Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:11, 16.07.2024 r.

KSB 600 (Zmieniony) został zatwierdzony

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”.

27 października 2023

18 września 2023 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 105/4/2023 w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego). Uchwała uwzględnia zastrzeżenia Rady PANA do pierwszej uchwały KRBR. Uchwała weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli 17 października 2023 r. (uchwała nr 40/I/2023).

KSB 600 (Zmieniony)

Krajowy Standard Badania 600 (Zmieniony) to standard w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)” („KSB 600 (Z)”).

KSB 600 (Z) dotyczy szczególnych rozważań mających zastosowanie do badania grupy, w tym gdy zaangażowani są biegli rewidenci części grupy. Standard zawiera nowe i zmienione wymogi oraz materiały objaśniające, które dostosowują go do niedawno zmienionych standardów, takich jak Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”, Krajowy Standard Badania 220 (Zmieniony) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 220 (zmienionego) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego” oraz Krajowy Standard Badania 315 (Zmieniony w 2022 r.) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”. Nowe i zmienione wymogi wzmacniają także obowiązki audytora związane z zawodowym sceptycyzmem, planowaniem i przeprowadzaniem audytu grupowego, dwustronną komunikacją pomiędzy biegłym rewidentem grupy a biegłymi rewidentami części grupy, a także dotyczą dokumentacji.

Standard został przetłumaczony na język polski. Przeszedł także dodatkowy proces dostosowania jego brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa. Zmiany związane z tym procesem są wyróżnione w tekście kolorem szarym, a w tytule standardu dodane jest określenie „PL”.

Początek obowiązywania

KSB 600 (Z) ma zastosowanie do wykonywania usług badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2025 r. lub później. Jest to termin o rok dłuższy w stosunku do daty określonej przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB), m.in. z uwagi na konieczność zapoznania się biegłych rewidentów ze standardem oraz dostosowanie przez firmy audytorskie swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości do realizacji zleceń zgodnie z nowymi wymogami. Przewidziano także możliwość wcześniejszego zastosowania zmienionego brzmienia standardu.

Możliwość stosowania standardu w dotychczasowym brzmieniu mija z dniem 31 grudnia 2025 r. Od dnia 1 stycznia 2026 r. będzie mieć już zastosowanie wyłącznie KSB 600 (Z), niezależnie od tego jakiego okresu sprawozdawczego dotyczy badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Linki:

  • Uchwała nr 105/4/2023 KRBR z dnia 18 września 2023 r. (pobierz tutaj)
  • KSB 600 (Zmieniony) w brzmieniu MSB (PL) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)” (załącznik do uchwały - pobierz tutaj)

Uchwała została również zamieszczona w sekcji „Prawo i standardy” oraz na nowej podstronie „Projekty standardów”.

Zmiany innych standardów

Opublikowane przez IAASB zmiany związane z MSB 600 (zmienionym) do innych standardów międzynarodowych będą procedowane w przyszłości jako zmiany do krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowych standardów wykonywania zawodu.

Materiały wspierające wdrożenie

Przygotowaliśmy także przetłumaczone na język polski opracowania IAASB wspierające zrozumienie i wdrożenie zmienionego standardu:

  • Podstawa wniosków – dokument wyjaśnia przyczyny rozpoczęcia prac nad zmianą standardu, kolejne etapy procesu, podsumowanie otrzymanych uwag do projektu standardu oraz decyzje podjęte w wyniku przeprowadzonych konsultacji (pobierz opracowanie tutaj);
  • Arkusz informacyjny - zawierający krótkie podsumowanie oraz opis najważniejszych zmian w standardzie (pobierz opracowanie tutaj)

Zachęcamy do lektury.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl