Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:37, 1.12.2023 r.

Informacje dla biegłych rewidentów

Zasady szkolenia

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego. Obowiązek szkolenia powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.


Chcesz wziąć udział
w szkoleniu w ramach ODZ?

Zobacz terminy

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej ODZ) dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:
 • co najmniej 72 godziny lekcyKjne szkolenia przeprowadzonego przez PIBR lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 2 Ustawy (dalej: jednostka uprawniona) z tematów określonych Uchwałą KRBR,
 • nie więcej niż 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.
W każdym roku kalendarzowym biegły rewident odbywa co najmniej 16 godzin lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną.

Dodatkowo biegły rewident uzupełnia odbyte minimum (w każdym roku 3-letniego cyklu po 16 godzin) o 24 godziny lekcyjne odbyte w trzyletnim okresie rozliczeniowym, tak by w cyklu 3-letnim liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wynosiła 72 godziny lekcyjne z tematów uchwalonych przez KRBR. Nadwyżka liczby godzin szkolenia ponad limit 72 godzin lekcyjnych jest zaliczana na poczet wykonania łącznej liczby godzin wymaganych w ramach 3 letniego cyklu szkoleniowego.

Biegły rewident w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej: „ODZ”) ma prawo odbyć i wykazać maksymalnie 48 godzin lekcyjnych samokształcenia w całym okresie rozliczeniowym. Najistotniejszą zmianą w zakresie zasad odbywania ODZ przez biegłych rewidentów, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r., a dotyczącą SAMOKSZTAŁCENIA, jest brak wymogu odbycia samokształcenia w każdym roku danego cyklu rozliczeniowego ODZ, a co za tym idzie brak konieczności składania oświadczeń o samokształceniu w każdym roku. Biegły rewident nie ma obowiązku składania i odbywania samokształcenia w każdym roku. Biegły rewident, w przypadku korzystania z tej formy wykonania realizacji ODZ (tj. samokształcenia), ma obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa poniżej, najpóźniej w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy. Nadwyżka godzin zrealizowanych ponad limit określony dla samokształcenia nie może stanowić wypełnienia obowiązku ODZ z tematów określonych Uchwałą KRBR.

Biegłego rewidenta, który uzyskał wpis do rejestru biegłych rewidentów w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru 120 godzin w cyklu trzyletnim, co oznacza, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (w tym z tematów uchwalonych przez KRBR w każdym roku kalendarzowym co najmniej 16 godzin szkolenia, a przeciętnie w cyklu rozliczeniowym 24 godziny szkoleniowe rocznie). Możliwość skorzystania z formy szkolenia ODZ jako samokształcenia ulega odpowiedniemu proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wymogów cyklu rozliczeniowego.

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., a zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Samokształcenie zawodowe

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto biegłego rewidenta,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz WNSAMO - Oświadczenie o samokształceniu biegłego rewidenta (menu "Rozwiń panel" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Jak sprawdzić podsumowanie okresu szkoleniowego oraz zgłosić samokształcenie?Biegły rewident może odbyć samokształcenie zawodowe poprzez:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w pracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
 • świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Oświadczenie o samokształceniu zawodowym biegłego rewidenta - wersja papierowa.

Narzędzie do podsumowania statusu biegłego rewidenta w zakresie doskonalenia zawodowego w cyklu rozliczeniowym 2021-2023

Dokumentacja ze szkolenia

Biegły rewident musi udokumentować odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Dokumenty, które potwierdzają odbycie szkolenia przechowuje przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

Na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) biegły rewident składa dokumenty, które potwierdzają, że odbył obligatoryjne doskonalenie zawodowe. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

KRBR określa, w formie uchwały zatwierdzanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego:

 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego,
 • okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających na samokształcenie dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu.

Odbycie szkolenia w późniejszym terminie

W uzasadnionych przypadkach biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody KRBR na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego roku kalendarzowego, powinien być złożony nie później niż do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.

Biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego 3-letniego okresu rozliczeniowego. Wniosek powinien być złożony nie później niż do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym w którym kończył się dany 3-letni okres rozliczeniowy, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.

Biegły rewident składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek (wzór), który zawiera:

 • imię i nazwisko,
 • numer wpisu do rejestru,
 • roku/okres rozliczeniowy (którego wniosek dotyczy),
 • uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • załączniki, które potwierdzają wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę, która uniemożliwia odbycie szkolenia w wymaganym terminie.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

Tematyka szkoleń na 2023 r.

L.p.

Temat

Liczba godzin

1

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

2

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

8

3

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

8

4

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

16

5

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – przychody

16

6

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

8

7

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

4

8

Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym

8

9

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

8

10

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

11

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

16

12

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

8

13

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

8

14

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

16

15

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

8

16

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

8

17

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

8

18

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

8

19

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)

16

20

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

8

21

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

16

22

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

8

23

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

8

24

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

8

25

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

16

26

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

16

27

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB - praktyczne aspekty wdrożenia

8

28

Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

8

29

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować?

8

30

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

16

31

Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta

16

32

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

8

Sprawdź ofertę szkoleń

Jednostki uprawione do prowadzenia szkoleń

Szkolenia obligatoryjne mogą przeprowadzać:

 • Polska Izba Biegłych Rewidentów (w imieniu PIBR szkolenia prowadzą Regionalne Oddziały PIBR oraz Centrum Edukacji PIBR)
 • jednostka uprawniona

Jednostką uprawnioną, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy, jest jednostka wpisana do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i która:

 • opracowała programowe i organizacyjno-techniczne założenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Informacja o prowadzonych przez jednostki uprawnione szkoleniach w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o której mowa w art. 10 ust. 9 Ustawy.

Jednostka, która po raz pierwszy ubiega się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający:

 • nazwę jednostki,
 • adres siedziby,
 • rodzaj deklarowanych form kształcenia,
 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia jednostkę o jego rozstrzygnięciu. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego informacja zawiera uzasadnienie. Po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku jednostka zostaje niezwłocznie wpisana do wykazu, który jest publikowany na stronie PIBR.

W przypadku wniosku aktualizującego jednostka uprawniona składa dokumenty w zakresie objętym zmianami w terminie również do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadza wizytacje w jednostkach uprawnionych.

Zgodnie z § 2 pkt 4 załącznika do Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 1915/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji, poniżej publikujemy listę jednostek uprawnionych podlegających wizytacji w roku 2023. Lista jednostek została przyjęta Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 2621/48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania wyboru i ustalenia listy jednostek uprawnionych do szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego podlegających wizytacji w 2023 roku.

Lista jednostek uprawnionych podlegających wizytacji w 2023 r.

Lp.

Nazwa jednostki

 1.

ABES Audit Sp. z o.o.

ul. J. Bema 60 lok. 304, 01-225 Warszawa

 2.

AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 57 lok.5E, 30-718 Kraków

 3.

BDO Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

 4.

BDO Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

 5.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Sp.k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

 6.

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice

 7.

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa

 8.

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi Sp. z o.o.
al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

 9.

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

 10.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa

 11.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej
ul. Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

 12.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

 13.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wlkp.

 14.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Katowicach
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice

 15.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddział w Kielcach
ul. Zagnańska 84 A, 25-528 Kielce

 16.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie
ul. Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

 17.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Lublinie
al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

 18.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Płocka 17/25, 01-231 Warszawa


Materiały dla jednostek

Zaliczenie wykładowcom obowiązkowego szkolenia

Biegli rewidenci, którzy prowadzą obligatoryjne szkolenia organizowane przez PIBR lub jednostkę uprawnioną uzyskują zaliczenie tych szkoleń jako obligatoryjne doskonalenie zawodowe – na podstawie zaświadczenia lub certyfikatu wydanego przez jednostkę szkolącą.

Biegłemu rewidentowi–wykładowcy zaliczana jest taka liczba godzin, jaka wynika z liczby godzin podanych w podjętej przez KRBR uchwale w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w danym roku kalendarzowym, w odniesieniu do każdego modułu (tematu) oddzielnie, niezależnie od liczby szkoleń przeprowadzanych z danego modułu (tematu) w danym roku kalendarzowym.

Udział biegłego rewidenta–wykładowcy w szkoleniach innych niż szkolenia z zakresów tematycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów należy z kolei traktować jako samokształcenie.

E-learning

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń elearningowych przygotowanych przez Centrum Edukacji PIBR. Jest to portal, który powstał z myślą o biegłych rewidentach, którzy chcą w elastycznej formule pozyskać wiedzę niezbędną w ich praktyce zawodowej. Cyklicznie udostępniane będą na platformie kolejne tematy szkoleń.

Przejdź do: Platforma elearningowa CE PIBR

e-Biblioteka

 • Wytyczne organizacyjno-metodyczne. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2022 r. dostępne są w e-Bibliotece.
 • Informatory komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostępne są w e-Bibliotece.

Kontakt

Dział Szkoleniowo-Wydawniczy Biura PIBR
e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

 

Każdy biegły rewident jest obowiązany regularnie opłacać składki członkowskie. Biegły wpłaca pierwszą składkę począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wpisany do rejestru biegłych rewidentów.

Obowiązek opłacania składek członkowskich ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym skreślenie biegłego rewidenta z rejestru biegłych rewidentów stało się ostateczne i prawomocne.

Uwaga! zmiana terminu uiszczania składek członkowskich od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z Zasadami ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, przyjętymi uchwałą Nr 4/2022 NKZBR z dnia 6 września 2022 r., obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje z pierwszym dniem każdego roku kalendarzowego. Biegły rewident ma obowiązek opłacania składki członkowskiej, nie później niż do końca każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, którego składka dotyczy w wysokości 1/12 rocznej składki członkowskiej;

Wysokość składki

W 2024 r.:

 • składka członkowska wynosi 1.176,00 zł rocznie (98 zł miesięcznie)
 • niższa składka członkowska wynosi 117,60 zł rocznie (9,80 zł miesięcznie)

W 2023 r.:

 • składka członkowska wynosi 984 zł rocznie (82 zł miesięcznie)
 • niższa składka członkowska wynosi 98,40 zł rocznie (8,20 zł miesięcznie)
W 2022 r.:
 • składka członkowska wynosi 820 zł rocznie (205 zł kwartalnie)
 • niższa składka członkowska wynosi 20 zł rocznie (5 zł kwartalnie)

W 2021 r.:

 • składka członkowska wynosi 688 zł rocznie (172 zł kwartalnie)
 • niższa składka członkowska wynosi 20 zł rocznie (5 zł kwartalnie)

Wysokość składki w latach poprzednich:

 • 2020 r. - 576 zł rocznie (144 zł kwartalnie)
 • 2019 r. - 480 zł rocznie (120 zł kwartalnie)
 • 2018 r. - 440 zł rocznie (110 zł kwartalnie)
 • 2017 r. - 440 zł rocznie (110 zł kwartalnie)
 • 2016 r. - 400 zł rocznie (100 zł kwartalnie)
 • 2015 r. - 376 zł rocznie (94 zł kwartalnie)
 • 2014 r. - 360 zł rocznie (90 zł kwartalnie)

Niższa składka członkowska

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

 • nie wykonuje zawodu,
 • nie jest członkiem organów firm audytorskich
 • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
 • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
 • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR,

lub

 • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
 • nie wykonuje zawodu,
 • złoży oświadczenie do KRBR.

W pierwszym przypadku prawo do niższej składki przysługuje wyłącznie w roku, w którym został złożony wniosek. W przypadku emerytów/rencistów niższa składka obowiązuje do czasu zmiany sytuacji biegłego (na przykład powrót do zawodu albo uzyskanie dodatkowego dochodu).

Jeśli biegły rewident nie opłaca składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, KRBR ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia biegłego z rejestru, a po jego zakończeniu, podjąć uchwałę o skreśleniu.

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów należy przesłać najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Uwaga – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Jeśli dokumenty zostaną przesłane po terminie, KRBR rozpatrzy je na kolejnym posiedzeniu.

Lista formularzy

Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów

Pamiętaj, żeby do wniosku i kwestionariusza osobowego dołączyć dyplom (lub jego odpis lub kopię dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Polsce za równorzędne, a także potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi 566 zł.

Numer konta: 19 1020 1026 0000 1002 0299 9829
Potwierdzenie wniesienia opłaty  należy dołączyć  do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów

UWAGA: Skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1 ustawy, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy, o której mowa w art. 57 ust. 1, zgodnie z art. 18 ust. 5 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z art. 61 ust. 7b ustawy biegły rewident prowadzący działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1, który został skreślony z rejestru, jest obowiązany przekazać Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w postaci elektronicznej, akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 8 lat, dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz informacje za dany rok kalendarzowy objęte sprawozdaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1, a także wnieść opłatę z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55, za dany rok kalendarzowy oraz dokonać rozliczenia tej opłaty.

Zawiadomienie o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz o powiązaniu biegłego rewidenta z firmą audytorską

Zawiadomienie o niewykonywaniu zawodu przez biegłego rewidenta

Wniosek o zmianę danych biegłego rewidenta

Biegły rewident może zmienić dane adresowe:

 • w formie pisemnej: wysyłając listownie do PIBR pismo z informacją o zmianach lub wypełniony i podpisany formularz R6,
 • w formie pisemnej, drogą elektroniczną: wysyłając podpisany, zeskanowany formularz R6 na adres: biegli@pibr.org.pl,
 • w formie elektronicznej, po zalogowaniu do panelu użytkownika.

Nowa formuła Konsultacji

Dotychczas Biuro PIBR indywidualnie odpowiadało na poszczególne pytania zgłaszane przez biegłych rewidentów za pomocą formularza „Konsultacje PIBR”.

Ponieważ ustawa o biegłych rewidentach obowiązuje już ponad rok, formuła Konsultacji została zmieniona. Pytania nadsyłane poprzez formularz, a także docierające mailowo i telefonicznie będą zbierane, grupowane i regularnie analizowane. Po dokonaniu wyboru spośród nich tych najbardziej istotnych dla całego środowiska i najczęściej się powtarzających, Biuro PIBR przygotuje odpowiedzi, w razie konieczności konsultując je z Komisją ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, prezesem KRBR lub innymi ekspertami. Odpowiedzi wymagające uzgodnień z Ministerstwem Finansów będą poprzedzone konsultacjami z resortem lub oficjalną prośbą do MF o interpretację. Odpowiedzi dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień będą systematycznie publikowane na stronie PIBR w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

Zakres publikowanych w nowej formule informacji ograniczony będzie do tematyki związanej ze:

 • standardami wykonywania zawodu,
 • kontroli jakości oraz
 • zasadami etyki zawodowej.

Konsultacje, tak jak dotychczas, nie będą obejmować zatem:

 • przepisów i standardów z zakresu rachunkowości,
 • przepisów podatkowych,
 • ustaw ani innych aktów prawnych.

Jak skorzystać z konsultacji?

Aby zadać pytanie w ramach konsultacji PIBR, należy zalogować się na swoje konto i wybrać "Konsultacje PIBR" z panelu po lewej stronie.

Konsultacje już udzielone

Znajdujące się już na stronie internetowej PIBR pytania i odpowiedzi udzielone w dotychczasowej formule Konsultacji zostały przeniesione do wydzielonego Archiwum dostępnego po zalogowaniu na profil biegłego rewidenta. Należy jednak pamiętać, że baza ta nie będzie aktualizowana.

Odpowiedzi nie stanowią prawnie wiążącej interpretacji przepisów i standardów wykonywania usług biegłego rewidenta. Można się nimi posługiwać wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej jeżeli dopuścił się przewiniena dyscyplinarnego.
Przewinienie dyscyplinarne polega na naruszeniu przez biegłego rewidenta przepisów dotyczących:

 • wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, niezależności lub krajowych standardów wykonywania zawodu,
 • realizacji obowiązków związanych z przynależnością do PIBR,
 • prowadzenia działalności w formie firmy audytorskiej,
 • pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firm audytorskich

Karami dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie,
 • kara pieniężna do 250 tys. zł, a w przypadkach określonych w art. 159 ust. 5a ustawy do 500 tys. zł,
 • zakaz przeprowadzania badań na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz wykonywania zawodu biegłego rewidenta na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz pełnienia funkcji członka Zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich lub jednostkach zainteresowania publicznego na okres od roku do 3 lat,
 • skreślenie z rejestru
Orzekając karę upomnienia, nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.

Orzekając jedną z ww. kar, orzeka się również o nakazie podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska osoby fizycznej, na którą nałożono karę, wraz z numerem, pod którym osoba ta jest lub była wpisana do rejestru biegłych rewidentów, chyba ze podanie do publicznej wiadomości jej imienia i nazwiska będzie środkiem nieproporcjonalnym do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi niewspółmierną szkodę obwinionemu, pokrzywdzonemu, innym stronom postępowania dyscyplinarnego, firmie audytorskiej, w imieniu której biegły rewident świadczył swoje usługi, jednostce, dla której biegły rewident świadczył swoje usługi, lub organom, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy (nie podlegają ujawnieniu dane podmiotu, dla którego wykonywane były czynności rewizji finansowej).

Obok ww. kar, może zostać także orzeczony dodatkowo zakaz zajmowania stanowiska kontrolera jakości wykonania zlecenia lub pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za system wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej na okres od roku do 3 lat.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów i Polska Agencja Nadzoru Audytowego, po uprawomocnieniu się orzeczenia nakładającego karę, podają do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na swoich stronach internetowych, informację o popełnionym przez biegłego rewidenta przewinieniu dyscyplinarnym oraz orzeczonej za to przewinienie karze.

Kary biegłych rewidentów orzeczone przez KSD podane do publicznej wiadomości.

Lista obrońców z urzędu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych przy wykonywaniu usług atestacyjnych i usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

W sprawach dotyczących przewinień dyscyplinarnych popełnionych przy wykonywaniu usług atestacyjnych i usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu Polska Agencja Nadzoru Audytowego:
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające,
 • prowadzi dochodzenie dyscyplinarne,
 • jest oskarżycielem przed sądem.
Postępowanie przed sądem obejmuje postępowanie przed sądem okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego oraz postępowanie przed sądem rozpoznającym odwołanie od orzeczenia lub postanowienia wydanego przez sąd pierwszej instancji.

Dochodzenie dyscyplinarne może zostać wszczęte z urzędu lub na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń lub uzupełnienia danych w celu stwierdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dochodzenie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, z wyjątkami określonymi w art. 175 ustawy

Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych innych niż powstałych przy wykonywaniu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, a także dotyczących naruszeń obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
 • dochodzenie dyscyplinarne,
 • postępowanie przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym (KSD) oraz
 • postępowanie odwoławcze od orzeczenia lub postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne.
Dochodzenie dyscyplinarne może zostać wszczęte z urzędu lub na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń lub uzupełnienia danych w celu stwierdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dochodzenie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, z wyjątkami określonymi w art.148 ust.2 ustawy.

Szczegółowe regulacje w tym względzie zawarto w Informacji o przebiegu dochodzenia dyscyplinarnego prowadzonego przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego – stan prawny na 1 stycznia 2020 roku


 

Dla ułatwienia dotarcia i zapoznania się z różnymi informacjami dotyczącymi nowej tematyki związanej z e-sprawozdawczością przedstawiamy wydzieloną sekcję, w której zebraliśmy i ustrukturyzowaliśmy pomocne informacje i narzędzia.

Przypomnienie o nowym wymogu sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej oraz konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwaga! Wymóg e-podpisów
Elektroniczne sprawozdania już wkrótce

FAQ

Przejście do sekcji FAQ PIBR

Konsultacje z Ministerstwem Finansów

I. Uzyskane interpretacjeII. Pytania oczekujące na odpowiedź
 
Brak

Pomoc w elektronicznych sprawozdaniach finansowych

Zaproszenie innych organizacji do współpracy

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl