Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:33, 16.07.2024 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów w 2023 r. – podsumowanie

Miniony rok, w którym odbyły się wybory organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, upłynął samorządowi biegłych rewidentów pod znakiem intensywnej pracy: spotkań, opinii, konsultacji oraz przygotowanych i wdrożonych regulacji

25 stycznia 2024

1 stycznia 2023 r. zaczął obowiązywać nowy standard zarządzania jakością. Niemal równo 12 miesięcy później, bo w drugiej połowie grudnia 2023 r., weszła w życie uchwała KRBR w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Te dwa wydarzenia pokazują w doskonały sposób, jak różnorodne, a jednocześnie skomplikowane kwestie były przedmiotem prac samorządu biegłych rewidentów w zakończonym niedawno roku 2023. Był to okres intensywnej pracy członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członków innych organów PIBR, Oddziałów oraz pracowników PIBR.

Działania samorządu na bieżąco są prezentowane na stronie internetowej https://www.pibr.org.pl oraz na kanałach PIBR w mediach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W ostatnich dniach 2023 r. opublikowany został także pierwszy numer Biuletynu PIBR, w wygodnej, kompaktowej formie przedstawiający działania podejmowane przez samorząd. Osoby, które chcą dołączyć do grona subskrybentów Biuletynu PIBR, prosimy o zapisanie się pod adresem: https://www.pibr.org.pl/pl/newsletter

Poniższe zestawienie przedstawia tylko część pracy wykonanej przez organy i komisje PIBR oraz Biuro PIBR w minionym roku. Nie sposób w skrótowej formie przedstawić olbrzymiej aktywności związanej z pracami w komisjach, opiniowaniem, konsultacjami, spotkaniami wewnętrznymi i spotkaniami zewnętrznymi, wymianą pism czy bieżącym rozwiązywaniem kwestii istotnych dla biegłych rewidentów.

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Władze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2023-2027 zostały wybrane podczas X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbył się 12-14 czerwca 2023 r. Delegaci uczestniczący w Zjeździe (wyłonieni podczas Walnych Zgromadzeń organizowanych w Regionalnych Oddziałach) zatwierdzili sprawozdania z działalności organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2019-2023, udzielili absolutorium członkom ustępujących organów PIBR, a także zdecydowali o składzie organów PIBR na następne cztery lata i przyjęli program działania samorządu.  

Pełna lista członków organów PIBR znajduje się na stronie https://www.pibr.org.pl/pl/organy-pibr

Sprzeciw wobec niekorzystnych propozycji legislacyjnych

Sukcesem zakończyło się oponowanie przeciwko dwóm inicjatywom legislacyjnym, sformułowanym w 2023 r.

W pierwszym kwartale ub.r. przedstawiciele samorządu spotykali się z senatorami, aby przedstawić swoje argumenty przeciwko zmianom zaproponowanym w senatorskim projekcie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (UoBR). Zgodnie z projektem, zabronione miało być świadczenie usług atestacyjnych lub usług pokrewnych na rzecz badanej jednostki w połączeniu z wykonywaniem doradztwa podatkowego na rzecz albo na zlecenie takiej jednostki. KRBR wskazywała na negatywne skutki nowelizacji, prowadzącej do dalszego zaostrzania UoBR oraz ryzyka dla rynku finansowego związane z ich ewentualnym wdrożeniem.

Warto podkreślić, że negatywną opinię o proponowanych zmianach wyrażały także instytucje sprawujące nadzór nad naszą profesją: Ministerstwo Finansów i Polska Agencja Nadzoru Audytowego, a także Konfederacja Lewiatan zrzeszająca przedsiębiorców.

W lipcu 2023 r. samorząd stanął przed kolejnym wyzwaniem. W rządowym projekcie ustawy o e-administracji znalazły się propozycje zmian do ustawy o biegłych rewidentach. Zawierały one m.in. pomysł stworzenia centralnego rejestru akt usług atestacyjnych i pokrewnych oraz obowiązek sporządzenia całej dokumentacji klienta, w tym akt badania, a także akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz akt zleceń usług pokrewnych wyłącznie w języku polskim.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła bardzo krytyczne stanowisko wobec propozycji zmian, argumentując, że utworzenie centralnego rejestru akt usług atestacyjnych i pokrewnych byłoby de facto stworzeniem scentralizowanego rejestru najbardziej poufnych danych organizacji i przedsiębiorstw, w tym podmiotów o systemowym znaczeniu dla gospodarki. Samorząd wskazywał również na ogromne koszty i wyzwania organizacyjne związane z ewentualnym wdrożeniem nowelizacji.

Propozycję przygotowaną przez resort cyfryzacji udało się zablokować – w dużej mierze dzięki wsparciu ze strony innych samorządów zawodów zaufania publicznego, licznych organizacji przedsiębiorców oraz krytycznym wypowiedziom ekspertów i publicystów.

Ustanawianie nowych regulacji PIBR

W 2023 roku zaczął obowiązywać pakiet standardów zarządzania jakością, czyli KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z) w brzmieniu wprowadzanym uchwałą Rady PANA.  Wiązało się z tym również wdrożenie zmian dostosowawczych w krajowych standardach wykonywania zawodu (uchwała KRBR nr 2731/50a/2023, więcej w aktualności https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2002,Zmiana-KSWZ-zwiazana-ze-standardami-zarzadzania-jakoscia).

W minionym roku Rada ustanowiła kolejny zmieniony i spolonizowany standard - Krajowy Standard Badania 600 (Zmieniony) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)” (uchwała KRBR nr 105/4/2023, więcej w aktualności https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2061,KSB-600-Zmieniony-zostal-zatwierdzony).

Rok 2023 upłynął także na przygotowaniu Kodeksu etyki (uchwała KRBR nr 207/7a/2023 z późn. zm., więcej w aktualności https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2092,Nowy-Kodeks-etyki-przyjety). Nowy Kodeks uwzględnia zmiany wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) w stosunku do wydania z 2018 r., m.in. dotyczące obiektywizmu kontrolera jakości wykonania zlecenia, odnoszące się do wynagrodzeń, związane ze świadczeniem usług nieatestacyjnych, jak również zmiany dostosowawcze dotyczące zarządzania jakością. Ponadto, Kodeks etyki po raz pierwszy był poddany „polonizacji”, czyli dodaniu przepisów prawa oraz obowiązków, których celowość ustanowienia wynikałą z obserwacji i wniosków Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przeprowadzonych kontroli.

Prowadzone były także prace związane z przygotowaniem regulacji dla biegłych rewidentów dotyczących atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jak również wdrożenia dyrektywy CSRD. W 2024 r. będzie to jednym z wiodących tematów na jakich KRBR będzie koncentrowała swoją uwagę.

XXIV Doroczna Konferencja Audytingu

Kolejna edycja najważniejszego wydarzenia polskiej branży audytu odbyła się w połowie października w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz online). XXIV edycja konferencji przebiegała pod hasłem „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność”. Zaproszeni goście – eksperci, naukowcy, praktycy - dyskutowali o zmianach wynikających z Dyrektywy CSRD i upowszechnianiu raportowania zrównoważonego, standardach zarządzania jakością, zmienionym KSB 315 oraz zmianach w Kodeksie Etyki. Tradycyjnie zwieńczeniem konferencji był panel poświęcony tematyce samorządowej.

Podsumowanie XXIV DKA znajduje się na stronie https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2053,Zakonczyla-sie-XXIV-Doroczna-Konferencja-Audytingu

Platforma e-learningowa Centrum Edukacji PIBR

W połowie lutego Centrum Edukacji PIBR uruchomiło platformę e-learningową, na której udostępniane są szkolenia w formule online. Kursy e-learningowe oferowane przez samorząd umożliwiają odbycie szkolenia w dowolnym czasie, bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej, co daje biegłym rewidentom możliwość wykonania szkolenia w czasie i tempie dostosowanym do ich potrzeb.

Kursy przygotowane przez CE PIBR są podzielone na krótkie lekcje, a każda z nich zawiera część merytoryczną, w której głosowo omawiany jest prezentowany materiał oraz część ćwiczeniową, przygotowaną w formie interaktywnych plansz, tak by zachęcić do efektywnej nauki.

Platforma CE PIBR dostępna jest pod adresem https://elearning.pibr.org.pl

Współpraca z uczelniami

Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Uniwersytet Zielonogórski podpisały w maju porozumienie o współpracy obejmującej m.in. działania w obszarze dydaktyki i nauki. Jednym z celów porozumienia jest promocja zawodu biegłego rewidenta wśród studentów, co ma duże znaczenie w związku z malejącą liczbą biegłych rewidentów. Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie praktyk i wizyt studyjnych, dzięki którym studenci będą mieli szansę na zdobycie praktycznej wiedzy wymaganej na rynku pracy.

Elementem współpracy z uczelniami w Polsce jest także udział przedstawicieli KRBR w organizowanych przez nie lub z ich udziałem konferencjach. Są one nie tylko okazją do przekazania merytorycznej wiedzy, ale także do przedstawienia stanowiska samorządu oraz do zachęcenia studentów do dołączenia do zawodu biegłego rewidenta.  

Nowi biegli rewidenci

W minionym roku w biurze PIBR w Warszawie czterokrotnie odbyły się uroczystości zaprzysiężenia nowych biegłych rewidentów. Za każdym razem uczestniczyło w nich od kilkunastu do kilkudziesięciu osób rozpoczynających karierę w naszym zawodzie. Łącznie powitaliśmy w gronie biegłych rewidentów 99 osób.

W kontekście pozyskania nowych członków profesji biegłego rewidenta warto odnotować umowę o współpracy przy prowadzeniu studiów, podpisaną w październiku przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Komisję Egzaminacyjną. Na mocy tej umowy Komisja zaliczy kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy, o ile kandydat ukończył na UE we Wrocławiu studia drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident.

Więcej informacji o porozumieniu znaleźć można pod adresem

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2056,Wspolpraca-Komisji-Egzaminacyjnej-z-Uniwersytetem-Ekonomicznym-we-Wroclawiu

Tym samym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest drugą - po Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - uczelnią, która oferuje studia umożliwiające zaliczenie wszystkich egzaminów z wiedzy w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. 

Współpraca z samorządami zawodów zaufania publicznego

W minionym roku kontynuowana i rozwijana była współpraca z organizacjami reprezentującymi inne samorządy zaufania publicznego. Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy realizowane w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wspólnie z samorządami zrzeszonymi w OPSZZP zachęcaliśmy do włączenia się do akcji charytatywnej „Razem odbudujmy szpital w Izium - Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”.

Efektem prac Porozumienia była konferencja „Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”. Podczas niej odbyła się debata ekspercka na tematy kluczowe dla zawodów zaufania publicznego: tajemnicy zawodowej, samorządności i roli zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie. Kilka dni później odbył się II Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania, podczas którego poszczególne samorządy promowały swoje zawody.

Współpraca międzynarodowa

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Izba Biegłych Rewidentów Ukrainy podpisały porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie rewizji finansowej i dziedzinach pokrewnych. Organizacje zobowiązały się do podejmowania działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i wymiany informacji o aktualnych wyzwaniach zawodu; delegowania przedstawicieli na wydarzenia międzynarodowe organizowane przez sygnatariuszy porozumienia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i wymiany doświadczeń zawodowych; a także konsultowania się i wspierania w ramach organizowanych międzynarodowych, regionalnych lub transgranicznych wydarzeń.

W naszej pracy korzystamy z najlepszych międzynarodowych materiałów, czego efektem są liczne tłumaczone publikacje przygotowane m.in. przez IAASB. Można je znaleźć w naszej E-bibliotece pod adresem: https://www.pibr.org.pl/pl/e-biblioteka

Wsparcie biegłych rewidentów

Samorząd sukcesywnie, przez cały miniony rok, udostępniał biegłym rewidentom przykładowe dokumentacje, procedury i innego rodzaju materiały, uwzględniające zmieniające się standardy i przepisy. Wymienić można zaktualizowaną przykładową dokumentację opisującą system wewnętrznej kontroli jakości w mniej złożonej firmie audytorskiej oraz przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2022 rok oraz przykładowe oświadczenie kierownika jednostki. Jak co roku, na przełomie marca i kwietnia, biegli rewidenci otrzymali Alert specjalny dotyczący badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok.

Materiały wspierające przygotowywane przez PIBR (w tym tłumaczenia) dostępne są na stronie E-biblioteki: https://www.pibr.org.pl/pl/e-biblioteka

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl