Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:07, 14.06.2024 r.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu aktu normatywnego

Przedstawiamy informację o nowym, ustawowym obowiązku Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przeprowadzania konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych (uchwał).

3 kwietnia 2023

Przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) w dodanym rozdziale 6a Zapewnianie proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru przepisów regulacyjnych i wymogów dotyczących świadczenia usług transgranicznych wprowadziły obowiązek zapewnienia proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru przepisów regulacyjnych. Przepisem regulacyjnym, w rozumieniu w/w ustawy, jest przepis prawa polskiego określający formalne kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodów regulowanych lub wymagania kwalifikacyjne, od spełnienia których jest uzależnione podejmowanie lub wykonywanie działalności regulowanych, oraz, o ile jest to wymagane, warunki wykonywania zawodów regulowanych, a także podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych.

Podmiot opracowujący projekt przepisu regulacyjnego, jakim jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny projektowanych przepisów, którą przedstawia w uzasadnieniu do projektu aktu normatywnego, oraz przeprowadzenia konsultacji publicznych.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, uchwałą Nr 2613/47a/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. (z której treścią można zapoznać się tutaj, a z załącznikiem do tej uchwały tutaj) określiła Zasady procedowania uchwał zawierających przepisy regulacyjne („Zasady procedowania”). Zgodnie z Zasadami procedowania opracowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zawierającym ocenę zgodności projektowanych przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru podlega konsultacjom publicznym poprzez jego publikację na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakładce „Aktualności”. W ramach przeprowadzanych konsultacji publicznych zostanie wyznaczony termin na zgłaszanie uwag. Wyniki przeprowadzanych konsultacji będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej poprzez publikację zaktualizowanego uzasadnienia wraz z oceną zgodności oraz projektu aktu normatywnego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl