Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:53, 24.07.2024 r.

Negatywne uwagi Rzecznika MŚP nt. zapisów ustawy o e-administracji

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował do Kancelarii Sejmu pismo, w którym zwraca uwagę na negatywne konsekwencje niektórych zapisów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Rzecznik MŚP, powołując się na wątpliwości merytoryczne oraz legislacyjne dotyczące części przepisów zawartych w projekcie, zaapelował o ich odrzucenie w ramach dalszych prac.

27 lipca 2023

W piśmie skierowanym do Kancelarii Sejmu (do wiadomości Ministra Cyfryzacji) Rzecznik MŚP przypomina, że jego rolą jest opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców. Odnosząc się do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, Rzecznik MŚP „negatywnie ocenia zmiany przewidziane w art. 39 projektu i wnosi o ich odrzucenie w ramach dalszych prac nad projektem”.

W opinii Rzecznika MŚP, „nałożenie na firmy audytorskie obowiązku przekazywania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z góry wszystkich akt zamkniętych zleceń, wraz z obowiązkowym ich tłumaczeniem na język polski, przewidziane w art. 39 projektu, może stanowić nieproporcjonalne obciążenie, wiązać się z nadmiernymi kosztami dla przedsiębiorców oraz doprowadzić do zmniejszenia zaufania między audytorem a badanym podmiotem w odniesieniu do danych poufnych, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą bankową lub, w wypadku podmiotów publicznych, tajemnicą państwową”. Dodatkowo, wskazuje Rzecznik, „projekt budzi wątpliwości w zakresie jego zgodności z dyrektywami tworzenia projektów aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej”.

Rzecznik MŚP zwraca także uwagę na to, że „w przedłożonym projekcie - ani w jego uzasadnieniu, ani w ocenie skutków regulacji - nie zawarto analizy możliwości osiągnięcia celu przedmiotowych zmian za pomocą innych środków, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 66 Prawa Przedsiębiorców, ani też nie zamieszczono w należyty sposób wyników oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych zmian przewidzianych w art. 39 projektu, w tym zwłaszcza oceny ich wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stojąc na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, może m.in. występować do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości.

Pełną treść pisma Rzecznika MŚP można znaleźć na stronie https://rzecznikmsp.gov.pl/opinie-do-aktow-legislacyjnych/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl