Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:19, 3.10.2023 r.

Składki członkowskie

Każdy biegły rewident jest obowiązany regularnie opłacać składki członkowskie. Biegły wpłaca pierwszą składkę począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wpisany do rejestru biegłych rewidentów.

Obowiązek opłacania składek członkowskich ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym skreślenie biegłego rewidenta z rejestru biegłych rewidentów stało się ostateczne i prawomocne.

Uwaga! zmiana terminu uiszczania składek członkowskich od 1 stycznia 2023 r.

Wysokość składki

W 2023r.:

 • składka członkowska wynosi 984 zł rocznie (82 zł miesięcznie)
 • niższa składka członkowska wynosi 98,40 zł rocznie (8,20 zł miesięcznie)
Zgodnie z Zasadami ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, przyjętymi uchwałą Nr 4/2022 NKZBR z dnia 6 września 2022 r., obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje z pierwszym dniem każdego roku kalendarzowego. Biegły rewident ma obowiązek opłacania składki członkowskiej, nie później niż do końca każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, którego składka dotyczy w wysokości 1/12 rocznej składki członkowskiej;

W 2022 r.:
 • składka członkowska wynosi 820 zł rocznie (205 zł kwartalnie)
 • niższa składka członkowska wynosi 20 zł rocznie (5 zł kwartalnie)

W 2021 r.:

 • składka członkowska wynosi 688 zł rocznie (172 zł kwartalnie)
 • niższa składka członkowska wynosi 20 zł rocznie (5 zł kwartalnie)

Składki członkowskie należy wpłacać w okresach kwartalnych, w terminie do 25 dnia miesiąca, który następuje po upływie danego kwartału, czyli:

 • za I kwartał do 25 kwietnia,
 • za II kwartał do 25 lipca,
 • za III kwartał do 25 października,
 • za IV kwartał do 25 stycznia (następnego roku).

Wysokość składki w latach poprzednich:

 • 2020 r. - 576 zł rocznie (144 zł kwartalnie)
 • 2019 r. - 480 zł rocznie (120 zł kwartalnie)
 • 2018 r. - 440 zł rocznie (110 zł kwartalnie)
 • 2017 r. - 440 zł rocznie (110 zł kwartalnie)
 • 2016 r. - 400 zł rocznie (100 zł kwartalnie)
 • 2015 r. - 376 zł rocznie (94 zł kwartalnie)
 • 2014 r. - 360 zł rocznie (90 zł kwartalnie)

Niższa składka członkowska

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

 • nie wykonuje zawodu,
 • nie jest członkiem organów firm audytorskich
 • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
 • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
 • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR,

lub

 • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
 • nie wykonuje zawodu,
 • złoży oświadczenie do KRBR.

W pierwszym przypadku prawo do niższej składki przysługuje wyłącznie w roku, w którym został złożony wniosek. W przypadku emerytów/rencistów niższa składka obowiązuje do czasu zmiany sytuacji biegłego (na przykład powrót do zawodu albo uzyskanie dodatkowego dochodu).

Jeśli biegły rewident nie opłaca składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, KRBR ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia biegłego z rejestru, a po jego zakończeniu, podjąć uchwałę o skreśleniu.

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl