Szkolenia

Zasady szkolenia

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego. Obowiązek szkolenia powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.

Sprawdź ofertę szkoleń

Dokumentacja ze szkolenia

Biegły rewident musi udokumentować odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Dokumenty, które potwierdzają odbycie szkolenia przechowuje przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

Na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) biegły rewident składa dokumenty, które potwierdzają, że odbył obligatoryjne doskonalenie zawodowe. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

KRBR określa, w formie uchwały zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego:

 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego,
 • okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających na samokształcenie dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu.

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe i rozpoczął się 1 stycznia 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Narzędzie do podsumowania statusu biegłego rewidenta w zakresie doskonalenia zawodowego w cyklu rozliczeniowym 2018-2020

Zaliczenie wykładowcom obowiązkowego szkolenia

Biegli rewidenci, którzy prowadzą obligatoryjne szkolenia (wykładowcy), organizowane przez KRBR lub jednostkę uprawioną, mogą uzyskać zaliczenie tych szkoleń jako obligatoryjne doskonalenie zawodowe na podstawie złożonego oświadczenia.

Biegły rewident składa oświadczenie nie później niż do 15 stycznia roku, który następuje po roku, w którym prowadził szkolenia.

Samokształcenie zawodowe

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto biegłego rewidenta,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz WNSAMO - Oświadczenie o samokształceniu biegłego rewidenta (menu "Rozwiń panel" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Biegły rewident może odbyć samokształcenie zawodowe poprzez:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w pracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
 • świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Oświadczenie o samokształceniu zawodowym biegłego rewidenta

Odbycie szkolenia w późniejszym terminie

Biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody KRBR na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu.

Biegły rewident składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek (wzór), który zawiera:

 • imię i nazwisko,
 • numer wpisu do rejestru,
 • uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • załączniki, które potwierdzają wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę, która uniemożliwia odbycie szkolenia w wymaganym terminie.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

Jednostki uprawione do prowadzenia szkoleń

Szkolenia obligatoryjne mogą przeprowadzać:

Jednostką uprawnioną jest jednostka wpisana do wykazu prowadzonego przez KRBR i która:

 • opracowała programowe i organizacyjno-techniczne założenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Jednostka, która po raz pierwszy ubiega się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający:

 • nazwę jednostki,
 • adres siedziby,
 • rodzaj deklarowanych form kształcenia,
 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia jednostkę o jego rozstrzygnięciu. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego informacja zawiera uzasadnienie. Po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku jednostka zostaje niezwłocznie wpisana do wykazu, który jest publikowany na stronie PIBR.

W przypadku wniosku aktualizującego jednostka uprawniona składa dokumenty w zakresie objętym zmianami w terminie również do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadza wizytacje w jednostkach uprawnionych.

Materiały dla jednostek


Chcesz wziąć udział
w szkoleniu w ramach ODZ?

Zobacz terminy

Tematyka szkoleń na 2018 r.

Lp. Nr modułu Temat Liczba
godzin
Blok
tematyczny
1 1.2016.AR.16 Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
2 2.2016.A.16 Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek 16 Rewizja finansowa
3 3.2016.A.8 Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru firmy audytorskiej 8 Rewizja finansowa
4 4.2016.A.8 Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi 8 Rewizja finansowa
5 5.2016.R.16 Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe 16 Rachunkowość
6 6.2017.R.8 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów 8 Rachunkowość
7 7.2017.A.16 Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru 16 Rewizja finansowa
8 8.2017.A.16 Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych 16 Rewizja finansowa
9 9.2017.AR.8 Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
10 10.2017.AR.16 Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
11 11.2017.R.24 Konsolidacja sprawozdań finansowych 24 Rachunkowość
12 12.2017.A.8 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 16 Rewizja finansowa
13 13.2017.R.8 Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa 8 Rachunkowość
14 14.2017.AR.16 Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
15 15.2017.R.16 Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat 16 Rachunkowość
16 16.2017.AR.16 Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych   Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
17 17.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
18 18.2017.R.8 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
19 19.2017.A.8 Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie 8 Rewizja finansowa
20 20.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania 16 Rewizja finansowa
21 21.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania 16 Rewizja finansowa
22 22.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część III: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia 16 Rewizja finansowa
23 23.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 8 Rachunkowość
24 24.2018.R.8 Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
25 25.2018.A.4 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych 4 Rewizja finansowa
26 26.2018.A.4 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta 4 Rewizja finansowa
27 27.2018.A.8 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa
28 28.2018.A.8 Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa

UWAGA! Wszystkie moduły muszą być realizowane w pełnym wymiarze godzinowym.

Tematyka szkoleń na 2019 r.

E-learning

Biegli rewidenci mogą korzystać z „Portalu otwartych zasobów edukacyjnych“. To internetowy portal PIBR, który powstał z myślą o wszystkich biegłych rewidentach, którzy chcą podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach. Cyklicznie udostępniane są na nim darmowe szkolenia w formie e-learningu.

Przejdź do Portalu otwartych zasobów edukacyjnych

e-Biblioteka

 • Wytyczne organizacyjno-metodyczne. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2017 i 2018 r. dostępne są w e-Bibliotece.
 • Informatory komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostępne są w e-Bibliotece.

Pozostałe materiały

Kontakt

Dział Szkoleniowo-Wydawniczy Biura PIBR
e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

Podstawa prawna

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf