Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:04, 19.07.2024 r.

KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) został zatwierdzony

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” oraz zmian do krajowych standardów badania.

13 września 2022

7 lipca 2022 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 2272/38a/2022 w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) oraz zmian do krajowych standardów badania wynikających z ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.). Uchwała weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli 30 sierpnia 2022 r. (uchwała nr 25/I/2022).

KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)

Krajowy Standard Badania 315 (Zmieniony w 2022 r.) to standard w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” („KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)”).

Zmienione wymogi mają na celu wspieranie spójnej i efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka istotnego zniekształcenia. Są też odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynkowe, również w zakresie IT oraz rosnącą popularność szacowania ryzyka za pomocą zautomatyzowanych narzędzi i technik. Standard jest lepiej dostosowany do szerokiego spektrum okoliczności i złożoności jednostek, a także podkreśla wagę zawodowego sceptycyzmu. Zmiany koncentrują się na wzmocnieniu podejścia biegłego rewidenta do zrozumienia jednostki (w tym kontroli wewnętrznej), jej otoczenia oraz działań związanych z oceną ryzyka w świetle zmieniającego się otoczenia. Model ryzyka badania nie uległ zmianie. Jednakże doprecyzowania pomagają biegłym rewidentom w stosowaniu tego modelu przy identyfikowaniu i oszacowaniu ryzyk istotnego zniekształcenia, zarówno na poziomie całego sprawozdania finansowego jak i poszczególnych stwierdzeń. Najważniejsze zmiany to:

  • większa jasność i spójniejsze zastosowanie. Zmienione wymogi koncentrują się na tym, „co” należy zrobić, a materiał dotyczący zastosowania został wzmocniony, zmodernizowany i przeorganizowany w celu opisania, „dlaczego” i „jak" należy przeprowadzać procedury;
  • dodanie nowych pojęć i definicji, jak np. „znacząca grupa transakcji, saldo konta lub ujawnienie”, „stosowne stwierdzenia”, „czynniki ryzyka nieodłącznego”;
  • oddzielne oszacowanie ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli;
  • skalowalność - materiał dotyczący zastosowania zawiera rozważania dotyczące proporcjonalności i skalowalności pod oddzielnym nagłówkiem, ilustrując skalowanie w górę dla bardziej złożonych sytuacji i skalowanie w dół dla mniej złożonych sytuacji;
  • wykorzystanie nowych technologii w badaniu, w tym rozważania dotyczące IT;
  • wzmocnione wymogi dotyczące stosowania zawodowego sceptycyzmu, a także dokumentacji.

Standard został zaktualizowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) w 2019 r. Ponieważ jest to już kolejna zmiana tego standardu, stąd w odróżnieniu od innych zmienionych standardów, np. MSB 540 (Z), dodatkowe wyróżnienie w tytule z powołaniem na datę – „zmieniony w 2019 r.”, a w nazwie KSB „Zmieniony w 2022 r.”.

Standard został przetłumaczony na język polski. Przeszedł także nowy, dodatkowy proces – analizę, czy niezbędne jest dostosowanie jego brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa (stąd w tytule jest dodane określenie „PL”). Analiza wykazała, że nie ma konieczności wprowadzenia dodatkowych zapisów do oryginalnego brzmienia standardu międzynarodowego (w związku z tym w treści standardu nie ma tekstu wyróżnionego kolorem szarym).

Zmiany innych standardów

Uchwałą nr 2272/38a/2022 KRBR przyjęła także, powiązane z KSB 315 (Zmienionym w 2022 r.), zmiany do innych standardów. Zmianie uległo 20 standardów z grupy krajowych standardów badania: 200, 210, 230, 240, 250 (Z), 260 (Z), 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540 (Z), 550, 600, 610 (Z), 620, 701, 720 (Z).
Aby ułatwić przeanalizowanie tych zmian udostępniliśmy, przy okazji opublikowania wersji roboczej tłumaczenia tego standardu, materiały o charakterze pomocniczym i edukacyjnym. Jest to pełne tłumaczenie tekstów opublikowanych przez IAASB, w których nowo dodane zapisy są podkreślone, a tekst usunięty jest przekreślony (pobierz tutaj).

Początek obowiązywania

KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) oraz pozostałe standardy badania w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później. (Jest to termin o rok dłuższy w stosunku do daty określonej przez IAASB, m. in. z uwagi na konieczność zapoznania się biegłych rewidentów ze standardem oraz dostawanie przez firmy audytorskie swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości do realizacji zleceń zgodnie z nowymi wymogami). Przewidziano także możliwość wcześniejszego zastosowania zmienionego brzmienia standardów. Fakt ten wymaga udokumentowania w sposób i na zasadach określonych w systemie wewnętrznej kontroli jakości obowiązującym w danej firmie audytorskiej.

Możliwość stosowania standardów w dotychczasowym brzmieniu, bez zmian wprowadzonych na mocy uchwały nr 2272/38a/2022, mija z dniem 31 grudnia 2023 r. Od dnia 1 stycznia 2024 r. będą mieć już zastosowanie wyłącznie KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) i pozostałe standardy w zmienionym brzmieniu.

Linki:

Uchwała została również zamieszczona w sekcji „Prawo i standardy” oraz na nowej podstronie „Projekty standardów”.

Materiały wspierające wdrożenie

Przygotowaliśmy także przetłumaczone na język polski opracowania IAASB wspierające zrozumienie i wdrożenie zmienionego standardu:

  • Podstawa wniosków - wyjaśniająca przyczyny rozpoczęcia prac nad zmianą standardu, kolejne etapy procesu, podsumowanie otrzymanych uwag do projektu standardu oraz decyzje podjęte w wyniku przeprowadzonych konsultacji (pobierz opracowanie tutaj);
  • Arkusz informacyjny - zawierający krótkie podsumowanie oraz opis najważniejszych zmian w standardzie (pobierz opracowanie tutaj)

Pracujemy nad przetłumaczeniem najnowszej publikacji IAASB - Przewodnika dotyczącego wdrożenia po raz pierwszy zmienionego standardu.

Zachęcamy do lektury.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl