Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:16, 29.05.2023 r.

IAASB prosi o pomoc w kształtowaniu swojej przyszłej pracy

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie IAASB na temat planu pracy na lata 2022-2023.

23 czerwca 2021

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) przygotowała ankietę online na temat planu swojej pracy na lata 2022-2023.

Oparte o cele strategiczne na okres 2020-2023, obecne i przyszłe prace IAASB są dostosowane, aby służyć interesowi publicznemu. Badanie ankietowe ma pomóc IAASB w opracowaniu planu pracy na lata 2022-2023 poprzez zrozumienie, co jest ważne dla interesariuszy (inwestorów, analityków i użytkowników sprawozdań finansowych, osób zarządzających, sporządzających sprawozdania finansowe, regulatorów lub organów nadzoru, krajowych organów ustanawiających standardy zawodowe, firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz firm księgowych, organizacji sektora publicznego, organizacji księgowych i innych organizacji zawodowych, środowiska akademickiego a także dla innych zainteresowanych osób).

Respondenci są proszeni o podzielenie się poglądami na temat:

  • obecnie trwających projektów IAASB (takich jak: badanie mniej złożonych jednostek, dowody badania (MSB 500(R)), oszustwa (MSB 240(R)), kontynuacja działalności (MSB 570(R)), zdefiniowanie pojęcia jednostki notowanej oraz jednostki zainteresowania publicznego),
  • jak i przyszłych priorytetów (dotyczących reakcji na oszacowane ryzyko, procedur analitycznych, próbkowania, wykorzystania pracy eksperta biegłego rewidenta, przeglądu śródrocznych informacji finansowych, badania wspólnego, atestacji XBRL, atestacji ujawnień związanych ze zmianami klimatycznymi) wraz z uzasadnieniem, dlaczego tymi, wybranymi tematami należy zająć się w pierwszej kolejności.

Opracowana w języku angielskim ankieta będzie aktywna do 5 sierpnia 2021 r.

Aby pomóc zainteresowanym stronom w zapoznaniu się z pytaniami oraz w przygotowaniu odpowiedzi, IAASB udostępnił także wersję Word tej ankiety (przejdź do strony internetowej IAASB).

IAASB, jak również prowadzone badanie ankietowe, uwzględnia nowe ramy działania, opracowane w celu zapewnienia wyraźniejszych kryteriów i większej przejrzystości w wyborze projektów i priorytetyzacji (więcej na ten temat tutaj).

Wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie, zachęcamy do wypełnienia ankiety. Przejdź do ankiety - tutaj.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl