowiązków związanych z przynależnością do PIBR,
 • prowadzenia działalności w formie firmy audytorskiej,
 • pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firm audytorskich

Karami dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie,
 • kara pieniężna do 250 tys. zł,
 • zakaz przeprowadzania badań na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz wykonywania zawodu biegłego rewidenta na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz pełnienia funkcji członka Zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich lub jednostkach zainteresowania publicznego na okres od roku do 3 lat,
 • skreślenie z rejestru
Orzekając karę upomnienia, nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.

Orzekając jedną z ww. kar, orzeka się również o nakazie podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska osoby fizycznej, na którą nałożono karę, wraz z numerem, pod którym osoba ta jest lub była wpisana do rejestru biegłych rewidentów, chyba ze podanie do publicznej wiadomości jej imienia i nazwiska będzie środkiem nieproporcjonalnym do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi niewspółmierną szkodę obwinionemu, pokrzywdzonemu, innym stronom postępowania dyscyplinarnego, firmie audytorskiej, w imieniu której biegły rewident świadczył swoje usługi, jednostce, dla której biegły rewident świadczył swoje usługi, lub organom, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy (nie podlegają ujawnieniu dane podmiotu, dla którego wykonywane były czynności rewizji finansowej).

Obok ww. kar, może zostać także orzeczony dodatkowo zakaz zajmowania stanowiska kontrolera jakości wykonania zlecenia lub pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za system wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej na okres od roku do 3 lat.

Kary biegłych rewidentów podane do publicznej wiadomości.

Lista obrońców z urzędu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego

W sprawach dotyczących przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego Komisja Nadzoru Audytowego:

 • prowadzi postępowanie wyjaśniające,
 • prowadzi dochodzenie dyscyplinarne,
 • jest oskarżycielem przed sądem.

Postępowanie przed sądem obejmuje postępowanie przed sądem okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego oraz postępowanie przed sądem rozpoznającym odwołanie od orzeczenia lub postanowienia wydanego przez sąd pierwszej instancji.

Dochodzenie dyscyplinarne może zostać wszczęte z urzędu lub na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń lub uzupełnienia danych w celu stwierdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dochodzenie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z czynnościami innymi niż badanie ustawowe jednostki zainteresowania publicznego

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

 • dochodzenie dyscyplinarne,
 • postępowanie przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym (KSD) oraz
 • postępowanie odwoławcze od orzeczenia lub postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne.
Dochodzenie dyscyplinarne może zostać wszczęte z urzędu lub na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń lub uzupełnienia danych w celu stwierdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dochodzenie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

Szczegółowe regulacje w tym względzie zawarto w Informacji o przebiegu postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w ramach samorządu zawodowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r.

Kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej

Kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od roku do lat 3 oraz kary wydalenia z samorządu, podlegają ujawnieniu na stronie internetowej PIBR (zgodnie z art. 31 ust. 9 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, z późn. zm.)), który ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

 1. W stosunku do Pana Andrzeja Zapałowskiego, biegłego rewidenta nr w rej. 4571  Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 6 grudnia 2016 r. (data uprawomocnienia 14 lutego 2017 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres 3 lat.
 2. W stosunku do Pana Tadeusza Kołka, biegłego rewidenta nr w rej. 6994 Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 24 lipca 2017 r. (data uprawomocnienia 15 sierpnia 2017 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres 2 lat.
 3. W stosunku do Pana Mirosława Witkowskiego, biegłego rewidenta nr w rej. 4381 Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2017 r. (data uprawomocnienia 14 września 2017 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres 2 lat.
 4. W stosunku do Pana Karola Dykcika, biegłego rewidenta nr w rej. 6004 Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data uprawomocnienia 22 maja 2018 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji    finansowej przez okres jednego roku.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl