Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:15, 3.10.2023 r.

Plany KNF w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach

Komisja Nadzoru Finansowego podała do informacji działania zaplanowane na przyszły rok działania wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

6 grudnia 2021

Opublikowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego plan zawiera 12 punktów. Komisja planuje na 2022 r. następujące działania:

 1. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej;
 2. monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie okresu rotacji i karencji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów;
 3. rozpatrywanie wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w rozporządzeniu 537/2014;
 4. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 5. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej pełniącej jego funkcję, z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej;
 6. weryfikację, w odniesieniu do wybranych emitentów, sposobu wypełnienia wymogu informacyjnego, w raportach rocznych za rok obrotowy 2021, w zakresie składu i funkcjonowania komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu, zawartego w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
 7. analizę, w odniesieniu do wybranych JZP, funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy;
 8. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem;
 9. prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy;
 10. współpracę z Polską Agencją Nadzoru Audytowego w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego, w tym przygotowanie danych i informacji dotyczących monitorowania rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia 537/2014; 11. opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF, w tym w szczególności w zakresie zgłoszonych przez UKNF postulatów dotyczących zmian do ustawy;
 11. prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP m.in. w formie spotkań, realizację działań edukacyjnych poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu.

Plan działań KNF opublikowany został na stronie KNF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl