Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:42, 1.12.2023 r.

MF wyjaśnia zapisy ustawy AML

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy rozumieć niektóre zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów.

18 września 2020

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) nie są jednoznaczne. W związku z tym PIBR, w dwóch pismach, zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

Departament Informacji Finansowej potwierdził, że instytucją obowiązaną są biegli rewidenci wykonujący zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, ale także firmy audytorskie, które współpracują z biegłymi rewidentami w formach przewidzianych w ustawie o biegłych rewidentach.

Potwierdzono ponadto, że obowiązki jako instytucji obowiązanych powstają w związku z wykonywaniem działalności biegłych rewidentów, czyli podczas:

  1. wykonywania czynności rewizji finansowej,
  2. świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,
  3. świadczenia usług pokrewnych

-zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Obowiązki nie powstają w przypadku świadczenia innych usług jak np. prowadzenia szkoleń, czy przygotowania w ramach doradztwa dla klienta narzędzi w formie arkuszy Excel.

Wyjaśniono również - w odniesieniu do oceny ryzyka i rozpoznawania ryzyka - iż biegli rewidenci, co do zasady, należą do kategorii instytucji obowiązanych narażonych w mniejszym stopniu na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W związku z tym przygotowanie oceny ryzyka może być przeprowadzone na podstawie czynników ryzyka odnoszących się do: klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług transakcji lub kanałów ich dostaw, z uwzględnieniem analizy czynników ryzyka. Należy jednak mieć na uwadze, że wskazany katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Odnosząc się do realizacji obowiązku rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny ryzyka Departament nie zgłosił zastrzeżeń do podejścia zaproponowanego przez PIBR.

Pierwsze pismo PIBR z pytaniami dotyczącymi ustawy AML dostępne jest tutaj, drugie z kolejnymi pytaniami - tutaj.
Z odpowiedzią MF można zapoznać się tutaj.

Inne aktualności związane z tematyką ustawy AML, w tym praktyczne wsparcie dla biegłych rewidentów znajdują się tutaj:

Biegły rewident jest instytucją obowiązaną w AML
AML – praktyczne wsparcie dla biegłych rewidentów
GIIF przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy AML

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl