Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:16, 17.06.2024 r.

Szkolenia

Zasady szkolenia

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego. Obowiązek szkolenia powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.


Chcesz wziąć udział
w szkoleniu w ramach ODZ?

Zobacz terminy

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym

Rok 2024 to początek nowego 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) biegłych rewidentów i zarazem początek obowiązywania nowych zasad rozliczania ODZ, wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła 7 grudnia 2023 r. uchwalę w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (dalej ODZ)

Zgodnie z nią ustalony został 3-letni okres rozliczeniowy ODZ dla biegłych rewidentów, obejmujący 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe.

Liczba godzin ODZ, obowiązująca zarówno biegłego rewidenta wykonującego, jak
i niewykonującego zawód, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, przy czym:

 • w każdym roku kalendarzowym 3-letniego okresu rozliczeniowego minimalna liczba godzin ODZ wynosi 24 godziny lekcyjne (wcześniej 16), ale nie mniej niż 72 godziny lekcyjne w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym,
 • liczbę 48 godzin lekcyjnych ODZ, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym, biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident odbywa co najmniej 24 godziny lekcyjne ODZ, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną
z tematów uchwalonych przez KRBR.

Nadwyżka liczby godzin szkolenia ponad limit 72 godzin lekcyjnych jest zaliczana na poczet wykonania łącznej liczby godzin wymaganych w ramach 3-letniego cyklu szkoleniowego.

Biegły rewident część ODZ ma prawo odbyć w formie samokształcenia. Zgłoszeniu podlega maksymalnie 48 godzin lekcyjnych samokształcenia w całym okresie rozliczeniowym.

Nadwyżka godzin zrealizowanych ponad limit określony dla samokształcenia (48 godzin lekcyjnych) nie stanowi wypełnienia obowiązku ODZ z tematów określonych Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Biegłego rewidenta, który uzyskał wpis do rejestru biegłych rewidentów w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru 120 godzin w cyklu 3-letnim, co oznacza, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin lekcyjnych ODZ, przy czym 24 godziny lekcyjne w danym roku biegły rewident odbywa biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną z tematów uchwalonych przez KRBR. Możliwość skorzystania z szkolenia ODZ w formule samokształcenia ulega odpowiedniemu proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

3-letni okres rozliczeniowy ODZ obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ rozpoczął się 1 stycznia 2024 r., a zakończy się 31 grudnia 2026 r.

Biegły rewident nie ma obowiązku odbycia i składania oświadczenia z informacją
o  samokształceniu w każdym roku. W przypadku skorzystania z tej formy szkolenia obowiązek złożenia oświadczenia występuje najpóźniej w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią uchwały KRBR, która jest dostępna tutaj

Aktualizowaną na bieżąco listę szkoleń znajdą Państwo pod linkiem https://www.pibr.org.pl/pl/terminy_szkolen


Samokształcenie zawodowe

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto biegłego rewidenta,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz WNSAMO - Oświadczenie o samokształceniu biegłego rewidenta (menu "Rozwiń panel" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Jak sprawdzić podsumowanie okresu szkoleniowego oraz zgłosić samokształcenie?Biegły rewident może odbyć samokształcenie zawodowe poprzez:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w pracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
 • świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Oświadczenie o samokształceniu zawodowym biegłego rewidenta - wersja papierowa.

Narzędzie do podsumowania statusu biegłego rewidenta w zakresie doskonalenia zawodowego w cyklu rozliczeniowym 2024-2026

Dokumentacja ze szkolenia

Biegły rewident musi udokumentować odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Dokumenty, które potwierdzają odbycie szkolenia przechowuje przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

Na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) biegły rewident składa dokumenty, które potwierdzają, że odbył obligatoryjne doskonalenie zawodowe. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

KRBR określa, w formie uchwały zatwierdzanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego:

 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego,
 • okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających na samokształcenie dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu.

Odbycie szkolenia w późniejszym terminie

W uzasadnionych przypadkach biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody KRBR na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego roku kalendarzowego, powinien być złożony nie później niż do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.

Biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego 3-letniego okresu rozliczeniowego. Wniosek powinien być złożony nie później niż do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym w którym kończył się dany 3-letni okres rozliczeniowy, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.

Biegły rewident składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek (wzór), który zawiera:

 • imię i nazwisko,
 • numer wpisu do rejestru,
 • roku/okres rozliczeniowy (którego wniosek dotyczy),
 • uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • załączniki, które potwierdzają wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę, która uniemożliwia odbycie szkolenia w wymaganym terminie.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

Tematyka szkoleń na 2024 r.

L.p.

Temat

Liczba godzin

1

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

2

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

8

3

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

8

4

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

16

5

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

8

6

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

4

7

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

16

8

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

8

9

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

8

10

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

8

11

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

8

12

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)

16

13

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

8

14

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

16

15

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

8

16

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

8

17

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

8

18

Praktyczne aspekty negocjacji, w tym ustalanie warunków umów i wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta

16

19

Kodeks etyki IESBA 2022 - przepisy zmienione i nowe

8

20

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego  - najczęściej występujące nieprawidłowości

16

21

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

16

22

Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

8

23

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować?

8

24

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

16

25

Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta

16

26

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

8

27

Nowe uregulowania w zakresie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych KSB 600 (Z)

8

28

Przychody ze sprzedaży - zasady rachunkowości i metodologia badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

16

29

Obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie wykrywania i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych

8

30

Rachunkowość i badanie sprawozdań organizacji pozarządowych

8

31

Wartość pieniądza w czasie: dyskontowanie, kapitalizacja – warsztaty praktyczne

8

32

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania

8

33

Uchylony

-

34

Zmiany w obszarze rewizji finansowej

8

Sprawdź ofertę szkoleń

Jednostki uprawione do prowadzenia szkoleń

Szkolenia obligatoryjne mogą przeprowadzać:

 • Polska Izba Biegłych Rewidentów (w imieniu PIBR szkolenia prowadzą Regionalne Oddziały PIBR oraz Centrum Edukacji PIBR)
 • jednostka uprawniona

Jednostką uprawnioną, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy, jest jednostka wpisana do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i która:

 • opracowała programowe i organizacyjno-techniczne założenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Informacja o prowadzonych przez jednostki uprawnione szkoleniach w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o której mowa w art. 10 ust. 9 Ustawy.

Jednostka, która po raz pierwszy ubiega się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający:

 • nazwę jednostki,
 • adres siedziby,
 • rodzaj deklarowanych form kształcenia,
 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia jednostkę o jego rozstrzygnięciu. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego informacja zawiera uzasadnienie. Po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku jednostka zostaje niezwłocznie wpisana do wykazu, który jest publikowany na stronie PIBR.

W przypadku wniosku aktualizującego jednostka uprawniona składa dokumenty w zakresie objętym zmianami w terminie również do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadza wizytacje w jednostkach uprawnionych oraz inspekcje szkoleń prowadzonych przez Regionalne Oddziały PIBR.

Zgodnie z § 2 pkt 4 załącznika do Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 1915/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji i Uchwały   Nr 257/9/2023 KRBR w sprawie wytycznych w zakresie inspekcji szkoleń prowadzonych przez RO PIBR, poniżej publikujemy listę jednostek podlegających wizytacji w roku 2024. Lista jednostek została przyjęta Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 260/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania wyboru i ustalenia listy jednostek uprawnionych do szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego podlegających wizytacji w 2024 roku oraz Uchwałą Nr 419/10/2024 KRBR z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie dokonania wyboru i ustalenia listy Regionalnych Oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów prowadzących szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów podlegających inspekcji w 2024 roku.

Lista jednostek uprawnionych podlegających wizytacji w 2024 r.

Lp.

Nazwa jednostki

 1.

Arete Audit Sp. z o.o.

ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa

 2.

AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o.

ul. Myśliwska 57 lok.5E, 30-718 Kraków

 3.

BDO Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

 4.

Duda i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Stawki 6/46, 00-193 Warszawa

 5.

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice

 6.

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa

 7.

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa (nr 4208)

 8.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Rzeszowie

ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów


Lista Regionalnych Oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów podlegających inspekcji w 2024 r.

Lp. Nazwa jednostki
1 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku
2 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie
3 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie
4 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi
5 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu
6 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Suwałkach
7 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie
8 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie
9 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Materiały dla jednostek

Zaliczenie wykładowcom obowiązkowego szkolenia

Biegli rewidenci, którzy prowadzą obligatoryjne szkolenia organizowane przez PIBR lub jednostkę uprawnioną uzyskują zaliczenie tych szkoleń jako obligatoryjne doskonalenie zawodowe – na podstawie zaświadczenia lub certyfikatu wydanego przez jednostkę szkolącą.

Biegłemu rewidentowi–wykładowcy zaliczana jest taka liczba godzin, jaka wynika z liczby godzin podanych w podjętej przez KRBR uchwale w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w danym roku kalendarzowym, w odniesieniu do każdego modułu (tematu) oddzielnie, niezależnie od liczby szkoleń przeprowadzanych z danego modułu (tematu) w danym roku kalendarzowym.

Udział biegłego rewidenta–wykładowcy w szkoleniach innych niż szkolenia z zakresów tematycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów należy z kolei traktować jako samokształcenie.

E-learning

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń elearningowych przygotowanych przez Centrum Edukacji PIBR. Jest to portal, który powstał z myślą o biegłych rewidentach, którzy chcą w elastycznej formule pozyskać wiedzę niezbędną w ich praktyce zawodowej. Cyklicznie udostępniane będą na platformie kolejne tematy szkoleń.

Przejdź do: Platforma elearningowa CE PIBR

e-Biblioteka

 • Wytyczne organizacyjno-metodyczne. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2022 r. dostępne są w e-Bibliotece.
 • Informatory komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostępne są w e-Bibliotece.

Kontakt

Dział Szkoleniowo-Wydawniczy Biura PIBR
e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

 

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl