Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:43, 29.11.2022 r.

Nowa usługa biegłego rewidenta dla spółek publicznych

Nowy przepis ustawy o ofercie publicznej wprowadził obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

16 września 2020

Art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczy nowego sprawozdania o wynagrodzeniach. Rada nadzorcza spółki publicznej co roku będzie przygotowywać sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej. Zakres sprawozdania jest określony w przywołanym przepisie. Sprawozdanie będzie podlegać ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przepisem.

Pierwsze takie roczne sprawozdanie będzie sporządzone łącznie za lata 2019 - 2020 a jego ocena dokonana po raz pierwszy w 2021 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie sporządzane odrębnie od sprawozdania finansowego i raportu rocznego spółki a jego „ocena” będzie usługą atestacyjną, inną niż badanie sprawozdania finansowego, zaliczaną do czynności rewizji finansowej. Celem oceny przeprowadzanej przez biegłego rewidenta jest potwierdzenie, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy. Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność informacji wskazanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach spoczywa jedynie na członkach rady nadzorczej spółki.

Należy także zaznaczyć, iż usługa jako czynność rewizji finansowej jest usługą dozwoloną dla badanych jednostek zainteresowania publicznego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, zatem może ją świadczyć ta sama firma audytorska, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego.

Powyższe zostało potwierdzone przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego w MF.

W celu wsparcia biegłych rewidentów PIBR planuje przygotowanie przykładowego raportu z wykonania tej usługi atestacyjnej.

Z pytaniem PIBR można zapoznać się tutaj.
Treść odpowiedzi MF dostępna jest tutaj.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl