Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:22, 12.07.2024 r.

Kolejne porozumienie PIBR i ZBP

PIBR podpisała ze ZBP drugie porozumienie w sprawie przyjęcia zestawu dobrych praktyk dotyczących zakresu potwierdzania przez Banki – Depozytariuszy informacji na temat wybranych instrumentów finansowych oraz innych danych, a także aneks do wcześniej zawartego porozumienia.

12 maja 2022

Zdjęcia: ZBP

10 maja 2022 r. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan oraz Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podpisali kolejne, drugie już porozumienie.

Porozumienie dotyczy dobrych praktyk związanych z potwierdzaniem przez Banki – Depozytariuszy informacji na temat wybranych instrumentów finansowych oraz innych danych dotyczących funduszy inwestycyjnych/emerytalnych zarządzanych przez TFI/PTE. Jego treść została wypracowana wspólnie przez PIBR oraz ZBP przy aktywnym udziale Rady Banków Depozytariuszy.

Zaproponowany zakres udostępnianych przez Banki – Depozytariuszy informacji i standard ich przekazywania powinny pozwolić na efektywniejsze prowadzenie procesu tworzenia, przekazywania i wykorzystywania informacji zarówno przez banki, jak i przez biegłych rewidentów. Wspólny, jednolity standard obniży koszty wymiany informacji oraz zmniejszy ryzyko popełnienia błędu, który może się pojawić w wyniku przygotowania przez bank innego zakresu danych niż oczekiwany przez biegłego rewidenta.

W myśl porozumienia przykładowe pismo - potwierdzenie przez Bank – Depozytariusza - będzie stosowane po raz pierwszy do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okres kończący się dnia 31.12.2022 r. lub później.

Zachęcamy firmy audytorskie i biegłych rewidentów do stosowania wypracowanych przez samorząd dobrych praktyk.

Treść porozumienia pomiędzy PIBR i ZBP dostępna jest tutaj, załącznik do porozumienia - przykładowe pismo do Banku – Depozytariusza można pobrać tutaj.

Tego samego dnia, czyli 10 maja 2022 r., Polska Izba Biegłych Rewidentów i Związek Banków Polskich podpisały także aneks do pierwszego wspólnego porozumienia zawartego we wrześniu 2021 r. (więcej informacji na ten temat w aktualności pt. „Dobre praktyki w zakresie potwierdzeń bankowych”). Aneks dotyczy wymiany informacji między bankami a biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi. Nowy element dobrych praktyk nie zmienia zakresu przekazywanych danych, ma na celu doprecyzowanie kwestii procesowych od strony banku, związanych ze składaniem wniosku o potwierdzenie bankowe oraz uzyskaniem potwierdzeń bankowych.

Treść aneksu dostępna jest tutaj, załącznik do aneksu można pobrać tutaj.

Podpisanie drugiego już porozumienia oraz aneksu do wcześniej zawartego porozumienia to kolejny etap bardzo dobrej współpracy pomiędzy naszymi organizacjami – podkreśliła Barbara Misterska-Dragan, prezes KRBR. Taka współpraca to ważny element budowania dobrych praktyk w relacjach firm audytorskich z sektorem bankowym, tym razem z Bankami-Depozytariuszami, a także usprawnienie bardzo ważnego dla biegłych rewidentów przepływu informacji w ramach procesu potwierdzeń.

 

Zdjęcia::ZBP

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl